Lagförslag 3/2017-2018

Tillhör ärendet: Offentlig upphandling
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 3/2017-2018

 

Datum

 

 

2017-11-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Offentlig upphandling

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Blankettlagstiftningen om offentlig upphandling föreslås upphävd med anledning av att en ny blankettlag har trätt i kraft den 1 november 2017.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag. 3

Detaljmotivering. 3

Upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling  3

Lagtext 4

L A N D S K A P S L A G om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling. 4

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Lagtinget godkände den 31 maj 2017 en landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling (LTB 29/2017). Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets nya direktiv om offentlig upphandling (2014/22/EU), om tilldelning av koncessioner (2014/23/EU) och om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (2004/25/EU).

     Högsta domstolen gav den 12 september 2017 ett utlåtande över lagtingets beslut och konstaterade att hinder inte föreligger för att landskapslagen träder i kraft (OH 2017/134). Republikens president meddelade den 28 september 2017 att hinder inte finns för ikraftträdande av lagstiftningen. Landskapsregeringen beslöt den 5 oktober 2017 att landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling skulle träda i kraft den 1 november 2017 och utfärdas i ÅFS (2017:80).

     Landskapsregeringen har nu noterat att bestämmelsen om att den tidigare blankettlagen, landskapslagen (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling, skulle upphävas i samband med att den nya blankettlagen träder i kraft har fallit bort under lagstiftningsprocessen.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling. I och med detta upphävs även landskapsförordningen (1998:101) om offentlig upphandling, vilken utfärdats med stöd av den blankettlag som föreslås upphävd.

 

Detaljmotivering

 

Upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling

 

1 § I paragrafen föreslås att den tidigare blankettlagstiftningen upphävs.

 

2 § I och med att den nya blankettlagstiftningen trätt i kraft den 1 november bör denna lag, som innebär att den tidigare lagstiftningen upphävs, träda i kraft snarast.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1994:43) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om offentlig upphandling.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

Mariehamn den 2 november 2017

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa