Lagförslag 33/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-06-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Blankettlag om tillämpning av polislagen på Åland

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 33/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands polismyndighet 1

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § förvaltningslagen för landskapet Åland. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om behandling av berusade. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 10 och 25 §§ landskapslagen om ordningsvakter 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5g § landskapslagen om lotterier 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 90 § räddningslagen för landskapet Åland. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 15 § landskapslagen om produktionsstöd för el 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av 11 och 46 §§ körkortslagen för Åland. 6

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet sådant det lyder i landskapslagen 2013/93, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Förvaltning

     Landskapets polisförvaltning handhas av Ålands polismyndighet som är underställd landskapsregeringen. I 1 kap. 1 § polislagen (2013:87) för Åland föreskrivs om polisens uppgifter.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Förvaltning

     Landskapets polisförvaltning handhas av Ålands polismyndighet som är underställd landskapsregeringen. I 3 § i landskapslagen om tillämpning på Åland av polislagen föreskrivs om polisens uppgifter.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 


 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § förvaltningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland sådan den lyder i 2013/90, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Vissa begränsningar i lagens tillämpning

     Denna lag tillämpas inte på rättsskipning samt förundersökning och polisundersökning som Ålands polismyndighet utför med stöd av republikens presidents förordning (2010:33) om polisförvaltningen i landskapet Åland eller polislagen (2013:87) för Åland. Lagen tillämpas inte heller på order som har utfärdats inom förvaltningen och som gäller utförandet av ett uppdrag eller vidtagandet av någon annan åtgärd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Vissa begränsningar i lagens tillämpning

     Denna lag tillämpas inte på rättsskipning samt förundersökning och polisundersökning som Ålands polismyndighet utför med stöd av republikens presidents förordning (2010:33) om polisförvaltningen i landskapet Åland eller landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen. Lagen tillämpas inte heller på order som har utfärdats inom förvaltningen och som gäller utförandet av ett uppdrag eller vidtagandet av någon annan åtgärd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om behandling av berusade

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § landskapslagen (1974:21) om behandling av berusade sådan den lyder i 2013/88, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

     Den som på grund av berusning har gripits i ett syfte som nämns i 2 kap. 2 § 1 mom. i polislagen (2013:87) för Åland ska behandlas och vårdas enligt bestämmelserna i denna lag.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

     Den som på grund av berusning har gripits i ett syfte som nämns i 2 kap. 2 § 1 mom. i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen, ska behandlas och vårdas enligt bestämmelserna i denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 10 och 25 §§ landskapslagen om ordningsvakter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 3 mom. och 25 § landskapslagen (2010:28) om ordningsvakter sådana de lyder i 2013/89, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

Användning av maktmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När en ordningsvakt bistår polisen gäller dessutom vad som i 2 kap. 17 § polislagen (2013:87) för Åland bestäms om rätten för en person som tillfälligt bistår en polisman att använda maktmedel.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Användning av maktmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När en ordningsvakt bistår polisen gäller dessutom vad som bestäms om rätten för en person som tillfälligt bistår en polisman att använda maktmedel i 2 kap. 17 § i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

25 §

Polisundersökning

     I ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen för Åland.

 

 

 

 

 

 

25 §

Polisundersökning

     I ett ärende som gäller återkallelse av ett godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 6 kap. i polislagen, vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen om tillämpning på Åland av polislagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 


 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5g § landskapslagen om lotterier

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5g § 2 mom. landskapslagen (1966:10) om lotterier sådant det lyder i 2016/11, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5g §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 4 kap. i polislagen (2013:87) för Åland finns bestämmelser om teknisk övervakning och om polisens rätt att få information.

 

 

 

5g §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I 4 kap. i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen, finns bestämmelser om teknisk övervakning och om polisens rätt att få information.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 90 § räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 90 § 4 mom. räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland sådant det lyder i 2013/94, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

90 §

Undersökning av olyckor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen ska företa en polisundersökning enligt 6 kap. 1 § i polislagen (2013:87) för Åland för att reda ut brandorsaken vid sådana eldsvådor som har lett till dödsfall, personskador eller betydande egendomsskador.

 

 

 

 

90 §

Undersökning av olyckor

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polisen ska företa en polisundersökning enligt 6 kap. 1 § i polislagen (FFS 872/2011), vilken är tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen, för att reda ut brandorsaken vid sådana eldsvådor som har lett till dödsfall, personskador eller betydande egendomsskador.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 15 § landskapslagen om produktionsstöd för el

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 15 § landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

15 §

Handräckning

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (2013:87) för Åland.

 

 

 

15 §

Handräckning

     Bestämmelser om polisens skyldighet att ge handräckning finns i 9 kap. 1 § i polislagen (FFS 872/2011), tillämplig på Åland i enlighet med landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. 5 punkten landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet sådan den lyder i 2012/46, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

- -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     5) polislagen (FFS 872/2011) i 46 § i konsumentsäkerhetslagen avse polislagen (ÅFS 2013:87) för Åland.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen till

     5) polislagen (FFS 872/2011) i 46 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________

 

 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 11 och 46 §§ körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 11 § 2 mom. och 46 § 2 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

Tillfälligt hinder mot att beviljas körkortstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om sökanden vid två tillfällen under det senaste året omhändertagits enligt polislagen (2013:87) för Åland, för att personen på grund av berusning inte kunnat ta vara på sig själv eller vid två tillfällen under det senaste året gjort sig skyldig till narkotikabrott eller straffbart bruk av narkotika får körkortstillstånd utfärdas efter att sökanden genomgått en läkarundersökning som visar att de medicinska kraven är uppfyllda.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11 §

Tillfälligt hinder mot att beviljas körkortstillstånd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om sökanden vid två tillfällen under det senaste året omhändertagits enligt landskapslagen (:) om tillämpning på Åland av polislagen, för att personen på grund av berusning inte kunnat ta vara på sig själv eller vid två tillfällen under det senaste året gjort sig skyldig till narkotikabrott eller straffbart bruk av narkotika får körkortstillstånd utfärdas efter att sökanden genomgått en läkarundersökning som visar att de medicinska kraven är uppfyllda.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

46 §

Kontroll av hälsotillstånd och prestationsförmåga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten kan besluta att en körkortshavare ska lämna in ett läkarutlåtande över att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd, om körkortshavaren vid två tillfällen under det senaste året omhändertagits enligt polislagen (2013:87) för Åland, för att personen på grund av berusning inte kunnat ta vara på sig själv eller vid två tillfällen under det senaste året gjort sig skyldig till narkotikabrott eller straffbart bruk av narkotika som innefattar användning av narkotika.

 

 

46 §

Kontroll av hälsotillstånd och prestationsförmåga

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten kan besluta att en körkortshavare ska lämna in ett läkarutlåtande över att körkortshavaren uppfyller de medicinska kraven för körkortstillstånd, om körkortshavaren vid två tillfällen under det senaste året omhändertagits enligt landskapslagen om tillämpning på Åland av polislagen, för att personen på grund av berusning inte kunnat ta vara på sig själv eller vid två tillfällen under det senaste året gjort sig skyldig till narkotikabrott eller straffbart bruk av narkotika som innefattar användning av narkotika.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

__________________