Lagförslag 39/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 39/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-09-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Temporära bestämmelser om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att kommunerna trots sekretessbestämmelserna temporärt ska ha en skyldighet att överföra uppgifter om beviljade utkomststöd till Folkpensionsanstalten. Förslaget sammanhänger med ett förslag till lag om temporär epidemiersättning som för närvarande är under behandling i riksdagen.

     Lagen om temporär epidemiersättning gäller ekonomiskt stöd till personer eller familjer som under tiden mars–juli 2020 beviljades grundläggande utkomststöd. Stödet finansieras av staten och lagen blir tillämplig även på Åland. Enligt lagen ska stödet handläggas av Folkpensionsanstalten och beviljas utan ansökan på basen av uppgifter om grundläggande utkomststöd under den aktuella perioden. I riket handläggs utkomststödet av Folkpensionsanstalten medan det på Åland sköts av kommunerna. För att åländska klienter ska kunna beviljas epidemiersättning på samma villkor som klienter i riket måste uppgifter om grundläggande utkomststöd överföras från kommunerna till Folkpensionsanstalten.

     Den föreslagna lagen är tidsbegränsad och avsedd att tillämpas under den tid som lagen om temporär epidemiersättning gäller. Den sistnämnda lagen gäller till och med den 31 december 2020 och det är synnerligen viktigt att den här föreslagna lagen hinner träda i kraft innan dess.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredning och ikraftträdande. 4

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning. 6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

För närvarande behandlas i riksdagen en proposition med förslag till en lag om temporär epidemiersättning (se RP 105/2020). Syftet med lagen är att ekonomiskt stödja dem som har det ekonomiskt sämst ställt i det fallet att covid-19-epidemin och de undantagsåtgärder och restriktioner som utfärdats i samband med epidemin har orsakat extra kostnader. I propositionen föreslås en temporär lag om en ny förmån som ska verkställas av Folkpensionsanstalten (FPA) och som finansieras av staten. Rätt till stödet har enligt förslaget den person eller den familj som under tiden 1 mars–31 juli 2020 har fått grundläggande utkomststöd och som därutöver månaden före betalningsmånaden får grundläggande utkomststöd. Utbetalning av stödet ska alltså grunda sig på läget under restriktionstiden och betalas i höst till de personer som då fortfarande omfattas av grundläggande utkomststöd. I propositionen ingår också ett förslag till temporär ändring av lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) som innebär att det temporära stödet inte ska beaktas som inkomst i utkomststödet, det vill säga att det inte ska påverka rätten till grundläggande utkomststöd.

     Socialvård hör enligt självstyrelselagens 18 § 13 punkt till landskapets lagstiftningsbehörighet. Samtidigt hör beredskap inför undantagsförhållande till rikets lagstiftningsbehörighet enligt självstyrelselagens 27 § 34 punkten. Med hänvisning till den kan en angelägenhet som normalt hör till landskapets lagstiftningsbehörighet under undantagsförhållanden tillfälligt överföras till rikets lagstiftningsbehörighet. Eftersom det temporära stödet sammanhänger med de restriktioner och de efterverkningar som undantagsåtgärderna orsakat har landskapsregeringen bedömt att lagen om temporär epidemiersättning omfattar även Åland trots att undantagsförhållandena inte längre gäller. Bedömningen delas av social- och hälsovårdsministeriet samt justitieministeriet i riket.

     Rikets lag om utkomststöd tillämpas på Åland med stöd av landskapslagen (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (landskapslagen om utkomststöd). Enligt landskapslagens 1 § 2 mom. gäller ändringar i rikslagen på Åland från samma tidpunkt som i riket. Det innebär att den ändring av lagen om utkomststöd som ingår i propositionen kommer att bli gällande här samtidigt som den träder i kraft i riket.

