Lagförslag 25/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 25/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om ekologisk produktion

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 1a §, 15 § landskapslagen (1995:52) om ekologisk produktion, sådan rubriken till 1a § samt 15 § lyder i landskapslagen 2023/31, samt

     fogas till lagens 1a §, sådan den lyder i landskapslagen 2023/31, ett nytt 2 mom. samt till lagens 11 §, sådan den lyder i landskapslagen 2023/31, ett nytt 2 mom. som följer,

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1a §

Behörig myndighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 1 mom. i stället för det som förordnades att förfalla av republikens president

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1a §

Behörig myndighet och förbindelseorgan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen är ett sådant förbindelseorgan som avses i artiklarna 103‒107 i kontrollförordningen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

11 §

Avlägsnande av felaktig uppgift från kontrollregistret samt förbud i vissa fall mot användande av uppgift om ekologisk produktion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

     Nytt 2 mom. i stället för det som förordnades att förfalla av republikens president

 

 

11 §

Avlägsnande av felaktig uppgift från kontrollregistret samt förbud i vissa fall mot användande av uppgift om ekologisk produktion

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En verksamhet vars produkter vid upprepade tillfällen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid marknadsföringen märkts som producerade i enlighet med landskapets kontrollsystem, utan att produkterna uppfyller kriterierna för ekologisk produktion, kan för viss tid eller tills vidare av landskapsregeringen meddelas förbud mot användning av uppgift om att en produkt omfattas av landskapets kontrollsystem. Om bristen avhjälpts eller om den inte längre har betydelse ska förbudet återkallas utan dröjsmål. Ett i detta moment avsett förbud kan förenas med vite. Vid vidtagande av åtgärder enligt bestämmelserna i denna paragraf ska särskilt beaktas vad som i grundförordningen föreskrivs om omställningsperioder för olika typer av ekologisk produktion.

 

 

15 §

Rättelse

     Den som är missnöjd med ett beslut om anslutning till landskapets kontrollsystem, ett beslut om krav på åtgärder vid bristande efterlevnad, ett beslut om påförande av påföljdsavgift, ett beslut om förbud mot att använda en uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet eller ett beslut om avlägsnande ur kontrollregistret, har rätt att inom 30 dagar efter att denne delgivits beslutet lämna in ett skriftligt yrkande på rättelse av beslutet till landskapsregeringen.

 

 

 

15 §

Rättelse

     Den som är missnöjd med ett beslut om anslutning till landskapets kontrollsystem, ett beslut om krav på åtgärder vid bristande efterlevnad, ett beslut om påförande av påföljdsavgift, ett beslut om förbud mot att använda en uppgift om att en produkt omfattas av kontrollsystemet, ett beslut om vitesföreläggande eller ett beslut om avlägsnande ur kontrollregistret, har rätt att inom 30 dagar efter att denne delgivits beslutet lämna in ett skriftligt yrkande på rättelse av beslutet till landskapsregeringen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________