Lagförslag 38/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 38/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att tillägg görs i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården så att tillfälligt anställda personer som verkar i yrken där legitimering som socialarbetare eller socionom YH krävs antecknas i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården för det fall att de i sin yrkesutövning blir föremål för tillsynsåtgärder. I övrigt föreslås ändringar av teknisk natur. En överenskommelseförordning om att yrkesutbildade personer inom socialvården verksamma på Åland ska ingå i Finlands register över yrkesutbildade personer inom socialvården, Suosikki, samt att registret ska upprätthållas av Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården (Valvira) har ingåtts.

     Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft den 1 januari 2021. Enligt sistnämnda lag ska centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården tillhandahållas på Åland senast den 1 augusti 2021.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringen överväganden och förslag. 3

3. Lagstiftningsbehörigheten. 3

4. Förslagets verkningar 4

5. Beredningsarbete. 4

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 5

Lagtext 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 7

Parallelltext 9

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

En ny landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft på Åland den 1 januari 2021. Genom lagen införs krav på legitimering för socialarbetare och socionom YH (yrkeshögskolesocionom) som verkar inom den sociala sektorn på Åland genom att personer verksamma i dessa yrken ska föras in i ett centralregister över yrkesutbildade personer inom socialvården. Även personer inom socialvården med den skyddade yrkesbeteckningen närvårdare ska införas i centralregistret.

     Landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården motsvarar i det närmaste Finlands lag om yrkesutbildade personer inom socialvården (FFS 817/2015). Landskapslagen innehåller dock från rikslagen avvikande bestämmelser om rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke. En överenskommelseförordning om att Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) upprätthåller centralregistret även för personer verksamma på Åland har ingåtts, vilket innebär att personer verksamma inom socialvården på Åland kommer att ingå i riksregistret Suosikki. Valvira kommer även att ombesörja legitimeringsförfarandet och erkännande av yrkeskvalifikationer för personer som inte har utbildning från Finland och som vill arbeta i de reglerade yrkena socialarbetare, socionom YH och närvårdare, samt sköta viss tillsyn över yrkesutbildade personer inom socialvården på Åland.

 

2. Landskapsregeringen överväganden och förslag

Landskapsregeringen föreslår att tillägg görs i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Avsikten är att föra in motsvarande bestämmelser som i Finlands lag om yrkesutbildade personer inom socialvården gällande att personer som tillfälligt är verksamma i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke (socialarbetare, socionom YH) ska föras in i centralregistret över yrkesutbildade personer för det fall att de genom brister i yrkesutövningen blir föremål för tillsynsåtgärder. I övrigt förslår landskapsregeringen kompletterande bestämmelser av teknisk natur.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt självstyrelselagens 18 § 13 punkten har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om socialvård. Till landskapets behörighet hör även enligt 1och 2 punkten att lagstifta om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda och disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän, samt enligt 4 punkten kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare, tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda och disciplinär bestraffning av kommunernas tjänsteinnehavare.

     Rättsområdet arbetsrätt tillhör i enlighet med 27 § 21 punkten i självstyrelselagen rikets lagstiftningsbehörighetsområde med ovan nämnda undantag beträffande tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda. Till rikets behörighet hör således att föreskriva om disciplinära åtgärder beträffande arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållanden, privata aktörer eller sådana yrkesutbildade personer inom socialvården som är självständiga yrkesutövare. Till rikets behörighet hänförs enligt 29 § 1 mom. 6 punkten arbetsavtal och samarbete inom företag.

     Behandling av personuppgifter nämns inte särskilt i uppdelningen av lagstiftningsbehörigheten mellan landskapet och riket i självstyrelselagen. Högsta domstolen har dock vid lagstiftningskontrollen bedömt att landskapet har behörighet att lagstifta om behandling av personuppgifter inom de rättsområden som annars hör till landskapets behörighet. Personbeteckning är att hänföra till området folkbokföring, vilket enligt 29 § 1 mom. 1 punkten är rikets lagstiftningsbehörighetsområde.

 

4. Förslagets verkningar

 

Förslaget innebär att personer tillfälligt verksamma i yrken där legitimering som socionom YH eller socialarbetare krävs införs i centralregistret över yrkesutbildade personer för det fall att de i sin yrkesutövning blir föremål för tillsynsåtgärder. Sett ur ett likabehandlingsperspektiv innebär förslaget att personer som inte uppfyller kraven för legitimering som socialarbetare eller socionom YH sätts i samma position som personer legitimerade som socialarbetare och socionom YH beträffande tillsynen över yrkesutövningen. Om tillsynsåtgärder över den tillfälligt verksammas yrkesutövning utmynnar i anmärkning, skriftlig varning, eller om den tillfälligt verksamma personen blivit föremål för en säkerhetsåtgärd kommer detta att framkomma ur registret. Dessa uppgifter om brister i den tillfälligt anställdas yrkesutövning kan komma framtida arbetsgivare till kännedom om arbetsgivaren begär att få ta del av uppgifter om personen ur centralregistret.

