Lagförslag 24/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 24/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad tidpunkt för landskapets årsredovisning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ändring av landskapslagen om landskapets finansförvaltning, så att tidpunkten för fastställande samt överlämnade till lagtinget av landskapets årsredovisning ändras.

     Enligt förslaget ska årsredovisningen framdeles fastställas av landskapsregeringen före utgången av mars månad året efter finansåret och överlämnas till lagtinget före utgången av april månad.

     Landskapsregeringen föreslår samtidigt att tidpunkten för när landskapets fastighetsverks bokslut och verksamhetsberättelse senast ska upprättas flyttas fram en månad till utgången av mars månad.

     Eftersom avsikten är att de föreslagna bestämmelserna ska börja tillämpas vid fastställande av årsredovisningen för finansåret 2016 och vid upprättandet av fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2016 bör de föreslagna lagarna träda i kraft så snart som möjligt men senast före utgången av februari 2017.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Allmänt 3

1.2 Tidpunkter kopplade till årsredovisningen förändras. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 4

2.1 Landskapets årsredovisning. 4

2.2 Fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. 5

3. Förslagets verkningar 5

4. Ikraftträdande. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 19 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning  7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk  7

Parallelltexter 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Allmänt

 

Enligt 25 § i landskapslagen (1971:42) om Ålands landskapsregering ska landskapsregeringen årligen överlämna en årsredovisning till lagtinget. I årsredovisningen ingår landskapsbokslutet och en förvaltningsberättelse. Trots att landskapsbokslutet och förvaltningsberättelsen i inledningsskedet av beredningsprocessen behandlas som två separat dokument bildar de tillsammans årsredovisningen, i vilken de samordnas även tidsmässigt. Den närmare regleringen av landskapets årsredovisning finns i landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, nedan kallad finansförvaltningslagen.

 

1.2 Tidpunkter kopplade till årsredovisningen förändras

 

Bestämmelser om vid vilken tidpunkt årsredovisningen ska fastställas av landskapsregeringen och överlämnas till lagtinget finns i 19 § 3 mom. i finansförvaltningslagen. Tidpunkterna har varit föremål för förändringar allt sedan finansförvaltningslagen trädde i kraft den 1 januari 2013.

     I den lydelse 19 § 3 mom. i finansförvaltningslagen ursprungligen hade skulle årsredovisningen lämnas till lagtinget senast före utgången av maj månad. Samtidigt skulle årsredovisningen ställas till landskapsrevisorernas förfogande. För landskapsbokslutets del innebar bestämmelsen att det skulle ställas till landskapsrevisorernas förfogande betydligt senare än tidigare (utgången av mars) då bokslutet lämnades separat från förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen lämnades dessförinnan inte förrän i augusti till lagtinget. Att valet föll på sista maj motiverades huvudsakligen med att det skulle vara svårt att få förvaltningsberättelsen klar tidigare, för även om bokslutet och förvaltningsberättelsen till en början kunde vara två dokument var det en tydlig målsättning att de skulle samordnas tidsmässigt. Enligt övergångsbestämmelsen till förvaltningslagen skulle bestämmelserna om landskapets årsredovisning tillämpas första gången på årsredovisningen för finansåret 2014.

     Bestämmelserna om årsredovisningen i finansförvaltningslagen ändrades dock redan innan de hade hunnit börja tillämpas. I samband med att landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen trädde i kraft sommaren 2013 ändrades 19 § 3 mom. i finansförvaltningslagen genom ÅFS 2013/30. Enligt den lydelse bestämmelsen fick genom ÅFS 2013/30 ska årsredovisningen fastställas av landskapsregeringen före utgången av februari månad, samtidigt som den ska ställas till Landskapsrevisorernas förfogande. Landskapsrevisionen ska sedan enligt 7 § 2 mom. i landskapslagen om Landskapsrevisionen inom en månad lämna en revisionsberättelse till landskapsregeringen. Därefter ska landskapsregeringen överlämna årsredovisningen tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av mars månad. Motiveringen till att tidpunkten för när årsredovisningen skulle överlämnas till lagtinget ändrades från utgången av maj månad till utgången av mars månad var att överlämnandet av årsredovisningen på detta sätt skulle styras av bokslutet snarare än förvaltningsberättelsen och det borde ske så snart som möjligt efter finansårets slut. Samtidigt skulle förskjutningen av tidpunkten främja lagtingsbehandlingen av årsredovisningen, eftersom det ursprungliga syftet var att den skulle ges en tydligare roll såsom en lagtingshandling som skulle genomgå behandling i lagtingets utskott och plenum. Avsikten var att ändringen av 19 § 3 mom. i finansförvaltningslagen genom ÅFS 2013/30, som trädde i kraft den 1 juni 2013, skulle ha tillämpats första gången vid fastställande och överlämnande av årsredovisningen för finansåret 2014.

