Lagförslag 40/2019-2020 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Yrkesförarkompetens
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-09-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Yrkesförarkompetens

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 40/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 4 § 3 och 10 punkter, 6 § 4 mom. och 9 § 2 mom. landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare samt

     fogas till lagens 4 § en ny 11 punkt samt till lagens 13 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Undantag från de allmänna förarkraven

     De i 3 § 1 mom. föreskrivna kraven gäller inte förare av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer, underhåll eller besiktning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

     9) som används i privat bruk för godstransporter i icke-kommersiellt syfte eller

     10) som används för transport av material och utrustning som föraren använder i sitt arbete eller som används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonen inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

 

 

     Ny punkt

 

 

 

4 §

Undantag från de allmänna förarkraven

     De i 3 § 1 mom. föreskrivna kraven gäller inte förare av fordon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) som provas eller förflyttas på väg i samband med tekniskt utvecklingsarbete, reparationer, underhåll eller besiktning eller för vilka körkort för kategori D eller D1 krävs och vilka körs utan passagerare av underhållspersonal till eller från en servicedepå som är belägen i närheten av närmaste underhållsbas som används av transportföretaget, under förutsättning att framförandet av fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) som används i privat bruk för godstransporter i icke-kommersiellt syfte,

     10) som används för transport av material, maskiner och utrustning som föraren använder i sitt arbete eller som används för transport i liten skala av egna varor som föraren säljer på en bestämd plats, under förutsättning att framförandet av fordonen inte är förarens huvudsakliga sysselsättning eller

     11) som används eller hyrs utan förare av jordbruks-, trädgårds-, skogs-, uppfödnings- eller fiskeriföretag för godstransporter inom ramen för företagets egen verksamhet, förutsatt att framförandet av fordonet inte är en del i förarens huvudsakliga sysselsättning.

 

 

6 §

Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om utbildningens innehåll, undervisningens omfattning, innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen, tillgodoräknande i utbildningen av det yrkeskunnande som krävs för erhållande av trafiktillstånd samt hur provet genomförs.

 

 

 

6 §

Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om utbildningens innehåll, undervisningens omfattning, innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen, tillgodoräknande av annan utbildning i utbildningen för yrkeskompetens som krävs för erhållande av trafiktillstånd samt om hur provet genomförs.

 

 

9 §

Innehållet i fortbildningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och omfattning samt hur den genomförs.

 

 

 

9 §

Innehållet i fortbildningen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och omfattning, om tillgodoräknande av annan utbildning som förutsätts i den Europeiska unionens regelverk samt om hur sådan utbildning genomförs.

 

 

 

13 §

Utbildningsarrangör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt mom.

 

 

13 §

Utbildningsarrangör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En i denna paragraf avsedd utbildningsarrangör ska vid användning av informations- och kommunikationsteknik (IKT) i utbildningen vara för detta godkänd av landskapsregeringen i enlighet med de krav som anges i bilaga I avsnitt 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den