Lagförslag 3/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 3/2020-2021

 

Datum

 

 

2020-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om barnomsorg och grundskola kompletteras med bestämmelser som fallit bort under tidigare ändringar samt att några mindre ändringar av lagen görs.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

Bakgrund. 3

Detaljmotivering. 3

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 3

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola  5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

Bakgrund

 

Lagtinget godkände den 27 september 2019 en ny landskapslag (2020:32) om barnomsorg och grundskola. Lagen har ändrats genom landskapslagarna 2020/52 och 2020/72. Lagen träder i kraft den 1 januari 2021.

     I den ändringen av lagen som gjordes genom landskapslagen 2020/52 föll delar av två paragrafer bort under behandlingen i landskapsregeringen och misstaget uppmärksammades inte vid lagtingsbehandlingen. Ytterligare har behov av vissa mindre ändringar uppmärksammats vid förberedelserna för att lagen ska träda i kraft.

     Landskapsregeringen föreslår att de väsentliga bestämmelser som fallit bort vid den tidigare ändringen av lagen ska återinföras samt att vissa andra mindre ändringar av lagen görs.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

DEL III

 

6 § Undervisningen i grundskolan. Vid den ändring av lagen som genomfördes genom landskapslagen 2020/52 föll förordningsfullmakten om förberedande undervisning bort av misstag. Det finns ett behov av att utfärda närmare bestämmelser om förberedande undervisning i förordning och landskapsregeringen föreslår därför att bestämmelsen om möjligheten att utfärda bestämmelser om förberedande undervisning i förordning återinförs i 3 mom.

 

20 § Mångprofessionellt stöd. Paragrafen föreslås ändrad så att den pedagogiska utredning som ska göras innan ett beslut om mångprofessionellt stöd fattas ska göras av en speciallärare och inte av skolpsykologen.

 

72 § Avstängning för viss tid. Tredje momentet föreslås ändrat så att det tydligare framgår att det är bestämmelserna i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen som avgör på vilket sätt det organ som ansvarar för socialvården ska vara representerat vid beslut om avstängning av en elev från undervisningen.

 

78 § Rätt att granska elevens saker. Vid den ändring av lagen som genomfördes genom landskapslagen 2020/52 föll tre moment bort från paragrafen av misstag. De bestämmelser som föll bort är viktiga bland annat för elevens rättssäkerhet och landskapsregeringen föreslår därför att bestämmelserna återinförs genom nya 2-4 mom.

 

16 kap. Ledning, tillsyn och utvärdering. En ny paragraf förslås fogad till 16 kap. och med anledning av det föreslås rubriken på kapitlet ändrad för att anpassas till innehållet.

 

84a § Ledningsansvar. En ny paragraf föreslås där landskapsregeringens ledningsansvar tydligt framgår på samma sätt som för barnomsorgen.

 

86 § Inspektionsrätt. Rubriken föreslås korrigerad.

 

 

 

DEL V

 

3 § Personal. Paragrafen föreslås ändrad så att bestämmelsen om krav på antal fritidspedagoger vid fritidshem slopas i och med att detta redan regleras i 9 § 5 mom. i del II.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

     ändras 6 § 3 mom., 20 § 3 mom., 72 § 3 mom., rubriken till 16 kap. samt rubriken till 86 § i del III landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola, av dessa lagrum 6 § 3 mom. och 72 § 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2020/52, och 3 § 1 mom. i lagens del V samt

     fogas till 78 § i lagens del III, sådan den lyder i landskapslagen 2020/52, nya 2-4 mom. och till 16 kap. i del III en ny 84a § som följer:

 

DEL III

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat modersmål än svenska. Efter den förberedande undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning i svenska. Närmare bestämmelser om förberedande undervisning utfärdas i landskapsförordning.

 

20 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om mångprofessionellt stöd fattas av grundskolechefen eller utbildningschefen efter att en pedagogisk utredning gjorts av speciallärare. Ärendet bereds av skolföreståndaren eller skolans rektor. Innan beslut fattas ska eleven och vårdnadshavaren samt andra sakkunniga höras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

72 §

Avstängning för en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen kan fatta beslut om avstängning från undervisningen av en elev för högst tre månader om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller om eleven uppenbart har stört undervisningen, utsatt en annan elev för mobbning eller vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt och inte låtit rätta sig av en skriftlig varning enligt 71 § i del III. Vid behandlingen av ärendet ska det organ som ansvarar för socialvården vara representerat på det sätt som följer av bestämmelserna i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

78 §

Rätt att granska elevens saker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs. Granskningen av elevens kläder får endast utföras av en person som är av samma kön som eleven. Vid granskningen av elevens kläder ska förutom den som utför granskningen även en annan myndig person som hör till skolans personal närvara. På elevens begäran ska en person som hör till skolans personal och som eleven utser närvara vid granskningen av elevens kläder om denna person är tillgänglig.

     En avvikelse från det sätt att utföra granskningen på som föreskrivs i 2 mom. får dock göras om det på grund av ärendets brådskande natur är absolut nödvändigt med tanke på säkerheten.

     De rättigheter och skyldigheter som avses i denna paragraf gäller också under den tid som en elev deltar i undervisning eller verksamhet utanför skolan.

 

16 kap.
Ledning, tillsyn och utvärdering

 

84a §

Ledningsansvar

     Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av grundskolan.

 

86 §

Inspektionsrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

DEL V

 

3 §

Personal

     I daghemmen ska det finnas lärare inom barnomsorgen och barnskötare. För barn i behov av särskilt stöd ska daghem ha assistenter och speciallärare inom barnomsorgen. I familjedaghemmen och gruppfamiljedaghemmen ska det finnas familjedagvårdare. I fritidshemmen kan det finnas barnskötare eller fritidspedagoger. Minimikrav på antalet anställda inom en barnomsorgsenhet finns i 10 § i del II om verksamheternas personaldimensionering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 november 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 3/2020-2021