Lagförslag 35/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 35/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet antas. Förslaget medför att den arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet även skulle kunna beviljas ett temporärt tilläggsstöd, så att det sammanlagda stödet skulle uppgå till 75 procent av lönekostnaderna.

     I lagförslaget ingår även en separat temporär lagstiftning som gör möjligt att under en begränsad tidsperiod bevilja ett tilläggsstöd till arbetslösa arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet. Detta tilläggsstöd skulle enligt förslaget uppgå till 30 euro per dag och betalas ut för de dagar då den arbetssökande arbetar i sitt företag. Stödet skulle kunna beviljas för högst sex månader.

     De temporära tilläggsstöden skulle beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Avsikten är att de temporära tilläggsstöden skulle kunna utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

     Samtidigt föreslås vissa ändringar av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för att möjliggöra beviljandet och utbetalningen av de temporära tilläggsstöden på ett ändamålsenligt sätt.

     Lagförslaget hänför sig till landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 och avses bli behandlad i samband med den. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska behandlas som budgetlagar i enlighet med 20 § 3 mom. i självstyrelselagen, så att bestämmelserna snarast kan träda i kraft.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Gällande bestämmelser 3

1.1 Allmänt om landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 3

1.2 Anställning med sysselsättningsstöd. 3

1.3 Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet 5

2. Landskapsregeringens förslag. 6

2.1. Allmänt om förslaget 6

2.2. Något om Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd av mindre betydelse. 7

3. Förslagets verkningar 8

4. Lagstiftningsbehörigheten. 8

Detaljmotivering. 9

1. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 9

2. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 10

3. Landskapslag om temporär ändring och ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 11

Lagtext 14

L A N D S K A P S L A G om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet 14

L A N D S K A P S L A G om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet 15

L A N D S K A P S L A G om ändring och temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 17

Parallelltexter 19

 


 

Allmän motivering

 

1. Gällande bestämmelser

 

1.1 Allmänt om landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

I landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet regleras den så kallade arbetsmarknadsservicen, det vill säga den service som landskapsmyndigheterna ger i form av arbetsförmedling, sysselsättningsfrämjande utbildning, vägledning, information, särskild service för personer med nedsatt arbetsförmåga, stödinriktade åtgärder och andra sysselsättningsfrämjande åtgärder. I lagen finns centrala bestämmelser för den enskildes rättigheter och skyldigheter samtidigt som lagen fokuserar på den enskildes behov av service samt den öppna arbetsmarknadens primära ställning vid servicens tillhandahållande framom stödinriktade åtgärder.

     Landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet innehåller som nämnts ovan bestämmelser om stödinriktade åtgärder. Stöden vänder sig till arbetslösa arbetssökanden som inte har kunnat få ett arbete genom arbetsförmedling eller blivit anvisad en utbildning som skulle underlätta personens möjlighet att finna ett arbete. Den primära målsättningen med arbetsmarknadsservicen är att sysselsätta arbetslösa på den öppna arbetsmarknaden antingen direkt eller med hjälp av kompetenshöjande utbildning. Först i andra hand ska sysselsättningen främjas med hjälp av så kallade sysselsättningsstöd. Såvida sysselsättningsstöd används inom arbetsmarknadsservicen ska de primärt inriktas på att sysselsätta sådana arbetslösa arbetssökande vars behov av arbete är störst. Den grupp arbetslösa som särskilt lyfts fram i lagen som särskilt skyddsvärda är personer med nedsatt arbetsförmåga och personer som varit arbetslösa under en lång tid. Till gruppen arbetslösa under lång tid hänförs personer som varit arbetslösa arbetssökande över sex månader samt ungdomar som inte har fyllt 25 år och som varit arbetslösa arbetssökande över tre månader.

     En allmän förutsättning för att sysselsättningsstöd ska kunna beviljas är att en sysselsättningsplan eller en integrationsplan har utarbetats.

     Sysselsättningsstöd kan betalas till såväl arbetsgivare, som direkt till en arbetslös person. En arbetsgivare kan exempelvis beviljas sysselsättningsstöd för anställning, medan en enskild person kan få sysselsättningsstöd vid arbetspraktik och för start av företagsverksamhet. Sysselsättningsstödets belopp är lika stort som den arbetslöshetsförmån som kallas grunddagpenning, som år 2020 är 33,66 euro per dag. Sysselsättningsstödet kan i vissa situationer betalas ut förhöjt med olika procentsatser.

     Förvaltningen av arbetsmarknadsservicen sköts huvudsakligen av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (Ams). Ansökan om sysselsättningsstöd ska göras skriftligen eller på annat av Ams godkänt sätt. Ansökan prövas sedan av Ams.

 

1.2 Anställning med sysselsättningsstöd

 

1.2.1 Något om de grundläggande villkoren

 

Närmare bestämmelser om sysselsättningsstöd för anställning finns i 9 kapitlet i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Syftet med sysselsättningsstödet för anställning är att stärka den enskildes möjligheter att skaffa sig ett arbete och för att trygga hans eller hennes sysselsättning. Bland ungdomar som inte har fyllt 25 år och som varit arbetslösa arbetssökande över tre månader ska stödet för anställning i första hand ordnas för de ungdomar som har en yrkesutbildning. För att sysselsättningsstöd ska kunna beviljas för en anställning måste arbetsgivaren förbinda sig att betala lön enligt det kollektivavtal som är gällande för anställningsförhållandet och arbetsuppgifterna ska vara sådana att de kompletterar den normala verksamheten. Om arbetsgivaren är landskapet ska stödet utbetalas som lön till den enskilde.

     Arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet beviljas sysselsättningsstöd för anställning antingen i form av stöd enligt den allmänna gruppundantagsförordningen om statligt stöd[1] eller i form av de minimis-stöd[2]. Om sysselsättningsstöd för anställning enligt gruppundantagsförordningen beviljas kan den omfatta en arbetslös arbetssökande som inte har haft ett anställningsförhållande som har gällt tills vidare under de senaste sex månaderna omedelbart innan stödet beviljas, saknar yrkesutbildning, har fyllt 50 år, inte har fyllt 25 år eller har nedsatt arbetsförmåga. För andra arbetslösa arbetssökanden beviljas sysselsättningsstöd för anställning i form av de minimis-stöd. Den allmänna gruppundantagsförordningen om statsstöd och de minimi-förordningarna var ursprungligen gällande till och med den 31 december 2020 och skulle ha ersatts med nya förordningar. Men i och med att arbetet med att reformera EU-förordningarna hade försenats beslöt kommissionen den 2 juli 2020 att giltighetstiden för bland annat kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse skulle förlängas med ytterligare tre år fram till den 31 december 2023 (se EUT L 215, 7.7.2020).

 

1.2.2 Begränsande faktorer

 

Vissa begränsande faktorer för beviljande av sysselsättningsstöd för anställda finns i lagen, vilka ansetts nödvändiga för att förebygga att konkurrensen snedvrids och trygga anställningen för andra anställda hos den arbetsgivare som söker sysselsättningsstöd samt för den öppna arbetsmarknadens prioritet.

     Sysselsättningsstöd för anställning kan exempelvis inte beviljas om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan inte heller beviljas om arbetsgivaren under den tid sysselsättningsstöd skulle beviljas får annat landskapsstöd för anställande av en person som ska sysselsättas eller för främjande av sysselsättningen.

 

1.2.3 Sysselsättningsstödets belopp

 

Sysselsättningsstödet för anställning är minst lika stor som grunddagpenningen, som för närvarande är 33,66 euro per dag och person. Stödet kan högst vara lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 90 procent. Det högsta stödet kan beviljas för anställning inom näringsliv, staten eller kommun för personer som har varit arbetslösa i tio månader eller mer och för personer med nedsatt arbetsförmåga. Om den person som anställs med sysselsättningsstöd har nedsatt arbetsförmåga kan det högsta stödet beviljas endast för det första stödåret, medan stödet för det andra året kan vara högst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 50 procent per arbetsdag. För personer som har varit arbetslösa mellan sex och tio månader är stödet minst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 50 procent per arbetsdag. En arbetsgivare kan dock högst beviljas ett stöd som motsvarar lönekostnaderna för den som anställs med stödet.

 

1.2.4 Arbetstid

 

En arbetsgivare kan enligt huvudregeln beviljas ett sysselsättningsstöd för anställning som är lika stort som grunddagpenningen eller ett förhöjt sysselsättningsstöd till fullt belopp för en anställning där arbetstiden under en tidsperiod som motsvarar lönebetalningsperioden överstiger 80 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen. Även då stödet betalas till flera arbetsgivare vilka sysselsätter en och samma arbetstagare, ska den sammanlagda arbetstiden överstiga 80 procent av den ordinarie arbetstiden i branschen.

 

1.2.5 Ersättningsdagar och varaktighet

 

Vid anställning betalas sysselsättningsstöd för de dagar för vilka arbetsgivaren är skyldig att betala lön, dock högst för 21,5 dagar per månad. Sysselsättningsstöd betalas inte för de dagar för vilka arbetsgivaren har rätt att för lönekostnaderna för den person som sysselsätts, få dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller särskild moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning.

     Huvudregeln är att sysselsättningsstöd för anställning kan beviljas för maximalt sex månader i sänder.

