Lagförslag 6/2019-2020

Tillhör ärendet: Ändring av vattenlagen
Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 6/2019-2020

 

Datum

 

 

2019-12-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av vattenlagen

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregering föreslår ändringar i vattenlagen med beaktande av unionslagstiftningen. Ändringarna utgör inte i grunden någon ändring i sak. Syftet är att med lagtekniska ändringar tydliggöra genomförandet i land-skapet av det så kallade marindirektivet.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Förslag. 3

3. Förslagets verkningar 3

Detaljmotivering. 3

Lagtext 5

L A N D S K A P S L A G om ändring av vattenlagen för landskapet Åland. 5

Parallelltexter 8

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

I 5 kap. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland finns bestämmelser om vattenkvalitet, miljömål, bedömning och klassificering av vattenområden och övervakning av dem. I lagen föreskrivs att vatten och vattenområden ska användas på det sätt som bäst gagnar en uthållig utveckling, samt att en åtgärd som direkt eller indirekt kan inverka på vatten inte får vidtas om den kan motverka en uthållig utveckling.

     Den Europeiska Kommissionens har i en formell underrättelse 2019/2277 ställt frågor om landskapets genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område, det s.k. marindirektivet, inklusive ändringsdirektivet (EU) 2017/845. Där framhåller den Europeiska kommissionen bland annat att marindirektivets definitioner för miljötillstånd, god miljöstatus, kriterier och miljömål inte har införlivats i landskapslagstiftningen. Kommissionen har dessutom framfört synpunkter på en bristande detaljeringsgrad i landskapslagstiftning avseende direktivets krav på övervakning, bedömning, klassificering och miljömål.

     Landskapsregeringen har tidigare framfört att definitionerna av begreppen miljötillstånd, kriterier och miljömål ska införas i den nya vattenlagen samt att landskapslagstiftningen till övriga delar genomför direktivets krav. Den Europeiska kommissionen vidhåller i den formella underrättelsen att i landskapslagstiftningen fortsättningsvis saknas ovannämnda definitioner samt tydligare bestämmelser om övervakning, bedömning, klassificering och miljömål.

 

2. Förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagen kompletteras så att där tydliggörs landskapets genomförande av marindirektivet.

 

3. Förslagets verkningar

 

I förslaget tydliggörs landskapets regelverk, i enlighet med vad den Europeiska kommissionen framhållit i sin formella underrättelse 2019/2277. Förslaget saknar betydelse för jämställdhet, organisation och ekonomi. Även om det inte får praktiska följder för miljön så är det ägnat att tydliggöra det sätt som landskapet arbetar på i frågor om vattenmiljö och -kvalitet.

 

Detaljmotivering

 

18 § 2 mom. Övervakning. I momentet har för tydlighets skull infogats en hänvisning till den inledande bedömning som ska göras enligt 19a §.

 

19a § 1 mom. Bedömning av vattenområden. Med ändringen tydliggörs att bedömningen av miljöstatus i marina vatten grundas på de vägledande förteckningar över faktorer som anges i marindirektivets bilaga III, sådant det lyder i nuvarande form. I bilagan finns två tabeller med vägledande förteckningar över ekosystemrelaterade faktorer, från människan härledda belastningar och mänsklig verksamhet av betydelse för marina vatten.

-      I tabell 1 finns vägledande förteckningar som rör marina ekosystems struktur, funktion och processer.

-      I tabell 2 finns vägledande förteckningar som rör från människan härledda belastningar, utnyttjande och mänsklig verksamhet i eller med påverkan på den marina miljön.

     I momentet tydliggörs att begreppet miljöstatus avser det allmänna tillståndet för miljön i marina vatten för vilket begrepp i miljötillstånd används i marindirektivet.

 

20 § 5 mom. Klassificering av vattenkvalitet och miljökvalitet. I momentet har för tydlighets skull infogats en hänvisning till den inledande bedömning som ska göras enligt 19a §. Dessutom tydliggörs att begreppet ”god miljöstatus” avser det mål som ska nås och upprätthållas.

 

21 § 3 mom. Kvalitetsmål för ytvatten i sjöar, kustvatten och kraftigt modifierade vattenförekomster samt grundvatten och marina vatten. Bestämmelsen föreslås utan ändring i sak kompletterad med begreppet miljöstatus. I marindirektivet används begreppet miljötillstånd för detta. Begreppet miljötillstånd används i landskapet allmänt för de tillstånd som kan meddelas med stöd av landskapslagen (208:124) om miljöskydd. Ordet miljötillstånd i marindirektivet rymmer således i svenska språket en otydlighet, då ändelsen ”-tillstånd” såsom i marindirektivet kan syfta på miljöns situation som sådan, medan det i landskapet handlar om de ärenden då en sökande kan beviljas en rätt att företa sig något visst.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av vattenlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 18 § 2 mom., 19a § 1 mom., 20 § 5 mom. och 21 § 3 mom. vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland varav 18 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/54 samt 19a § 1 mom., 20 § 5 mom. och 21 § 3 mom. sådana de lyder i landskapslagen 2010/92, som följer:

 

