Lagförslag 31/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 31/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 


Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunalskattesatserna för samfund och samfällda förmåner höjs för skatteåret 2020. Förslaget motiveras av att fördelningen av samfundsskatten mellan skattetagarna ändras i riket, så att kommunernas andel höjs medan statens andel sänks. Syftet med den ändrade fördelningen är att stödja kommunerna ekonomiskt.

     Landskapsregeringens förslag innebär att de totala skattesatserna för samfund och samfällda förmåner förblir oförändrade, det vill säga 20 respektive 26,5 %.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredning och ikraftträdande. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland  5

Parallelltexter 6

 


 

Motivering

 

1. Bakgrund

 

Den skatt som uppbärs av samfund och samfällda förmåner betraktas i riket som en enhetlig skatt som fördelas mellan de båda skattetagarna staten och kommunerna. De enhetliga skattesatserna anges i 124 § inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) och för närvarande är de 20 % för samfund och 26,5 % för samfällda förmåner. Bestämmelserna om hur skatteinkomsterna fördelas mellan skattetagarna finns i 12 § lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998). Till den del samfundsskatten uppbärs till staten hör lagstiftningsbehörigheten till riksdagen och följer direkt av bestämmelserna i rikslagstiftningen, även när det gäller företag och samfälligheter på Åland. När det gäller den kommunala andelen hör däremot lagstiftningsbehörigheten till lagtinget och regleras i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. Formellt sett är kommunalskattesatserna inte beroende av bestämmelserna i rikslagstiftningen, men lagtinget har hittills valt att sätta procentsatserna så att de totala skattesatserna är desamma på Åland som i riket.

     Enligt kommunalskattelagens gällande lydelse är kommunalskattesatserna 6,26 % för samfund och 8,2945 % för samfällda förmåner. Genom en temporär lagändring som ännu inte har trätt i kraft ändras dessa dock för 2020 till 6,426 % respektive 8,51445 % (se LF 12/2019–2020, LTB 32/2020). Procentsatserna leder tillsammans med en fördelning mellan skattetagarna där statens andel är 67,87 % och kommunernas andel 32,13 % till att de totala skattesatserna är 20 % för samfund och 26,5 % för samfällda förmåner.

     Fördelningen av samfundsskatten används ofta av staten som ett verktyg när det gäller att utjämna effekterna av andra ekonomiska överföringar mellan staten och kommunerna. Det är fallet när det gäller den ovannämnda temporära ändringen, där fördelningen justeras för att dämpa effekterna av att vissa skattelättnader för företag har införts. Den kommunala andelen av samfundsskatten har också i vissa fall höjts som ett allmänt ekonomiskt stöd till kommunerna. För närvarande behandlas en proposition i riksdagen om höjning av kommunernas andel med 10 procentenheter, från 32,13 till 42,13 (se RP 82/2020). Förslaget ingår i ett åtgärdspaket för att stödja kommunerna i syfte att trygga förutsättningarna för ordnande av basservice och underlätta den ekonomiska situation som den rådande undantagssituationen förorsakat i kommunerna.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

I ÅSUB:s senaste konjunkturrapport (ÅSUB Rapport 2020:1) konstateras att ”kommunerna drabbas av krisen genom minskade skatteintäkter som följer av stigande arbetslöshet, drastiskt minskande samfundsskatter, minskad avgiftsfinansiering och stigande kostnader. Kommunalskatteintäkterna bedöms minska med fem procent från år 2019 och samfundsskatterna betydligt mer vilket innebär att samtliga kommuners årsbidrag beräknas bli negativa år 2020 och det samlade underskottet rekordstort om inte särskilda stöd betalas ut.” I den tredje tilläggsbudgeten för 2020 ingick flera åtgärder för att stärka kommunernas ekonomi. I samband med budgeten antogs bland annat en landskapslag (2020:49) om kompensation till kommunerna för minskade skatteintäkter 2020. Lagen träder i kraft den 1 juli och innebär att 3,5 miljoner euro fördelas mellan kommunerna på basen av inkomstskatten vid kommunalbeskattningen. Intäkterna från kommunalbeskattningen av samfund beaktades inte i beräkningsgrunden, med hänvisning till att staten hade aviserat en höjning av den kommunala andelen av samfundsskatten. Vid den tidpunkten var det dock oklart hur stor förändringen skulle bli.