 

1.3 Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet

 

1.3.1 Allmänna förutsättningar

 

Närmare bestämmelser om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet finns i 13 kapitlet i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     Syftet med sysselsättningsstödet för start av företagsverksamhet är att ge en arbetslös arbetssökande, som inte kan få ett arbete och som har förutsättningar att starta egen företagsverksamhet, bidrag för att starta och etablera företagsverksamheten. Genom åtgärden främjas samtidigt uppkomsten av ny företagsverksamhet som inte bara erbjuder en arbetsplats för den som startar verksamheten, utan möjligen även skapar nya arbetsplatser åt andra. Om företagandet har konstaterats vara en lämplig åtgärd för den sökande beviljas stödet av Ams.

 

1.3.2 Särskilda förutsättningar

 

Vissa särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda för att man ska kunna komma i åtnjutande av ett sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Stöd lämnas endast till den som har företagarerfarenhet eller utbildning som behövs i företagarverksamhet. Bestämmelserna medger dock att den sökande kan delta i utbildning under tiden som han eller hon får stöd. Vidare utgår stöd endast till arbetssökande som bedöms ha tillräckliga förutsättningar att driva företag. Verksamheten ska dessutom bedömas få en tillfredställande lönsamhet. Den sökande av stöd får inte samtidigt lyfta landskaps- eller statsunderstöd för sina egna lönekostnader och inte heller arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Har företagsverksamheten inletts innan man har beslutat om beviljande av stöd kan inget stöd beviljas. Slutligen får stödet inte snedvrida konkurrensen och företagsverksamheten ska uppenbarligen inte kunna inledas utan att den arbetssökande beviljas stöd.

 

1.3.3 Sysselsättningsstödets belopp och varaktighet

 

Ett sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i enlighet med Ams prövning till ett belopp som är minst lika stort som grunddagpenningen och högst lika stort som grunddagpenningen förhöjt med 90 procent, det vill säga utgående från år 2020 års nivå inom intervallet 33,66 - 63,95 euro per person och dag.

     Stöd betalas för de dagar, då företagaren arbetar i sitt företag, dock för högst fem dagar i veckan. Sysselsättningsstödet beviljas för högst tio månader åt gången.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

2.1. Allmänt om förslaget

 

2.1.1 Inledande kommentarer

 

Åland med omvärld befinner sig i en mycket svår situation, varför extraordinära åtgärder måste vidtas. Covid-19 är en mycket allvarlig sjukdom som i de svåraste fallen har en dödlig utgång. Covid-19 har klassats som en pandemi med risk för stor smittspridning. Utöver de omedelbara effekterna på rörlighet och handel har utbrottet påverkat också företag inom alla sektorer och av alla slag, små och medelstora företag samt stora företag.

     Olika åtgärder har vidtagits av världens länder, såsom fysiska distansåtgärder, reserestriktioner, karantäner och nedstängningar av verksamhet. Avsikten med dessa åtgärder är att säkerställa att effekterna av utbrottet är så kort och begränsad som möjligt. Dessa åtgärder har emellertid en omedelbar effekt på både efterfrågan och utbud och drabbar företag och anställda, särskilt inom turism- och transportsektorerna. För Åland, som är starkt beroende av sjöfarten, har spridningseffekter till andra branscher skett. Den åländska ekonomin har hamnat i en recession med ett stort antal permitteringar och uppsägningar.

 

2.1.2 Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet

 

Landskapsregeringen föreslår att det genom en temporär lagstiftning görs möjligt att bevilja ett tilläggsstöd till arbetsgivare som bedriver näringsverksamhet och som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning. Tilläggsstödet skulle kunna utbetalas för anställningar under tidsperioden 1 november 2020 - 30 juni 2021.

     Avsikten är att tilläggsstödet skulle beviljas i enlighet med bestämmelserna om stöd med mindre betydelse (de minimis) som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget av Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De minimis förordningens giltighetstid, som tidigare löpte ut den 31 december 2020, förlängdes i somras av kommissionen med tre år fram till den 31 december 2023. I förslaget intas en hänvisning till de minimis förordningen.

     För att kunna förverkliga det föreslagna tilläggsstödet på ett ändamålsenligt sätt föreslås även att vissa temporära förändringar görs i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Bland annat föreslås att prioriteringsordningen av arbetslösa arbetssökande som skulle kunna omfattas av såväl tilläggsstödet som sysselsättningsstöd för anställning ändras i paritet med de bestämmelser som gäller för sysselsättningsstöd för anställning som kan beviljas i form av de minimis-stöd. Samtidigt föreslås även att vissa begränsande faktorer som utesluter beviljande av sysselsättningsstöd slopas under den tid som tilläggsstödet kan utbetalas.

 

2.1.3 Temporärt tilläggsstöd för start av företagsverksamhet

 

Landskapsregeringen föreslår samtidigt att det antas en separat temporär lagstiftning som gör möjligt att under en begränsad tidsperiod bevilja ett tilläggsstöd till arbetslösa arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet.

     Det temporära tilläggsstödet skulle enligt förslaget uppgå till 30 euro per dag och betalas ut för de dagar då den arbetssökande arbetar i sitt företag. Även detta tilläggsstöd skulle beviljas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Stödet skulle kunna beviljas för högst sex månader.

     Avsikten är att detta temporära tilläggsstöd skulle beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

     Även detta tilläggsstöd förutsätter temporära anpassningar av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, vilka blir i kraft till den 30 juni 2021.

 

2.1.4 Temporära bestämmelser genom budgetlagar

 

De i lagförslaget föreslagna lagarna är avsedda att behandlas som så kallade budgetlagar. Landskapsregeringen anser det viktigt att det stödsystem som föreslås för arbetsgivare och för de som vill starta företagsverksamhet ska kunna träda i kraft så snart som möjligt, redan innan den lagstiftningskontroll som avses i 19 § i självstyrelselagen är slutförd. Landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2020 förutsätter att landskapslagar stiftas för att förverkliga de föreslagna stödsystemen så snabbt som möjligt. Avsikten är att de föreslagna lagarna ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt hösten 2020, så att de temporära tilläggsstöden kan börja utbetalas i anknytning till de sysselsättningsstöd som beviljas för tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Med hänvisning till ordalydelsen i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen lämnas ikraftträdelsedatumet för lagarna dock öppen. I ikraftträdelsebestämmelsen till lagarna föreslås att en bestämmelse intas där lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att lagarna helt eller delvis träder i kraft vid en tidpunkt som infaller innan lagstiftningskontrollen är slutförd.

 

2.2. Något om Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd av mindre betydelse

 

Enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget av Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, den så kallade de minimis förordningen, får ett företag motta högst 200 000 euro i stöd under en period av tre beskattningsår (innevarande och de två föregående beskattningsåren). Treårsperioden börjar det beskattningsår (kalenderår) då myndigheten för första gången har beviljat företaget stöd, dagen för utbetalningen av stödet har ingen betydelse. Eftersom definitionen av de minimi-stöd är ett begrepp som rör sig i tiden, kan det bli plats i ”de minimi-kvoten” årligen beroende på tidpunkten för be-viljandet av stödet (artikel 3).

     De minimis stöd kan enligt förordning 1407/2013 inte beviljas till företag verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter eller vars huvudsakliga område är fiske och vattenbrukssektorn. Inte heller företag verksamma inom sektorn för bearbetning och saluföring av jordbruksprodukter kan beviljas de minimis stöd om stödbeloppet fastställs på grundval av priset på eller mängden sådana produkter som köps från primärproducenter eller släpps ut på marknaden av de berörda företagen, om en förutsättning för stödet är att det helt eller delvis överförs till primärproducenter. De minimis stöd kan inte heller beviljas som stöd till exportrelaterad verksamhet riktad mot tredje länder eller medlemsstater, d.v.s. stöd som är direkt knutet till exporterande volymer, till upprättandet eller driften av ett distributionsnät eller till andra löpande utgifter som har samband med exportverksamhet. Slutligen kan de minimis stöd inte beviljas som stöd som är avhängigt av att inhemska produkter används framför importerade (artikel 1).

 

3. Förslagets verkningar

 

Enligt den föreslagna landskapslagen ska ett temporärt tilläggsstöd kunna beviljas till den arbetsgivare inom näringslivet som lyfter sysselsättningsstöd för anställning och den arbetslösa arbetssökande som lyfter sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Tilläggsstöden ska utbetalas under en begränsad tidsperiod till följd av de omfattande störningar som skett på arbetsmarknaden. Enligt landskapsregeringens förslag till fjärde tilläggsbudget för 2020 upptas medel för att täcka de merutgifter som de föreslagna tilläggsstöden förväntas få på budgeten för år 2020.

     Det merarbete som de föreslagna tilläggsstöden kommer att få för Ams kan komma att kräva tilläggsresurser.

     Förslaget bedöms inte ha några negativa konsekvenser för miljön eller jämställdheten.

 

4. Lagstiftningsbehörigheten

 

Förslaget berör ett flertal lagstiftningsområden, av vilka landskapet har lagstiftningsbehörighet på en del av dessa områden medan riket har lagstiftningsbehörighet på andra. Enligt 18 § 1 punkten i självstyrelselagen (1991:71) för Åland har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om landskapsregeringen och de myndigheter och inrättningar vilka lyder under denna. Landskapet har dessutom enligt 18 § 13, 22 och 23 punkterna i självstyrelselagen behörighet i fråga om socialvård, näringsverksamhet samt främjande av sysselsättningen.

