Lagförslag 5/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-11-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Lagstiftning om kommunstruktur och förändringar av kommunindelningen

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 5/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunstrukturlagen för Åland. 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunstrukturlagen för Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 55 § kommunstrukturlagen (2019:29) för Åland,

     ändras lagens 41och 42 §§ samt

     fogas till lagen nya 41a och b §§ som följer:

 

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

41 §

Samgångsunderstödets grunddel och tilläggsdel

     Samgångsunderstödet består av en fast grunddel och en rörlig tilläggsdel som bestäms utgående från kommunens invånarantal den 1 januari det år då ändringen av kommunindelningen träder i kraft. Grunddelens belopp påverkas även av antalet kommuner som deltar i samgången.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Grunddelens belopp är:

 

Invånarantal

Antal kommuner

2 - 3

4

högst 12 000

1 440 000

 

över 12 000

1 590 000

1 740 000

     Tilläggsdelens belopp är 153 euro per invånare.

 

 

 

41 §

Samgångsunderstödets belopp

 

     Samgångsunderstödets belopp bestäms utgående från kommunens invånarantal den 1 januari det år då ändringen av kommunindelningen träder i kraft enligt följande:

Invånarantal

Samgångsunderstöd, euro/invånare

högst 2 000

405

2 001–3 000

383

3 001–4 000

350

4 001–5 000

320

5 001–6 000

293

6 001–7 000

269

7 001–8 000

248

8 001–9 000

230

9 001–10 000

215

     Om kommunens invånarantal överstiger 10 000 bestäms samgångs-stödets belopp utgående från ett invånarantal om 10 000 invånare.

     Samgångsunderstödets belopp är alltid minst det belopp som kommunen skulle få enligt det maximala invånarantalet i föregående intervall.

 

 

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

41a §

Skärgårdstillägg

     En ny kommun som bildas med stöd av denna lag av två eller flera skärgårdskommuner har rätt till ett skärgårdstillägg till samgångsunderstödet.

     Skärgårdstilläggets belopp är 60 procent av det samgångsunderstöd som kommunen har rätt till under det första året efter att ändringen av kommunindelningen trätt i kraft.

     Med skärgårdskommuner avses kommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö.

 

 

     Ny paragraf

 

 

 

41b §

Särskilt understöd enligt prövning

     En ny kommun som bildas med stöd av denna lag kan beviljas ett särskilt understöd enligt prövning om de faktiska kostnaderna för bildandet av den nya kommunen väsentligt överstiger den totala summan av stöd som kommunen erhåller enligt 41 och 41a §§ i denna lag.

     Sådana kostnader som avses i 1 mom. är relevanta kostnader som kommunen inte kunnat undgå i samband med bildandet av den nya kommunen och som uppstått under de första fem åren efter att ändringen trätt i kraft.

     Ansökan om ett särskilt understöd enligt prövning ska göras före utgången av mars månad det sjätte året efter att ändringen av kommunindelningen trätt i kraft.

 

 

42 §

Utbetalning av samgångsunderstöd

     Samgångsunderstödet betalas under tre år.

     Av understödet betalas 50 procent det första året efter att ändringen av kommunindelningen trätt i kraft, 30 procent under det andra året och 20 procent under det tredje året.

 

 

     Samgångsunderstödet betalas två gånger årligen, före utgången av maj respektive november månad.

 

 

 

42 §

Utbetalning av samgångsunderstöd

     Samgångsunderstödet betalas under fem år.

     Av understödet betalas 100 procent av samgångsunderstödets belopp det första året efter att ändringen av kommunindelningen har trätt i kraft, 80 procent det andra året, 60 procent det tredje året, 40 procent det fjärde året och 20 procent det femte året.

     Samgångsunderstödet betalas en gång per år, före utgången av juni månad.

 

 

55 §

Övergångsbestämmelser

     Under den tid som den reform som genomförs med stöd av landskapslagen (2019:28) om en reform av kommunstrukturen pågår, kan inte initiativ till ändringar av kommunindelningen göras eller beslut om ändringar av kommunindelningen fattas med stöd av denna lag.

     Om landskapsregeringen på initiativ av två eller flera kommuner har fattat beslut om en kommunsammanslagning med stöd av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning före denna lag trätt i kraft, ska landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa lagar om kommunindelning tillämpas på hela kommunsammanslagningsprocessen utan hinder av vad som bestäms i 54 §.

 

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________