18 §

Övervakning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För övervakningen ska utarbetas, fastställas och genomföras ett övervakningsprogram. Övervakningsprogram för ytvatten ska minst omfatta ekologisk och kemisk kvalitet inräknat väsentliga faktorer som styr dessa, såsom vattenflöden, nedfall från luften, näringsläckage från bottnar, utsläpp i vatten samt ekologisk potential. Övervakningsprogram för grundvatten ska omfatta övervakning av kemisk kvalitet och kvantitativ kvalitet. Om ett vattenskyddsområde avgränsats eller en kvalitetsnorm gäller för området ska övervakningsprogrammet omfatta tillämpliga frågor som rör områdets skyddsbehov. Vid utarbetandet av övervakningsprogram ska beaktas uppgifter från tillsyn och från sådan egenkontroll som ska utföras av en verksamhetsutövare. Landskapsregeringen ska grundat på den inledande bedömning som gjorts enligt 19a § fastställa ett samordnat övervakningsprogram för bedömningen av vattenkvaliteten i områden med marina vatten. Detta ska ske i enlighet med de gällande bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område, nedan kallat marindirektivet, samt med beaktande av kraven i marindirektivets artikel 11 i bilaga III och V. Samordningen ska ske med berörda organisationer och myndigheter utanför landskapet i enlighet med 26 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

19a §

Bedömning av vattenområden

     För ett avrinningsdistrikt och för marina vatten ska landskapsregeringen göra en bedömning som innefattar en bedömning av dessa områdens karakteristika, en översyn av sådan påverkan och effekt på vattenkvaliteten som orsakats områdena till följd av mänsklig verksamhet samt en ekonomisk bedömning av vattenanvändningen inom områdena. Bedömningarna och översynen ska genomföras med beaktande av kraven i bilaga II, III och V vattendirektivet samt bilaga III marindirektivet, där ekologiska, kemiska, ekonomiska och sociala faktorer av avgörande betydelse ska beaktas. För marina vatten ska analysen även baseras på en kombination av olika kvalitativa och kvantitativa påverkansfaktorer samt urskiljbara trender. Dessutom ska bedömningen omfatta grundläggande egenskaper och förhållanden samt aktuell miljöstatus i dessa vatten, på grundval av de vägledande förteckningar över faktorer som anges i tabell 1 i bilaga III till marindirektivet, och omfattande fysikalisk-kemiska förhållanden, livsmiljötyper, biologiska förhållanden och hydromorfologi. Med miljöstatus avses det allmänna tillståndet för miljön i marina vatten, med beaktande av de ingående marina ekosystemens struktur, funktion och processer tillsammans med naturliga geomorfologiska, geografiska, biologiska, geologiska och klimatiska faktorer samt fysikaliska, akustiska och kemiska förhållanden, inbegripet dem som är resultatet av mänskliga aktiviteter inom eller utanför det berörda området. Bedömningar och översynen samt nödvändiga uppdateringar av dessa ska göras minst vart sjätte år. Till den del bedömningen gäller marina vatten ska samordningen ske med berörda organisationer och myndigheter i enlighet med 26 §.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

20 §

Klassificering av vattenkvalitet och miljökvalitet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen ska grundat på den inledande bedömningen av miljöstatus enligt 19a § fastställa kriterier för en god miljökvalitet i marina vatten, med beaktande av kraven i bilaga I och III marindirektivet. Innan kriterierna fastställs ska en samordning ske med berörda organisationer och myndigheter utanför landskapet i enlighet med 26 §. Med kriterier avses sådana särskiljande tekniska kännetecken som har nära samband med kvalitativa deskriptorer som förtecknas i bilaga I i marindirektivet. Med god miljöstatus avses den miljöstatus för marina vatten där dessa utgör ekologiskt variationsrika och dynamiska oceaner och hav som är rena, friska och produktiva utifrån sina inneboende förutsättningar och användningen av den marina miljön befinner sig på en nivå som är hållbar och därigenom tryggar möjligheten till användning och verksamhet för nuvarande och framtida generationer. God miljöstatus fastställs grundat på de kvalitativa deskriptorer som förtecknas i bilaga I i marindirektivet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

21 §

Kvalitetsmål för ytvatten i sjöar, kustvatten och kraftigt modifierade vattenförekomster samt grundvatten och marina vatten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För marina vatten ska landskapsregeringen fastställa vägledande miljömål i syfte att stegvis uppnå målen i 1 mom. med beaktande av kraven i bilaga III och IV marindirektivet. Innan miljömålen är fastställda ska hänsyn tas till befintliga mål på nationell nivå, unionsnivå samt internationell nivå och samordning ske med organisationer och myndigheter utanför landskapet i enlighet med 26 §. Grundat på den inledande bedömning som görs enligt 19a § ska för varje berörd marin region eller delregion, fastställas en allsidig uppsättning miljömål och tillhörande indikatorer för de marina vattnen, som vägledning för de framsteg som ska uppnås beträffande en god miljöstatus i den marina miljön, med beaktande av de vägledande förteckningar över belastning och påverkan som anges i bilaga III till marindirektivet och över grundläggande förhållanden som anges i bilaga IV. Hänsyn ska tas till fortsatt tillämpning av tillämpliga befintliga miljömål, fastställda på nationell nivå, unionsnivå eller internationell nivå för samma vatten och se till att dessa mål överensstämmer med varandra och att största möjliga hänsyn tas till gränsöverskridande inverkan och gränsöverskridande faktorer som är av betydelse. Med miljömål avses ett kvalitativt eller kvantitativt påstående om den eftersträvade miljöstatus för olika delar av, och belastningar och påverkan på, marina vatten för varje marin region eller delregion.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

Mariehamn den 4 december 2019

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 6/2019-2020