     Riket har enligt 27 § 21 punkten i självstyrelselagen lagstiftningsbehörig-het i fråga om arbetsrätt med undantag av tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunens anställda. Enligt 29 § 1 mom. 6 punkten i självstyrelselagen har riket lagstiftningsbehörighet i fråga om arbetsavtal och samarbete inom företag, med undantag av läroavtal enligt 18 § 14 punkten i självstyrelselagen.

     Till rikets lagstiftningsbehörighet hör enligt 27 § 1 punkten i självstyrelselagen stiftande, ändring och upphävande av grundlag samt avvikelse från grundlag. Av central betydelse i sammanhanget är här de bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna som finns i grundlagens 2 kapitel. I grundlagens 18 § finns bestämmelser om näringsfrihet och rätten till arbete. Enligt bestämmelsens 2 mom. ska det allmänna främja sysselsättningen och verka för att alla tillförsäkras rätt till arbete. Enligt 19 § i grundlagen, som reglerar rätten till social trygghet, ska var och en genom lag få sin grundläggande försörjning vid arbetslöshet tryggad. Landskapsregeringens uppfattning är att lagförslaget motsvarar kraven i grundlagen och således inte heller inkräktar på de grundläggande fri- och rättigheterna så att förslaget skulle strida mot 27 § 1 punkten i självstyrelselagen.

 

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

1 § Lagens syfte. Syftet med lagen är att under en begränsad tidsperiod försöka få fler arbetssökande ut på arbetsmarknaden genom att höja stödnivån till arbetsgivare inom näringslivet som anställer arbetssökande med sysselsättningsstöd.

 

2 § Temporärt tilläggsstöd. Enligt den föreslagna paragrafen skulle nivån på det temporära tilläggsstödet bestämmas utifrån vilket belopp per dag som beviljats som sysselsättningsstöd för anställning och skulle enligt förslaget utbetalas för tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Det temporära tilläggsstödet föreslås tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning uppgå till 75 procent av lönekostnaderna.

 

3 § Rätt till temporärt tilläggsstöd. Det temporära tilläggsstödet kan enligt förslaget beviljas en arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringsliv med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Lagförslaget omfattar således inte anställning inom staten eller kommun. Inte heller tredje sektorn skulle omfattas till den del de inte bedriver näringsverksamhet. För anställning som ordnas med hjälp av sysselsättningsstöd hos landskapet utbetalas stödet direkt till löntagaren som lön och omfattas inte heller av det temporära tilläggsstödet.

     Det temporära tilläggsstödet kommer tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning att beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Giltighetstiden för de minimis förordningen (nr 1407/2013), som ursprungligen skulle ha löpt ut den 31 december 2020, förlängdes i somras till den 31 december 2023. I paragrafen intas en konkret hänvisning till de minimis förordningen (nr 1407/2013).

 

4 § Förfarandet. För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för anställning under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för anställning iakttas. De särskilda förutsättningarna i 43 § i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet om att arbetsgivaren måste förbinda sig att betala lön enligt det kollektivavtal som är gällande för anställningsförhållandet ska således iakttas. Likaså ska de begränsande faktorer i lagens 44 § som utesluter beviljande av stöd iakttas, med avvikelse för de särskilda temporära undantag som föreslås intagna i den ändring som samtidigt föreslås av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet. Samtidigt bör noteras att det föreslagna tilläggsstödets varaktighet begränsas av 48 § i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

5 § Förvaltningsmyndighet. Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet föreslås vara den myndighet som ska administrera det temporära tilläggsstödet. Uppgiften anses ändamålsenlig i och med att myndigheten redan handhar de uppgifter som är förenade med förvaltningen av sysselsättningsstödet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

6 § Finansiering. Eftersom det stöd som omfattas av den föreslagna lagen faller under landskapets lagstiftningsbehörighet, föreslås att en bestämmelse intas även i lagen som anger att landskapet finansierar tilläggsstödet.

 

7 § Sökande av ändring. I 25 § i självstyrelselagen finns bestämmelser om besvär över beslut som fattats av myndigheter under landskapsregeringen. Paragrafen har utformats i överensstämmelse med denna bestämmelse.

 

8 § Ikraftträdande. Avsikten är att den föreslagna lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen avser att besluta om lagens ikraftträdande vid en tidpunkt snarast efter lagtingets beslut eftersom det är angeläget i förhållande till lagens syfte att de åtgärder som lagen ger möjlighet till genomförs så fort som möjligt. Avsikten är således att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt, dock senast den 1 november 2020.

     Lagen föreslås även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för anställning som fattats före denna lags ikraftträdande, om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett för påbörjas den 1 november 2020 eller därefter.

