Lagförslag 26/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-05-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ledningsfunktionen för den allmänna förvaltningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 26/2018–2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning  1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 1 punkten landskapslagen (1998:70) om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning, sådan den lyder i landskapslagen 2014/57,

     ändras lagens 2a § 1, 2 och 4 mom., 3 §, 9a § och 11a § 1 mom., av dessa lagrum 2a § 1, 2 och 4 mom., 3 § 4 mom., 9a § och 11a § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2006/91 samt 3 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2014/57, samt

     fogas till lagen en ny 3a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2a §

Förvaltningschefens uppgift

     Det ankommer på förvaltningschefen att övervaka lagligheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning samt att se till att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten bedrivs på ett även i övrigt ändamålsenligt sätt. På begäran av landskapsregeringen är han eller hon skyldig att avge utlåtande över lagligheten av åtgärd som landskapsregeringen planerar vidta.

     Förvaltningschefen skall hålla sig underrättad omförhållandena inom den allmänna förvaltningen. Han eller hon skall handlägga ärende som gäller anställande av avdelningschef, ärende som gäller uppsägning, förflyttning och omplacering av avdelningschef eller disciplinära åtgärder mot avdelningschef och ärenden som gäller organisatoriska frågor samt ta initiativ till och utarbeta planer för de administrativa reformer och förbättringar som kan behövas samt fullgöra andra uppgifter i enlighet med vad landskapsregeringen beslutar.

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 2 mom. gäller i tillämpliga delar även andra delar av landskapsregeringens förvaltning samt de landskapets förvaltningsenheter som är underställda landskapsregeringen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2a §

Förvaltningschefens uppgift

     Det ankommer på förvaltningschefen att leda, utveckla och övervaka verksamheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning samt att se till att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten bedrivs på ett även i övrigt ändamålsenligt sätt. (utesl.)

 

 

 

     Förvaltningschefen ska hålla sig underrättad om förhållandena inom den allmänna förvaltningen. Han eller hon ska handlägga ärenden som gäller anställande av avdelningschef, ärenden som gäller uppsägning, förflyttning och omplacering av avdelningschef eller disciplinära åtgärder mot avdelningschef samt ärenden som gäller organisatoriska frågor. Förvaltningschefen ansvarar för att utvecklingsprojekt som berör hela förvaltningen eller flera avdelningar gemensamt genomförs. Förvaltningschefen tar initiativ till och utarbetar planer för administrativa reformer och förbättringar samt fullgör andra uppgifter i enlighet med vad landskapsregeringen beslutar. Förvaltningschefen kan sammankalla en ledningsgrupp för samordningen av verksamheten inom den allmänna förvaltningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förvaltningschefen ska också hålla sig underrättad om förhållandena inom andra delar av landskapsregeringens förvaltning och underlydande myndigheter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Avdelningar och byråer

 

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar. Dessa är regeringskansliet, finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns det en lagberedning, om vilken det finns särskilda bestämmelser.

     Varje avdelning består av en eller flera byråer som kan indelas i enheter. Om avdelningarnas organisation bestäms genom landskapsförordning.

     Förvaltningschefen sköter uppgiften som avdelningschef för regeringskansliet. Vid varje annan avdelning finns det en avdelningschef. Vid varje byrå finns det en byråchef. En av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

     Om de övriga tjänster som finns vid de olika avdelningarna och om behörighetskraven för dem beslutar landskapsregeringen. Dessutom kan det finnas tillfälliga tjänstemän samt personal i privaträttsligt anställningsförhållande.

 

 

3 §

Den allmänna förvaltningens organisation

     Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av ett regeringskansli och fem avdelningar. Avdelningarna är finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt infrastrukturavdelningen. Dessutom finns det en lagberedning, om vilken det finns särskilda bestämmelser.

     Om regeringskansliets och avdelningarnas organisation bestäms genom landskapsförordning.

     Regeringskansliet leds av förvaltningschefen. Landskapsregeringen kan genom ett beslut överföra ansvaret för arbetsuppgifter som ingår i ledningen av regeringskansliet till en annan tjänsteman vid regeringskansliet. Av beslutet ska framgå vilka arbetsuppgifter som beslutet gäller.

     Varje avdelning leds av en avdelningschef. Om verksamheten förutsätter det kan landskapsregeringen besluta att ansvaret för vissa av de arbetsuppgifter som ingår i ledningen av avdelningen överförs till en annan tjänsteman på avdelningen. Av beslutet ska framgå vilka arbetsuppgifter beslutet gäller.

     Avdelningarna består av en eller flera byråer som kan indelas i enheter. Vid varje byrå finns det en byråchef. En biträdande avdelningschef, om en sådan tjänst har inrättats, eller en av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

     Om de övriga tjänster som finns vid regeringskansliet och de olika avdelningarna och om behörighetskraven för dem beslutar landskapsregeringen. Dessutom kan det finnas tillfälliga tjänstemän samt personal i privaträttsligt anställningsförhållande.

 

 

 

paragrafen är ny

 

 

3a §

Regeringskansliets verksamhetsområde

     Till regeringskansliets huvudsakliga verksamhetsområden hör författningsenliga frågor, externa relationer, offentlig förvaltning och allmän ordning och säkerhet. Regeringskansliet ska dessutom inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla sakkunnigtjänster till den övriga förvaltningen.

     I tjänsteuppgifterna för en av de tjänster som finns vid regeringskansliet ska ingå att på begäran av landskapsregeringen ge ett utlåtande över lagligheten av åtgärd som landskapsregeringen planerar vidta.

 

 

4 §

Avdelningarnas verksamhetsområde

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för de olika avdelningarna är

     1) för regeringskansliet författningsenliga frågor, offentlig förvaltning, externa relationer och allmän ordning och säkerhet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Avdelningarnas verksamhetsområde

     Det huvudsakliga verksamhetsområdet för de olika avdelningarna är

 

punkten upphävs

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9a §

Behörighetskrav för förvaltningschefen

     Behörig för tjänst som förvaltningschef är den som inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier, är väl förtrogen med förvaltningsuppgifter och har erfarenhet av ledarskap. Dessutom förutsätts dokumenterad förmåga att leda arbete.

 

 

 

9a §

Behörighetskrav för förvaltningschefen

     Behörig för tjänsten som förvaltningschef är den som (utesl.) vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier och innehåller en lämplig ämneskombination samt har erfarenhet av ledarskap och förvaltningsuppgifter.

 

 

11a §

Särregler för tjänsterna som förvaltningschef och avdelningschef

     (tillägg) Tjänst som förvaltningschef och avdelningschef kan besättas för viss tid. (tillägg)

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11a §

Särregler för tjänsterna som förvaltningschef och avdelningschef

     En tjänst som förvaltningschef och avdelningschef kan besättas för viss tid. Även en person som inte sökt tjänsten kan med sitt samtycke utses till förvaltningschef.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…