     Men redan innan de nya bestämmelserna genom ÅFS 2013/30 hann börja tillämpas på landskapets årsredovisning antog lagtinget en temporär ändring av finansförvaltningslagen. De temporära bestämmelserna infördes i finansförvaltningslagen genom ÅFS 2015/11 i en ny 19a §, som trädde i kraft den 28 februari 2015. Bestämmelserna kom att tillämpas på fastställandet och överlämnandet av årsredovisningarna för finansåren 2014-2015. Mer konkret innebar dessa temporära bestämmelser att årsredovisningen för finansåret 2014 skulle fastställas före utgången av juli 2015, för att sedan överlämnas till lagtinget en månad senare. För finansåret 2015 medförde bestämmelserna att årsredovisningen skulle fastställas av landskapsregeringen före utgången av april 2016 och överlämnas till lagtinget före utgången av maj månad samma år. Bakgrunden till att övergångsperioden vad beträffar tidpunkten för överlämnande av landskapets årsredovisning till lagtinget förlängdes ytterligare under två år var att implementeringen av ett nytt ekonomisystem och förnyandet av budgetstrukturen gjort att de resurser som funnits tillgängliga för arbetet med årsredovisningen varit mycket begränsade. Avsikten var att under denna övergångstid ge landskapsförvaltningen en rimlig möjlighet att utarbeta strukturer och system för att ge årsredovisningen ett adekvat innehåll.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1 Landskapets årsredovisning

 

De temporära bestämmelserna i 19a § i finansförvaltningslagen om behandlingen av landskapets årsredovisning har nu tillämpats under de år de var avsedda för. Detta innebär att landskapets årsredovisning för finansåret 2016 ska fastställas av landskapsregeringen och överlämnas till lagtinget vid de tidpunkter som anges i 19 § 3 mom. i finansförvaltningslagen, såsom bestämmelsen lyder i ÅFS 2013/30. Bestämmelsen medför att årsredovisningen för finansåret 2016 ska fastställas av landskapsregeringen före utgången av februari 2017 och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Därefter ska årsredovisningen jämte revisionsberättelsen överlämnas till lagtinget före sista mars 2017.

     Under arbetet med att implementera den nya finansförvaltningslagen i verksamheten har även landskapets ekonomisystem och budgetstruktur förnyats. Med begränsade resurser har utvecklandet av arbetet med årsredovisningen pågått parallellt. Avsikten har varit att successivt förbättra årsredovisningens struktur och innehåll, så att den på ett bättre sätt ska tillgodose de målsättningar som kommer till uttryck i den nya lagstiftningen. De tidpunkter som finns kopplade till årsredovisningen är fortsättningsvis problematiska. Trots en god målsättning visar erfarenheterna av arbetet med årsredovisningarna för finansåren 2014-2015 att tiden efter finansåret blir allt för knapp för att fylla en årsredovisning med det innehåll den ska ha för att årsredovisningen ska kunna fastställas av landskapsregeringen före utgången av februari månad. Landskapsregeringen föreslår därför att tidpunkterna för när årsredovisningen ska fastställas flyttas fram med en månad till utgången av mars månad, vilket i sin tur medför att årsredovisningen jämte revisionsberättelsen skulle överlämnas till lagtinget före utgången av april månad.

     Landskapsregeringen kan konstatera att en av orsakerna till att finansförvaltningslagen reviderades var att lagtinget skulle ges en möjlighet att behandla landskapets årsredovisning som ett normalt lagtingsärende med ett noggrant utskottsarbete, samtidigt som lagtingsbehandlingen av årsredovisningen skulle ge värdefull vägkost inför uppgörandet av följande års landskapsbudget. Landskapsregeringen bedömer att förslaget kommer att tillgodose dessa målsättningar.

 

2.2 Fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse

 

Den 1 januari 2016 bildades landskapets fastighetsverk, som är ett affärsverk underställt landskapsregeringen. Bestämmelser om fastighetsverket finns i landskapslagen (2015:110) om landskapets fastighetsverk. Fastighetsverket är enligt 12 § i landskapslagen om landskapets fastighetsverk bokföringsskyldigt. På fastighetsverkets bokföring tillämpas vad som i bokföringslagen (FFS 1336/1997) och aktiebolagslagen (FFS 624/2006) föreskrivs om aktiebolags bokföring och bokslut. I 12 § 2 mom. i landskapslagen om landskapets fastighetsverk finns en från 3 kap. 4 § i bokföringslagen avvikande bestämmelse om när fastighetsverket ska upprätta sitt bokslut. Enligt bokföringslagen ska bokslutet och verksamhetsberättelsen upprättas inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång, medan fastighetsverket enligt landskapslagen om landskapets fastighetsverk ska upprätta ett bokslut för varje räkenskapsperiod före utgången av februari månad, det vill säga vid samma tidpunkt som landskapets årsredovisning ska fastställas. Fastighetsverkets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

