Lagförslag 31/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Höjning av kommunalskattesatsen för samfund 2020

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 31/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 29f § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 29f § 1 punkten kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2020/…, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

     1) samfund betala 6,426 procent och samfällda förmåner 8,51445 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2020,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

     1) samfund betala 8,426 procent och samfällda förmåner 11,16445 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2020,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas vid beskattningen för skatteåret 2020.

     Vid den första redovisningen av samfundsskatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2020 så att de motsvarar denna lag.