Lagförslag 25/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 25/2019-2020

 

Datum

 

 

20202-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

 

 

Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om gymnasieutbildning ändras. De föreslagna förändringarna gäller informativa hänvisningar till Finlands lag om studentexamen. Förändringarna gäller examinander som inleder avläggande av studentexamen under examenstillfället våren 2022 eller efter det.

     Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Uppdatering av landskapslagen om gymnasieutbildning. 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens överväganden. 4

3. Lagstiftningsbehörighet 5

4. Förslagets verkningar 5

5. Ärendets beredning. 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning. 5

Lagtext 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning. 8

Parallelltexter 10

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

På Åland gäller landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, enligt vilken allmänbildande gymnasieutbildning och grundläggande yrkesutbildning ges vid Ålands gymnasium. Efter slutförd allmänbildande gymnasieutbildning får den studerande enligt 25 § 1 mom. en allmänbildande gymnasieexamen, i vilken ingår ett gymnasiebetyg som utfärdas av Ålands lyceum och ett studentexamensbetyg som utfärdas av studentexamensnämnden. För ordnandet av studentexamen gäller republikens presidents förordning (2006:68) om studentexamen i landskapet Åland. Enligt 1 § i överenskommelseförordningen ska de förvaltningsuppgifter som består i att ordna studentexamen på Åland skötas av studentexamensnämnden. En avlagd studentexamen på Åland ska i enlighet med 2 § ge samma behörighet som en motsvarande examen som avlagts i riket. Sistnämnda paragraf förutsätter att den studentexamen som studentexamensnämnden förrättar på Åland inte avviker från motsvarande examen i riket. Studentexamen som har avlagts i enlighet med överenskommelseförordningen medför allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor i Finland.

     Efter slutförd grundläggande yrkesutbildning får den studerande enligt 26 § 1 mom. i landskapslagen om gymnasieutbildning en gymnasieexamen med yrkesinriktning. I gymnasieexamen med yrkesinriktning ingår ett gymnasieexamensbetyg och ett yrkesprovsbetyg, vilka utfärdas av Ålands yrkesgymnasium. Personer som avlagt en gymnasieexamen med yrkesinriktning har i enlighet med 29 § 2 mom. 2 punkten rätt att delta i studentexamen eller i enskilda studentexamensprov under förutsättning att de avlagt de obligatoriska kurserna i de ämnen som de avser att avlägga studentexamensprov i. Även en person som studerar inom en utbildning som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning har enligt 29 § 3 mom. rätt att delta i studentexamen, under förutsättning att den studerande avklarat studier som omfattar minst ett och ett halvt års heltidsstudier.

     I Finland trädde en ny lag om studentexamen i kraft den 1 augusti 2019, lagen om studentexamen (FFS 502/2019). Genom lagen genomförs vissa förändringar gällande avläggandet av studentexamen. Förändringarna gäller examinander som inleder avläggande av studentexamen under examenstillfälle våren 2022 eller efter det. Förändringarna kommer att gälla även de personer som avlägger studentexamen vid Ålands gymnasium, eftersom Finlands lag om studentexamen tillämpats gällande ordnandet av studentexamen på Åland för att med stöd av ovan nämnda överenskommelseförordning möjliggöra att studentexamen avlagd vid Ålands lyceum medför samma behörighet som studentexamen avlagd i Finland.

     Förändringar görs i studentexamens struktur på så sätt att en examinand som avlägger studentexamen ska avlägga minst fem prov i studentexamen mot nuvarande minst fyra prov. Ändringar genomförs också gällande förfarandena för att anmäla sig till proven i studentexamen. Avsikten är att göra anmälan smidigare genom att examinanden inte längre behöver göra en bindande anmälan gällande om proven ska avläggas som obligatoriska eller extra prov. Examinanden ges även rätt att anmäla sig till prov på olika nivåer i samma examensämne. Till skillnad från i dagsläget ska godkända prov som ingått i en underkänd studentexamen kunna inkluderas i en ny examen under tre års tid från det att provet godkändes. På motsvarande sätt ska prov som avlagts som enskilda studentexamensprov kunna inkluderas i en studentexamen under tre års tid från det att det enskilda provet godkändes. Studentexamen ska liksom i dagsläget i regel avläggas vid högst tre på varandra följande examenstillfällen. Tiden för avläggandet av examen kan förlängas om en examinand som deltagit i minst ett examenstillfälle på grund av sjukdom, heltidsstudier utomlands eller något annat jämförbart skäl är förhindrad att delta i ett examenstillfälle. Examinanden kan då fortsätta att avlägga examen vid det examenstillfälle som följer efter att den maximala tiden löpt ut.

