Lagförslag 38/2019-2020 (parallelltext)

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-14-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Tillägg i landskapslagstiftningen om yrkesutbildade personer inom socialvården

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 38/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 12 § 1 mom., 16 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 3 mom. landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården, och

     fogas till 12 § ett nytt 3 mom. samt till 16 § 2 mom. en ny 4 punkt, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 §

Rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke

     Om det för en uppgift som yrkesutbildad person inom socialvården inte är möjligt att anställa en person med föreskriven behörighet, kan för uppgiften för högst ett års tid anställas en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

12 §

Rätt att tillfälligt vara verksam inom socialvården i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke

     Om det för en uppgift som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården inte är möjligt att anställa en person med föreskriven behörighet, kan för uppgiften för högst ett års tid anställas en person som på basis av genomförda studier har tillräckliga förutsättningar och den skicklighet som krävs för att sköta uppgiften.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om den som tillfälligt är verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke iakttas i tillämpliga delar det som i denna lag föreskrivs om yrkesutbildade personer inom socialvården. Närmare bestämmelser om villkoren för att tillfälligt vara verksam i ett yrke som legitimerad yrkesutbildad person och bestämmelser om rätten för den som avlagt examen utomlands att tillfälligt vara verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke får utfärdas genom landskapsförordning.

 

 

16 §

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I registret införs följande uppgifter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) uppgift om högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen och specialiseringsutbildningar för högskoleutbildade som en yrkesutbildad person inom socialvården avlagt eller genomgått inom det sociala området samt

     3) uppgift om anmärkningar som i enlighet med denna lag har getts en yrkesutbildad personal inom socialvården samt uppgifter om varningar, bötesstraff eller fängelsestraff eller avsättning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen.

 

     Ny 4 punkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten avförs ur registret tio år efter det att den registrerade har avlidit. De uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten avförs ur registret när tio år har förflutit från det att beslutet eller avgörandet meddelades.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 §

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom socialvården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I registret införs följande uppgifter:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) uppgift om högre yrkeshögskoleexamen, yrkesinriktad licentiatexamen och specialiseringsutbildningar för högskoleutbildade som en yrkesutbildad person inom socialvården avlagt eller genomgått inom det sociala området,

     3) uppgift om anmärkningar som i enlighet med denna lag har getts en yrkesutbildad personal inom socialvården samt uppgifter om varningar, bötesstraff eller fängelsestraff eller avsättning från tjänsteutövning som har samband med yrkesutövningen,

     4) i fråga om en person som tillfälligt är verksam i en legitimerad yrkesutbildad persons yrke enligt 12 § namn, personbeteckning och hemadress, om personen som tillsynsåtgärd har getts en anmärkning eller en skriftlig varning eller blivit föremål för en säkerhetsåtgärd, samt uppgift om tillsynsåtgärden. Uppgift om anmärkning ska dock enbart införas om anmärkningen getts av landskapsregeringen eller av riksmyndighet om förvaltningsuppgiften överförs enligt 32 § i självstyrelselagen.

     De uppgifter som avses i 2 mom. 1 punkten och de uppgifter om säkerhetsåtgärder som avses i 4 punkten avförs ur registret tio år efter det att den registrerade har avlidit. De uppgifter som avses i 2 mom. 3 punkten samt de uppgifter om anmärkningar eller skriftliga varningar som avses i 4 punkten avförs ur registret när tio år förflutit från det att beslutet eller avgörandet meddelades, om inte längre tid för avförande av anteckningen anges i matrikellagen (FFS 1010/1989).

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________