Lagförslag 30/2022-2023 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Enmansmyndigheter
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Enmansmyndigheter

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 30/2022-2023

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling. 3

L A N D S K A P S L A G  om ändring av 5a och 7a §§ landskapslagen om lotterier 3

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 2 mom. landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet,

     ändras 7 § 2 mom. och 19 § 2 mom. samt

     fogas till 2 § sådan den lyder i landskapslagen 2022/47 ett nytt 3 mom. till 19 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 7a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Övergripande målsättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

2 §

Övergripande målsättning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ombudsmannamyndigheten är tillsynsmyndighet i enlighet med landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

 

 

7 §

Konsumentrådgivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om konsumentrådgivning finns i lagen om konsumentrådgivning (FFS 800/2008), nedan kallad konsumentrådgivningslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

7 §

Konsumentrådgivning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om konsumentrådgivning finns i 2a kap. 16a och 16b §§ i lagen om Konkurrens- och konsumentverket (FFS 661/2012).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

7a §

Upphandling

     Ny paragraf

 

 

 

7a §

Upphandling

     Ombudsmannamyndigheten sköter inom landskapets behörighet de förvaltningsuppgifter som myndigheten har enligt landskapslagen om tillämpning på Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

 

 

10 §

Behörighetskrav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om behörighetskraven för den som tillhandahåller konsumentrådgivning finns i konsumentrådgivningslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Behörighetskrav

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet upphävs

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

19 §

Avgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om avgifter för konsumentrådgivning finns i konsumentrådgivningslagen

     Nytt moment

 

 

 

19 §

Avgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om avgifter för konsumentrådgivning finns i lagen om Konkurrens- och konsumentverket.

     Med beaktande av vad som bestäms landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet beslutar ombudsmannamyndigheten om avgifterna för myndighetens verksamhet till den del de avser de uppgifter som myndigheten sköter med stöd av 7a §.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen om (2017:81) om Upphandlingsinspektionen.

     De ärenden vilka är anhängiga vid Upphandlingsinspektionen när denna lag träder i kraft och vilka enligt denna lag eller någon annan lag ska skötas av ombudsmannamyndigheten ska överföras till ombudsmannamyndigheten när denna lag träder i kraft.

     På motsvarande sätt som i 3 mom. överförs Upphandlingsinspektionens avtal och andra förbindelser liksom även dess övriga rättigheter och skyldigheter till ombudsmannamyndigheten.

     När denna lag träder i kraft ska landskapsregeringen i enlighet med tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland

     1) inrätta de tjänster vid ombudsmannamyndigheten för skötseln av de uppgifter som avses i 2 § 3 mom. och 7a § och

     2) indra de tjänster som enligt landskapslagen om Upphandlingsinspektionen finns hos Upphandlingsinspektionen.

     Åtgärder för verkställighet av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________

 

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom.  landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling, sådant den lyder i landskapslagen 2022/40, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Förvaltningsmyndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på Konkurrens- och konsumentverket samt Transport- och kommunikationsverket ska på Åland skötas av Upphandlingsinspektionen, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Förvaltningsmyndigheter

     De förvaltningsuppgifter som enligt de lagar som avses i 1 § 1 mom. ankommer på Konkurrens- och konsumentverket samt Transport- och kommunikationsverket ska på Åland skötas av Ålands ombudsmannamyndighet, till den del uppgifterna faller inom landskapets behörighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

__________________

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5a och 7a §§ landskapslagen om lotterier

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 5a § 1 mom. och 7a § 1 mom. landskapslagen (1966:10) om lotterier

     fogas till 5a § två nya 2 och 3 mom. varvid de nuvarande 2–5 mom. blir nya 4–7 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ”Lotteriinspektionen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5a §

     Lotteriinspektionen ansvarar för tillsynen av lotterier. Bestämmelser om Lotteriinspektionen finns i landskapslagen (2016:10) om Lotteriinspektionen.

     (Nytt moment)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Nytt moment

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5a §

     Landskapsregeringen ansvarar för tillsynen av lotterier.

 

 

     Vid sidan av handhavandet av sådana tillsynsuppgifter som landskapsregeringen ansvarar för i enlighet med bestämmelserna i denna lag ska landskapsregeringen även följa den allmänna utvecklingen inom de verksamhetsområden som regleras av denna lag och arbeta preventivt genom att ta initiativ till nödvändiga förbättringar inom områdena i fråga.

     Landskapsregeringen ska informera samt ge anvisningar och råd om sådant som regleras genom bestämmelserna i denna lag samt i författningar utfärdade med stöd av denna lag. Landskapsregeringen utfärdar även förordnanden i enlighet med vad som följer av bestämmelserna i denna lag och med stöd av den utfärdade författningar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

7a §

     Ändring i ett beslut som Lotteriinspektionen fattat med stöd av denna lag får sökas hos Ålands förvaltningsdomstol.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

7a §

     Ändring i ett beslut som landskapsregeringen fattat med stöd av denna lag får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Genom denna lag upphävs landskapslagen om (2016:10) om Lotteriinspektionen jämte ändringar.

     De ärenden vilka är anhängiga vid Lotteriinspektionen när denna lag träder i kraft och vilka enligt denna lag ska skötas av landskapsregeringen ska överföras till landskapsregeringen när denna lag träder i kraft.

     På motsvarande sätt som i 3 mom. överförs Lotteriinspektionens avtal och andra förbindelser liksom även dess övriga rättigheter och skyldigheter till landskapsregeringen.

     När denna lag träder i kraft ska landskapsregeringen i enlighet med tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland

     1) inrätta de tjänster vid landskapsregeringen för skötseln av de uppgifter som avses i 5a § och

     2) indra de tjänster som enligt landskapslagen om Lotteriinspektionen finns hos Lotteriinspektionen.

     Åtgärder för verkställighet av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

__________________