Lagförslag 25/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 25/2018-2019

 

Datum

 

 

2019-04-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att Europaparlamentets och rådets direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling genomförs och tillämpas på Åland genom att Finlands lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare antas som blankettlag på Åland.

     Lagförslaget hänför sig till ett EU-direktiv om e-faktura som ska genomföras senast den 18 april 2019. Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Landskapslagstiftning om upphandling. 3

1.2 E-upphandling. 3

1.3 E-fakturadirektivet 4

1.4 Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare  4

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag. 4

3. Förslagets verkningar 5

4. Lagstiftningsbehörigheten. 5

5. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 6

Landskapslag om tillämpning på Åland av lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare  6

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare. 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Landskapslagstiftning om upphandling

 

Landskapslagstiftning om offentlig upphandling har funnits sedan år 1994 då Åland anslöts till EES och genomförde Europeiska gemenskapens bestämmelser om offentlig upphandling. Landskapslagstiftningen om upphandling har reviderats vid fyra tillfällen, senast år 2017 då landskapslagen (2017:80) om tillämpning av rikslagar om offentlig upphandling trädde i kraft (se LF nr 23/2016 - 2017 och LR nr 3/2017 - 2018).

     Genom landskapslagen om tillämpning av rikslagar om offentlig upphandling (nedan blankettlagen) tillämpliggörs Finlands lagar om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016), lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (FFS 1398/2016) och lagen om beaktande av energi- och miljökonsekvenser vid offentlig upphandling av fordon (FFS 1509/2011) med vissa avvikelser på Åland. Finlands lagstiftning och den åländska blankettlagen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU om tilldelning av koncessioner, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon.

     Blankettlagen tillämpas enbart på upphandlingar som beräknas uppgå minst till de tröskelvärden som vartannat år fastställs av Europeiska gemenskapernas kommission. Gällande upphandlingar under tröskelvärdena har inte någon landskapslagstiftning antagits, utan offentliga sektorns egna anvisningar för upphandling tillämpas. Gällande upphandlingar som utförs av Ålands landskapsregering och under landskapsregeringen underlydande myndigheter och inrättningar tillämpas Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar.

 

1.2 E-upphandling

 

En papperslös offentlig förvaltning hör till prioriteringarna i den digitala agenda för Europa som antogs på EU-nivå år 2010. Det betonas att e-förvaltning och en digital inre marknad är centrala ekonomiska faktorer för ett modernt och konkurrenskraftigt EU.

     I sitt meddelande ”Att nyttja fördelarna med elektronisk fakturering i Europa” KOM (2010) 712, uppställde kommissionen som mål att e-fakturering ska vara den dominerande faktureringsmodellen i Europa senast år 2020. I Europeiska kommissionens meddelande KOM (2013) 453 ”Genomgående e-upphandling för att modernisera offentlig förvaltning” konstateras att de offentliga utgifterna för varor, byggarbeten och tjänster står för 19 % av EU:s BNP och att en effektivare förvaltning av dessa områden genom t.ex. e-upphandling kan förbättra den allmänna effektiviteten i den offentliga förvaltningen. Målet är att göra hela upphandlingsprocessen elektronisk, från e-publicering till e-betalning och e-arkivering.

     I EU-upphandlingsdirektiven som nämnts ovan under 1.1 ingår bestämmelser om användning av elektroniska meddelanden, att göra upphandlingsdokument tillgängliga elektroniskt och att lämna in anbud elektroniskt. I syfte att digitalisera även fakturering under kontraktsperioden antogs den 16 april 2014 Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling.

1.3 E-fakturadirektivet

 

Den 26 maj 2016 trädde Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/55/EU om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, nedan e-fakturadirektivet, i kraft. På basen av direktivets krav har Europiska standardiseringskommittén (CEN) utarbetat en europeisk standard för elektronisk fakturering som offentliggjordes den 17 oktober 2017. De upphandlande enheterna ska enligt e-fakturadirektivet ta emot och behandla e-fakturor som överensstämmer med den nya europeiska fakturastandarden. Direktivet tillämpas på e-fakturor som utfärdas till följd av offentliga upphandlingskontrakt och koncessioner som överskrider EU-tröskelvärdena.

     Målet med e-fakturadirektivet är att införa en gemensam europeisk standard för elektronisk fakturering i offentlig upphandling och därmed på detta område undanröja hinder för handeln på den inre marknaden. Många EU-medlemsstater har velat främja användningen av e-faktura i den offentliga sektorn, men e-fakturorna har baserat sig på olika nationella standarder. Företag som bedriver gränsöverskridande affärsverksamhet måste därmed följa en ny e-fakturastandard varje gång de går in på en ny marknad, vilket är kostsamt.

     E-fakturadirektivet ska senast genomföras den 18 april 2019. Gällande upphandlande enheter under den centrala nivån får denna skyldighet skjutas upp till senast den 18 april 2020.

