Lagförslag 6/2021-2022 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Diskrimineringslagstiftning
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-12-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Diskrimineringslagstiftning

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 6/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän. 1

L A N D S K A P S L A G  om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 3

L A N D S K A P S L A G  om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om främjande av integration. 5

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 4 mom. landskapslagen (2004:24) om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän, sådant det lyder i landskapslagen 2005/74, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i 12 § till bestämmelser [i lagen om likabehandling (FFS 21/2004)] om vad som avses med diskriminering och om förbud mot repressalier skall i landskapet avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i 12 § till bestämmelser i diskrimineringslagen (FFS 1325/2014) om vad som avses med likabehandling och förbud mot diskriminering ska på Åland avse motsvarande bestämmelser i landskapslagen (000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


3.

 

L A N D S K A P S L A G
 om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 35 § 1 mom. landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, sådant det lyder i landskapslagen 2011/31, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

35 §

Arbetsprövning för personer med nedsatt arbetsförmåga

     Personer med nedsatt arbetsförmåga kan genom arbetsprövning erbjudas en möjlighet att pröva på ett nytt arbetsområde. Arbetsprövningen utgör inte ett anställningsförhållande. Anordnaren av arbetsprövningen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i en arbetsprövning enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) och i lagen om unga arbetstagare (FFS 998/1993). Om inte annat är föreskrivet i denna eller någon annan lag, ska på arbetsprövning tillämpas vad som bestäms i 2 kap. 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 4 mom., 3 kap. 6 §, 7 § 1-3 mom., 9 och 10 §§, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 och 6 kap. samt 7 kap. 21 § 2 mom., 22 och 24 §§ i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (FFS 759/2004). När lagen om integritetsskydd i arbetslivet tillämpas på arbetsprövningen jämställs den som anordnar arbetsprövningen med en arbetsgivare och den som deltar i arbetsprövningen med en arbetstagare. Landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland ska tillämpas på den som deltar i arbetsprövningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

35 §

Arbetsprövning för personer med nedsatt arbetsförmåga

     Personer med nedsatt arbetsförmåga kan genom arbetsprövning erbjudas en möjlighet att pröva på ett nytt arbetsområde. Arbetsprövningen utgör inte ett anställningsförhållande. Anordnaren av arbetsprövningen ansvarar för arbetarskyddet för den som deltar i en arbetsprövning enligt bestämmelserna i arbetarskyddslagen (FFS 738/2002) och i lagen om unga arbetstagare (FFS 998/1993). Om inte annat är föreskrivet i denna eller någon annan lag, ska på arbetsprövning tillämpas vad som bestäms i 2 kap. 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 § 1, 2 och 4 mom., 3 kap. 6 §, 7 § 1-3 mom., 9 och 10 §§, 4 kap. 14 och 15 §§, 5 och 6 kap. samt 7 kap. 21 § 2 mom., 22 och 24 §§ i lagen om integritetsskydd i arbetslivet (FFS 759/2004). När lagen om integritetsskydd i arbetslivet tillämpas på arbetsprövningen jämställs den som anordnar arbetsprövningen med en arbetsgivare och den som deltar i arbetsprövningen med en arbetstagare. Landskapslagen (1989:27) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män och landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen ska tillämpas på den som deltar i arbetsprövningen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 37 § landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

37 §

Opartiskt bemötande

     De studerande ska bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras. Bestämmelser om diskriminering finns i landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland.

 

 

 

37 §

Opartiskt bemötande

     De studerande ska bemötas opartiskt så att ingen diskrimineras. Bestämmelser om diskriminering finns i landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2 § 1 mom. 1 punkten ombudsmannamyndighet samt 3 § inledningssatsen landskapslagen (2014:33) om Ålands som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Övergripande målsättning

     Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga

     1) den enskildes rätt till likabehandling i enlighet med landskapslagen (2005:66) om förhindrande av diskriminering i landskapet Åland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2 §

Övergripande målsättning

     Ombudsmannamyndigheten ska verka för att främja och trygga

     1) den enskildes rätt till likabehandling i enlighet med landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

3 §

Tryggande och främjande av den enskildes rätt till likabehandling

     Inom landskapets behörighet ska ombudsmannamyndigheten motverka och förhindra diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning genom att

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Tryggande och främjande av den enskildes rätt till likabehandling

     Inom landskapets behörighet ska ombudsmannamyndigheten motverka och förhindra diskriminering på grund av de diskrimineringsgrunder om vilka föreskrivs i landskapslagen om tillämpning av diskrimineringslagen genom att

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
 om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård ett nytt 3 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområdet och syftet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

1 §

Tillämpningsområdet och syftet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om att motverka och förhindra diskriminering finns i landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om främjande av integration

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2012:74) om främjande av integration ett nytt 2 mom. som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

2 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Särskilda bestämmelser om diskriminering finns i landskapslagen (0000:00) om tillämpning av diskrimineringslagen.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________