     På Åland kommer de flesta socialarbetare och en stor del av socionom YH fr.o.m. den 1 januari 2021 att vara verksamma hos samma arbetsgivare, kommunernas socialtjänst (KST). För att tillsynsåtgärder ska komma i fråga krävs i de flesta fall att arbetsgivaren reagerar vid brister i yrkesutövningen och kontaktar tillsynsmyndigheten. KST som arbetsgivare kommer således ha kännedom om bristerna i den tillfälligt yrkesverksammas yrkesutövning utan att det framkommer av Suosikkiregistret. Inom äldreomsorgen, som fortsättningsvis kommer att tillhandahållas av kommunerna, kan socionom YH komma att vara yrkesverksamma, och denna yrkeskategori kommer således att vara anställd hos flera arbetsgivare på Åland. För denna yrkeskategori kan därmed lagförslaget komma att ha positiva effekter ur ett klientsäkerhetsperspektiv. I övrigt kan presumtiva arbetsgivare på rikssidan ha nytta av att det i Suosikkiregistret förs in uppgifter om brister i yrkesutövningen på Åland hos tillfälligt anställda.

     Lagförslaget bedöms inte ha några konsekvenser för miljön. Gällande barns ställning bedöms lagförslaget inte ha större konsekvenser, men registrering av tillfälligt anställda för det fall att dessa blir föremål för tillsynsåtgärder kan gynna klientsäkerheten för barn liksom för övriga klienter inom socialvården. Gällande förslagets verkningar för jämställdheten är de yrkesgrupper som lagförslaget berör, socialarbetare och socionom YH, kvinnodominerade yrkesgrupper. Förslaget kan stärka yrkesgruppernas status. Beträffande förslagets ekonomiska och administrativa verkningar omfattas registreringen i centralregistret av de tillfälligt anställda av det uppgiftsområde som Valvira ska hantera på basen av den överenskommelseförordning som ingåtts. Enligt uppgift kräver inte Valvira någon kostnadsersättning för detta.

 

5. Beredningsarbete

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag av lagberedningen i samarbete med socialvårdsbyrån vid social- och miljöavdelningen. Lagförslaget har skickats på remiss till Valvira.

     Lagförslaget är ett tillägg till landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. Lagförslaget om yrkesutbildade personer inom socialvården gick på remiss till 64 remissinstanser: Brändö kommun, Eckerö kommun, Finströms kommun, Föglö kommun, Geta kommun, Hammarlands kommun, Jomala kommun, Kumlinge kommun, Kökars kommun, Lemlands kommun, Lumparlands kommun, Mariehamns stad, Saltviks kommun, Sottunga kommun, Sunds kommun, Vårdö kommun, Ålands kommunförbund k.f., Ålands omsorgsförbund k.f., Oasen boende- och vårdcenter, Ålands hälso- och sjukvård, Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, Ålands polismyndighet, Ålands gymnasium, Högskolan på Åland, Ålands ombudsmannamyndighet, Datainspektionen, Äldrerådet i Eckerö kommun, Föglö kommuns äldreomsorgsdirektion, Lemlands kommuns äldreråd, Äldrerådet i Mariehamns stad, Stiftelsen Hemmet r.s, Ålands folkhögskola, Södra Ålands högstadiedistrikt, Norra Ålands högstadiedistrikt, FOA-Å JHL-samorganisation på Åland, Akava-Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, Tcå r.f., Tehy Åland r.f., Talentia Åland r.f., Ålands handikappförbund r.f., Andning & Allergi Åland r.f., Demensföreningen på Åland r.f., Diabetesföreningen på Åland r.f., De utvecklingsstördas väl på Åland r.f., Föreningen vårt hjärta r.f., Föräldraföreningen för barn med särskilda behov r.f., Intresseföreningen för psykisk ohälsa, Reseda, Ålands Autismspektrumförening r.f., Ålands Cancerförening r.f., Ålands Hörselförening r.f., Ålands neurologiska förening r.f., Ålands Reumaförening r.f., Ålands synskadade r.f., Emmaus Åland, Ung resurs, Klubbhuset Pelaren, Landskapsföreningen Folkhälsan på Åland, Rädda Barnen på Åland r.f., Mariehamns pensionärsförening r.f., Norra Ålands pensionärer r.f., Björkkö Ab, Ålands motivations- och behandlingscenter Ab. Utöver dessa remissinstanser inkom landskapsregeringens utbildnings- och kulturavdelning och näringsavdelning med remissyttranden.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

12 § Rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke. Av paragrafrubriken till 1 mom. framkommer att rätten att tillfälligt vara verksam inom socialvården gäller verksamhet i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke. I förtydligande syfte föreslår landskapsregeringen att ordet legitimerad läggs till i 1 mom. eftersom begreppet yrkesutbildade personer inom socialvården även kan avse personer med skyddad yrkesbeteckning.

