Lagförslag 8/2011-2012

Tillhör ärendet: Små eldrivna fordon
Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 8/2011-2012

 

Datum

 

 

2012-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Små eldrivna fordon

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpning av fordonslagen ändras. Genom ändringen får fordonslagens definition av cykel ett utökat innehåll i landskapet, med innebörden att vissa mindre eldrivna fordon ska betraktas som cykel.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Landskapsregeringens förslag och skälen därtill 3

3. Konsekvenserna av lagförslaget 4

Konsekvenser för den enskilde. 4

Konsekvenser för företag. 4

Konsekvenser för landskapet och kommunerna. 4

Konsekvenser för miljön och jämställdheten. 4

Detaljmotivering. 5

Ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen  6

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Utvecklingen av små eldrivna fordon avsedda för kortare eller längre förflyttningar av personer går starkt framåt. På marknaden finns olika typer av eldrivna fordon avsedda för en person, såsom el-skotrar, elrullstolar och andra fordon med liknande användningsområde.

     Rullstolar är avsedda för personer med funktionsnedsättningar och är en självklarhet som hjälpmedel i ett modernt samhälle. De finns i olika utföranden för olika ändamål, från enkla manuella rullstolar för inomhusbruk till avancerade motordrivna rullstolar för utomhusbruk och terrängåkning. Elrullstolar, elskotrar och andra hjälpmedel avsedda för personer med funktionsnedsättningar har sedan länge funnits på marknaden och regleras i befintlig lagstiftning.

     På marknaden finns nu fordon med liknande användning som förflyttningshjälpmedel, men som inte är särskilt utvecklade för att kompensera en skada eller en funktionsnedsättning hos brukaren och som därför inte klassificeras som medicintekniska hjälpmedel.                     Ett sådant fordon är ett batteridrivet balansfordon med gyroteknik. Det framförs stående och accelererar när man pressar styrstången framåt och bromsas när man drar styrstången mot sig. Fordonet styrs genom att man lutar kroppen eller vrider styrstången åt olika håll, beroende på hur man vill svänga. Fordonet kan ha en räckvidd upp mot 40 kilometer på en laddning. Ändamålet med fordonet är att göra det möjligt för personer, att förflytta sig kortare eller längre sträckor utan att behöva gå.

 

Kort utblick mot EU

 

Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter gäller för medicintekniska hjälpmedel. I de flesta europeiska länder finns regler för tekniska krav och användarregler för rullstolar. Det finns däremot inga internationellt harmoniserade regler om balansfordonens beskaffenhet och utrustning eller vilka trafikregler som ska gälla. I Nederländerna betraktas balansfordonen exempelvis som mopeder medan de i Danmark och Sverige klassificeras som cyklar. Om fordonet framförs i gångfart klassificeras det i Sverige som gående. I riket finns ingen lagstiftning kring dessa fordon vilket gör att de inte kan användas på allmän plats. Landskapet tillämpar rikets fordonslagstiftning vilket betyder att fordonstypen i dagsläget inte heller kan användas på Åland.

 

2. Landskapsregeringens förslag och skälen därtill

 

Det finns ett behov av att reglera användningen av denna fordonstyp då den redan finns i landskapet men inte får användas utanför inhägnat område.

     Det här fordonet är i huvudsak avsett att användas på cykelvägar men har hittills inte passat in i regelverket. Eftersom fordonet saknar pedaler eller någon annan vevmekanism kan det med dagens definition inte definieras som en elcykel. Fordonet uppfattas ibland felaktigt som lekfordon men det uppfyller inte kraven för att definieras som ett sådant, eftersom ett lekfordon enligt 2 § fordonslagen inte har någon motor. De uppfyller inte heller de tekniska kraven på moped och kan därför inte godkännas för att användas i trafik.

     För att göra det möjligt att använda dessa fordon såsom de är konstruerade utan att kräva registrering och ombyggnad till moped så måste de klassificeras som en typ av cykel. Detta görs genom att landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen får en ny paragraf. I den paragrafen ersätts den paragraf i rikets fordonslag som definierar vad som är en cykel med en åländsk definition av vad som ska betraktas som en cykel.