 

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag

 

Enligt den ovannämnda propositionen är det FPA som ska svara för verkställigheten av stödet enligt lagen om temporär epidemiersättning. Stödet ska inte behöva sökas särskilt, utan FPA ska på grundval av de uppgifter den har till sitt förfogande från förut undersöka rätten till stöd, bevilja och fatta beslut om förmånen. I riket handläggs också det grundläggande utkomststödet av FPA, som därmed har uppgifter om vilka klienter som beviljats utkomststöd under den period som berättigar till epidemiersättning. Enligt 7 § i landskapslagen om utkomststöd handläggs det grundläggande utkomststödet på Åland av kommunerna. Det innebär att det är kommunerna som har de uppgifter om beviljade utkomststöd som Folkpensionsanstalten behöver för handläggningen av epidemiersättningen.

     Utlämnande av uppgifter om klienter inom socialvården regleras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/200) som tillämpas på Åland med stöd av landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Enligt den nämnda lagens 14 § ska socialvårdshandlingar som innehåller uppgifter om socialvårdsklienter hållas hemliga. Enligt lagens 16 § får sekretessbelagda uppgifter endast lämnas ut med klientens uttryckliga samtycke eller om det särskilt bestäms i lag. I lagen anges under vilka förutsättningar uppgifter får lämnas ut oberoende av klientens samtycke. Uppgifter får exempelvis lämnas till myndigheter som utreder oegentligheter när det gäller förmåner och till polis, åklagarmyndighet eller domstol för utredande av vissa brott.

     Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ger inte de åländska kommunerna rätt att lämna ut uppgifter om en klient som beviljats grundläggande utkomststöd till FPA utan klientens uttryckliga samtycke. Att kräva att de enskilda klienterna ska ge sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut skulle försätta de åländska klienterna i en ojämlik ställning genom att epidemiersättningen därmed inte skulle beviljas genom ett enkelt förfarande som inte förutsätter några åtgärder av klienten själv. Dessutom har inte kommunerna någon skyldighet enligt lag att överföra uppgifterna till Folkpensionsanstalten.

     För att de åländska klienterna ska få rätt till den temporära epidemiersättningen på samma villkor som klienterna i riket föreslår landskapsregeringen att en temporär lag stiftas som ger Folkpensionsanstalten rätt att få de nödvändiga uppgifterna från kommunerna.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget berör personer och familjer på Åland som har fått grundläggande utkomststöd under perioden mars till och med juli 2020 och som fortfarande har fått det under augusti eller någon av de därpå följande månaderna fram till slutet av 2020. Den föreslagna lagen gör det möjligt för dessa personer och familjer att av FPA beviljas epidemiersättning på samma villkor och enligt samma enkla förfarande som tillämpas i riket. Med hänvisning till den brådskande beredningen har det inte kunnat göras någon uppskattning av hur många klienter som berörs på Åland.

     För de åländska kommunerna innebär förslaget att uppgifter om beviljade utkomststöd ska överföras till FPA. Det här medför vissa administrativa uppgifter som dock inte bedöms ha nämnvärda ekonomiska konsekvenser.

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Propositionen om lagen om temporär epidemiersättning lämnades till riksdagen i mitten av juni, utan att landskapsregeringen hade hörts under beredningen. Samtidigt skickade social- och hälsovårdsministeriet propositionen till landskapsregeringen med en begäran om bedömning av huruvida den föreslagna lagen skulle bli gällande på Åland. Som tidigare har nämnts ovan konstaterades att lagen genom sin koppling till undantagsförhållandena anses höra till rikets lagstiftningsbehörighet.

     När det stod klart att lagen även skulle gälla på Åland konstaterades också att det var nödvändigt att komplettera den med vissa bestämmelser för att tillämpningen ska fungera på samma sätt här som i riket. De kompletterande bestämmelserna som gäller Åland har utformats i samarbete mellan landskapsregeringen, social- och hälsovårdsministeriet samt justitieministeriet. Avsikten är att kompletteringen ska göras under behandlingen av propositionen av riksdagens social- och hälsovårdsutskott, dit ärendet remitterades den 1 september. I samband med beredningen av de kompletterande bestämmelserna konstaterades att det också krävs åländska lagstiftningsåtgärder för att lagen ska kunna tillämpas här.