     Förändringen i studentexamens struktur hänför sig till antagningssystemet av studerande på rikssidan. 70 % av de nyutexaminerade studenterna i Finland blir inte antagna för fortsatta studier med sikte på universitetsexamen (KuUB 15/2018 rd). I riket förnyas antagningssystemet till högskolan, där avsikten är att fler studerande ska bli antagna på grundval av studentexamen istället för genom inträdesprov. I högskolornas antagningssystem på rikssidan beaktas fem prov i studentexamen, vilket styr examinanderna att avlägga fem prov, och vilket styrt ändringen av lagen om studentexamen gällande studentexamens struktur (ibid).

     Gällande åländska studerande utanför Åland år 2019 valde 61,5 % av de åländska studerandena att utbilda sig på högskolenivå i Sverige. 33,5 % valde att utbilda sig på rikssidan, medan 5 % valde utbildning på högskolenivå i andra länder, se tabell 1. För en stor del av dem som tar examen från Ålands gymnasium gynnar således ändringen i studentexamens struktur inte fortsatta studier på högskolenivå. Vid antagning till högskola i Sverige räknas inte vitsord i studentexamen in vid bestämmandet av betygsmedelvärdet (Bedömningshandboken, Universitets och högskolerådet).

Tabell 1, ÅSUB, 1.4.2020Studerande utanför Åland 2019 efter kön, studieland, ålder och utbildningsnivå

 

2. Landskapsregeringens överväganden

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar görs i landskapslagen om gymnasieutbildning gällande informativa bestämmelser med hänvisningar till Finlands lag om studentexamen. För ordnandet av studentexamen gäller republikens presidents förordning om studentexamen i landskapet Åland på basen av vilken Finland studentexamensnämnd ordnar studentexamen som avläggs vid Ålands lyceum. En studentexamen avlagd vid Ålands lyceum ger enligt överenskommelseförordningen samma behörighet som en motsvarande examen som avlagts i Finland, vilket förutsätter att studentexamen som avläggs vid Ålands lyceum inte avviker från motsvarande examen i Finland. Studentexamen som har avlagts i enlighet med överenskommelseförordningen medför allmän behörighet för fortsatta studier vid högskolor i Finland. Med beaktande av detta finns det inte möjlighet att i landskapslagen om gymnasieutbildning föreskriva om från lagen om studentexamen avvikande struktur på studentexamen som avläggs vid Ålands lyceum.

     Ändringar föreslås även beträffande hänvisning till att den grundläggande yrkesutbildningen följer systemet med kompetenspoäng, vilket följer Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättandet av ett europiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET, 2009/C 155/02). Närmare bestämmelser om kompetenspoäng inom den grundläggande yrkesutbildningen finns i landskapsförordningen (2011:75) om gymnasieutbildning.

 

3. Lagstiftningsbehörighet

 

Enligt 18 § 1 och 14 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet gällande under landskapsregeringen lydande myndigheter och inrättningar och beträffande undervisning. För att möjliggöra att studerande vid Ålands gymnasium har behörighet att söka till högskolor utanför Åland finns det dock begränsningar beträffande hur utbildningen utformas.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förändringarna berör de personer som avlägger studentexamen våren 2022 och framöver. Ändringen i studentexamens struktur höjer kravnivån på studentexamen i viss mån, då ändringen innebär att istället för de nuvarande fyra proven ska examinanden avlägga minst fem prov i studentexamen.

     Ändringen kan medföra utmaningar för dem som avlägger två examina, det vill säga grundläggande yrkesexamen och studentexamen, för studerande med inlärningssvårigheter och för vuxenstuderande inom gymnasieutbildningen. Av dem som avlade studentexamen år 2017 i Finland avlade 19,5 % fyra prov medan resterande avlade fem eller flera prov. Av dem som avlade två examina avlade dock 71 % fyra prov och enbart 29 % fem eller flera prov. Dessa icke gynnsamma konsekvenser av förändringen av strukturen i studentexamen har uppmärksammats av kulturutskottet under riksdagsbehandlingen av lagen om studentexamen (KuUB 15/2018 rd). Utskottet konstaterar dock att den nya lagen om studentexamen även innebär möjlighet att bli student med fyra prov genom kompensation, ett underkänt prov hindrar inte examen om genomsnittet i de godkända proven är tillräckligt bra.

