Lagförslag 8/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

 

LAGFÖRSLAG nr 8/2015-2016

 

Datum

 

 

2016-03-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avskaffande av skogsvårdsavgiften

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att den lagstadgade skogsvårdsavgiften avskaffas. Förslaget föranleds av att avgiften har slopats i riket och att kostnaderna för uppbörden i landskapet därmed skulle bli oskäligt höga.

     Förslaget innebär att Ålands skogsvårdsförening inte längre kommer att ha rätt till skogsvårdsavgiften för att finansiera sin verksamhet, vilket i sin tur leder till att verksamheten inte behöver regleras i lag. Med hänvisning till föreningens betydelse för skogsvården i landskapet anser landskapsregeringen att det är viktigt att föreningen fortsätter sin verksamhet och föreslår därför att landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening ersätts med en ny lag. Enligt förslaget ska föreningen liksom tidigare vara en registrerad förening för skogsägare.

     För skogsvårdsföreningen innebär förslaget en avsevärd förändring av de ekonomiska förutsättningarna, vilket kommer att kräva nya strategier för att finansiera verksamheten. För skogsägarna innebär förslaget att skyldigheten att betala skogsvårdsavgift försvinner och att medlemskapet i skogsvårdsföreningen blir frivilligt. Den som är medlem i föreningen när den nya lagen träder i kraft förblir dock medlem.

     Enligt förslaget ska skyldigheten att betala skogsvårdsavgift liksom föreningens rätt till avgiften upphävas från och med 2016. Den sista skogsvårdsavgiften som uppbärs blir således den som uppbärs för 2015,vilket sker hösten 2016. Från och med 2017 kan föreningen uppbära medlemsavgift.

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Nuläge. 3

1.1 Gällande bestämmelser om skogsvårdsavgiften. 3

1.2. Följderna av att skogsvårdsavgiften har slopats i riket 3

1.3. Ny landskapslagstiftning om stöd för hållbart skogsbruk. 4

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag. 4

3. Förslagets verkningar 5

3.1. Finansieringen av föreningens verksamhet 5

3.2. Konsekvenser för skogsägarna. 7

3.3. Ekonomiska konsekvenser för landskapet 7

3.4. Övriga konsekvenser 8

4. Beredningen av förslaget 8

5. Ikraftträdande. 8

Detaljmotivering. 9

Lagtext 11

L A N D S K A P S L A G om Ålands skogsvårdsförening. 11

 


 

Allmän motivering

 

1. Nuläge

 

1.1 Gällande bestämmelser om skogsvårdsavgiften

 

Skogsvårdsavgiften och Ålands skogsvårdsförenings verksamhet regleras i landskapslagen (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening. Enligt lagen har skogsvårdsföreningen rätt till skogsvårdsavgiften, som är att betrakta som en avgift av skattenatur. Med hänvisning till det regleras föreningens verksamhet i lagen, till exempel finns begränsningar av vilken verksamhet föreningen får bedriva. Enligt lagen är i princip alla skogsägare med minst två hektar skogsmark skyldiga att betala skogsvårdsavgift. Avgiften är uppdelad i en grundavgift och hektarbaserad arealavgift. En skogsägare som betalar skogsvårdsavgift är automatiskt medlem i skogsvårdsföreningen. Även en skogsägare som har mindre än två hektar skogsmark kan vara medlem i föreningen och betalar då enbart grundavgift.

     Grunderna för beräkningen av grundavgiften anges i lagen, medan föreningen årligen fattar beslut om nivån på arealavgiften inom de ramar som anges i lagen. Både grund- och arealavgiften beräknas utgående från det aritmetiska medeltalet för medelrotpriset per kubikmeter virke i landskapet under de tre närmast föregående åren. Föreningens beslut om avgiften fattas på förhand och avgiften beräknas enligt skogsinnehavet vid ingången av året. Uppbörden av skogsvårdsavgiften sker i efterskott med ett års fördröjning. Det innebär alltså att skogsvårdsavgiften för 2015 baseras på medelrotpriset för åren 2012–2014 och beräknas enligt skogsinnehavet den 1.1.2015. Nivån på arealavgiften bestämdes av föreningen vid höstmötet 2014. Skogsvårdsavgiften uppbärs hösten 2016, redovisas därefter till föreningen och ingår i föreningens bokslut för 2016.

