Lagförslag 26/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-09-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Höjd landskapsandel för äldreomsorgen 2022

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 26/2021–2022

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring och temporär ändring av 5 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. samt temporärt 5 § 1 mom. landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna, av dessa 5 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2020/129, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Landskapsandel för äldreomsorgen

     Landskapsandelen för äldreomsorgen är 12,5 procent av normkostnaden för äldreomsorgen.

     I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårdskommun ytterligare 15 procent av normkostnaden för socialvården. En kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent av normkostnaden.

 

 

 

5 §

Landskapsandel för äldreomsorgen

     Landskapsandelen för äldreomsorgen är 18,5 procent av normkostnaden för äldreomsorgen.

     I tillägg till den landskapsandel som avses i 1 mom. får en skärgårdskommun ytterligare 15 procent av normkostnaden för äldreomsorgen. En kommun i ytterskärgården får därutöver ett tillägg motsvarande 5 procent av normkostnaden.

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen (1991:71) för Åland.

     Denna lag träder i kraft den …. Lagens 5 § 1 mom. gäller till och med den 31 december 2022.

     Lagens 5 § 1 mom. tillämpas på den kostnadsbaserade landskapsandelen för äldreomsorgen för finansåret 2022. Genom denna lag upphävs landskapsregeringens beslut om fastställande av den nämnda landskapsandelen för 2022. Landskapsregeringen fastställer landskapsandelen för 2022 enligt denna lag så fort som möjligt efter att den har trätt i kraft.

__________________