     För att erhålla en mer ändamålsenlig hantering av fastighetsverkets bokslut föreslår landskapsregeringen samtidigt som tidpunkterna för fastställandet och överlämnandet av landskapets årsredovisning framflyttas att även tidpunkten för när fastighetsverket ska upprätta ett bokslut framflyttas med en månad till utgången av mars månad. Samtidigt föreslås att bestämmelserna i 12 § i landskapslagen om landskapets fastighetsverk kompletteras med ett förtydligande om att fastighetsverket även ska upprätta en verksamhetsberättelse samt vem som ska underteckna och fastställa den. Genom sistnämnda förslag till bestämmelser specificeras de regler som finns om verksamhetsberättelsen i 8 § i landskapslagen om landskapets fastighetsverk. Förslaget motsvarar de principer som bör iakttas vid uppgörandet av bokslut och verksamhetsberättelse för varje räkenskapsperiod enligt bokföringslagen och aktiebolagslagen.

 

3. Förslagets verkningar

 

Genom förslaget flyttas tidpunkten för fastställande och överlämnande av årsredovisningen fram en månad jämfört med hur rättsläget skulle ha varit om ingen ändring av finansförvaltningslagen överhuvudtaget skulle ha gjorts. Förslaget medför att landskapsförvaltningen får en mer realistisk tidtabell att hålla sig till med tanke på de resurser som finns tillgängliga för ändamålet inom förvaltningen. Förslaget torde inte ha några nämnvärda ekonomiska konsekvenser. Förslaget bedöms inte ha några negativa konsekvenser för varken miljö eller jämställdhet.

 

4. Ikraftträdande

 

Enligt förslaget till ändring av finansförvaltningslagen ska årsredovisningen fastställas av landskapsregeringen före utgången av påföljande mars månad och samtidigt ställas till Landskapsrevisionens förfogande. Därefter ska årsredovisningen jämte revisionsberättelsen överlämnas till lagtinget före utgången av april månad. För att de föreslagna bestämmelserna ska kunna tillämpas på den årsredovisningen som ska uppgöras för finansåret 2016 måste bestämmelserna träda i kraft så snart som möjligt eller senast före utgången av februari 2017. Tiden för lagstiftningsprocessen inklusive lagstiftningskontroll är således kort. Landskapsregeringen föreslår i enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     Den föreslagna tidpunkten för ikraftträdande av ändringen av 12 § i landskapslagen om landskapets fastighetsverk föreslås träda i kraft vid samma tidpunkt som ändringen av finansförvaltningslagen, varför ikraftträdelsetidpunkten därför lämnas öppen för landskapsregeringen att bestämma.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 19 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 3 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning, sådant det lyder i landskapslagen 2013/30, som följer:

 

19 §

Landskapets årsredovisning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Årsredovisningen fastställs av landskapsregeringen före utgången av påföljande mars månad och ställs samtidigt till Landskapsrevisionens förfogande. Årsredovisningen överlämnas tillsammans med revisionsberättelsen till lagtinget före utgången av april månad.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den        och tillämpas första gången vid fastställande och överlämnade av årsredovisningen för finansåret 2016.

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets fastighetsverk

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § landskapslagen (2015:110) om landskapets fastighetsverk som följer:

 

12 §

Bokföring och bokslut

     Fastighetsverket är bokföringsskyldigt. På fastighetsverkets bokföring tillämpas vad som i bokföringslagen (FFS 1997/1336) och aktiebolagslagen föreskrivs om aktiebolags bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse.

     Fastighetsverkets räkenskapsperiod är ett kalenderår. Fastighetsverket ska upprätta ett bokslut och en verksamhetsberättelse för varje räkenskapsperiod före utgången av mars månad. Fastighetsverkets styrelse och verkställande direktör undertecknar fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Fastighetsverket ska lämna in bokslutshandlingarna och verksamhetsberättelsen till landskapsregeringen.

     Landskapsregeringen fastställer fastighetsverkets bokslut och verksamhetsberättelse. Landskapsregeringen beslutar på basis av bokslutet hur fastighetsverkets vinst ska intäktsföras i landskapets budget samt om andra åtgärder som fastighetsverkets verksamhet och ekonomi föranleder.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den        och tillämpas första gången på det bokslut och den verksamhetsberättelse som upprättas för år 2016.

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 29 september 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 24/2015-2016