     I riket har skogsvårdsföreningarna och -avgiften fram till 2014 reglerats på samma sätt som i landskapet. Då ändrades lagen om skogsvårdsföreningar (FFS 534/1998) så att skyldigheten att betala skogsvårdsavgift, liksom föreningarnas rätt till avgiften, avskaffades. I praktiken innebär det att skogsvårdsföreningarna nu fungerar som vanliga föreningar. I viss mån har de dock behållit sin särställning genom att de fortfarande regleras i lag. De skogsägare som vill vara med i en förening betalar en medlemsavgift som föreningen själv uppbär och administrerar. Föreningarnas rätt till skogsvårdsavgifter slopades från och med den 1 januari 2014, för övrigt trädde lagändringarna i kraft den 1 januari 2015. Den sista skogsvårdsavgift som uppbars i riket var således avgiften för 2013, vilket skedde under hösten 2014.

 

1.2. Följderna av att skogsvårdsavgiften har slopats i riket

 

I landskapet har uppbörden och redovisningen av skogsvårdsavgiften hittills skötts av rikets skatteförvaltning med stöd av en överenskommelseförordning (RPF (2002:70) om fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter i landskapet Åland). Ersättningen till skatteförvaltningen för kostnaderna ingår i den ersättning som landskapet årligen betalar för verkställande av kommunalbeskattningen.

     Att skogsvårdsavgiften har avskaffats i riket innebär att skatteförvaltningens datasystem för fastställande, uppbörd och redovisning samt andra verksamheter i samband med skogsvårdsavgifter från och med skatteåret 2014 upprätthållits enbart för avgifterna i landskapet. I en begäran om utlåtande från skatteförvaltningen till landskapsregeringen i oktober 2014 konstateras att kostnaderna för att underhålla datasystemen som hör till skogsvårdsavgifterna kommer att bli oproportionerligt stora i relation till vad som inflyter i form av skogsvårdsavgifter. Dessutom övergår skatteförvaltningen från och med 2016 till ett helt nytt datasystem, vilket innebär att man skulle bli tvungen att helt och hållet omarbeta ett datasystem för att fastställa landskapets skogsvårdsavgifter. Kostnaderna för ett nytt system skulle sannolikt bli flerdubbelt högre än vad som inflyter i avgifter.

     Skatteförvaltningen meddelade i ett första skede att man var villig att uppbära skogsvårdsavgiften i landskapet för år 2014 enligt gällande bestämmelser. Efter att diskussioner förts mellan landskapsregeringen och skatteförvaltningen nåddes en överenskommelse om att också uppbörden av avgiften för år 2015 skulle skötas av skatteförvaltningen, samt att man skulle avtala om ersättningen för de kostnader som uppstår för förvaltningsuppgifter i samband med skogsvårdsavgifterna för skatteåren 2014 och 2015. Överenskommelseförordningen har genom republikens presidents förordning (FFS 1285/2015) upphävts från och med ingången av 2016. Den upphävda förordningen tillämpas sista gången när skogsvårdsavgiften för 2015 fastställs, uppbärs och redovisas år 2016.

 

1.3. Ny landskapslagstiftning om stöd för hållbart skogsbruk

 

Skogsvårdsföreningen och dess verksamhet påverkas också av den nya landskapslagen (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk som trädde i kraft den 1 juli 2015. Enligt den tidigare landskapslagen (1998:84) om stöd för skogsbruksåtgärder fick föreningen ersättning för planering, arbetsledning och administration av stödberättigade skogsförbättringsarbeten från landskapsregeringen. Det nya regelverket medger inte att landskapsregeringen betalar sådan ersättning till föreningen. Landskapsregeringen kommer heller inte att fortsätta med förhandsfinansiering av röjning och markberedning utan dessa tjänster ska faktureras av dem som utför arbetet. Samtidigt medför den nya lagstiftningen nya rutiner och mer administrativt arbete för föreningen.

 

2. Överväganden och landskapsregeringens förslag

 

Med anledning av att skogsvårdsavgiften slopades i riket tillsatte landskapsregeringen våren 2015 en arbetsgrupp för översyn av landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening. Arbetsgruppens uppdrag var att ge förslag till en framtida finansieringsform för Ålands skogsvårdsförening samt att ge förslag till ändringar av lagstiftningen till följd av detta. Arbetsgruppen lämnade sin slutrapport den 25 juni 2015. I rapporten konstateras att det under rådande omständigheter inte finns förutsättningar för att ha kvar skogsvårdsavgiften i landskapet efter 2015 eftersom kostnaden för att upprätthålla och administrera systemet blir för stora i förhållande till vad det genererar. Landskapsregeringen delar arbetsgruppens åsikt och föreslår därför att den lagstadgade skyldigheten för skogsägare att betala skogsvårdsavgift upphävs från och med 2016. Därmed upphävs också skogsvårdsföreningens lagstadgade rätt till avgiften, vilket i sin tur leder till att den strikta lagregleringen av föreningens verksamhet blir onödig. Orsaken till att verksamheten har varit reglerad är att man har velat begränsa de konkurrensfördelar som följer av föreningens rätt till den lagstadgade avgiften.

     När skogsvårdsavgiften avskaffades i riket fördes ett resonemang kring behovet av att lagreglera skogsvårdsföreningarna överhuvudtaget. Skogsvårdsföreningarna ansågs då ha en så stor nationalekonomisk betydelse att det motiverar reglering i speciallag, det vill säga utöver den reglering som finns i föreningslagen (FFS 503/1989). På det sättet försäkrade man sig om att föreningarnas verksamhet upprätthålls efter avregleringen, vilket ansågs viktigt för att trygga förutsättningarna för god skogsvård, störningsfri virkeshandel och fortsatt tillgång på virke. Samma resonemang kan föras i landskapet. Även om det i princip inte längre är motiverat med lagreglering av föreningens verksamhet, gäller emellertid de andra motiven som anfördes i riket också i landskapet. Landskapsregeringen anser att det är viktigt att upprätthålla skogsvårdsföreningens verksamhet för att trygga förutsättningarna för en god skogsvård, ett hållbart skogsbruk och speciellt de små skogsägarnas intressen i landskapet. Därför är det motiverat att lagstifta om skogsvårdsföreningen och på så sätt garantera att den finns kvar och fortsätter sin verksamhet.

     Med hänvisning till att en majoritet av paragraferna i den gällande landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening antingen skulle upphävas eller ändras föreslår landskapsregeringen att en helt ny landskapslag stiftas.

 

3. Förslagets verkningar

 

3.1. Finansieringen av föreningens verksamhet

 

Skogsvårdsavgifterna har varierat lite från år till år, främst beroende på medelrotprisets utveckling, men klart är att de är mycket viktiga för föreningens ekonomi. Enligt bokslutet för 2014 utgjorde de cirka 95 000 euro (38 % av föreningens intäkter för den ordinarie verksamheten). I enlighet med den gällande lagen tillämpas en lägre arealavgift i skärgårdskommunerna Föglö och Vårdö (zon II) samt Brändö, Kumlinge, Kökar och Sottunga (zon III). För att föreningen ska kunna hålla samma servicenivå inom hela sitt verksamhetsområde har föreningen rätt till ersättning från landskapet för det intäktsbortfall i skogsvårdsavgifter som uppstår i zon II och III samt för de extra kostnader som orsakas av verksamheten i zon III. Under 2014 uppgick beloppet till drygt 16 000 euro. Med beaktande av detta utgjorde de lagstadgade skogsvårdsavgifterna cirka 45 % av föreningens intäkter för den ordinarie verksamheten detta år.

     När skogsvårdsavgiften slopas innebär det för skogsvårdsföreningen således att intäkterna från den ordinarie verksamheten i det närmaste halveras. Samtidigt har den nya lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk lett till att en annan stor post i föreningens intäkter har utgått. Sammantaget utgjorde skogsvårdsavgiften och ersättningen från landskapsregeringen drygt 80 % av föreningens intäkter för den ordinarie verksamheten 2014. Det betyder att hela grunden för skogsvårdsföreningens ekonomi i stort sett försvinner. Den lösning som stöds av landskapsregeringen, och som också är det förslag som läggs fram i arbetsgruppens slutrapport, går ut på att skogsvårdsföreningens finansiering i huvudsak ska bestå av tre olika delar: medlemsavgifter, självfinansiering och rådgivningsunderstöd.

