Lagförslag 41/2022-2023 (parallelltext)

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2023-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 41/2022-2023

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 1 mom., 4 § landskapslagen (2021:165) om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen,

     fogas till lagen en ny 2a § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på information som är offentlig i enlighet med offentlighetslagen (2021:79) för Åland och med beaktande av vad som föreskrivs om skydd för personuppgifter i dataskyddslagstiftningen. Lagen gäller för information som innehas av myndigheter enligt 4 § i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Tillämpningsområde

     Denna lag tillämpas på information som är offentlig i enlighet med offentlighetslagen (2021:79) för Åland och med beaktande av vad som föreskrivs om skydd för personuppgifter i dataskyddslagstiftningen. I 2a § finns särskilda bestämmelser om vidareutnyttjande av vissa kategorier av information som inte är offentlig. Lagen gäller för information som innehas av myndigheter enligt 4 § i offentlighetslagen för Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

2a §

Vidareutnyttjande av vissa kategorier av icke offentlig information

     I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten) finns bestämmelser som ska tillämpas vid vidareutnyttjandet av vissa kategorier av sekretessbelagd information som kan lämnas ut med stöd av offentlighetslagen för Åland. Dessa bestämmelser ska tillämpas i stället för denna lag på de kategorier av information som omfattas av dataförvaltningsakten.

     Gällande sökande av ändring i ett beslut om begäran om vidareutnyttjande kan ändring sökas genom besvär i enlighet med bestämmelserna i 25 § i självstyrelselagen för Åland.

     Vid tillämpningen av dataförvaltningsakten är Ålands landskapsregering det i artikel 7 avsedda organet som bistår vid vidareutnyttjande av skyddade data.

 

 

4 §

Tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

     Information som avses i 2 § kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande på myndighetens eget initiativ, enligt skyldighet i någon annan lag eller efter en begäran om vidareutnyttjande enligt 6 §.

 

 

 

4 §

Tillgängliggörande av information för vidareutnyttjande

     Offentlig information som avses i 2 § kan tillgängliggöras för vidareutnyttjande på myndighetens eget initiativ, enligt skyldighet i någon annan lag eller efter en begäran om vidareutnyttjande enligt 6 §.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________