Lagförslag 35/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-09-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare inom näringslivet och till arbetslösa för start av företagsverksamhet

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 35/2019-2020

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring och temporär ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 44 § 2 punkten och 61 § 2 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådana de lyder i landskapslagen 2011/31, samt

     fogas till 40 §, sådan paragrafen lyder i landskapslag 2015/57, temporärt ett nytt 4 mom., till 43 § temporärt ett nytt 4 mom., till 44 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, temporärt nya 2 och 3 mom., till lagens 62 §, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2011/31, temporärt ett nytt 2 mom. samt till lagen en ny temporär 62a § som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Nytt 4 mom.

 

 

 

 

 

 

 

40 §

Syftet med de stödinriktade åtgärderna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Även andra arbetslösa arbetssökande än de som avses i 2 mom. första och andra meningen kan stödas med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning under den tidsperiod som avses i landskapslagen (      ) om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 4 mom.

 

 

 

 

43 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 2 mom. ska inte tillämpas när det är fråga om ar-betslösa arbetssökanden som arbetsgivaren avser att återanställa eller återta i arbete med hjälp av sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet.

 

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för anställning kan inte beviljas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid,

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt 3 mom.

 

 

 

 

 

 

44 §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för anställning kan inte beviljas:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) om arbetsgivaren under de tolv månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 1 mom. 2 punkten ska inte iakttas under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet och där sysselsättningsstöd för anställning beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. Under nämnda tidsperiod kan sysselsättningsstöd för anställning däremot inte beviljas om arbetsgivaren under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagt upp eller permitterat arbetstagare i samma eller likadana uppgifter alternativt förkortat deras arbetstid. Sysselsättningsstöd för anställning kan dock beviljas om arbetsgivaren före ansökan om sysselsättningsstöd för anställning har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid,

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetsgivare som har beviljats sysselsättningsstöd för anställning inom näringslivet ska inte anses vara ett sådant annat landskapsstöd som avses i 1 mom. 6 punkten.

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse.

 

 

 

61 §

Allmänna förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet beviljas i form av stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Nytt 2 mom.

 

 

 

 

 

 

62 §

Särskilda förutsättningar för beviljande av stöd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett temporärt tilläggsstöd som beviljas med stöd av landskapslagen (     ) om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet ska inte anses vara ett sådant landskapsunderstöd som avses i 1 mom. 4 punkten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny paragraf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62a §

Begränsande faktorer som utesluter beviljande av stöd

     Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan inte beviljas tillsammans med det temporära tilläggsstödet och under den tidsperiod som avses i landskapslagen om temporärt tilläggsstöd till arbetslösa för start av företagsverksamhet om den arbetssökande under de tre månaderna närmast innan ansökan inlämnades, av produktionsmässiga eller ekonomiska skäl har sagts upp eller permitterats i samma eller likadana uppgifter alternativt fått förkortat arbetstid. Sysselsättningsstöd för start av företagsverksamhet kan dock beviljas om den arbetssökande före ansökan om sysselsättningsstöd har lämnats in har återanställt de arbetstagare som sagts upp, har meddelat alla permitterade att arbetet återupptas eller har återställt deras arbetstid.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

     Bestämmelserna i 40 § 4 mom., 44 § 2 och 3 mom., 62 § 2 mom. och 62a § i denna lag gäller till och med den 30 juni 2021.

     Bestämmelserna i 44 § 1 mom. 2 punkten i denna lag ska tillämpas på sysselsättningsstöd för anställning som beviljas från och med den 1 juli 2021.

__________________