Lagförslag 4/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 4/2020-2021

 

Datum

 

 

2020-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tekniska ändringar gällande behörighetskrav inom barnskydd och specialomsorger av personer med intellektuell funktionsnedsättning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att ändringar av teknisk natur görs beträffande reglering av behörighetsvillkor i landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda och i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

     Avsikten är att lagförslaget ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringen överväganden och förslag. 3

3. Lagstiftningsbehörigheten. 3

4. Förslagets verkningar 3

5. Beredningsarbete. 4

Detaljmotivering. 4

1. Landskapslag om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen  4

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda  4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 6

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

En ny landskapslag (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft på Åland den 1 januari 2021. I lagen föreskrivs om vilken utbildning som krävs för rätten att utöva de reglerade yrkena socialarbetare och socionom YH, vilka även kräver ett legitimeringsförfarande, samt vilken utbildning som krävs för att få använda den skyddade yrkesbeteckningen närvårdare. I landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården regleras däremot i huvudsak inte behörighetskrav för olika uppgifter inom socialvården. Behörighetskrav för olika arbetsuppgifter inom socialvården finns i annan lagstiftning, såsom i landskapslagen (2020:12) om socialvård, landskapslagen (2008:97) om tillämpning av barnskyddslagen och lagen om angående specialomsorger om utvecklingsstörda (FFS 519/1977), tillämplig på Åland genom landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda.

 

2. Landskapsregeringen överväganden och förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att en teknisk ändring görs i landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda. Under lagtingsbehandlingen av den nya socialvårdslagstiftningen (LF 21/2018-2019) intogs en följdändring i landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda gällande att behörighetsvillkor för personer som verkar inom kommunernas socialtjänst (KST) regleras i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården (LTB 60/2019). Denna lagändring träder i kraft den 1 januari 2021. Som ovan nämnts regleras behörighetsvillkor för olika uppgifter inom socialvården i landskapslagen om socialvård och i annan speciallagstiftning medan det i landskapslagen om yrkesutbildade personer inom socialvården föreskrivs om bland annat utbildningskrav och legitimeringsförfarande för att få verka som socialarbetare, socionom YH eller närvårdare inom socialvården på Åland. Bestämmelsen behöver därför ändras.

     I övrigt föreslår landskapsregeringen att en ändring av teknisk natur görs i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

3. Lagstiftningsbehörigheten

 

Enligt självstyrelselagens 18 § 13 punkten har landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i fråga om socialvård. Till landskapets behörighet hör även enligt 1och 2 punkten att lagstifta om landskapsregeringen och under denna lydande myndigheter och inrättningar, landskapets tjänstemän, tjänstekollektivavtal för landskapets anställda och disciplinär bestraffning av landskapets tjänstemän, samt enligt 4 punkten kommunernas förvaltning, kommunernas tjänsteinnehavare, tjänstekollektivavtal för kommunernas anställda och disciplinär bestraffning av kommunernas tjänsteinnehavare.

     Rättsområdet arbetsrätt tillhör i enlighet med 27 § 21 punkten i självstyrelselagen rikets lagstiftningsbehörighetsområde med ovan nämnda undantag beträffande tjänstekollektivavtal för landskapets och kommunernas anställda. Till rikets behörighet hör således arbetstagare anställda i arbetsavtalsförhållanden, privata aktörer eller sådana yrkesutbildade personer inom socialvården som är självständiga yrkesutövare. Till rikets behörighet hänförs enligt 29 § 1 mom. 6 punkten arbetsavtal och samarbete inom företag.

 

4. Förslagets verkningar

Förslaget bedöms inte ha verkningar för den personal som verkar inom barnskyddet. Eventuella ändringar gällande behörighetskrav för personal som verkar inom specialomsorger av utvecklingsstörda fastställs i landskapsförordning. Lagförslaget bedöms inte ha några konsekvenser för miljön. Gällande barns ställning och för jämställdheten bedöms lagförslaget inte ha konsekvenser.

 

5. Beredningsarbete

 

Ärendet har beretts som ett tjänstemannauppdrag av lagberedningen i samarbete med socialvårdsbyrån vid social- och miljöavdelningen. Lagförslaget har skickats på remiss till åtta remissinstanser: Kommunernas socialtjänst k.f., Ålands handikappförbund r.f., De utvecklingsstördas väl på Åland r.f.

FOA-Å JHL-samorganisation på Åland, Akava-Åland r.f., Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f., Tehy Åland r.f. och Talentia Åland r.f.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

Landskapsregeringen föreslår att 9 § 2 mom. om övergångsbestämmelser om behörighet för personer som sköter barnskyddsärenden i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen upphävs. Övergångsbestämmelsen tillkom då en ny barnskyddslag antogs för Åland den 1 oktober 2008. Enligt övergångsbestämmelsen är den som ansetts behörig enligt landskapsförordningen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, enligt vilken förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (FFS 804/1992) är tillämplig på Åland, eller den som ansetts behörig enligt motsvarande äldre bestämmelser fortsatt behörig att sköta uppgift inom barnskyddet.

     En ny landskapslag om yrkesutbildade personer inom socialvården träder i kraft den 1 januari 2021 på Åland som ersätter förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården. I 31 § i den lagen finns bestämmelser gällande hur av landskapsregeringen beviljade dispenser ska beaktas samt övergångsbestämmelser om behörighet för personer som verkar i uppgifter som kräver legitimering som socionom YH eller socialarbetare.

     Förutom krav på att vissa uppgifter inom barnskyddet ska skötas av socialarbetare finns i barnskyddslagen vissa uppgifter som kan skötas av personer som verkar i huvudsakligen administrativa ledningsuppgifter. Behörighetskraven för i huvudsak administrativa ledningsuppgifter inom socialvården finns i dagsläget i 2 § 2 mom. i förordningen om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården och har inte ändrats, utan ingår med i sak samma innehåll i 65 § 1 mom. i landskapslagen om socialvård. Behörighetskrav finns även för föreståndare som ansvarar för vård- och fostringsuppgifter vid en barnskyddsanstalt, där behörighetsbestämmelser finns i 65 § 3 mom. i landskapslagen om socialvård.

 

Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 

2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

3a § Landskapsregeringen föreslår att 3a § ändras så att landskapsregeringen ges rätt att i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om behörighetskrav för personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda. I övrigt bestäms behörighetskrav för personal som verkar inom kommunernas socialtjänst (KST) i landskapslagen om socialvård och i övrig speciallagstiftning.

 

8 § Landskapsregeringen föreslår att laghänvisningen i 4 punkten gällande yrkesutbildade personer inom socialvården ändras till landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

 

Ikraftträdande. Avsikten är att lagen ska träda i kraft så snart som möjligt. I enlighet med 20 § 2 mom. i självstyrelselagen föreslås därför att datumet för lagens ikraftträdelse lämnas öppen för landskapsregeringen att fatta beslut om.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
upphävande av 9 § 2 mom. landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Genom denna lag upphävs 9 § 2 mom. i landskapslagen (2008:97) om tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen.

 

2 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3a §, 8 § 4 punkten landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger av utvecklingsstörda, 3a § sådan den lyder i landskapslagen 2020/19, 8 § 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen 2017/144 som följer:

 

3a §

     Bestämmelser om behörighetskrav för personal inom specialomsorger av utvecklingsstörda kan utfärdas i landskapsförordning.

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) yrkesutbildade personer inom socialvården avser yrkesutbildade personer inom socialvården enligt landskapslagen (2020:24) om yrkesutbildade personer inom socialvården.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 november 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annette Holmberg-Jansson

 


Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 4/2020-2021