Lagförslag 28/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Distansundervisning i grundskolan

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 28/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 6 § 2 mom. och 9 § 3 mom. i del III i landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola, 10 § i lagens del V samt 2 § 2 mom., 3 § 2 och 3 mom. och 4 § i lagens del VII, av dessa lagrum 3 § 2 mom. i lagens del III sådant det lyder i landskapslagen 2020/xx, samt

     fogas till 9 § i lagens del III ett nytt 2 mom. så att nuvarande 2-5 mom. blir 3–6 mom., till lagens del III en ny 9a § samt till lagens del VI en ny 5a §, av dessa lagrum 9 § i lagens del III sådan den lyder i landskapslagen 2020/xx, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Del III

 

 

 

Del III

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undervisningen i grundskolan bedrivs i form av allmänundervisning, specialundervisning, träningsundervisning och verksamhet utanför skolan.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undervisningen i grundskolan bedrivs i form av allmänundervisning, specialundervisning och träningsundervisning. Undervisningen ordnas som närundervisning, distansundervisning och som verksamhet utanför skolan. Den huvudsakliga undervisningsformen i grundskolan är närundervisning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

9 §

Distansundervisning för läropliktiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment, varvid nuvarande 2-5 mom. blir nya 3-6 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Den skola som mottar distansundervisning ska värna om undervisningsgruppens trygghet, säkerhet och välbefinnande samt trygga elevens möjligheter till kommunikation som främjar lärande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

9 §

Distansundervisning för läropliktiga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Undervisningen i grundskolan kan ordnas som distansundervisning

     1) om skolan saknar en behörig lärare i det aktuella ämnet och en sådan inte har kunnat anställas,

     2) om distansundervisning objektivt motiveras av ett pedagogiskt mervärde,

     3) för elever som har rätt till undervisning i särskilda situationer i enlighet med bestämmelserna i 24 § i del III eller

     4) om förutsättningarna för distansundervisning i exceptionella situationer enligt 9a § uppfylls.

     Vid distansundervisning ska skolan värna om undervisningsgruppens trygghet, säkerhet och välbefinnande samt trygga elevens möjligheter till kommunikation som främjar lärande.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

9a §

Distansundervisning i särskilda situationer

     Med distansundervisning i exceptionella situationer avses distansundervisning som ges till en eller flera elevgrupper eller enskilda elever då landskapsregeringen eller någon annan myndighet helt eller delvis stängt en grundskola med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1227/2016) för att närundervisning inte kan ordnas på ett tryggt sätt.

     Vid distansundervisning i exceptionella situationer ska elevens rätt till undervisning tryggas i enlighet med bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

     Distansundervisning i exceptionella situationer får inte ordnas för elever i årskurserna 1–3, för elever som får mångprofessionellt stöd med stöd av 20 § i del III eller för elever som omfattas av förlängd läroplikt med stöd av 1 § 3 mom. i del III.

     Om det genom en helhetsbedömning av en elevs situation konstateras att eleven saknar förutsättningar att följa undervisning som ordnas som distansundervisning kan eleven undantas från distansundervisning i exceptionella situationer. Bedömningen görs av elevens lärare i samråd med skolans rektor eller föreståndare.

     Vid distansundervisning i exceptionella situationer ska kommunen ordna sådant stöd för lärande och skolgång som avses i 18 - 23 §§ i del III och sådana barn- och elevhälsotjänster som avses i del IV på det sätt som är möjligt med tanke på de särskilda omständigheterna.

     För alla elever som omfattas av distansundervisning i exceptionella situationer ska kommunen ordna en avgiftsfri måltid under alla arbetsdagar.

     Det organ som ansvarar för förvaltningen av kommunens utbildningsverksamhet fattar beslut om övergång helt eller delvis till distansundervisning i exceptionella situationer. Beslut om distansundervisning i särskilda situationer får fattas för högst en månad åt gången.

     Närmare bestämmelser om distansundervisning i särskilda situationer kan utfärdas i landskapsförordning.

 

 

Del V

 

 

 

Del V

 

 

10 §

Brott mot tystnadsplikten

     Den som bryter mot tystnadsplikten i 8 § ska dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet ska anses som grovt döms till böter eller till fängelse i högst ett år.

 

 

 

10 §

Brott mot tystnadsplikten

     Den som bryter mot tystnadsplikten i 9 § ska dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet ska anses som grovt döms till böter eller till fängelse i högst ett år.

 

 

Del VI

 

 

 

Del VI

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

5a §

Erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

     Yrkeskvalifikationer som har förvärvats i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen, i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz erkänns av landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

     På nordiska medborgares rätt att vara verksamma inom uppgifter inom utbildningssektorn på Åland med stöd av nordiska avtal, ska bestämmelserna i 1 mom. tillämpas.

 

 

Del VII

 

 

 

Del VII

 

 

2 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett beslut med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (FFS 586/1996).

 

 

 

2 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller barnomsorg

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett beslut med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019).

 

 

3 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett beslut som gäller avbrytande av hemundervisning enligt 29 § i del III, en skriftlig varning till en elev enligt 71 § i del III, avstängning av en elev för viss tid enligt 72 § 2 och 3 mom. i del III eller en förmån eller rättighet enligt 62 - 64, 66 eller 67 §§ i del III får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

     Ett beslut med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Kommunala beslut i ärenden som gäller grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett beslut som gäller avbrytande av hemundervisning enligt 29 § i del III, en skriftlig varning till en elev enligt 71 § i del III, avstängning av en elev för viss tid enligt 72 § 2 och 3 mom. i del III eller en förmån eller rättighet enligt 62 - 64, 66 eller 67 §§ i del III får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

     Ett beslut med anledning av begäran om rättelse enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

Beslut av huvudmannen för en ersättande skola

     Beslut som huvudmannen för en ersättande skola har fattat enligt denna lag eller en landskapsförordning som har utfärdats med stöd av den får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag. Ett beslut som gäller en elev ska överklagas inom 14 dagar.

 

 

 

 

4 §

Beslut av huvudmannen för en ersättande skola

     Beslut som huvudmannen för en ersättande skola har fattat enligt denna lag eller en landskapsförordning som har utfärdats med stöd av den får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om inte rätten till besvär är begränsad enligt lag. Ett beslut som gäller en elev ska överklagas inom 14 dagar.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________