Lagförslag 40/2019-2020

Tillhör ärendet: Yrkesförarkompetens
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 40/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Yrkesförarkompetens

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelserna om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ändras med beaktande av ändringar i den Europeiska unionens regelverk. Ändringarna är ägnade att minska antalet trafikolyckor samt transportsektorns växthusgasutsläpp.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Lagstiftningsbehörighet 3

3. Förslag. 3

4. Förslagets verkningar 3

5. Förslagets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 6

Bilaga – utkast ändrad landskapsförordning. 8

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G ändring av landskapsförordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 8

Parallelltexter 10

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Bestämmelser om grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon avsedda för gods- eller persontransporter finns i landskapslagen (2008:85) och landskapsförordningen (2008:87) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

     Grunderna för den Europeiska unionens yrkeskompetensregelverk vid gods- och persontransporter, är att minska antalet trafikolyckor samt transportsektorns växthusgasutsläpp. Ett viktigt instrumenten för att nå detta är förarutbildningen. Följande unionsförfattning, nedan kallar yrkeskompetensdirektivet, är grundläggande inom rättsområdet:

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG, nedan kallat yrkeskometensdirektivet.

 

     Landskapets regelverk bör revideras med beaktande av att yrkeskometensdirektivet har ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/645. Detta förutsätter ändringar i medlemsländernas regelverk som ska ha genomförts den 23 maj 2020. Med ändringarna tydliggörs att kraven inte omfattar företagspersonal som inte har som huvudsyssla att köra fordon. Det gäller exempelvis inte underhålls- och servicepersonal när de kör bussar utan passagerare mellan ett företags underhållsbas och en servicedepå.

     Ändringsdirektivet öppnar också för medlemsländerna att tillåta utbildning av en utbildningsarrangör med användning av digital teknik, samt tillgodoräknande av andra särskilda utbildningar i utbildningen för yrkeskompetens.

 

2. Lagstiftningsbehörighet

 

Landskapet har enligt 18 § 14, 21 och 22 punkterna självstyrelselagen lagstiftningsbehörighet i fråga om undervisning, vägtrafik och näringsverksamhet.

 

3. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare ändras med beaktande av de ändringar i yrkeskometensdirektivet som genomförs med direktiv 2018/645.

 

4. Förslagets verkningar

 

På Åland finns cirka 670 förare som berörs av regelverkets krav, varav omkring 50 personer är bussförare. Flertalet av dem är män. Detta förslag bedöms inte ha direkta följder för jämställdhet.

     I utbildningen för yrkesförare ingår rationell körning. Detta omfattar såväl trafiksäkerhet som optimering av bränsleekonomi och därigenom också bränsleförbrukning. Detta är en del av en nollvision enligt vilken antalet dödsolyckor i trafiken i unionen bör vara nära noll senast år 2050. Det är samtidigt en del i arbetet med att minska unionens växthusgasutsläpp.

     Ålands gymnasium är av landskapsregeringen godkänd utbildningsarrangör för den grundutbildning som avses i 13 § landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. Enligt paragrafens 3 mom. kan ”företag, stiftelser eller andra sammanslutningar” endast ges rätt att arrangera fortbildning. Det finns för närvarande tre av landskapsregeringen godkända arrangörer av fortbildning, varav Ålands gymnasium är en. Också fortbildning anordnad av en utbildningsarrangör i riket godkänns, om arrangören är godkänd för uppgiften av behörig riksmyndighet, som är Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

     Det totala timantalet i kurserna ändras inte med detta förslag. Användningen av digital teknik kommer att göra det enklare för kursdeltagare och arrangörer. Kurserna kan bli billigare. Digitaliseringen i sig kan sammantaget med en mer rationell körning ge påtagliga vinster för miljö och klimat såväl som för ekonomi.

