Lagförslag 31/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 31/2016-2017

 

Datum

 

 

2017-07-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av marknadskontrollagstiftningen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår kompletterande bestämmelser i lagstiftningen om marknadskontroll av vissa produkter. Dels fogas in under landskapslagen om marknadskontrollen ytterligare två produktspecifika lagar, dels ändras lagstiftningen om hissäkerhet med beaktande av vad Republikens presidents beslöt vid behörighetskontrollen.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 5

3. Förslagens konsekvenser 5

Detaljmotivering. 5

1. Ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 5

2. Ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag  5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag  7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

För att skapa samordnade produktkontrollförfaranden för olika produktkategorier finns inom den Europeiska unionen ett regelverk som syftar till detta. De grundläggande bestämmelserna finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, kallad NLF−förordningen. Där finns bestämmelser om bedömning av överensstämmelse med krav, om kontroll och om ackreditering av produkter från länder utanför unionen. I landskapet har denna unionslagstiftning i huvudsak genomförts med antagande av följande lagar.

 

Landskapslag

 

EU- direktiv

 

LL (2017:47) om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper.

 

 

NLF−förordningen

LL (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter.

 

NLF−förordningen

LL (2017:00) om tillämpning på landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven.

 

2013/29/EU

LL (2017:38) om tillämpning på Åland av rikslagen om elsäkerhet.

 

2014/35/EU 2014/30/EU

LL (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag.

 

2014/33/EU

 

     Regelverket trädde i kraft den 1 juli 2017.

 

Marknadskontrollagen

 

I 1 § landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter, nedan marknadskontrollagen, förtecknas de andra lagar på vilka marknadskontrollen är tillämplig. Följande produktspecifika lagar omfattas inte i markandskontrollagen i dess nuvarande lydelse.

 

Landskapslag

 

EU- direktiv

 

LL (2017:45) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

 

 

2014/34/EU

 

LL (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven

 

2014/28/EU

 

     Landskapsregeringen har i lagförslaget nr 3/2016-2017 om marknadskontroll att tillrättalägganden såsom dessa kan förväntas i produktsäkerhetslagstiftningen.

 

Hissäkerhetslagen

 

Republikens president fann vid behörighetskontroll av landskapslagen (2017:40) om tillämpning av rikets hissäkerhetslag, nedan kallad hissäkerhetslagen, att landskapslagens 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. innebar en överskridning av landskapets lagstiftningsbehörighet. Presidenten beslöt med hänvisning till Högsta domstolens utlåtande att lagrummen skulle förfalla. Högsta domstolen fann avseende lagrummen i sitt utlåtande dnr HD 2017/33 över hissäkerhetslagen av den 31 mars 2017 bland annat följande:

 

”Enligt 4 § 1 mom. landskapslagen anses den vara behörig som auktoriserad besiktningsman eller som auktoriserat organ som uppfyller de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet i riket eller i Sverige. På motsvarande sätt stadgas i 5 § 1 mom. att den anses ha behörighet att utföra hissarbeten som har behörighet i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet i riket eller i Sverige.

     I 49 § rikets hissäkerhetslag regleras utländsk utbildning och arbetserfarenhet. Enligt 1 mom. ska kompetensbedömningsorganet när organet beviljar behörighetsintyg beakta utbildning som skaffats utomlands och arbetserfarenhet från hissbranschen som förvärvats utomlands. Enligt momentet finns bestämmelser om begäran om utlåtande från universitet, högskolor eller andra läroanstalter till stöd för beslutsfattandet i 4 § 2 mom. i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1384/2015).

     Regleringen om behörighet att utföra besiktning och behörighet att utföra hissarbeten i 4 och 5 § landskapslagen ställer dem som uppfyller behörighetskraven i Sverige i en bättre ställning än dem som uppfyller nationella behörighetskrav i övriga stater inom EU och EES. Det är möjligt att reglera om de nationella behörighetskraven och om ett förfarande om hur behörighet och kompetens som skaffats i övriga EU-medlemsstater och EES-stater ska beaktas vid behörighetsprövning. Däremot är det inte möjligt att införa ett stadgande som kategoriskt ställer dem som uppfyller behörighetskrav i en viss medlemsstat i en annan ställning än dem som är behöriga i andra länder inom EU och EES. När det gäller erbjudande av tjänster, som i detta fall, innebär ett dylikt stadgande en diskriminering som är förbjuden enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Landskapslagen förefaller att till denna del utgöra en kränkning av gemenskapsrättens grundläggande principer.