 

1.4 Lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

 

Regeringsproposition RP 256/2018 rd med förslag till lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare (nedan lagen om elektronisk fakturering) avgavs till riksdagen den 29 november 2018. Lagen antogs av riksdagen den 8 februari 2019. Lagen om elektronisk fakturering antogs som en separat lag istället för att integrera bestämmelser om e-faktura i Finlands upphandlingslagar. Skälet till detta är att upphandlingslagarna i huvudsak gäller de upphandlande enheternas förfarande fram till det att upphandlingskontraktet ingås, medan lagen om elektronisk fakturering gäller kontraktsperioden.[1]

     I lagen åläggs upphandlande myndigheter att ta emot och behandla sådana e-fakturor som överensstämmer med den europeiska standarden för elektroniska fakturor och som sänds till de upphandlande enheterna till följd av utförda upphandlingskontrakt och koncessioner. Lagen innehåller även bestämmelser som går utöver e-fakturadirektivets krav. Kravet för upphandlande enheter att ta emot e-fakturor gäller även upphandling som understiger EU:s tröskelvärden men som överstiger Finlands nationella tröskelvärden för när upphandlingslagstiftningen ska tillämpas. I lagen ingår även en annan bestämmelse som går utöver e-fakturadirektivets bestämmelser, beträffande att samtliga upphandlande enheter och näringsidkare på begäran ska ha rätt att få fakturor i form av e-faktura av andra upphandlande enheter och näringsidkare. För näringsidkare gäller detta krav under förutsättning att verksamheten har en omsättning om minst 10 000 euro under räkenskapsperioden.

 

2. Landskapsregeringens överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagen om elektronisk fakturering antas för Ålands del som blankettlag. Lagstiftningsbehörigheten på området som lagen reglerar är delad. Enbart mindre avvikelser i innehållet i lagen om elektronisk fakturering föreslås för att anpassa lagen till den åländska upphandlingslagstiftningen.

     Bestämmelserna i lagen om elektronisk fakturering gällande näringsidkares rätt att begära e-faktura och skyldighet att på begäran tillställa e-faktura utgör riksbehörighet och gäller direkt även för Ålands del. Den åländska lagstiftningsbehörigheten omfattar bestämmelser om upphandling och förvaltningsförfarande för de upphandlande enheter som faller under åländsk lagstiftningsbehörighet. Beträffande dessa upphandlande enheter tillämpas som ovan nämnts under 1.1 Finlands lagstiftning som blankettlagstiftning på Åland på upphandlingar över EU:s tröskelvärden.

     Under EU:s tröskelvärden finns inte något krav enligt e-fakturadirektivet för upphandlande myndigheter att ta emot e-faktura. Lagen om elektronisk fakturering går dock längre än direktivets krav, och tillämpas på upphandlingar under EU-tröskelvärdena. Avsikten med dessa mer långtgående lagkrav är att påskynda införandet av e-fakturor i strukturerat format enligt den europeiska standarden i såväl den offentliga sektorn som inom näringslivet i Finland (RP 256/2018 rd s. 33). Genom att införa e-faktura kan man åstadkomma inbesparingar i och med att de manuella arbetsmomenten för hantering av pappersfakturor och kostnader för arkivering minskar. Landskapsregeringen understöder denna strävan. Landskapsregeringen föreslår därför att lagen om elektronisk fakturering ska tillämpas på Åland beträffande upphandlande myndigheters skyldighet att ta emot och behandla e-faktura både vid upphandlingar över EU:s tröskelvärden och upphandlingar under EU:s tröskelvärden, vilka på Åland görs i enlighet med de bestämmelser om upphandling som antagits för den upphandlande enheten.

     Gällande förvaring och bevarande av e-faktura ska kraven i bokföringslagen (FFS 1336/1997) följas och handlingarna ska ingå i den upphandlande enhetens arkivplan. Arkivplanen ska i enlighet med 6 § 2 mom. i arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland fastställas av landskapsregeringen.

 

3. Förslagets verkningar

 

E-faktura är ett smidigt och tidseffektivt sätt att hantera fakturering. På Åland har många upphandlande enheter redan i dagsläget beredskap att ta emot e-faktura. Digital fakturahantering underlättar för upphandlande enheter på Åland och även gällande fakturahantering gentemot fastlandet och övriga EU.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Landskapet Åland har i enlighet med 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen (1991:71) för landskapet Åland lagstiftningsbehörighet gällande landskapsregeringen och de myndigheter och inrättningar som lyder under den samt gällande kommunernas förvaltning. Enligt 18 § 22 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om näringsverksamhet med beaktande av vad som stadgas i bland annat 27 § 19 punkten. Enligt denna punkt är lagstiftningsbehörigheten i fråga om standardisering förbehållen riket. Enligt 27 § 8 punkten har rikets lagstiftningsbehörighet gällande föreningar och stiftelse, bolag och andra privaträttsliga anslutningar och beträffande bokföring, samt enligt 10 punkten beträffande främjande av konkurrens.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid Ålands landskapsregerings lagberedning i samarbete med landskapsregeringens finansavdelning.

     Lagförslaget har skickats på remiss till 42 remissinstanser: Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet, Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Ålands ombudsmannamyndighet, Datainspektionen, Upphandlingsinspektionen, Ålands kulturdelegation, Brändö kommun, Eckerö kommun, Finströms kommun, Föglö kommun, Geta kommun, Hammarlands kommun, Jomala kommun, Kumlinge kommun, Kökars kommun, Lemlands kommun, Lumparlands kommun, Mariehamns stad, Saltviks kommun, Sottunga kommun, Sunds kommun, Vårdö kommun, Ålands kommunförbund k.f., Ålands omsorgsförbund k.f., Oasen boende- och vårdcenter, Renhållningsmyndigheten Ålands miljöservice k.f., Ålands folkhögskola, Ålands näringsliv, Företagarna på Åland, Södra Ålands högstadiedistrikt, Norra Ålands högstadiedistrikt, Fordonsmyndigheten, Ålands energimyndighet, Ålands sjösäkerhetscentrum, Ålands statistik- och utredningsbyrå, Fastighetsverket, Ålands musikinstitut, Lotteriinspektionen.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om tillämpning på Åland av lag om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

 

1 § Lagens tillämpningsområde. Landskapsregeringen föreslår att lagen (FFS 241/2019) om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare ska tillämpas på Åland som blankettlag.

 

2 § Ändring av rikslagen. Landskapsregeringen föreslår att ändringar i rikslagen som omfattas av den åländska lagstiftningsbehörigheten ska träda i kraft per automatik på Åland om inte andra bestämmelser intas i den föreslagna lagen.

 

3 § Upphandlande myndigheters skyldighet att ta emot och behandla elektroniska fakturor. I 1 mom. föreslår landskapsregeringen att samma definition av de upphandlande myndigheter som ska tillämpa lagen ska göras som i 3 § i landskapslagen (ÅFS 2017:80) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling. Landkapsregeringen föreslår att det tas in en hänvisning till denna bestämmelse.

     I 2 mom. föreslår landskapsregeringen att den föreslagna lagen ska tillämpas på fakturor som grundar sig på sådana upphandlingskontrakt eller koncessioner som omfattas av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling. Enligt 1 § 2 mom. i sistnämnda landskapslag tillämpas lagen på upphandlingar över EU:s tröskelvärden. Under EU:s tröskelvärden tillämpar de upphandlande myndigheterna de bestämmelser om upphandling som myndigheten antagit. Till exempel beträffande upphandlingar under EU:s tröskelvärden som görs av Ålands landskapsregering och under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar tillämpas Ålands landskapsregerings beslut (2018:13) gällande vissa upphandlingar, och de kommunala myndigheterna antar egna bestämmelser om upphandling under EU:s tröskelvärden. Skyldigheten att ta emot och behandla e-faktura ska omfatta även upphandlingar som de upphandlande myndigheterna gör med stöd av sådana bestämmelser om upphandlingar under EU:s tröskelvärden.

 

4 § Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     I enlighet med artikel 11.2 i e-fakturadirektivet får medlemsstaterna skjuta upp tidpunkten för när bestämmelsen om upphandlande enheters skyldighet att ta emot och behandla e-fakturor ska börja tillämpas beträffande upphandlande myndigheter och enheter under den centrala nivån senast till den 18 april 2020. Landskapsregeringen föreslår att bestämmelsen i rikslagens 3 § ska börja tillämpas på Åland fr.o.m. den 1 april 2020 beträffande övriga upphandlande myndigheter än landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter. Samma ikraftträdelsetidpunkt föreslås beträffande 4 § i rikslagen gällande upphandlande myndigheters skyldighet att på begäran tillställa e-faktura. Ikraftträdelsetidpunkten sammanfaller med ikraftträdelsetidpunkten för skyldigheten för näringsidkare enligt rikslagens 4 § att tillställa e-faktura, vilket utgör riksbehörighet att besluta om även på Åland. I enlighet med 19 § 3 mom. i självstyrelselagen (1991:71) för Åland kan bestämmelser av rikslagstiftningsnatur som i sak överensstämmer med motsvarande bestämmelser i rikslag tas in i en landskapslag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
tillämpning på Åland av lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom Ålands behörighet är lagen (FFS 241/2019) om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare tillämplig med de avvikelser som anges i denna lag.

2 §

Ändring av rikslagen

     Ändringar av den lag som avses i 1 § ska tillämpas på Åland från det att de träder i kraft i riket, om inte annat följer av bestämmelser i denna lag.

 

3 §

Upphandlande myndigheters skyldighet att ta emot och behandla elektroniska fakturor

     Denna lag ska tillämpas på upphandling som görs av de upphandlande myndigheter som fastställs i 3 § i landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

     De upphandlande myndigheterna ska ta emot och behandla elektroniska fakturor som grundar sig på sådana upphandlingskontrakt eller koncessioner som omfattas av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling eller på de upphandlande myndigheternas bestämmelser om upphandling i övrigt.

 

4 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Åtgärder som verkställighet av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

     3 § tillämpas på andra upphandlande enheter än landskapsregeringen och under landskapsregeringen lydande myndigheter från och med den 1 april 2020. 4 § i lagen om elektronisk fakturering hos upphandlande enheter och näringsidkare ska tillämpas på Åland från och med den 1 april 2020.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 18 april 2019

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 [1] RP 256/2018 rd s. 15.