Lagförslag 41/2019-2020

Tillhör ärendet: Beslut inom kulturbudgeten
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 41/2019-2020

 

Datum

 

 

2020-10-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Beslut inom kulturbudgeten

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att till Ålands kulturdelegation förs beslutanderätt i fråga om stöd till bildningsförbunds verksamhet, med stöd av landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund.

 

__________________

 

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

4. Förslagets beredning. 4

Detaljmotivering. 4

Ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund. 4

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag  till bildningsförbund. 5

Parallelltexter 7

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Stöd till åländskt kulturliv kan ges av Ålands landskapsregering och av dess underlydande myndighet Ålands kulturdelegation. Landskapsregeringen kan med stöd av landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund ge stöd för bildningsförbunds administration, studiecirklar och kurser, särskilda bildningsverksamhetsprojekt samt för allmännyttiga öppna föreläsningar och seminarier. Ålands kulturdelegation ska i enlighet med bestämmelserna i landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation stöda åländskt kulturliv ”i enlighet med av lagtinget fastställd rambudget och därtill hörande motiveringar för landskapets kultursektor”. Verksamheten ska bedrivas ”i enlighet med landskapsregeringens kulturpolitiska riktlinjer och särskilda instruktioner ... i kulturfrågor”. I landskapets ordinarie budget för år 2020 finns fyra moment som tillsammans beskrivs utgöra en kulturbudget.

 

-     500 000 euro för kulturell verksamhet till bland annat landskapsregeringens filmsatsning, export av åländska kulturprodukter, främjande av ungas kreativitet samt för andra kulturella arrangemang.

-     28 000 euro till författare och översättare i enlighet med landskapslagen (1985:29) om stöd för litterär verksamhet.

-     2 280 000 euro för ungdomsarbete och idrott för bland annat ungdoms- och fritidsverksamhet som bedrivs av föreningen Ung resurs samt för den idrottsverksamhet som bedrivs under paraplyorganisationen Ålands idrott samt för anläggningsprojekt och inköp av idrottsredskap.

-     1 852 000 euro för kulturell verksamhet såsom verksamhets- och projektstöd till föreningar och organisationer samt stipendier till enskilda kulturutövare, investeringsstöd till ungdomslokaler, byagårdar och andra lokaler som används för kulturella ändamål, Ålands Sjöfartsmuseums ordinarie verksamhet samt för museifartyget Pommerns löpande underhåll.

 

     Medel från sistnämnda budgetpost fördelas dels av Ålands kulturdelegation, dels av Ålands landskapsregering. Stöd från budgetmomentet fördelas av delegationen med det undantaget att landskapsregeringen prövar och beslutar om bidrag till bildningsförbundens verksamhet.

     Bestämmelser om stöd till kultur och bevarandet av kulturarvet finns i artiklarna 53 och 54 i Kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

     Reglering av kulturfrågor hör till landskapets behörighet i enlighet med 18 § 14 punkten självstyrelselagen.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att till Ålands kulturdelegation förs beslutanderätten också i fråga om stöd till bildningsförbundens verksamhet med stöd av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund. Förslaget rör formalia ägnad att förenkla ärendenas beredning utan att ändra stödförutsättningarna.

 

3. Förslagets verkningar

 

Med förslaget följer inga direkta verkningar för miljö, jämställdhet, ekonomi eller för barnperspektivet. Förslagets organisatoriska och praktiska verkningar begränsas närmast till beslutanderätten, inga förändringar kommer i praktiken att ske i ärendenas beredning till följd av den föreslagna förändringen. Med förslaget förbättras översikten över medelsfördelningen samt gynnas en likvärdig behandling av kulturorganisationerna.

 

4. Förslagets beredning

 

Förslaget har beretts i samverkan mellan utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå samt lagberedningen. Bildningsförbundet ABF-Åland, och Ålands kulturdelegation har under tiden 10 juni till och med den 4 september 2020 givits möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Förslaget har varit tillgängligt på Ålands landskapsregerings hemsida.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund

 

8 § 1 och 3 mom. 9-12 och 16 §§ Ansökan / Beslut / Övervakning / Återkrav / Ränta på återkrav / Rättelse. I dessa lagrum ersätts ”landskapsregeringen” med ”Ålands kulturdelegation” såsom beslutsfattare. I 8 § 1 mom. om beslut infogas för tydlighets skull en hänvisning till grundförfattningen för Ålands kulturdelegations verksamhet, dvs. landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation. Landskapsregeringen ska fortsatt, i enlighet med 8 § 2 mom., fastställa den tidpunkt inom vilken en ansökan om landskapsbidrag senast ska lämnas.

     Hänvisningen i 11 § 2 mom. till lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007) rör återkrav av offentliga fordringar som kan drivas in genom utsökning som avses i utsökningsbalken (FFS 705/2007).

 

17 § Besvär. Enligt gällande bestämmelse får lagligheten i landskapsregeringens beslut överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, vilket följer av 25 § 2 mom. i självstyrelselagen. I enlighet med förslaget kommer Ålands kulturdelegation att vara beslutande myndighet. Med skrivningen beaktas 25 § 1 mom. självstyrelselagen, enligt vilken besvär över beslut som har fattats av en myndighet under landskapsregeringen anförs hos Ålands förvaltningsdomstol.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag
till bildningsförbund

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 1 och 3 mom. samt 9-12, 16 och 17 §§ landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund som följer:

 

8 §

Ansökan

     Ansökan om landskapsbidrag till ett bildningsförbund prövas av Ålands kulturdelegation. Landskapsstödet ska sökas skriftligen eller på något annat sätt som Ålands kulturdelegation har godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sökanden ska, utöver vad som sägs i 2 mom., i samband med ansökan om landskapsbidrag lämna Ålands kulturdelegation de uppgifter som Ålands kulturdelegation behöver känna till för att avgöra en ansökan.

 

9 §

Beslut

     Landskapsbidrag till ett bildningsförbund beviljas av Ålands kulturdelegation inom ramen för landskapsbudgeten och med beaktande av bestämmelserna om Ålands kulturdelegations verksamhet enligt landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation.

     Av beslutet ska mottagaren, ändamålet, beloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalningen framgå. Om inget stöd beviljas ska orsaken framgå av beslutets motivering. Ålands kulturdelegation beslut ska vara skriftligt. Villkor för erhållande av bidrag är att verksamhetsspråket är svenska. Vid bildningsarbete kan främmande språk användas.

 

10 §

Övervakning

     Ålands kulturdelegation övervakar att syftet med landskapsbidragen uppfylls.

     Bildningsförbundet ska fortlöpande lämna Ålands kulturdelegation riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i beslutet och lagstiftningen i övrigt iakttas.

 

11 §

Återkrav

     Ålands kulturdelegation ska besluta att utbetalningen av landskapsbidrag ska upphöra samt att landskapsbidrag som redan har betalts ut helt eller delvis ska återkrävas om det har använts för ett väsentligt annat ändamål än vad det har beviljats för, om bidragstagaren har lämnat felaktiga uppgifter som haft en väsentlig inverkan på att bidraget har beviljats, dess belopp eller villkor eller om bidragstagaren hemlighållit omständigheter som väsentligt har inverkat på beslutet om beviljande.

     Beslut om upphörande av utbetalning och återkrav av landskapsbidrag ska fattas utan dröjsmål. Av särskilda skäl kan beslut fattas inom två kalenderår efter det att Ålands kulturdelegation har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av landskapsbidraget ska upphöra eller återkrävas. Åtgärder för återkrav av landskapsbidrag får inte längre vidtas när fem år har förflutit från det att landskapsbidraget eller den sista posten av det betalades ut.

     Återkravet får drivas in i enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007). Återkravet kan även verkställas på så sätt att från landskapsbidrag enligt denna lag som Ålands kulturdelegation senare betalar till bidragstagaren avdras det belopp som ska återkrävas.

 

12 §

Ränta på återkrav

     Ålands kulturdelegation kan bestämma att den som ska återbetala landskapsbidrag ska betala en årlig ränta på det återkrävda stödbeloppet enligt 3 § i räntelagen (FFS 633/1982) från den dag grunden för återkravet uppstår till dess att återbetalningen görs. Vid dröjsmål med återbetalning av landskapsbidrag som återkrävs ska bidragstagaren betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen från den dag beloppet återkrävs till den dag landskapsbidraget återbetalas.

 

16 §

Rättelse

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som Ålands kulturdelegation har fattat kan inom 14 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos Ålands kulturdelegation. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för Ålands kulturdelegation prövning, ska anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

17 §

Besvär

     Ett beslut som Ålands kulturdelegation har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får i fråga om lagligheten överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

Mariehamn den 1 oktober 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Annika Hambrudd

 


 

Parallelltexter

 

·      Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 41/2019-2020