 

5. Förslagets beredning

 

Förslaget har beretts i samverkan mellan Ålands landskapsregerings utbildnings- och kulturavdelning samt lagberedningen. Det har varit på remiss under tiden 17 juni – 4 september 2020 till Fordonsmyndigheten, Polismyndigheten, Ålands näringsliv, Företagarna på Åland och Ålands gymnasium. Förslaget sändes dessutom för kännedom till lagtingspartierna.

 

Detaljmotivering

 

4 § Undantag från de allmänna förarkraven. I paragrafen förtecknas undantag från lagens krav på grundläggande yrkeskompetens för att framföra fordon i körkortsklasser, förutsatt dock att föraren har körkort för de fordon som berörs.

     Till paragrafens 3 punkt fogas en skrivning i enlighet med yrkeskompetensdirektivets artikel 2 punkt 1.d som undantar sådana körningar som utförs underhålls- och servicepersonal när de kör bussar utan passagerare mellan sitt företags underhållsbas och en servicedepå. Enligt 5 § körkortslagen (2015:88) för Åland avses med

-     körkortskategori D1 behörighet att köra fordon som är konstruerat och tillverkat för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter samt med

-     körkortskategori D behörighet att köra fordon konstruerat och tillverkat för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren.

     Till punkt 10 fogas i enlighet med artikel 2 punkt 1.h i yrkeskompetensdirektivet maskiner till de fordon vars framförande undantas från yrkeskompetensdirektivets krav. Detta är i sak ingen ändring, utan ett tydliggörande av gällande regler. Fortsatt är det frågan om framförande av fordon som inte hör till förarens huvudsakliga sysselsättning.

     I punkterna 9 och 10 görs lagtekniska ändringar till följd av att en ytterligare 11 punkt föreslås fogad till de uppräknade undantagen i paragrafen.

 

6 och 9 §§ Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens / Innehållet i fortbildningen. Enligt yrkeskompetensdirektivets artikel 3.1.b, bilaga I och avsnitt 4 kan annan särskild utbildning tillgodoräknas i utbildningen för yrkeskompetens. Till paragrafens 4 mom. föreslås fogat en skrivning som ger landskapsregeringen möjlighet att genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om tillgodoräknande av annan särskild utbildning, i utbildningen för yrkeskompetens. I bilagan till detta lagförslag ingår ett utkast till ändring av 5 § landskapsförordningen i vilken paragraf framgår vilka utbildningar som landskapsregeringen överväger ska kunna tillgodoräknas. Det rör utbildning för transport av farligt gods, medvetenhet om funktionshinder och passagerares rättigheter vid busstransport samt om djurtransporter.

     Bestämmelsen om fortbildning i 8 § 1 mom. landskapsförordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare avses kompletterad med en skrivning om periodiseringen av obligatorisk fortbildning. Där avses tydliggjort att vid fortbildning som ska ordnas i minst sjutimmarsperioder, så kan timmarna fördelas på två på varandra följande dagar. Jfr yrkeskompetensdirektivets bilaga I avsnitt 4.

 

13 § Utbildningsarrangör. Enligt yrkeskompetensdirektivets artikel 3.1.a, bilaga I och avsnitt 2 får medlemsländerna tillåta att en del av en utbildning ges av en utbildningsarrangör med hjälp av digital teknik och digitala undervisningsmetoder, samtidigt som man ska säkerställa att utbildningen håller fortsatt god kvalitet, samt så att den digitala tekniken används på det mest ändamålsenliga sättet. En förutsättning är att utbildningsarrangören har godkänts av landskapsregeringen för detta. Enligt yrkeskompetensdirektivet fordrar ett sådant godkännande främst att det finns en tillförlitlig användaridentifiering samt att det finns andra lämpliga kontrollmedel.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 3 och 10 punkter, 6 § 4 mom. och 9 § 2 mom. landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt

     fogas till lagens 4 § en ny 11 punkt samt till lagens 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

