Lagförslag 26/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 26/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Pensionsbestämmelser för grundskolelärare

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare föreslås kompletterade så att pensionsskyddet för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan, som idag regleras i grundskolelagen, från den 1 januari 2021 regleras i dessa lagar.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Lagstiftningsbehörighet 3

1.2. Nuvarande lagstiftning. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 4

1. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn. 4

2. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare  5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. 6

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Lagstiftningsbehörighet

 

Enligt 18 § 2a punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetspensionsskyddet för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolor på Åland. Arbetspensionsskyddet för övrig personal inom grundskolan hör till det kommunala pensionssystemet och omfattas enligt 29 § i självstyrelselagen av rikets lagstiftningsbehörighet.

 

1.2. Nuvarande lagstiftning

 

Enligt 40 och 40a § i grundskolelagen (1995:18) har den som innehar en rektors- eller lärartjänst eller är timlärare vid grundskolan rätt till ålderspension, partiell förtida ålderspension, arbetspensionsrehabilitering, invalidpension samt arbetslivspension ur landskapets medel i tillämpliga delar enligt de bestämmelser som gäller personer i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet.

      Det innebär att bestämmelserna i landskapslagen (2016:76) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn ska tillämpas, dock så att pensionsförmånerna för den som börjar en anställning som rektor, lärare eller timlärare den 1 januari 2008 eller därefter bestäms enligt landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare.

     Grundskolelagen upphävs den 1 januari 2021 då den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola träder i kraft. Pensionsbestämmelser för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan har inte tagits in i den nya lagen.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att pensionsbestämmelserna för rektorer, lärare och timlärare vid grundskolan tas in i respektive blankettlag om pensioner; landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn och landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. Det innebär att pensionsbestämmelserna flyttas från speciallagen till de allmänna pensionslagarna. Själva pensionsbestämmelserna är oförändrade.

 

3. Förslagets verkningar

 

Eftersom pensionsbestämmelserna bibehålls oförändrade saknar förslaget direkta konsekvenser.

 


 

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

1 § Lagens tillämpningsområde. I 1 § finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde.

 

LL om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

1 § Lagens tillämpningsområde

 

      Följande författningar ska, med i denna lag angivna avvikelser, tillämpas på arbetspensionsskyddet för landskapets anställda:

      1) pensionslagen för den offentliga sektorn (FFS 81/2016), nedan kallad OffPL,

      2) lagen om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn (FFS 82/2016), nedan kallad lagen om införande av OffPL, samt

      3) lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (FFS 165/1999).

      Den som står i offentligrättsligt eller privaträttsligt anställningsförhållande till landskapet har, med i denna lag angivna avvikelser, rätt till ålderspension, partiell förtida ålderspension, arbetspensionsrehabilitering, invalidpension samt arbetslivspension ur landskapets medel enligt bestämmelserna om rätt till pension och pensionsgrundande förmåner i de författningar som anges i 1 mom.

      Den som är förmånstagare efter en sådan person som avses i 2 mom. har, med beaktande av avvikelserna i denna lag, rätt till familjepension ur landskapets medel enligt de författningar som anges i 1 mom.

      Med undantag för den lag som avses i 1 mom. 3 p. omfattar bestämmelserna i denna lag endast sådana anställda som avses i 2 mom. och som inlett sitt anställningsförhållande till landskapet före den 1 januari 2008. Lagen tillämpas dock även på den som den 1 januari 2008 står i ett anställningsförhållande till landskapet eller till en annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och efter det, utan avbrott, övergår till ett nytt anställningsförhållande till landskapet.

      De författningar som anges i 1 mom. ska tillämpas i landskapet, med de avvikelser som står i denna lag, i den lydelse de har då denna lag träder ikraft. Om någon av författningarna ändras efter detta ska de ändrade författningarna tillämpas i landskapet från den tidpunkt då de träder i kraft i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

     Landskapsregeringen föreslår att ett nytt 6 mom. fogas till lagen enligt vilket de bestämmelser som gäller landskapets anställda även ska gälla den som är rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola. Enligt förslaget ska dock den pensionsgrundande lönen bestämmas utgående från det kommunala tjänstekollektivavtalet.

     Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som finns i 40 § grundskolelagen.

 


 

 

2. Ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

1 § Lagens tillämpningsområde. I 1 § finns bestämmelser om lagens tillämpningsområde.

 

LL om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

1 § Lagens tillämpningsområde

 

      Med de avvikelser som anges i denna lag är den som tillträder en offentligrättslig eller privaträttslig anställning hos landskapet den 1 januari 2008 eller därefter (landskapsanställd) berättigad till ålderspension, partiell förtida ålderspension, arbetspensionsrehabilitering, invalidpension samt arbetslivspension i enlighet med bestämmelserna om arbetstagares rätt till pension och pensionsgrundande förmåner i

1) lagen om pension för arbetstagare (FFS 395/2006) och

2) lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare (FFS 396/2006) samt

3) lagen om införande av lagen om ändring av lagen om pension för arbetstagare (FFS 71/2016). 

      Då en landskapsanställd avlider skall, med beaktande av avvikelserna i denna lag, även familjepension erläggas till den landskapsanställdes förmånstagare i enlighet med vad som bestäms om förmånstagares rätt till familjepension vid arbetstagares dödsfall i de i 1 mom. angivna författningarna.

      Den som den 31 december 2007 innehar anställning hos landskapet eller hos annan arbetsgivare inom landskapets pensionssystem och därefter, utan en enda dags avbrott, övergår till ny anställning hos landskapet, omfattas inte av bestämmelserna i denna lag.

      Till den del de i 1 mom. angivna författningarna reglerar sådant som hör till landskapets behörighet skall de tillämpas sådana de lyder när denna lag träder i kraft. Ändras därefter något i författningarna som hör till landskapets behörighet skall ändringarna gälla i landskapet från tidpunkten för deras ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

     Landskapsregeringen föreslår att ett nytt 5 mom. fogas till lagen enligt vilket de bestämmelser som gäller landskapsanställda även ska gälla den som är rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola. Enligt förslaget ska dock den pensionsgrundande lönen bestämmas utgående från det kommunala tjänstekollektivavtalet och det är respektive kommuns ansvar att ordna pensionsskyddet för grundskolelärarna.

     Bestämmelsen motsvarar den bestämmelse som finns i 40a § grundskolelagen.

 

4 § Förvaltningsuppgifter mm. Bestämmelserna i 2 mom. föreslås ändrade och förtydligade så att det framgår att det är kommunerna som sköter upphandlingen av pensionstjänster för grundskolelärarna. Samtidigt föreslås att bestämmelsen om de anställda vid Posten på Åland tas bort eftersom Åland Post sedan år 2009 är ett aktiebolag och de anställda inte är landskapsanställda.

 

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 6 mom. till 1 § landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för den offentliga sektorn som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag ska även tillämpas på den som tillträder en anställning som rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola på Åland (grundskolelärare). Det som bestäms om landskapets anställda i lagen ska tillämpas på grundskolelärare. Den pensionsgrundande lönen för grundskoleanställda bestäms utgående från det kommunala tjänstekollektivavtalet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 2 mom. landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare samt

     fogas ett nytt 5 mom. till 1 § som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag ska även tillämpas på den som tillträder en anställning som rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola på Åland (grundskolelärare). Det som bestäms om landskapsanställda i lagen ska tillämpas även på grundskolelärare. Respektive kommun ansvarar för att ordna pensionsskyddet för de grundskoleanställda i kommunen som omfattas av lagens bestämmelser.

 

4 §

Förvaltningsuppgifter mm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Upphandling av pensionstjänster enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och åtgärder som följer av det sköts av Ålands hälso- och sjukvård samt kommunerna för sina respektive anställda. I övrigt sköts dessa uppgifter av finansavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 4 juni 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr xx/2019-2020