 

Medlemsavgifter

 

När skogsvårdsavgiften slopas blir medlemskapet i föreningen liksom medlemsavgiften frivilliga, vilket ofrånkomligen kommer att leda till att antalet medlemmar sjunker. Hittills har i princip alla skogsägare med minst två hektar skogsmark varit skyldiga att betala skogsvårdsavgift. Det åländska skogsägandet är mycket småskaligt och uppskattningsvis 57 % av skogs-ägarna äger endast 2–10 hektar skogsmark. Det är främst inom den gruppen skogsägare man kan förvänta sig en stor förlust av medlemmar, eftersom de kan uppleva att skogsinnehavet är så litet att det inte är värt att betala medlemsavgift. Många av dem bedriver inte heller ekonomisk virkesproduktion. Det är också sannolikt att antalet medlemmar i skärgården minskar. Samtidigt är det just dessa grupper som har det största behovet av rådgivning och uppsökande verksamhet eftersom de oftast inte är lika aktiva som större skogsägare. Det åländska skogsbruket är idag till 100 % certifierat enligt skogscertifieringssystemet PEFC. Systemet bygger på en gruppcertifiering där alla som är medlemmar i skogsvårdsföreningen omfattas. För att kunna exportera skogsråvaran och trygga framtida avsättningsmöjligheter för skogsindustrin är det mycket viktigt att certifieringen bibehålls på en hög nivå. Om antalet medlemmar minskar i föreningen kommer även antalet certifierade skogsägare att minska och dessa kan komma att få problem med avsättningen av sin råvara. Det ligger således i hela den åländska skogsnäringens intresse att samarbeta för att behålla ett högt medlemsantal i föreningen.

     Certifieringen av skogen är ett grundläggande argument för att motivera ett medlemskap, men det är också viktigt att föreningen kan marknadsföra vilka tjänster och förmåner man i övrigt har som medlem i föreningen. Eftersom skogsvårdsavgiften uppbärs i efterskott får föreningen inkomster från avgiften för 2015 under 2016. Avsikten är att föreningen ska uppbära medlemsavgifter från och med 2017.

     På sikt bör målsättningen vara att föreningens inkomster från medlemsavgifterna ska uppgå till samma nivå som dagens skogsvårdsavgifter. I övergångsskedet är det dock viktigt att landskapet tryggar finansieringen, inte bara för att medlemsantalet förväntas minska utan också för att ett nytt finansieringssystem med medlemsavgifter medför ökade kostnader för föreningen i form av medlemsregister, administrativt arbete och kostnader för information och fakturering. Detta är kostnader som landskapsregeringen hittills har ersatt skatteförvaltningen för och som nu kommer att åläggas föreningen. Ett understöd motiveras också av att landskapsregeringen hittills har ersatt föreningen för det intäktsbortfall i skogsvårdsavgifter samt för de extra kostnader som orsakas av verksamheten i skärgården. Behovet av understöd är högst under 2017 när medlemsavgifter uppbärs första gången, för att sedan minska i takt med att inkomsterna från medlemsavgifterna förväntas öka.

 

Självfinansiering

 

Den nya lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk medger inte att landskapsregeringen som hittills kan ersätta föreningen för planering, arbetsledning och administration av stödberättigade skogsförbättringsarbeten. Landskapsregeringens förhandsfinansiering av röjning och markberedning upphör också, vilket innebär att dessa tjänster ska faktureras av dem som utför arbetet. Det här betyder att föreningen måste ta betalt för sina tjänster direkt av markägarna på marknadsmässiga grunder. Föreningen bedriver för närvarande inte någon egentlig affärsverksamhet och den har heller inget vinstintresse. Erfarenheten visar också att det är en process att börja ta betalt för tjänster som hittills har varit gratis och den processen måste ske stegvis. Målsättningen bör dock vara att föreningen ska utveckla och effektivisera sin verksamhet och öka försäljningen av tjänster för att på sikt uppnå en högre självfinansiering.

 

Rådgivningsunderstöd

 

Rådgivningen till skogsägarna hör till föreningens kärnverksamhet och den är av central betydelse för att öka aktiviteten i det åländska skogsbruket, främja självverksamheten och för att introducera nya skogsägare. Uppsökande verksamhet och rådgivning är speciellt viktig för det stora antalet småskogsägare som annars inte skulle aktivera sig i sitt skogsinnehav. Landskapsregeringen konstaterade i sitt lagförslag om stöd för hållbart skogsbruk (LF 8/2014–2015) att det nya regelverket inte skulle medge att skogsvårdsföreningen som hittills ersätts för planering, övervakning, arbetsledning och administration, samt att detta skulle leda till att föreningen på marknadsmässiga grunder måste ta betalt för sina tjänster av markägarna. Landskapsregeringen ansåg dock att rådgivningstjänsterna och den uppsökande verksamheten fortsättningsvis är mycket viktiga för ett hållbart skogsbruk och att man därför kommer att medverka till en fortsatt medfinansiering. Avsikten är att utvidga det ramavtal om rådgivningen för primärnäringarna som landskapsregeringen har med Ålands Hushållningssällskap r.f. så att det även ska omfatta skogsvårdsrådgivningen genom skogsvårdsföreningen. För detta ändamål togs ett anslag 90 000 euro upp i landskapets budget för 2016. Med hänvisning till det här lagförslaget avser landskapsregeringen att föreslå en förlängning av avtalet för åren 2017–2020 så att detta beaktas.