     Tanken var från början att lagen om temporär epidemiersättning skulle träda i kraft den 1 augusti 2020 och gälla till årets slut. Riksdagsbehandlingen har emellertid försenats och det är för närvarande oklart när den kan komma att träda i kraft. Klart är dock att det också kommer att göras andra kompletteringar av den föreslagna lagen än de som krävs för tillämpningen på Åland. De kompletterande bestämmelsernas lydelse framgår av ett utlåtande från social- och hälsovårdsministeriet till utskottet som hittills endast finns på finska.

      Den oklarhet som har rått och fortfarande råder när det gäller lagen om temporär epidemiersättning och dess tillämpning på Åland har lett till att beredningen av detta lagförslag har blivit mycket brådskande. När lagen om temporär epidemiersättning träder i kraft är det synnerligen viktigt att den här föreslagna lagen kan träda i kraft så snart som möjligt. Under alla omständigheter måste den träda i kraft före den 31 december 2020. Efter detta datum har inte FPA längre möjlighet att bevilja temporär epidemiersättning.

     Med hänvisning till ärendets brådskande art har det inte skickats på någon remiss.

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning

 

1 §. Enligt den föreslagna lagen om temporär epidemiersättning ska den person eller familj som har fått grundläggande utkomststöd under perioden mars–juli 2020 kunna få ekonomiskt stöd i form av epidemiersättning. För att ha rätt till stödet förutsätts dessutom att stödtagaren får grundläggande utkomststöd under hösten. Epidemiersättningen handläggs av Folkpensionsanstalten (FPA) och stödet beviljas utan ansökan på basen av de uppgifter myndigheten har om beviljade utkomststöd. På Åland handläggs utkomstödet av kommunerna, vilket betyder att FPA inte har tillgång till uppgifter om vem som beviljats grundläggande utkomststöd här.

     Socialvårdshandlingar som gäller klienter och andra enskilda är sekretessbelagda enligt 14 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (FFS 812/2000), som tillämpas på Åland med stöd av landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Enligt landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet ska också handlingar som hänför sig till socialvården hållas hemliga om de innehåller sådana uppgifter om en enskild persons privata förhållanden att det kan leda till skada, lidande eller obehag om handlingen lämnas ut. De grunder för utlämnande av sekretessbelagda uppgifter som anges i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården ger inte kommunerna möjlighet att lämna ut de uppgifter som FPA behöver för att handlägga den temporära epidemisersättningen.

     För att de åländska klienterna ska få rätt till epidemiersättningen på samma villkor som klienter i riket måste de nödvändiga uppgifterna överföras från kommunerna till FPA. Den föreslagna paragrafen anger ett undantag från sekretessbestämmelserna i lagen om klientens ställning och rättigheter och i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Undantaget begränsas till uppgifter som är nödvändiga för handläggningen av stöd enligt lagen om temporär epidemiersättning. Bestämmelsen innebär också en skyldighet för kommunen att överföra uppgifterna.

 

2 §. Lagen bör träda i kraft så fort som möjligt och datum för ikraftträdande lämnas därför öppet.

     Lagen om temporär epidemiersättning är avsedd att gälla till och med den 31 december 2020, men kan enligt ikraftträdandebestämmelsen komma att kunna tillämpas även efter detta datum när det gäller stöd som beviljats under lagens giltighetstid. Det går alltså inte att utesluta att det uppstår situationer där FPA kan behöva uppgifter från en kommun även efter den 31 december 2020. Med hänvisning till det har den här föreslagna lagens tillämpning knutits till tillämpningen av lagen om temporär epidemiersättning och inte till det datum då den sistnämnda lagen upphör att gälla.


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om
överföring av uppgifter i anslutning till temporär epidemiersättning

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Trots sekretessbestämmelserna i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet ska kommunen till Folkpensionsanstalten överföra uppgifter som är nödvändiga för behandling, avgörande och utbetalning av stöd enligt lagen om temporär epidemiersättning (FFS …/2020).

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den… och gäller under den tid som lagen om temporär epidemiersättning tillämpas.

__________________

 

 

Mariehamn den 16 september 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson