Lagförslag 5/2019-2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 5/2019–2020

 

Datum

 

 

2019-11-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av pensionsinkomstavdraget samt kompensation till kommunerna

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ändras. Förslaget har samband med en höjning av folkpensionen som riksdagen har fattat beslut om och innebär att avdragets maxbelopp höjs jämfört med föregående år.

     I förslaget ingår även bestämmelser om kompensation till kommunerna för bortfall av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtas för 2020.

     Den föreslagna lagändringen sammanhänger med landskapsregeringens förslag till budget för år 2020 på ett sådant sätt att den bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Motivering. 3

1. Landskapslagstiftningen om kommunalbeskattning. 3

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag. 3

3. Förslagets konsekvenser 4

4. Beredning och ikraftträdande. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 19 § kommunalskattelagen för landskapet Åland  6

Parallelltexter 7

 


 

Motivering

 

1. Landskapslagstiftningen om kommunalbeskattning

 

Enligt 18 § 5 p. självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet när det gäller skatt till kommunerna. Området regleras huvudsakligen i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. Lagen är en blankettlag som anger att inkomstskattelagen (FFS 1535/1992) och lagen om skatteredovisning (FFS 532/1998) med vissa undantag ska tillämpas i landskapet. Till undantagen hör bland annat bestämmelserna om avdragen vid kommunalbeskattningen. Förutom när det gäller undantagen träder ändringar i de ovan nämnda riksförfattningarna i kraft automatiskt i landskapet samtidigt som i riket.

     I kommunalskattelagen regleras således de avdrag som i sin helhet görs vid kommunalbeskattningen, hit hör till exempel avdraget för sjöarbetsinkomst, sjukdomskostnadsavdraget, pensionsinkomstavdraget, förvärvsinkomstavdraget och grundavdraget. De nämnda avdragen är sådana som görs från den beskattningsbara inkomsten, medan arbets- och pensionsinkomstavdraget däremot görs direkt från kommunalskatten. Utöver de här finns en typ av avdrag som i första hand är avdrag vid statsbeskattningen men som i andra hand dras från kommunalskatten om statsskatten inte räcker till. Sådana avdrag regleras huvudsakligen i inkomstskattelagen medan det i kommunalskattelagen finns bestämmelser om att den överskjutande delen får dras från kommunalskatten. Till dessa avdrag hör till exempel arbetsinkomstavdraget och hushållsavdraget. På samma sätt fungerar för övrigt också avdrag från kapitalinkomsten. Trots att kapitalinkomstskatten är en statlig skatt kan kommunalbeskattningen påverkas via underskottsgottgörelsen i de fall där avdragen är större än kapitalinkomsten.

 

2. Behov av ändring och landskapsregeringens förslag

 

För närvarande behandlas i riksdagen en proposition om ändringar i beskattningen för skatteåret 2020. I förslaget ingår bland annat ändringar av arbetsinkomstavdraget, grundavdraget, pensionsinkomstavdragen vid kommunal- och statsbeskattningen, hushållsavdraget samt ränteavdraget för bostadsskulder (se RP 24/2019). De flesta av de föreslagna ändringarna gäller i första hand statsbeskattningen och hör därmed inte till landskapets lagstiftningsbehörighet. De ändringar som direkt rör kommunalbeskattningen är de som gäller grundavdraget och pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen. Av dessa föreslår landskapsregeringen att ändringen av pensionsinkomstavdraget genomförs även i landskapslagstiftningen.

     Pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen regleras i kommunalskattelagens 19 §. Avdraget görs från den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst och dess maxbelopp beräknas utgående från den fulla folkpensionen för en ensamstående. Beräkningen sker genom att beloppet för full folkpension multipliceras med 1,393, varefter produkten minskas med 1 480 euro och resultatet avrundas uppåt till närmaste hela tiotal. Om nettoförvärvsinkomsten överstiger fullt pensionsinkomstavdrag minskas avdraget med 51 % av det överskjutande beloppet.

     Pensionsinkomstavdragets storlek är således beroende av folkpensionens storlek. Lagstiftningen om folkpension hör till rikets lagstiftningsbehörighet. Genom ett beslut i riksdagen om ändring av folkpensionslagen (FFS 568/2007) höjs folkpensionen från och med 2020. Den fulla folkpension som betalas till en ensamstående person uppgår 2019 till cirka 7 546 euro, genom ändringen höjs den 2020 till cirka 7 954 euro. I den tidigare nämnda propositionen om ändringar i beskattningen beaktas höjningen av folkpensionen så att den inte ska påverka pensionsinkomstavdragets belopp. När beloppet för full folkpension höjs leder det till att avdragets maxbelopp också höjs. Därför ska koefficienten för beräkningen av pensionsinkomstavdraget enligt propositionen sänkas. Trots sänkningen av koefficienten höjs maxbeloppet för pensionsinkomstavdraget jämfört med föregående år.

     Landskapsregeringen föreslår att pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen ändras genom att den koefficient som används för att beräkna avdragets maxbelopp ändras till 1,346. Förslaget motsvarar den föreslagna ändringen av pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen som behandlas i riksdagen. Till följd av den höjda folkpensionen innebär dock ändringen i praktiken att avdragets maxbelopp höjs.

     Ändringen av pensionsinkomstavdraget leder till en sänkning av kommunernas skatteintäkter. Skatteintäkterna påverkas även i viss mån av de ändringar som görs i statsbeskattningen och den sammantagna effekten är negativ. I förslaget till Ålands budget för år 2020 föreslår landskapsregeringen att 500 000 euro anslås för att till viss del kompensera kommunerna för bortfallet av skatteintäkter. Landskapsregeringen föreslår att en bestämmelse om fördelningen av kompensationen till kommunerna tas in i lagens ikraftträdandebestämmelse. När det gäller ändringar av avdrag är det synnerligen svårt att utreda vilka de faktiska effekterna är för de enskilda kommunerna. Kompensationen kan därför inte fördelas enligt utfall, utan fördelningen måste göras på en kalkylerad grund. Efter ett initiativ från Ålands kommunförbund föreslår landskapsregeringen att kompensationen fördelas mellan de enskilda kommunerna enligt invånarantal. Enligt förslaget används invånarantalet vid utgången av 2019, med hänvisning till att det är den tidpunkten som är avgörande för vilken kommun som är beskattningskommun 2020.

 

3. Förslagets konsekvenser

 

Förslaget har ekonomiska konsekvenser för skattskyldiga som har pensionsinkomst och för kommunerna.

     Den föreslagna ändringen av pensionsinkomstavdraget innebär tillsammans med den tidigare nämnda höjningen av folkpensionen att avdragets maxbelopp höjs från cirka 9 040 euro till 9 230 euro. För kommunerna innebär dessa ändringar att skatteintäkterna minskar med uppskattningsvis 86 000 euro. Kommunernas skatteintäkter påverkas även av de ändringar som görs i statsbeskattningen och sammantaget beräknas åtgärderna leda till en minskning av intäkterna med cirka 1 miljon euro. Genom den kompensation på 500 000 euro som ingår i förslaget till Ålands budget för år 2020 kompenseras kommunerna delvis för bortfallet av skatteintäkter. En preliminär fördelning visas i tabellen nedan, den slutliga fördelningen kan fastställas först när uppgifterna i befolkningsstatistiken finns att tillgå.

 

Kommun

Antal invånare

Kompensation

 

prel. per 30.9.2019

preliminär fördelning

Brändö

445

7 445

Eckerö

954

15 961

Finström

2 600

43 499

Föglö

524

8 767

Geta

502

8 399

Hammarland

1 563

26 149

Jomala

5 199

86 981

Kumlinge

314

5 253

Kökar

233

3 898

Lemland

2 083

34 849

Lumparland

371

6 207

Mariehamn

11 667

195 192

Saltvik

1 861

31 135

Sottunga

93

1 556

Sund

1 026

17 165

Vårdö

451

7 545

TOTALT

29 886

500 000

 

4. Beredning och ikraftträdande

 

Lagförslaget har beretts vid lagberedningen. Ärendet har under budgetberedningen behandlats vid flera samråd mellan landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och Mariehamns stad. Med hänvisning till det har förslaget inte skickats på någon remiss.

     Den föreslagna ändringen i kommunalskattelagen är avsedd att tillämpas från och med kommunalbeskattningen för skatteåret 2020. Även om förslaget i praktiken leder till att pensionsinkomstavdraget höjs utgör ändringen i sig en sänkning. Det innebär att åtgärden som sådan kan anses vara till de skattskyldigas nackdel, vilket gör att lagstiftningen inte bör tillämpas retroaktivt. Den föreslagna lagändringen bör således träda ikraft senast den 1 januari 2020. Med hänvisning till det, samt att kompensationen till kommunerna ingår i förslaget till budget, anser landskapsregeringen att den föreslagna lagen uppfyller de villkor som ställs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen och att den därför bör behandlas enligt dessa undantagsbestämmelser.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 19 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 2 mom. kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2017/20, som följer:

 

19 §

Pensionsinkomstavdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Fullt pensionsinkomstavdrag räknas ut så att beloppet av full folkpension multipliceras med 1,346, varefter produkten minskas med 1 480 euro och resten avrundas uppåt till följande hela tio euro. Pensionsinkomstavdraget får dock inte överstiga pensionsinkomstens belopp. Är den skattskyldiges nettoförvärvsinkomst större än fullt pensionsinkomstavdrag, minskas avdraget med 51 procent av det överskjutande beloppet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den … och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2020.

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av denna och andra skatteåtgärder som vidtas för skatteåret 2020 betalar landskapsregeringen 500 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2020. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt antalet invånare i den enskilda kommunen den 31 december 2019.

 

 

Mariehamn den 21 november 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 5/2019-2020