Lagförslag 26/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-06-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Pensionsbestämmelser för grundskolelärare

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 26/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare. 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 2 mom. landskapslagen (2007:29) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare samt

     fogas ett nytt 5 mom. till 1 § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag ska även tillämpas på den som tillträder en anställning som rektor, lärare eller timlärare vid en grundskola på Åland (grundskolelärare). Det som bestäms om landskapsanställda i lagen ska tillämpas även på grundskolelärare. Respektive kommun ansvarar för att ordna pensionsskyddet för de grundskoleanställda i kommunen som omfattas av lagens bestämmelser.

 

4 §

Förvaltningsuppgifter m.m.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Upphandling av pensionstjänster enligt de i 1 § 1 mom. nämnda lagarna och därmed sammanhängande åtgärder ombesörjs av Posten på Åland och Ålands hälso- och sjukvård för sina respektive anställda. I övrigt handhas dessa uppgifter av finansavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning.

 

 

4 §

Förvaltningsuppgifter mm.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Upphandling av pensionstjänster enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. och åtgärder som följer av det sköts av  (utesl.) Ålands hälso- och sjukvård samt kommunerna för sina respektive anställda. I övrigt sköts dessa uppgifter av finansavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.