     I 3 mom. föreslår landskapsregeringen att det i likhet med 12 § i Finlands lag om yrkesutbildade personer inom socialvården tas in en bestämmelse om att vad som föreskrivs i lagen för yrkesutbildade personer inom socialvården ska iakttas i tillämpliga delar gällande personer som tillfälligt är verksamma i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke. Förordningsfullmakt föreslås även för landskapsregeringen att utfärda närmare bestämmelser om villkor för att tillfälligt vara verksam i ett yrke som legitimerad yrkesutbildad person samt om rätten för den som avlagt examen utomlands att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke.

 

16 § Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården. I 2 mom. 2 och 3 punkten föreslår landskapsregeringen språkliga justeringar i och med att en ny 4 punkt föreslås. En ny 4 punkt föreslås läggas till genom vilken även personer som tillfälligt är verksamma inom en legitimerad yrkesutbildad persons yrke ska ingå i centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården. I centralregistret ska införas uppgift om namn, personbeteckning och om hemadress för det fall att personen efter tillsynsåtgärd getts en anmärkning eller skriftlig varning, eller blivit föremål för en säkerhetsåtgärd, samt uppgift om tillsynsåtgärden. Gällande tillsynsåtgärden anmärkning ska dock enbart anmärkningar som tilldelats av landskapsregeringen föras in i centralregistret.

     Beträffande tillsynsåtgärden skriftlig varning i 25 § i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården och beträffande säkerhetsåtgärder enligt 20 § 2 mom. i sistnämnda lag är landskapsregeringen tillsynsmyndighet enligt 15 § 2 mom. i den lagen. Gällande tillsynsåtgärden anmärkning i 20 § 3 mom. har både landskapsregeringen och Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet i enlighet med 15 § 2 mom. rätt att använda tillsynsåtgärden. Enligt 1 och 3 punkten tilldelar landskapsregeringen anmärkning i principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden och beträffande ärenden som ÅMHM är jävig att behandla. En överenskommelseförordning har ingåtts enligt vilken Tillsyns- och tillståndsverket för social- och hälsovården (Valvira) kommer att sköta de tillsynsuppgifter som ankommer på landskapsregeringen enligt landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården.

     I 3 mom. föreslås att tillägg om att de uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten samt de uppgifter om anmärkningar eller skriftliga varningar som avses i den föreslagna nya 4 punkten ska avföras ur registret då tio år förflutit från det att beslutet eller avgörandet meddelades, om inte längre tid för avförande av anteckningen anges i matrikellagen (FFS 1010/1989). Matrikellagen ska således tillämpas på Åland enbart beträffande tidsfrister för avförande av anteckningar i centralregistret, inte i övrigt.

 

Ikraftträdande. Avsikten är att de föreslagna lagändringarna ska träda i kraft så snart som möjligt. Landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft den 1 januari 2021.

 


 

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 12 § 1 mom., 16 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom. landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården, och

     fogas till 12 § ett nytt 3 mom. samt till 16 § 2 mom. en ny 4 punkt, som följer:

 

12 §

Rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke

     Om det för en uppgift som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården inte är möjligt att anställa en person med föreskriven behörighet, kan för uppgiften för högst ett års tid anställas en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om den som tillfälligt är verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke iakttas i tillämpliga delar det som i denna lag föreskrivs om yrkesutbildade personer inom socialvården. Närmare bestämmelser om villkoren för att tillfälligt vara verksam i ett yrke som legitimerad yrkesutbildad person och bestämmelser om rätten för den som avlagt examen utomlands att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke får utfärdas genom landskapsförordning.

 

16 §

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I registret införs följande uppgifter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) uppgift om högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen och specialiseringsutbildningar för högskoleutbildade som en yrkesutbildad person inom socialvården avlagt eller genomgått inom det sociala området,

     3) uppgift om anmärkningar som i enlighet med denna lag har getts en yrkesutbildad personal inom socialvården samt uppgifter om varningar, bötesstraff eller fängelsestraff eller avsättning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen,

     4) i fråga om en person som tillfälligt är verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke enligt 12 § namn, personbeteckning och hemadress, om personen som tillsynsåtgärd har getts en anmärkning eller en skriftlig varning eller blivit föremål för en säkerhetsåtgärd, samt uppgift om tillsynsåtgärden. Uppgift om anmärkning ska dock enbart införas om anmärkningen getts av landskapsregeringen eller av riksmyndighet om förvaltningsuppgiften överförs enligt 32 § i självstyrelselagen.

     De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten och de uppgifter om säkerhetsåtgärder som avses i 4 punkten avförs ur registret tio år efter det att den registrerade har avlidit. De uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten samt de uppgifter om anmärkningar eller skriftliga varningar som avses i 4 punkten avförs ur registret när tio år förflutit från det att beslutet eller avgörandet meddelades, om inte längre tid för avförande av anteckningen anges i matrikellagen (FFS 1010/1989).

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

Mariehamn den 14 september 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 


 

Parallelltext

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 38/2019-2020