Lagförslag 3/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-11-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 3/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

     ändras 6 § 3 mom., 20 § 3 mom., 72 § 3 mom., rubriken till 16 kap. samt rubriken till 86 § i del III landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola, av dessa lagrum 6 § 3 mom. och 72 § 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2020/52, och 3 § 1 mom. i lagens del V samt

     fogas till 78 § i lagens del III, sådan den lyder i landskapslagen 2020/52, nya 2-4 mom. och till 16 kap. i del III en ny 84a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

DEL III

 

 

 

DEL III

 

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat modersmål än svenska. Efter den förberedande undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning i svenska.

 

 

 

6 §

Undervisningen i grundskolan

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen ska enligt behov ordna förberedande undervisning för en nyanländ elev med ett annat modersmål än svenska. Efter den förberedande undervisningen kan eleven få ämnesspecifik stödundervisning i svenska. Närmare bestämmelser om förberedande undervisning utfärdas i landskapsförordning.

 

 

20 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om mångprofessionellt stöd fattas av grundskolechefen eller utbildningschefen efter att en pedagogisk utredning gjorts av skolpsykologen. Ärendet bereds av skolföreståndaren eller skolans rektor. Innan beslutet fattas ska eleven och vårdnadshavaren samt andra sakkunniga höras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

20 §

Mångprofessionellt stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om mångprofessionellt stöd fattas av grundskolechefen eller utbildningschefen efter att en pedagogisk utredning gjorts av speciallärare. Ärendet bereds av skolföreståndaren eller skolans rektor. Innan beslut fattas ska eleven och vårdnadshavaren samt andra sakkunniga höras.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

72 §

Avstängning för en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen kan fatta beslut om avstängning från undervisningen av en elev för högst tre månader om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller om eleven uppenbart har stört undervisningen, utsatt en annan elev för mobbning eller vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt och inte låtit rätta sig av en skriftlig varning enligt 71 § i del III. Vid behandlingen av ärendet ska i enlighet med landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen det organ som ansvarar för socialvården vara representerat.

 

 

 

72 §

Avstängning för en viss tid

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunen kan fatta beslut om avstängning från undervisningen av en elev för högst tre månader om eleven har gjort sig skyldig till en allvarlig förseelse eller om eleven uppenbart har stört undervisningen, utsatt en annan elev för mobbning eller vid upprepade tillfällen betett sig olämpligt och inte låtit rätta sig av en skriftlig varning enligt 71 § i del III. Vid behandlingen av ärendet ska det organ som ansvarar för socialvården vara representerat på det sätt som följer av bestämmelserna i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

 

78 §

Rätt att granska elevens saker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt 3 mom.

 

 

 

 

 

     Nytt 4 mom.

 

 

 

78 §

Rätt att granska elevens saker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Eleven ska meddelas orsaken till granskningen innan den utförs. Granskningen av elevens kläder får endast utföras av en person som är av samma kön som eleven. Vid granskningen av elevens kläder ska förutom den som utför granskningen även en annan myndig person som hör till skolans personal närvara. På elevens begäran ska en person som hör till skolans personal och som eleven utser närvara vid granskningen av elevens kläder om denna person är tillgänglig.

     En avvikelse från det sätt att utföra granskningen på som föreskrivs i 2 mom. får dock göras om det på grund av ärendets brådskande natur är absolut nödvändigt med tanke på säkerheten.

     De rättigheter och skyldigheter som avses i denna paragraf gäller också under den tid som en elev deltar i undervisning eller verksamhet utanför skolan.

 

 

16 kap.
Tillsyn och utvärdering

 

 

 

16 kap.
Ledning, tillsyn och utvärdering

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

84a §

Ledningsansvar

     Landskapsregeringen har ett övergripande ansvar för utvecklingen av grundskolan.

 

 

86 §

Inspektionssätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

86 §

Inspektionsrätt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

DEL V

 

 

 

DEL V

 

 

3 §

Personal

     I daghemmen ska det finnas lärare inom barnomsorgen och barnskötare. För barn i behov av särskilt stöd ska daghem ha assistenter och speciallärare inom barnomsorgen. I familjedaghemmen och gruppfamiljedaghemmen ska det finnas familjedagvårdare. I fritidshemmen kan det finnas barnskötare eller fritidspedagoger. För fritidshem med fler än 13 barn ska det finnas minst en fritidspedagog. Minimikrav på antalet anställda inom en barnomsorgsenhet finns i 10 § i del II om verksamheternas personaldimensionering.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Personal

     I daghemmen ska det finnas lärare inom barnomsorgen och barnskötare. För barn i behov av särskilt stöd ska daghem ha assistenter och speciallärare inom barnomsorgen. I familjedaghemmen och gruppfamiljedaghemmen ska det finnas familjedagvårdare. I fritidshemmen kan det finnas barnskötare eller fritidspedagoger. Minimikrav på antalet anställda inom en barnomsorgsenhet finns i 10 § i del II om verksamheternas personaldimensionering.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________