 

2. Landskapslag om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

1 § Lagens syfte. Syftet med lagen är att under en begränsad tidsperiod försöka få fler arbetssökande ut på arbetsmarknaden genom att höja stödnivån till arbetslösa arbetssökanden som ämnar starta företagsverksamhet.

 

2 § Temporärt tilläggsstöd. Enligt paragrafen föreslås det temporära tilläggsstödet uppgå till 30 euro per dag och skulle enligt förslaget utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Stödet föreslås kunna betalas ut för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag. Stödet föreslås kunna beviljas för högst sex månader.

 

3 § Rätt till temporärt tilläggsstöd. Det temporära tilläggsstödet ska enligt förslaget kunna beviljas en arbetslös arbetssökande som har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet utbetalas för tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

     Det temporära tilläggsstödet föreslås tillsammans med sysselsättningsstödet för start av företagsverksamhet kunna beviljas i form av ett stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

4 § Förfarandet. För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för start av företagsverksamhet för en tid som infaller under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet iakttas. Bland annat ska de särskilda förutsättningarna i 62 § i landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet vara uppfyllda, med avvikelse för de särskilda temporära undantag som föreslås intagna i den ändring som samtidigt föreslås av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

5 § Förvaltningsmyndighet. Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet föreslås vara den myndighet som ska administrera det temporära tilläggsstödet. Uppgiften anses ändamålsenlig i och med att myndigheten redan handhar de uppgifter som är förenade med förvaltningen av sysselsättningsstödet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

 

6 § Finansiering. Eftersom det stöd som omfattas av den föreslagna lagen faller under landskapets lagstiftningsbehörighet, föreslås att en bestämmelse intas även i lagen som anger att landskapet finansierar tilläggsstödet.

 

7 § Sökande av ändring. I 25 § i självstyrelselagen finns bestämmelser om besvär över beslut som fattats av myndigheter under landskapsregeringen. Paragrafen har utformats i överensstämmelse med denna bestämmelse.

 

8 § Ikraftträdande. Avsikten är att de föreslagna lagen ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen avser att besluta om lagens ikraftträdande vid en tidpunkt snarast efter lagtingets beslut eftersom det är angeläget i förhållande till lagens syfte att de åtgärder som lagen ger möjlighet till genomförs så fort som möjligt. Avsikten är således att den föreslagna lagen ska träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt, dock senast den 1 november 2020.

     Lagen föreslås även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som har fattats före denna lags ikraftträdande, om företagsverksamheten med sysselsättningsstöd fortgår eller påbörjas den 1 november 2020 eller påbörjas först därefter.

 

3. Landskapslag om temporär ändring och ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

40 § Syftet med de stödinriktade åtgärderna. Enligt gällande bestämmelser i paragrafens 2 mom. ska samtliga sysselsättningsstöd i första hand inriktas på att sysselsätta sådana arbetslösa arbetssökande vars behov av arbete är störst. Den grupp arbetslösa som särskilt lyfts fram i bestämmelsen är personer med nedsatt arbetsförmåga och personer som varit arbetslösa under en lång tid. Till sistnämnda grupp av personer hänförs de som varit arbetslösa arbetssökande över sex månader samt ungdomar som inte har fyllt 25 år och som varit arbetslösa arbetssökande över tre månader. Bestämmelserna ingår i momentets första och andra mening. Paragrafen föreslås kompletterad med en temporär bestämmelse i ett nytt 4 mom. som uttryckligen av informativa skäl klargör att det även är möjligt att bevilja sysselsättningsstöd för anställning till andra grupper av arbetslösa än just de som nämns i paragrafens 2 mom. första och andra mening. Syftet med förslaget är att bredda gruppen av mottagare av sysselsättningsstöd för anställning under en begränsad period då det temporära tilläggsstödet kan betalas ut.

 

43 § Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd. Enligt lagens 43 § 2 mom. förutsätts det att de arbetsuppgifter den sysselsatte kommer att utföra är sådana att de kompletterar den normala verksamheten hos arbetsgivaren.

     Landskapsregeringen föreslår att det till paragrafen fogas ett temporärt 4 mom. som anger att bestämmelsen i 2 mom. inte ska tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete. Genom förslaget möjliggörs att sysselsättningsstöd för anställning kan beviljas en arbetsgivare som tar heltidspermitterade eller uppsagda tillbaka till sina tidigare arbeten.