 

3.2. Konsekvenser för skogsägarna

 

För skogsägarna innebär förslaget att det från och med 2016 inte längre kommer att finnas någon lagstadgad skyldighet att betala skogsvårdsavgift. Att medlemskapet i skogsvårdsföreningen samtidigt blir frivilligt leder till att skogsägarna bara kommer att bli kvar i föreningen om de upplever att de har nytta av den och de tjänster den erbjuder.

     Prissättningen av föreningens tjänster kommer sannolikt att ligga närmare de faktiska kostnaderna än vad de hittills har gjort, åtminstone på lite längre sikt.

 

3.3. Ekonomiska konsekvenser för landskapet

 

Avsikten är att under en övergångsperiod öka det ekonomiska stödet till skogsvårdsföreningen, vilket i viss mån ökar landskapets kostnader.

     Av de medel som i landskapets budget har avsatts för främjande av skogsbruket i landskapets budget för 2016 är 106 000 euro avsett att gå till skogsvårdsföreningen. Av beloppet utgör 90 000 euro understöd för skogsvårdsrådgivning enligt avtal med Ålands Hushållningssällskap r.f. och 16 000 euro ersättning för föreningens verksamhet i skärgården under 2016 enligt den gällande lagens 20 §. Understödet för skogsvårdsrådgivningen motsvarar i princip ersättningen för den planering, övervakning, arbetsledning och administration som skogsvårdsföreningen tidigare har skött. Detta är således inga nya kostnader för landskapet och de påverkas heller inte direkt av det här förslaget. När det gäller ersättningen för verksamheten i skärgården innebär förslaget i och för sig att landskapets lagstadgade ersättningsskyldighet upphör, men landskapsregeringen anser det fortfarande vara motiverat att stödja skogsvårdsrådgivningen i skärgården.

     Landskapets understöd bör vara högst under 2017 då medlemsavgifter ska uppbäras första gången, för att sedan successivt trappas ner de följande åren samtidigt som föreningens inkomster från medlemsavgifter och egna tjänster förväntas öka. Målsättningen är att understödet till föreningen under 2017 höjs med runt 40 000 euro, för att under de följande åren vara mellan 25 000 och 10 000 euro högre jämfört med 2016 års nivå. Enligt denna målsättning skulle landskapets kostnader år 2020 vara nere på samma nivå som idag. På längre sikt är målsättningen att skogsvårdsföreningen fortsätter att utveckla sin verksamhet så att självfinansieringsgraden ökar och att landskapets understöd ytterligare minskar.

     Landskapets skyldighet att betala ersättning till skatteförvaltningen för de kostnader som uppstår vid fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter har upphört genom att överenskommelseförordningen upphävdes den 1 januari 2016 genom republikens presidents förordning FFS 1285/2015. Den upphävda förordningen tillämpas sista gången när skogsvårdsavgifterna för år 2015 fastställs, uppbärs och redovisas, vilket sker under 2016. Landskapsregeringen betalar 2016 ett engångsbelopp på 10 000 euro till skatteförvaltningen för uppbörden och redovisningen av 2015 års avgift.

     Ersättningen till skatteförvaltningen för fastställande, uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgifter har emellertid varit inkluderad i det totalbelopp som landskapet betalar för verkställande av kommunalbeskattningen, och som landskapsregeringen och skattestyrelsen årligen avtalar om. Skatteförvaltningen har även tagit ut en uppbördsavgift på 1,4-2,0 % av skogsvårdsavgiften som i princip har täckt kostnaden för postning av debetsedlarna. Hur stor andel av beloppet för verkställande av kommunalbeskattningen (226 000 euro år 2016) som härrör från administrationen av skogsvårdsavgiften är dock oklart, liksom om avskaffandet av avgiften i landskapet kan leda till att beloppet sänks i framtiden.

 

3.4. Övriga konsekvenser

 

Förslaget om att avskaffa skogsvårdsavgiften har inte några direkta konsekvenser för miljön. Däremot är föreningens fortsatta verksamhet viktig när det gäller att främja ett hållbart skogsbruk i landskapet.