     Högsta domstolen har i ett flertal utlåtanden sedan utlåtandet OH 2003/65 tagit ställning till eventuella brott mot gemenskapslagstiftningen som upptäcks vid lagstiftningskontrollen. En vedertagen praxis har uppstått i detta avseende. Utgångspunkten har varit att ett fördragsbrott innebär ett ingrepp i förhållandet till utländska makter. Enligt 27 § 4 punkten självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om förhållandet till utländska makter med beaktande av bestämmelserna i 9 och 9 a kap. Stadganden i en landskapslag har förordnats att förfalla om det varit uppenbart att de skulle leda till en konflikt mellan unionens lagstiftning och landskapslagstiftning. Så har varit fallet åtminstone i de ärenden som gällt utsläppshandel (OH 2005/61) och förhindrande av diskriminering (OH 2005/91). Den omständigheten att man utgått ifrån att det är påkallat att förordna om att en landskapslag ska förfalla endast då konflikten är uppenbar motiveras av att det i sista hand är EU-domstolen som tolkar gemenskapsrätten och därför också om en lagstiftningsakt i en medlemsstat innebär att staten bryter mot sina förpliktelser enligt grundfördragen.

     En ur gemenskapsrättslig synpunkt definitiv tolkning av fördraget kan endast fås genom ett avgörande av EU-domstolen. En bedömning av frågan med hänsyn till landskapets lagstiftningsbehörighet måste emellertid ske på nationell nivå och i den ordning som föreskrivs i 19 § självstyrelselagen. I föreliggande fall ankommer det på Högsta domstolen att på basis av tillbuds stående utredningar utlåta sig över landskapets behörighet även till denna del.

     Fördragets ordalydelse och beredningen av Finlands anslutning till Europeiska unionen ger ett starkt stöd för åsikten att det föreligger en uppenbar konflikt mellan Finlands förpliktelser som medlem i Europeiska unionen och 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. landskapslagen.”

 

2. Förslag

 

I enlighet med landskapsregeringens intentioner och med beaktande av den Europeiska unionens regelverk föreslås att förteckningen över dessa andra lagar kompletteras med dels landskapslagen (2017:45) om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, dels landskapslagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven.

     Landskapsregeringen föreslår att hissäkerhetslagen ändras med beaktande av Republikens presidents ovan nämnda beslut.

 

3. Förslagens konsekvenser

 

Förslaget är väsentligen juridiskt-tekniskt, för att fullständiga en ändamålsenlig produktsäkerhetslagstiftning. Med förslaget tydliggörs att landskapslagstiftningen uppfyller krav i unionens regelverk samtidigt som det är ägnat att helt genomföra lagstiftningens mål att skapa ett komplett kontrollsystem. Förslaget bedöms inte ha betydelse för miljö eller jämställdhet.

 

Detaljmotivering

 

1. Ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

Så som framhölls i detaljmotiven till paragrafen i lagförslaget nr 3/2016-2017 om marknadskontroll är det fråga om en allmän lag inom tillämpningsområdet för de i paragrafen förtecknade produktspecifika lagarna. Dessutom har produktspecifika bestämmelser företräde före den allmänna lagens, samtidigt som grundläggande bestämmelser finns i den Europeiska unionens NLF−förordning. Med detta förslag kompletteras förteckningen över produktspecifika lagar med landskapslagen (2017:45) om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar samt landskapslagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven.

 

2. Ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag

 

Med ändringen uttrycks att behörighet omfattar såväl i riket auktoriserade personer och organ såväl som personer och organ från andra stater inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Då auktorisationen ger en behörighet att fullgöra offentliga förvaltningsuppgifter krävs tillräckliga kunskaper i svenska språket.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter nya 4 och 5 punkter som följer:

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag finns bestämmelser om tillsyn och övervakning av om vissa produkter överensstämmer med gällande produktsäkerhetskrav (marknadskontroll). Denna lag är tillämplig på den marknadskontroll som omfattas av tillämpningsområdet för följande lagstiftning, om inte något annat föreskrivs i någon av följande lagar:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) Landskapslagen (2017:45) om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar.

     5) Landskapslagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 


2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 och 5 §§ landskapslagen tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 4 § 1 mom. och till ett nytt 5 § 1 mom. till landskapslagen (2017:40) tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag, istället för 4 § 1 mom. och 5 § 1 mom. vilka Republikens president förordnade att förfalla, varvid nuvarande mom. i lagens 4 § och 5 § blir nya 4 § 2 mom. och 5 § 2 mom. som följer:

 

 

4 §

Behörighet att utföra besiktning

     Den anses ha behörighet som auktoriserad besiktningsman eller som auktoriserat organ som har sådan i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet i riket eller enligt de nationella behörighetskrav som gäller i en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer finns i landskapslagen (2011:120) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

Behörighet att utföra hissarbeten

     Den anses ha behörighet att utföra hissarbeten som har sådan i enlighet med de kompetenskrav som gäller för sådan behörighet i riket eller enligt de nationella behörighetskrav som gäller i en stat inom den Europeiska unionen och det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den 27 juli 2017

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell