Lagförslag 7/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-11-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 7/2020-2021

 

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 25a § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagarna 2018/10 och 2019/49, samt

     ändras lagens 23 §, sådan den lyder i landskapslagen 2018/10, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 100 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

 

 

23 §

Grundavdrag

     Om en skattskyldig fysisk person har en nettoförvärvsinkomst som efter de ovan nämnda avdragen inte överstiger 3 500 euro, ska detta inkomstbelopp dras av från nettoförvärvsinkomsten. Om nettoförvärvsinkomstens belopp efter de nämnda avdragen överstiger fullt grundavdrag, ska avdraget minskas med 18 procent av den överskjutande inkomsten.

 

 

25a §

Arbets- och pensionsinkomstavdrag

     Från den inkomstskatt på förvärvsinkomster som ska betalas till kommunen görs ett arbets- och pensionsinkomstavdrag. Avdraget räknas på den skattskyldiges skattepliktiga löneinkomst, pensionsinkomst som ska beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomst av annat arbete, uppdrag eller tjänst som utförts för en annans räkning, bruksavgifter som anses utgöra förvärvsinkomst, dividender som ska beskattas som förvärvsinkomst, förvärvsinkomstandel av företagsinkomst som ska fördelas samt förvärvsinkomstandel av näringsverksamhet eller jordbruk för delägare i en sammanslutning.

     Avdraget utgör 10 procent av de inkomster som avses i 1 mom. Avdraget är dock högst 100 euro och det beviljas enbart skattskyldiga vars skattepliktiga förvärvsinkomst understiger 55 000 euro. Avdraget görs efter arbetsinkomstavdraget enligt 25 § men före andra avdrag från kommunalskatten.

 

 

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den ... och tillämpas första gången vid den beskattning som gäller skatteåret 2021.

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av att grundavdraget höjs skatteåret 2021 betalar landskapsregeringen 725 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2021. Beloppet fördelas mellan kommunerna till hälften med invånarantalet vid ingången av 2021 som grund och till hälften med uppgifterna om grundavdragets belopp skatteåret 2019 som grund. När det gäller grundavdragets belopp används uppgifterna vid tidpunkten för slutförande av beskattningen.