Lagförslag 41/2019-2020 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Beslut inom kulturbudgeten
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-10-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Beslut inom kulturbudgeten

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 41/2019-2020

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § 1 och 3 mom. samt 9-12, 16 och 17 §§ landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

Ansökan

     Ansökan om landskapsbidrag till ett bildningsförbund prövas av landskapsregeringen. Landskapsstödet ska sökas skriftligen eller på något annat sätt som landskapsregeringen har godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sökanden ska, utöver vad som sägs i 2 mom., i samband med ansökan om landskapsbidrag lämna landskapsregeringen de uppgifter som landskapsregeringen behöver känna till för att avgöra en ansökan.

 

 

 

8 §

Ansökan

     Ansökan om landskapsbidrag till ett bildningsförbund prövas av Ålands kulturdelegation. Landskapsstödet ska sökas skriftligen eller på något annat sätt som Ålands kulturdelegation har godkänt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Sökanden ska, utöver vad som sägs i 2 mom., i samband med ansökan om landskapsbidrag lämna Ålands kulturdelegation de uppgifter som Ålands kulturdelegation behöver känna till för att avgöra en ansökan.

 

 

9 §

Beslut

     Landskapsbidrag till ett bildningsförbund beviljas inom ramen för landskapsbudgeten av landskapsregeringen.

 

 

 

 

     Av beslutet ska mottagaren, ändamålet, beloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalningen framgå. Om inget stöd beviljas ska orsaken framgå av beslutets motivering. Landskapsregeringens beslut ska vara skriftligt. Villkor för erhållande av bidrag är att verksamhetsspråket är svenska. Vid bildningsarbete kan främmande språk användas.

 

 

 

9 §

Beslut

     Landskapsbidrag till ett bildningsförbund beviljas av Ålands kulturdelegation inom ramen för landskapsbudgeten och med beaktande av bestämmelserna om Ålands kulturdelegations verksamhet enligt landskapslagen (1996:53) om Ålands kulturdelegation.

     Av beslutet ska mottagaren, ändamålet, beloppet, de villkor som är förenade med bidraget och ordningen för utbetalningen framgå. Om inget stöd beviljas ska orsaken framgå av beslutets motivering. Ålands kulturdelegations beslut ska vara skriftligt. Villkor för erhållande av bidrag är att verksamhetsspråket är svenska. Vid bildningsarbete kan främmande språk användas.

 

 

10 §

Övervakning

     Landskapsregeringen övervakar att syftet med landskapsbidragen uppfylls.

     Bildningsförbundet ska fortlöpande lämna landskapsregeringen riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i beslutet och lagstiftningen i övrigt iakttas.

 

 

 

10 §

Övervakning

     Ålands kulturdelegation övervakar att syftet med landskapsbidragen uppfylls.

     Bildningsförbundet ska fortlöpande lämna Ålands kulturdelegation riktiga och tillräckliga uppgifter för övervakningen av att villkoren i beslutet och lagstiftningen i övrigt iakttas.

 

 

11 §

Återkrav

     Landskapsregeringen ska besluta att utbetalningen av landskapsbidrag ska upphöra samt att landskapsbidrag som redan har betalts ut helt eller delvis ska återkrävas om det har använts för ett väsentligt annat ändamål än vad det har beviljats för, om bidragstagaren har lämnat felaktiga uppgifter som haft en väsentlig inverkan på att bidraget har beviljats, dess belopp eller villkor eller om bidragstagaren hemlighållit omständigheter som väsentligt har inverkat på beslutet om beviljande.

     Beslut om upphörande av utbetalning och återkrav av landskapsbidrag ska fattas utan dröjsmål. Av särskilda skäl kan beslut fattas inom två kalenderår efter det att landskapsregeringen har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av landskapsbidraget ska upphöra eller återkrävas. Åtgärder för återkrav av landskapsbidrag får inte längre vidtas när fem år har förflutit från det att landskapsbidraget eller den sista posten av det betalades ut.

     Återkravet får drivas in i enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007). Återkravet kan även verkställas på så sätt att från landskapsbidrag enligt denna lag som landskapsregeringen senare betalar till bidragstagaren avdras det belopp som ska återkrävas.

 

 

 

11 §

Återkrav

     Ålands kulturdelegation ska besluta att utbetalningen av landskapsbidrag ska upphöra samt att landskapsbidrag som redan har betalts ut helt eller delvis ska återkrävas om det har använts för ett väsentligt annat ändamål än vad det har beviljats för, om bidragstagaren har lämnat felaktiga uppgifter som haft en väsentlig inverkan på att bidraget har beviljats, dess belopp eller villkor eller om bidragstagaren hemlighållit omständigheter som väsentligt har inverkat på beslutet om beviljande.

     Beslut om upphörande av utbetalning och återkrav av landskapsbidrag ska fattas utan dröjsmål. Av särskilda skäl kan beslut fattas inom två kalenderår efter det att Ålands kulturdelegation har fått kännedom om en sådan omständighet med stöd av vilken utbetalningen av landskapsbidraget ska upphöra eller återkrävas. Åtgärder för återkrav av landskapsbidrag får inte längre vidtas när fem år har förflutit från det att landskapsbidraget eller den sista posten av det betalades ut.

     Återkravet får drivas in i enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (FFS 706/2007). Återkravet kan även verkställas på så sätt att från landskapsbidrag enligt denna lag som Ålands kulturdelegation senare betalar till bidragstagaren avdras det belopp som ska återkrävas.

 

 

12 §

Ränta på återkrav

     Landskapsregeringen kan bestämma att den som ska återbetala landskapsbidrag ska betala en årlig ränta på det återkrävda stödbeloppet enligt 3 § i räntelagen (FFS 633/1982) från den dag grunden för återkravet uppstår till dess att återbetalningen görs. Vid dröjsmål med återbetalning av landskapsbidrag som återkrävs ska bidragstagaren betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen från den dag beloppet återkrävs till den dag landskapsbidraget återbetalas.

 

 

 

12 §

Ränta på återkrav

     Ålands kulturdelegation kan bestämma att den som ska återbetala landskapsbidrag ska betala en årlig ränta på det återkrävda stödbeloppet enligt 3 § i räntelagen (FFS 633/1982) från den dag grunden för återkravet uppstår till dess att återbetalningen görs. Vid dröjsmål med återbetalning av landskapsbidrag som återkrävs ska bidragstagaren betala en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen från den dag beloppet återkrävs till den dag landskapsbidraget återbetalas.

 

 

16 §

Rättelse

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som landskapsregeringen har fattat kan inom 14 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos landskapsregeringen. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för landskapsregeringens prövning, ska anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

 

 

16 §

Rättelse

     En sakägare som är missnöjd med ett beslut som Ålands kulturdelegation har fattat kan inom 14 dagar, räknat från den dag beslutet delgavs vederbörande, skriftligen begära rättelse hos Ålands kulturdelegation. I rättelseyrkandet, som läggs till grund för Ålands kulturdelegations prövning, ska anges vilket beslut som önskas rättat och de omständigheter som rättelseyrkandet grundar sig på. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.

 

 

17 §

Besvär

     Ett beslut som landskapsregeringen har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får i fråga om lagligheten överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

 

 

 

17 §

Besvär

     Ett beslut som Ålands kulturdelegation har fattat med anledning av ett rättelseyrkande får i fråga om lagligheten överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________