     Fordonslagens regler om cyklar finns i 19 § 1 mom. och lyder:

 

19 §

Fordon utan motor

     Med cykel avses ett tillverkat fordon som har minst två hjul, pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. Till cyklar hänförs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 W, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 km/h.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Landskapsregeringen föreslår att fordonslagens 19 § 1 mom. får ett tillägg som innebär att även ett eldrivet fordon som inte har tramp- eller vevanordning ska betraktas som en cykel om den är konstruerad för befordran av en person, inrättad för att föras av den åkande, och konstruerad för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

     Genom lagändringen kommer fordonet att klassificeras som en cykel och föraren omfattas av de trafikregler som gäller för cyklister. Det innebär bl.a. att den som för ett balansfordon kan ställas till ansvar för brott mot vägtrafiklagen i samma utsträckning som andra cyklister.

     Eftersom balansfordonet ska betraktas som en cykel föreslås inte några krav på förarbevis, trafikförsäkring eller nedre åldergräns för framförandet. Eftersom man i landskapet inte har infört något allmänt krav på cykelhjälm krävs det inte heller hjälm för att framföra ett balansfordon.

 

3. Konsekvenserna av lagförslaget

 

Konsekvenser för den enskilde

 

Balansfordonen kan användas både för nytto- och hobbyändamål. För personer med funktionshinder kan fordonen vara ett alternativ till rullstol eller färdtjänst. Personer som har svårt att gå längre sträckor får lättare att förflytta sig inom närområdet.

 

Konsekvenser för företag

 

För företag inom turistnäringen bedöms förslaget kunna leda till ökade intäkter. Ett exempel kan vara företagen som vill kunna erbjuda sightseeing med balansfordon eller uthyrning av fordonen som ett komplement till cykeluthyrning.

 

Konsekvenser för landskapet och kommunerna

 

Förslaget bedöms inte ha några nämnvärda konsekvenser för landskapet eller kommunerna. På sikt kan hemvårdens insatser möjligen minska något eftersom behovet av hjälp för personer som har svårt att förflytta sig kan bli mindre. Förslaget bedöms inte få några nämnvärda konsekvenser för polisen, åklagarmyndigheten eller domstolen.

 

Konsekvenser för miljön och jämställdheten

 

Förslaget bedöms inte ha någon mätbar påverkan på miljön och påverkar inte jämställdheten mellan könen.

 

Detaljmotivering

 

Ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

4a § Definition av cykel. Begreppet cykel har fått en vidare definition än den som gäller i riket. Genom ändringen omfattar definitionen cykel även små eldrivna fordon som är inrättade för en person och som är konstruerade för en hastighet om högst 20 kilometer i timmen. Exempel på sådana fordon är vissa elskotrar och självbalanserade tvåhjulingar som styrs med gyroteknik.

     Definitionen på motordrivna fordon enligt fordonslagen är ett fordon som drivs med maskinkraft; motordrivna fordon är bilar, mopeder och motorcyklar samt fordon i kategori L som inte hör till dessa klasser samt traktorer, motorredskap och terrängfordon. Elcyklar omfattas således inte av definitionen och räknas inte till kategorin motordrivna fordon. Därför är det heller inte nödvändigt att ändra definitionen på motordrivna fordon trots att en ändring görs av definitionen på cyklar.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen en ny 4a § som följer:

 

4a §

Definition av cykel

     Fordonslagens 19 § 1 mom. ska i landskapet ha följande lydelse:

     Med cykel avses ett tillverkat fordon som har minst två hjul, pedaler eller vevanordningar och som saknar motor. Till cyklar hänförs också fordon som har en elmotor med en effekt på högst 250 W, förutsatt att motorn fungerar endast vid trampning och kopplas ur funktion senast när hastigheten stiger till 25 kilometer i timmen samt ett eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är inrättat huvudsakligen för befordran av en person, inrättat för att föras av den åkande och konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 12 januari 2012

 

 

L a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Veronica Thörnroos