Lagförslag 3/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 3/2019-2020

 

Datum

 

 

2019-10-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att det temporära tillägg som gjordes för år 2018 och 2019 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut förlängs till att gälla även år 2020.

     Avsikten är att lagändringen ska träda i kraft så snart som möjligt, men senast den 1 april 2020.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets verkningar 4

4. Ikraftträdande. 4

5. Lagstiftningsbehörigheten. 4

6. Beredning av ärendet 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av 8 a § landskapslagen om medborgarinstitut 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 a § landskapslagen om medborgarinstitut 6

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Landskapsandelssystemet fördelar ekonomisk ersättning för den verksamhet som lagstiftaren ålägger kommunerna. Systemet avser att utjämna kommunernas förutsättningar att producera en likvärdig service. Landskapsandelssystemet utjämnar därmed i huvudsak opåverkbara skillnader mellan kommunerna gällande inkomst- och kostnadssidan.

     Finansiering av medborgarinstitut är en kommunal angelägenhet för vilket det fastställs en landskapsandel för kommunerna enligt 12 § i landskapslagen (2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Landskapsandelen för medborgarinstitut har inte någon direkt koppling till driftskostnaderna för verksamheten, eftersom kommunernas uppgifter på området inte är strikt lagreglerade och kommunerna därmed har möjlighet att påverka kostnaderna. Det finns inte heller några direkt opåverkbara skillnader mellan kommunerna på detta område och landskapsandelen fastställs därför enligt samma grunder för kommunerna.

     Strukturen på det nya landskapsandelssystemet har gjort att landskapsandelen för medborgarinstitut minskat sedan den nya landskapsandelslagen trädde i kraft. Reformen av landskapsandelssystemet fick effekter för Medborgarinstitutets del som inte framstod helt tydligt för kommunerna i samband med reformens genomförande. För att kompensera för detta antog lagtinget den 28 maj 2018 en temporär ändring av landskapslagen om medborgarinstitut (LF nr 17/2017 - 2018) för att möjliggöra att ett tillfälligt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut gavs till kommunerna under åren 2018 och 2019. Det tillfälliga stödet uppgick till 100 000 euro årligen.[1]

     Finans- och näringsutskottet ansåg i sitt betänkande över den temporära lagändringen (FNU 14/2017 - 2018) att det med tanke på att landskapsandelen för medborgarinstitutsverksamheten inte längre har någon direkt koppling till kostnaderna för verksamheten inte är ändamålsenligt att landskapsandelssystemet används för att finansiera Medborgarinstitutet. Utskottet ansåg att det behöver tas fram en ny modell för Medborgarinstitutets finansiering.

     I promemorian ”Förslag till justering av landskapsandelssystemet till följd av en förändrad kommunstruktur”, vilken skickats på remiss under perioden 17 juni – 31 oktober 2019, framkommer att behov uppstått av att renodla landskapsandelssystemet så att varje enskild del av systemet bidrar till att utjämna opåverkbara skillnader, och förändringar föreslås bland annat beträffande landskapsandelarna för medborgarinstitut. Avsikten enligt remisspromemorian är att förändringarna utförs i samband med de justeringar som behöver göras i landskapsandelssystemet med anledning av den nya kommunstrukturen.

     Även av lagförslagen till ny socialvårdslag (LF 21/2018 - 2019) och ny barnomsorgs- och grundskolelag (LF 28/2018 – 2019) framkommer att landskapsregeringen har för avsikt att göra en översyn av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna inför socialvårdslagens och barnomsorgs- och grundskolelagens ikraftträdande år 2021. Förändringarna av landskapsandelarna för medborgarinstitut kan lämpligen göras i detta sammanhang.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen betonar i sitt regeringsprogram vikten av den fria folkbildningen som en del av kulturpolitiken. Landskapsregeringen har i enlighet med Finans- och näringsutskottets betänkande påbörjat arbetet med att renodla landskapsandelssystemet och till ny modell för finansiering av medborgarinstitut. Med beaktande av de processer som är igångsatta men som inte kommer att påverka landskapsandelarna för medborgarinstitut år 2020, anser landskapsregeringen att det är ändamålsenligt att förlänga tiden för det temporära stödet för medborgarinstitut till att gälla år 2020.

     Det föreslås att stödet även för år 2020 ska utbetalas till kommunerna och fördelas procentuellt mellan kommunerna i förhållande till kommunernas invånarantal. Fördelningen framgår av tabellen nedan. Avsikten är att tilläggsmedlen ska kanaliseras via kommunerna till medborgarinstituts fria bildning.

 

 

3. Förslagets verkningar

 

Såsom konstateras i LF nr 17/2017 – 2018 främjas det livslånga lärandet på Åland genom det fria bildningsarbete som medborgarinstitut bedriver. 79 % av deltagarna i medborgarinstituts utbildningsverksamhet var år 2015 kvinnor och 21 % män, varvid det temporära stödet främst kommer kvinnor till del.[2] Lagförslaget har inte några kända konsekvenser för barn eller för miljön.

 

4. Ikraftträdande

 

Den föreslagna lagändringen bör träda i kraft så snart som möjligt, dock senast den 1 april 2020. Landskapsregeringen föreslår därför i enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppet för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

5. Lagstiftningsbehörigheten

 

Ålands har lagstiftningsbehörighet enligt 18 § 1 och 4 punkterna i självstyrelselagen i fråga om under landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar samt kommunernas förvaltning, samt enligt 14 punkten gällande undervisning.

 

6. Beredning av ärendet

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag vid lagberedningen i samarbete med utbildnings- och kulturavdelningen och finansavdelningen.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

 

8a §. Paragrafen föreslås ändras så att det temporära stödet till kommunerna för Medborgarinstitutets verksamhet ges även år 2020. Det temporära stödet fastställs i landskapet Ålands budget. Till skillnad från landskapsandelar för medborgarinstituts verksamhet, vilka betalas till huvudmannen Medborgarinstitutet, föreslås det temporära stödet utbetalas till kommunerna. Avsikten är att kommunerna ska använda till temporära stödet till betalning av kommunens betalningsandel till Medborgarinstitutet.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8a § landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut sådan den lyder i landskapslagen 2018/24, som följer:

 

8a §

     Utöver landskapsandel för medborgarinstitut tilldelas kommunerna år 2018, 2019 och 2020, i enlighet med vad som fastställs i landskapet Ålands budget, ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Det temporära stödet betalas ut till kommunerna i procentuell andel i förhållande till kommunernas invånarantal.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 24 oktober 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Nina Fellman

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 3/2019-2020[1] Första tilläggsbudget för landskapet Åland 2018, budget för landskapet Åland 2019.

[2] ”På tal om jämställdhet”, ÅSUB, 2017.