4 §

Undantag från de allmänna förarkraven

     De i 3 § 1 mom. föreskrivna kraven gäller inte förare av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer, underhåll eller besiktning eller för vilka körkort för kategori D eller D1 krävs enligt körkortslagen (2015:88) för Åland och vilka körs utan passagerare av underhållspersonal till eller från en servicedepå som är belägen i närheten av närmaste underhållsbas som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) som används i privat bruk för godstransporter i icke-kommersiellt syfte,

     10) som används för transport av material, maskiner och utrustning som föraren använder i sitt arbete eller som används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonen inte är förarens huvudsakliga sysselsättning eller

     11) som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet, förutsatt att framförandet av fordonet inte är en del i förarens huvudsakliga sysselsättning.

 

6 §

Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om utbildningens innehåll, undervisningens omfattning, innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen, tillgodoräknande av annan utbildning samt om hur provet genomförs.

 

9 §

Innehållet i fortbildningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och omfattning, om tillgodoräknande av annan utbildning som förutsätts i den Europeiska unionens regelverk samt om hur sådan utbildning genomförs.

 

13 §

Utbildningsarrangör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i denna paragraf avsedd utbildningsarrangör ska vid användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för e-lärande i utbildningen, vara för detta godkänd av landskapsregeringen i enlighet med de krav som anges i bilaga I avsnitt 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG. Med e-lärande avses digitala undervisningsmetoder där lärare och studerande samtidigt deltar genom en teknisk anslutning som medger en tillförlitlig användaridentifiering och har lämpliga kontrollmedel.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 24 september 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Bilaga – utkast ändrad landskapsförordning

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
ändring av landskapsförordningen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

 

 

     Med stöd av 6 och 9 §§ landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

     ändras 8 § 1 mom. och 10 § 2 mom. landskapsförordningen (2008:87) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt

     fogas till förordningen nya 3a och 5a §§ § som följer:

 

 

3a §

Utbildning med användande av informations- och kommunikationsteknik

     En del av den utbildning som avses i 3 § eller den fortbildning som avses i 8 § kan ges med hjälp av informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg), av en för uppgiften godkänd utbildningsarrangör i enlighet med 13 § yrkeskompetenslagen. Praktiska övningar får dock inte ges med IKT-verktyg. Given som fortbildning får e-lärande omfatta högst 12 timmar.

 

5a §

Tillgodoräknande av annan utbildning i utbildning för yrkeskompetens

     Den som ska genomgå en utbildning för grundläggande yrkeskompetens får då en utbildning för grundläggande yrkeskompetens genomgås utöver vad som föreskrivs i 5 § tillgodoräkna sig de krav på yrkeskunnande denne har visat sig uppfylla i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG.

     Utöver vad som föreskrivs i 5 § får den som genomgått följande utbildningsmoment tillgodoräkna sig dem, genom en minskning av utbildningens omfattning, då en utbildning för grundläggande yrkeskompetens genomgås:

     1) Utbildning som gäller sådan transport av farligt gods som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG 2008 om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar.

     2) Utbildning om medvetenhet rörande funktionshinder som avses i artikel 16.1 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004.

     3) Utbildning om djurtransporter som krävs enligt Rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97.

 

8 §

Fortbildningens innehåll och genomförande

     I fortbildningen uppgår undervisningstiden till totalt 35 timmar fördelat på fem år. Undervisningen ska periodiseras. Varje period ska omfatta minst sju timmar som får fördelas på två på varandra följande dagar. Undervisningen kan bestå av teoriundervisning, körundervisning eller både och i de undervisningsämnen som avses i 2 § 1 mom.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

10 §

Antecknande av yrkeskompetensen i körkortet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Anteckningen innehåller den harmoniserade unionskoden 95, som nämns i artikel 10 punkt 2 i yrkesförardirektivet, samt det datum fram till vilket yrkeskompetensen gäller (giltighetsdatumet). Anteckningen ska göras invid den körkortsklass som yrkeskompetensen avser.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna förordning träder i kraft den

 

__________________

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 40/2019-2020