 

44 § Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd. I paragrafens 1 mom. 2 punkt föreslås ett förtydligande av bestämmelserna i förhållande till EU:s bestämmelser om statligt stöd. Enligt gällande bestämmelser i paragrafens 1 mom. 2 punkt ska sysselsättningsstöd för anställning inte beviljas en arbetsgivare som under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Enligt en kompletterande mening till 2 punkten föreslås sysselsättningsstöd för anställning trots allt kunna beviljas, om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har återanställt den arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

     Till paragrafen fogas ett nytt temporärt 2 mom. enligt vilket paragrafens begränsande villkor i 1 mom. 2 punkt inte ska tillämpas på de sysselsättningsstöd för anställning som beviljas för att utbetalas någon gång under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021 och där sysselsättningsstödet beviljas i form av stöd av mindre betydelse, så kallade de minimis-stöd, enligt förordningen (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Under nämnda tid ska sysselsättningsstöd för anställning inte kunna beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Även enligt de temporära bestämmelserna föreslås sysselsättningsstöd för anställning kunna beviljas om arbetsgivaren före ansökan om stöd har återanställt den arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

     De föreslagna bestämmelserna fråntar inte arbetsgivarens övriga skyldigheter såsom att enligt arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) erbjuda arbete åt en tidigare arbetstagare som har sagts upp av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker och som fortfarande är arbetssökande vid Ams, om arbetsgivaren inom fyra/nio månader[3] från det att anställningsförhållandet upphörde behöver arbetstagare för samma eller liknande uppgifter som den uppsagda arbetstagaren hade utfört. Motsvarande bestämmelser om återanställande av arbetstagare finns i lagen om sjöarbetsavtal (FFS 756/2011).

     Bland de begränsningar som utesluter beviljande av sysselsättningsstödet upptas i paragrafen det fall att arbetsgivaren under den tid sysselsättningsstöd skulle beviljas får annat landskapsstöd för anställande av en person som ska sysselsättas eller för främjande av sysselsättningen. För att inte en konflikt ska uppstå mellan bestämmelsen och det temporära tilläggsstödet föreslås att paragrafen kompletteras med en temporär bestämmelse i ett nytt 3 mom. som anger att det temporära tilläggsstödet inte ska anses vara ett sådant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

61 § Allmänna förutsättningar för att beviljande av stöd. Landskapsregeringen föreslår att paragrafens 2 mom. uppdateras med en hänvisning till EU:s gällande bestämmelser om statligt stöd. Hänvisningen till kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse föreslås ersatt med en hänvisning till kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpning av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Giltighetstiden för sistnämnda EU-förordning förlängdes i somras till och med den 31 december 2023 (EUT L 215, 7.7.2020).

 

62 § Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd. I paragrafen upptas de särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att man ska kunna komma i åtnjutande av sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet. Bland annat får den arbetssökande inte samtidigt lyfta landskapsunderstöd för sina egna lönekostnader. För att en konflikt inte ska uppstå mellan bestämmelsen och det temporära tilläggsstödet föreslår landskapsregeringen att ett temporärt nytt 2 mom. fogas till paragrafen som anger att det temporära tilläggsstödet inte ska anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

62a § Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd. I paragrafen införs en temporär bestämmelse som begränsar möjligheten att bevilja sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet tillsammans med det temporära tilläggsstödet. Enligt förslaget ska sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet inte kunna beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid.

     Under nämnda tid ska sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kunna beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid. Den föreslagna paragrafen torde i praktiken få begränsad betydelse. Men en situation torde dock kunna uppstå där en företagare permitterar sig själv och anställda från ett företag för att sedan starta ett nytt företag.

 

Ikraftträdelsebestämmelse. Avsikten är att även denna lag ska antas som en så kallad budgetlag, om vilket föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Landskapsregeringen avser att besluta om lagens ikraftträdande vid en tidpunkt snarast efter lagtingets beslut eftersom det är angeläget att de åtgärder som lagen ger möjlighet till genomförs så fort som möjligt. Avsikten är således att den föreslagna lagen skulle träda i kraft vid tidigast möjliga tidpunkt, dock senast den 1 november 2020.

     De temporära bestämmelserna i 40 § 4 mom., 44 § 2 och 3 mom., 62 § 2 mom. och 62a § föreslås gälla till och med den 30 juni 2021, det vill säga så länge som det temporära tilläggsstödet enligt det första lagförslaget föreslås kunna betalas ut.

     Den förtydligande bestämmelsen som föreslås intagen i 44 § 1 mom. 2 punkten föreslås träda i kraft i anknytning till att den föreslagna bestämmelsen i 44 § 2 mom. upphör att gälla. Bestämmelsen i 44 § 1 mom. 2 punkten föreslås således träda i kraft den 1 juli 2021.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att under en begränsad tidsperiod, för personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden, främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

     För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet på det sätt som bestäms i denna lag.

     Det temporära tilläggsstödet är tillsammans med sysselsättningsstödet för anställning 75 procent av lönekostnaden för den period som redovisas och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

     Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetsgivare som är berättigad till sysselsättningsstöd för anställning inom näringsliv med stöd av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att arbetsgivaren i fråga har beviljats sysselsättningsstöd för anställning med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet avser anställningsförhållanden under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

4 §

Förfarandet

     För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd för anställning enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för anställning iakttas.