 

5. Ärendets beredning

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag av lagberedningen i samarbete med utbildnings- och kulturavdelningen. Under beredningen har ärendet skickats på remiss till Ålands gymnasium.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

 

25 § Allmänbildande gymnasieexamen. Landskapsregeringen föreslår att den informativa bestämmelsen i 2 mom. beträffande strukturen på studentexamen ändras för att motsvara 10 § i lagen om studentexamen (FFS 502/2019). Lagen om studentexamen har ändrats i Finland. Till skillnad från tidigare ska studentexamen avläggas i minst fem prov mot tidigare minst fyra prov. För ordnandet av studentexamen gäller republikens presidents förordning (2006:68) om studentexamen i landskapet Åland. Enligt överenskommelseförordningen förrättas studentexamen på Åland av Finlands studentexamensnämnd och en avlagd studentexamen på Åland ger samma behörighet som en motsvarande examen som avlagts i Finland.

 

28 § Examensnämnd. Landskapsregeringen föreslår att hänvisningen i 2 mom. uppdateras till förnyad lagstiftning, lagen om studentexamen.

 

29 § Rätt att delta i studentexamen. Landskapsregeringen föreslår att 2 mom. ändras så att 29 § enbart omfattar rätten att delta i studentexamen jämfört med den gällande lydelsen där även deltagande i studentexamensprov omfattas. I 29a § föreslår landskapsregeringen en ny bestämmelse om rätt att delta i enskilda prov i studentexamen. Landskapsregeringen föreslår även att 2 mom. 2 punkten ändras så att begreppet studieveckor byts till begreppet kompetenspoäng. Grunden för dimensioneringen av den grundläggande yrkesutbildningen är kompetenspoäng, vilket följer av de rekommendationer som kommer till uttryck i Europaparlamentets och rådets rekommendation om inrättande av ett europeiskt system för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) 2009/C 155/02.

 

29a § Rätt att avlägga enskilda prov. Landskapsregeringen föreslår en ny bestämmelse om rätt att avlägga enskilda prov i studentexamen. Bestämmelsen motsvarar 6 § i lagen om studentexamen.

     Enligt det föreslagna 1 mom. får enskilda prov avläggas av den som inte avlagt studentexamen. Bestämmelsen möjliggör till exempel för vuxenstuderande att avlägga enskilda prov i studentexamen. Enskilda prov får dock inte avläggas av studerande som antagits för att genomgå allmänbildande gymnasieexamen, i vilken det ingår studentexamen, eller av den som antagits för att genomgå gymnasieexamen med yrkesinriktning.

     Enligt det förslagna 2 mom., vilket motsvarar 6 § 2 mom. i lagen om studentexamen, kan studentexamen inte utgöras av enskilda prov. Enligt 13 § 1 mom. i lagen om studentexamen ska studentexamen genomföras under högst tre på varandra följande examenstillfällen. Om den som har avlagt enskilda prov senare avlägger studentexamen kan godkända prov som avlagts som enskilda prov innefattas i studentexamen under tre års tid från det att det enskilda provet godkändes.

 

29b § Förutsättningar för deltagande i prov. Landskapsregeringen föreslår en ny bestämmelse om förutsättningar för deltagande i prov i studentexamen. Bestämmelsen motsvarar 7 § i lagen om studentexamen.

     Den som genomgår lärokursen för gymnasieutbildningen får delta i ett prov i studentexamen efter att ha slutfört de obligatoriska studierna i ämnet. På Åland föreskrivs om obligatoriska studier för gymnasieutbildningen i läroplansgrunderna. Den som är studerande inom en utbildning som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning kan enligt 29 § 3 mom. i landskapslagen om gymnasieutbildning delta i studentexamen medan han eller hon fortfarande deltar i utbildningen. Enligt den föreslagna bestämmelsen ska dock detta förutsätta att han eller hon förvärvat kunnande som motsvarar minst 90 kompetenspoäng. En motsvarande bestämmelse ingår i nuvarande 29 § 3 mom. i landskapslagen om gymnasieutbildning. I övrigt ska bestämmelserna i 7 § i lagen om studentexamen tillämpas beträffande förutsättningar för deltagande i enskilda prov i studentexamen.

 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

     På avläggande av studentexamen ska övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen tillämpas.