     För övrigt har förslaget inga organisatoriska konsekvenser och inte heller några konsekvenser för jämställdheten mellan könen.

 

4. Beredningen av förslaget

 

Arbetsgruppens uppdrag omfattade inte det egentliga lagberedningsarbetet. Lagförslaget har beretts vid lagberedningen utgående från arbetsgruppens slutrapport.

     I arbetsgruppen ingick förutom tjänstemän från landskapsregeringen även en representant för vardera skogsvårdsföreningen samt jord- och skogsbrukarna. Under arbetet hörde gruppen dessutom representanter för Ålands Hushållningssällskap r.f., skogsföretagen och skogsvårdsföreningen. Lagförslaget har också skickats på remiss till dessa instanser samt till Ålands producentförbund och Ålands Näringsliv.

     Remissförfarandet resulterade i utlåtanden från fyra remissinstanser. Skogsvårdsföreningen och Ålands hushållningssällskap r.f. är båda positiva till förslaget och stöder också slutsatserna i den rapport som har legat till grund för förslaget. De tar i sina utlåtanden upp den kommande fusionen mellan Ålands skogsindustrier Ab och Carl Rundberg Ab, som innebär att det endast kommer att finnas en större virkesköpare i landskapet. I det sammanhanget ser föreningen att den har en viktig roll som bevakare av skogsägarnas intressen, medan Ålands hushållningssällskap konstaterar att behovet av en oberoende rådgivningsorganisation ytterligare förstärks.

     De två andra remissinstanserna, Ålands skogsindustrier Ab och Carl Rundberg Ab, är i sina utlåtanden däremot kritiska till att föreningens verksamhet inte längre lagregleras samtidigt som avsikten är att den delvis ska finansieras med ett rådgivningsunderstöd. Enligt dem innebär det att man med offentliga medel finansierar konkurrerande verksamhet, i det här fallet virkeshandel. Landskapsregeringen anser emellertid att skogsvårdsföreningens verksamhet inte ska begränsas genom lag, främst för att rådgivningsunderstödet inte heller är lagstadgat. Däremot kan man i avtalet med Ålands hushållningssällskap ha regler för vilken verksamhet som rådgivningsunderstödet får användas till.

 

5. Ikraftträdande

 

Den föreslagna lagen bör träda i kraft så snart som möjligt och under alla omständigheter före ingången av 2017. Skyldigheten att betala skogsvårdsavgift upphävs retroaktivt från och med år 2016, detsamma gäller föreningens rätt att få avgiften. Med tanke på att skogsvårdsavgiften är en avgift av skattenatur skulle detta kunna ses som ett problem. Enligt landskapsregeringens bedömning finns det ändå inget hinder för att vidta den föreslagna lagstiftningsåtgärden. För skogsägarna, vars ställning motsvarar de skattskyldigas, är åtgärden positiv eftersom ingen avgift uppbärs för 2016. För skogsvårdsföreningen, vars ställning motsvarar skattetagarens, är åtgärden däremot negativ. För skattelagstiftning med retroaktiv verkan har vissa krav på förutsägbarhet och skälighet uppställts (se GrUU 1/2009). Genom att skogsägarföreningen redan från början har varit involverad i beredningen anser landskapsregeringen att dessa krav uppfylls gentemot föreningen, trots att förslaget i sig har förhållandevis stor inverkan på dess verksamhet. Eftersläpningen i systemet gör också att de faktiska effekterna för föreningens del inte uppstår förrän under år 2017.

 

Detaljmotivering

 

1 § Föreningens syfte och uppgifter. Enligt förslaget ska skogsvårdsföreningens syfte vara oförändrat. Bestämmelsen i den gällande lagens 3 § om föreningens uppgift överförs oförändrad till denna paragraf. Både när det gäller syftet och uppgiften ska föreningen i framtiden rikta sig till medlemmarna i föreningen och inte till skogsbrukarna generellt.

     En hänvisning till 5 § i föreningslagen föreslås när det gäller föreningens ekonomiska verksamhet. Av den följer att föreningen får idka sådan näring eller förvärvsverksamhet som nämns i stadgarna, eller som annars direkt hänför sig till dess syfte eller som ska anses ha ringa ekonomisk betydelse.

     Föreningens rätt till skogsvårdsavgifter upphävs. De sista avgifterna som föreningen har rätt till är de som uppbärs för skatteåret 2015.