 

5 §

Förvaltningsmyndighet

     Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet.

 

6 §

Finansiering

     Det stöd som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

 

7 §

Sökande av ändring

     Beslut som Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet har fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

8 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för anställning som har fattats före denna lags ikraftträdande, om det anställningsförhållande för vilket stödet är avsett för påbörjas den 1 november 2020 eller därefter.

 

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens syfte

     Syftet med denna lag är att under en begränsad tidsperiod trygga försörjningen hos personer som har hamnat i en svår situation på arbetsmarknaden genom att starta företagsverksamhet och på detta sätt främja deras förutsättningar att komma in på eller återvända till arbetsmarknaden.

 

2 §

Temporärt tilläggsstöd

     För ett i 1 § avsett ändamål kan ett temporärt tilläggsstöd beviljas en arbetslös arbetssökande som har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet på det sätt som bestäms i denna lag.

     Det temporära tilläggsstödet är 30 euro per dag och kan utbetalas under tidsperioden 1 november 2020 – 30 juni 2021. Stödet betalas för de dagar då dess mottagare arbetar i sitt företag, dock högst fem dagar per kalendervecka. Stödet kan per person beviljas för högst sex månader.

 

3 §

Rätt till temporärt tilläggsstöd

     Ett temporärt tilläggsstöd kan beviljas en arbetslös arbetssökande som är berättigad till sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet med stöd av landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet.

     En förutsättning för att temporärt tilläggsstöd ska beviljas är att personen i fråga har beviljats sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet och att stödet utbetalas för den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     Vid beviljande av temporärt tilläggsstöd ska även iakttas vad som bestäms i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

4 §

Förfarandet

     För att beviljas det temporära tilläggsstödet fordras ingen särskild ansökan, utan rätten till det temporära tilläggsstödet prövas samtidigt med att ansökan om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet prövas.

     Det temporära tilläggsstödet beviljas från samma tidpunkt som ett sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet beviljas, under förutsättning att sysselsättningsstödet beviljas för en tid som infaller under den i 2 § 2 mom. angivna tidsperioden.

     I övrigt ska de med stöd av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet tillämpliga bestämmelserna om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet iakttas.

 

5 §

Förvaltningsmyndighet

     Verkställighetsuppgifterna enligt denna lag sköts av Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet.

 

6 §

Finansiering

     Det stöd som omfattas av denna lag finansieras med landskapsmedel.

 

7 §

Sökande av ändring

     Beslut som Ålands arbetsmarknads- och servicemyndighet har fattat med stöd av denna lag kan överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

8 §

Ikraftträdande

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Denna lag ska även tillämpas på beslut om sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet som har fattats före denna lags ikraftträdande, om företagsverksamheten med sysselsättningsstöd fortgår eller påbörjas den 1 november 2020 eller påbörjas först därefter.

 

__________________

 


 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring och temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 44 § 2 punkten och 61 § 2 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådana de lyder i landskapslagen 2011/31, samt

     fogas till 40 §, sådan paragrafen lyder i landskapslag 2015/57, temporärt ett nytt 4 mom., till 43 § temporärt ett nytt 4 mom., till 44 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, temporärt nya 2 och 3 mom., till lagens 62 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, temporärt ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny temporär 62a § som följer:

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även andra arbetslösa arbetssökande än de som avses i 2 mom. första och andra meningen kan stödas med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning under den tidsperiod som avses i landskapslagen (      ) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. ska inte tillämpas när det är fråga om arbetslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för anställning kan inte beviljas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten ska inte iakttas under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet och där sysselsättningsstöd för anställning beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Under nämnda tidsperiod kan sysselsättningsstöd för anställning däremot inte beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid,

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet ska inte anses vara ett sådant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen (     ) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet ska inte anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

62a §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan inte beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagts upp eller permitterats i samma eller likadana uppgifter alternativt fått förkortat arbetstid. Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan dock beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Bestämmelserna i 40 § 4 mom., 44 § 2 och 3 mom., 62 § 2 mom. och 62a § i denna lag gäller till och med den 30 juni 2021.

     Bestämmelserna i 44 § 1 mom. 2 punkten i denna lag ska tillämpas på sysselsättningsstöd för anställning som beviljas från och med den 1 juli 2021.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 10 september 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Fredrik Karlström

 


Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 35/2019-2020[1] Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (EUT L 352, 24.12.2013)

[2] Kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbruksområdet och kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn

[3] Tiden för återanställningsskyldighet av arbetstagare förlängdes temporärt från fyra månader till nio månader 1.4.2020-31.12.2020 genom FFS 167/2020.