     I förevarande lagförslags 25 § 2 mom. och 29a och 29b §§ ingår bestämmelser som i likhet med övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen ska tillämpas på examinander som börjar avlägga examen vid examenstillfället våren 2022 eller efter det. På dem som har börjat avlägga studentexamen före det tillämpas 25 § 2 mom. sådant det lydde i sin ursprungliga lydelse i ÅFS 2011:13, vilket innebär att minst fyra studentexamensprov ska ingå i studentexamen för dessa personer. Beträffande avläggande av enskilda prov tillämpas på dem som börjat avlägga examen före våren 2022 9 § 2 mom. i lagen om anordnande av studentexamen (FFS 672/2005).

     Vid tillämpningen av 28 § 2 mom. i förevarande lagförslag gällande tillämpningen av den i Finland upphävda lagen om anordnande av studentexamen och den nya lagen om studentexamen ska övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen tillämpas.

 

__________________

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 25 § 2 mom., 28 § 2 mom., inledningssatsen till 29 § 2 mom., 29 § 2 mom. 2 punkten och 3 mom. i landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning, samt

     fogas till lagen en ny 29a § och 29b §, som följer:

 

25 §

Allmänbildande gymnasieexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I studentexamen ingår minst fem studentexamensprov. Den studerande ska avlägga prov i svenska och litteratur samt enligt eget val tre prov av en grupp som består av provet i finska, provet i ett främmande språk, provet i matematik och provet i ett realämne. Studeranden väljer i vilket ämne han eller hon avlägger det femte provet. Utöver dessa prov kan den studerande delta i ett eller flera extra prov.

 

28 §

Examensnämnd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid ordnandet av studentexamen enligt denna lag ska även bestämmelserna i lagen om studentexamen (FFS 502/2019) och de bestämmelser som statsrådet har utfärdat i förordning i fråga om deltagande i studentexamen, prov och omtagning av dem, bedömning och genomförandet av examen, i övrigt iakttas i tillämpliga delar. Hänvisningar i de i detta moment angivna riksförfattningarna till bestämmelser i rikslagstiftningen ska avse motsvarande bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

29 §

Rätt att delta i studentexamen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Andra än studerande som genomgått den allmänbildande gymnasieutbildningens lärokurs får delta i studentexamen om de har avlagt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) en gymnasieexamen med yrkesinriktning som omfattar minst 180 kompetenspoäng eller motsvarande och om de har avlagt de obligatoriska kurserna i de ämnen som de avser att avlägga studentexamensprov i eller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som är studerande inom en utbildning som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning som avses i 1 mom. 2 punkten kan delta i studentexamen medan han eller hon fortfarande deltar i utbildningen i fråga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

29a §

Rätt att avlägga enskilda prov

     Den som inte har avlagt studentexamen får avlägga proven i studentexamen som enskilda prov. Enskilda prov får dock inte avläggas av den som antagits för att genomgå allmänbildande gymnasieexamen enligt 25 §, i vilken det ingår studentexamen, eller av den som enligt 26 § antagits för att genomgå gymnasieexamen med yrkesinriktning.

     Studentexamen kan inte utgöras av enskilda prov. Om den som har avlagt enskilda prov senare avlägger studentexamen kan godkända prov som avlagts som enskilda prov innefattas i studentexamen under tre års tid från det att det enskilda provet godkändes.

 

29b §

Förutsättningar för deltagande i prov

     Den som genomgår lärokursen för gymnasieutbildningen får delta i ett prov i studentexamen efter att ha slutfört de obligatoriska studierna i det läroämne som provet gäller. En studerande inom en utbildning som leder till en gymnasieexamen med yrkesinriktning får delta i proven i studentexamen efter att ha förvärvat kunnande som motsvarar minst 90 kompetenspoäng. I övrigt tillämpas 7 § i lagen om studentexamen beträffande förutsättningar för deltagande i prov i studentexamen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     På avläggande av studentexamen tillämpas övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen. Bestämmelserna i 25 § 2 mom. och 29a och 29b §§ i denna lag tillämpas på examinander som börjar avlägga examen vid examenstillfället våren 2022 eller efter det. På dem som har börjat avlägga studentexamen före det tillämpas 25 § 2 mom. sådant det lydde i sin ursprungliga lydelse i ÅFS 2011:13 och 9 § 2 mom. i lagen om anordnande av studentexamen (FFS 672/2005).

     Vid tillämpningen av 28 § 2 mom. i denna lag ska lagen om anordnande av studentexamen gälla på det sätt som anges i övergångsbestämmelserna i 27 § i lagen om studentexamen.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 juni 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 25/2019-2020