     Genom den ovannämnda propositionen som nu behandlas i riksdagen höjs alltså kommunernas andel av samfundsskatten från 32,13 % till 42,13 % medan statens andel sänks från 67,87 % till 57,87 %. Ändringen är avsedd att tillämpas på samfundsskatten för skatteåret 2020. För att höjningen med 10 procentenheter ska komma de åländska kommunerna till del krävs att kommunalskattesatsen för samfund ändras från 6,426 % till 8,426 % och att kommunalskattesatsen för samfällda förmåner ändras från 8,51445 % till 11,16445 %. Så som aviserades i förslaget till den tredje tilläggsbudgeten för 2020 och i det tidigare nämnda lagförslaget föreslår landskapsregeringen därför att kommunalskattelagen ändras.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Företagens verksamhetsförhållanden har påverkats av den rådande coronapandemin i en sådan utsträckning att det är oerhört svårt att förutse vilka effekter det kommer att ha för samfundsskatteintäkterna. Det gör att bedömningen av det här förslagets konsekvenser blir mycket osäker.

     Höjningen av kommunalskattesatserna innebär att kommunernas intäkter från samfundsskatten ökar. Ökningen uppskattas för de åländska kommunerna uppgå till 2,6 miljoner euro sammanlagt, vilket skulle betyda en ökning med 31,12 % i förhållande till utfallet om ändringen inte görs. Eftersom samfundsskatten för ett skatteår inte inflyter under samma kalenderår kommer höjningen att påverka redovisningen av samfundsskatten under fler år. Uppskattningsvis ökar redovisningen med drygt 2 miljoner euro år 2020 och en halv miljon euro under 2021. Uppskattningarna är baserade på den bedömning av effekterna för hela landet som ingår i regeringens proposition. Den bedömningen gjordes utgående från den uppskattade debiteringen av samfundsskatt när propositionen överlämnades till regeringen, det vill säga i början av juni. Vilken den faktiska effekten blir framgår först när beskattningen för skatteåret slutförs i slutet av oktober 2021.

     För företagen innebär förslaget i och för sig en höjning av skattesatsen vid kommunalbeskattningen, men genom att statens andel av samfundsskatten också ändras blir den totala skattesatsen oförändrad. För företagen betyder förslaget således att skattesatsen fortsättningsvis kommer att vara 20 %.

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Förlaget har beretts vid lagberedningen. Den föreslagna ändringen är avsedd att tillämpas vid kommunalbeskattningen för 2020. Med hänvisning till ärendets brådskande art har det inte skickats på någon remiss.

     Förslaget innebär att kommunalskattesatsen för samfund höjs med 2 procentenheter för hela skatteåret 2020. Frågan om retroaktiv skattelagstiftning är problematisk, men har utretts tidigare i liknande sammanhang (se FR 23/2008–2009, LF 10/2012–2013 och LF 12/2019–2020). Den ändring som nu föreslås är i och för sig större än de tidigare, mer marginella ändringarna. Samtidigt har landskapsregeringen hela tiden varit tydlig med sin avsikt att bibehålla den totala samfundsskattesatsen oförändrad.  Landskapsregeringen anser därför att även den här föreslagna ändringen uppfyller kraven på förutsägbarhet och skälighet och att den därmed kan tillämpas retroaktivt för hela skatteåret 2020. Den föreslagna ändringen bör dock träda i kraft så snart som möjligt och landskapsregeringen föreslår att datum för ikraftträdande lämnas öppet med hänvisning till det.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29f § 1 punkten kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2020/…, som följer:

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

     1) samfund betala 8,426 procent och samfällda förmåner 11,16445 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2020,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2020.

     Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2020 så att de motsvarar denna lag.

 

 

Mariehamn den 18 juni 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Torbjörn Eliasson

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 31/2019-2020