 

2 § Definitioner. Paragrafen motsvarar helt den gällande lagens 2 §.

 

3 § Verksamhetsområde. Paragrafen motsvarar den gällande lagens 5 §.

 

4 § Medlemmar. Medlemskapet i skogsvårdsföreningen ska vara frivilligt för skogsägare. Den som blir skogsägare efter att den föreslagna lagen har trätt i kraft kommer inte automatiskt att bli medlem i föreningen. Som regel ska endast skogsägare godkännas som medlemmar i föreningen, men personer som inte äger skog ska dock kunna vara stödmedlemmar utan rösträtt.

     Medlemskapet för dem som redan är medlemmar i föreningen påverkas inte av att den föreslagna lagen ersätter den nu gällande lagen. Föreningslagens regler om utträde och uteslutning ur föreningar är de som tillämpas enligt den gällande lagen, och de kommer att gälla även när den föreslagna lagen har trätt i kraft. Enligt föreningslagen har en medlem när som helst rätt att utträda ur en förening genom en skriftlig anmälan. I föreningslagen regleras också föreningens möjligheter att utesluta medlemmar.

 

5 § Beslutsfattande. Det är inte nödvändigt att reglera föreningens beslutsfattande lika detaljerat, utan det regleras genom stadgarna av föreningen själv med stöd av föreningslagen. Landskapsregeringen föreslår dock att det i lagen intas en bestämmelse om att skogsägare som är samfund, sammanslutningar eller samfällda förmåner, liksom makar som äger skog gemensamt, bara ska ha en gemensam röst vid beslutsfattande i föreningen trots att de är fler medlemmar.

 

6 § Förhållande till föreningslagen. Paragrafen motsvarar i stort sett den gällande lagens 19 §. Föreningen ska även i fortsättningen vara en registrerad förening, vilket innebär att föreningslagen tillämpas om inte något annat följer av denna lag. Det kommer inte längre att finnas några bestämmelser på förordningsnivå, därför utgår hänvisningen till sådana bestämmelser.

 

7 § Tillsyn. Föreningen kommer att fungera som en registrerad förening och till den del föreningslagen tillämpas ska tillsynen därmed utövas av registermyndigheten, Patent- och registerstyrelsen. När det gäller föreningens verksamhet utövas också tillsyn av de revisorer som den enligt föreningslagen är skyldig att ha. Däremot ska landskapsregeringen fortfarande utöva tillsyn när det gäller verkställigheten av denna lag.

 

8 § Ikraftträdande. Den föreslagna lagen bör träda i kraft så fort som möjligt. Vid ikraftträdandet upphävs den nu gällande landskapslagen om Ålands skogsvårdsförening.

 

9 § Övergångsbestämmelser. Skogsägarnas skyldighet att betala skogsvårdsavgift och föreningens rätt till avgiften upphävs retroaktivt för 2016. Här kan nämnas att bestämmelsen i den nu gällande lagens 12 § 3 mom. om grunderna för arealavgiften redan har upphävts. Den bestämmelsen intogs i landskapslagen med stöd av 19 § 3 mom. självstyrelselagen och upphävdes därför genom ändringen av rikets lag om skogsvårdsföreningar (FFS 1090/2013) som trädde i kraft den 1 januari 2015.

     Den nu gällande lagen tillämpas sista gången vid uppbörd och redovisning av skogsvårdsavgiften för 2015. För 2016 uppbärs ingen avgift och från och med 2017 uppbär skogsvårdsföreningen medlemsavgifter för första gången.

     Skogsvårdsavgiften för 2015 uppbärs hösten 2016 och redovisas därefter till föreningen och ingår i bokslutet för 2016. I praktiken kommer dock föreningen att använda dessa medel under 2017. Enligt förslaget ska den nu gällande lagens bestämmelser om hur de medel som inflyter i form av skogsvårdsavgifter får användas av föreningen fortfarande tillämpas under 2017. Detsamma gäller för de medel som finns i den reservfond som föreningen enligt den nu gällande lagen har varit skyldig att ha. När denna lag träder i kraft får föreningen tillgång till de medel som finns i reservfonden. Fonden består av medel som föreningen fått i form av skogsvårdsavgifter och därför bör samma regler gälla även för dem under en övergångsperiod. Efter 2017 ska användningen av medlen inte längre begränsas av bestämmelserna i den nu gällande lagen.

     Under 2016 bedriver föreningen fortfarande verksamhet enligt den nu gällande lagen och bör därför få ersättning för de kostnader som orsakas av verksamheten i skärgården.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

L A N D S K A P S L A G
om Ålands skogsvårdsförening

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Föreningens syfte och uppgifter

     Ålands skogsvårdsförening, nedan föreningen, är en sammanslutning av skogsägare. Föreningen ska främja lönsamheten i skogsbruket och övriga mål som medlemmarna har uppställt för sitt skogsbruk samt en skötsel och användning av skogsmarken som är hållbar i ekonomiskt, ekologiskt och socialt hänseende.

     Föreningens uppgift är att erbjuda de tjänster och den fackmannahjälp som medlemmarna behöver när de bedriver skogsbruk i landskapet. På föreningens rätt att bedriva ekonomisk verksamhet tillämpas 5 § i föreningslagen (FFS 503/1989).

 

2 §

Definitioner

     Med skogsägare avses i denna lag den som vid ingången av ett kalenderår äger en fastighet som omfattar skogsmark. Det som i denna lag sägs om skogsägare ska även tillämpas på den som har ständig besittningsrätt till skogsmark. Bestämmelserna om skogsägare tillämpas inte på den vars besittningsrätt till skogsmarken baserar sig på ett avtal som skogsägaren eller en tidigare ägare har ingått.

     Som skogsägare betraktas fysiska personer och sådana samfund, sammanslutningar och samfällda förmåner som avses i inkomstskattelagen (FFS 1535/1992). I fråga om skogsmark som makar äger eller besitter gemensamt betraktas makarna tillsammans som skogsägare.

     Med skogsmark avses sådan mark som används för eller är avsedd att användas för odling av träd och där den årliga tillväxten hos ett fullslutet trädbestånd som är lämpat för ståndorten i medeltal är minst en kubikmeter stamved med bark per hektar under den omloppstid som ger den största medelavkastningen.

 

3 §

Verksamhetsområde

     Föreningens verksamhetsområde omfattar hela landskapet.

 

4 §

Medlemmar

     Den som är skogsägare kan godkännas som medlem i föreningen. Om skogsmarken ägs av flera gemensamt kan samtliga samägare godkännas som medlemmar i föreningen. Om en samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (FFS 109/2003) är medlem i föreningen kan varje delägare vara medlem i föreningen. En fysisk eller juridisk person som inte är skogsägare kan vara stödmedlem utan rösträtt i föreningen.

 

5 §

Beslutsfattande

     Beslutanderätten i föreningen tillkommer medlemmarna. När beslut fattas genom röstning har varje medlem en röst, dock så att om skogsmarken ägs av ett samfund, en sammanslutning eller en samfälld förmån eller gemensamt av makar, har skogsägarna en gemensam röst.

 

6 §

Förhållande till föreningslagen

     Föreningen ska vara antecknad i föreningsregistret. Om inte något annat följer av denna lag ska föreningslagen tillämpas på föreningen.

     Ordet ”skogsvårdsförening” får inte användas i namnet på någon annan förening i landskapet än den som avses i denna lag.

 

7 §

Tillsyn

     Landskapsregeringen utövar tillsyn över verkställigheten av denna lag.

 

8 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den ...

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2001:51) om Ålands skogsvårdsförening (den gamla lagen). Den förening som finns antecknad i föreningsregistret som Ålands skogsvårdsförening r.f. är den förening som avses i denna lag. Om föreningens stadgar innehåller bestämmelser som står i strid med denna lag ska bestämmelserna i denna lag tillämpas i deras ställe.

     Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

 

9 §

Övergångsbestämmelser

     För år 2016 uppbärs ingen skogsvårdsavgift. De skogsvårdsavgifter som uppbärs för år 2015 uppbärs och redovisas till föreningen enligt den gamla lagen. Efter den 31 oktober 2017 redovisas dock inga skogsvårdsavgifter till föreningen.

     Föreningen kan uppbära medlemsavgift första gången för år 2017.

     Landskapet ersätter föreningen enligt den gamla lagens 20 § för det intäktsbortfall och de extra kostnader som uppkommer under 2016.

     Den gamla lagens 11, 15 samt 21–23 §§ tillämpas fram till den 31 december 2017 när det gäller användningen av och tillsynen över användningen av skogsvårdsavgifter som redovisats enligt den upphävda lagen samt av medel ur den reservfond som avses i den gamla lagens 10 § 1 mom.

     På skadestånd som grundar sig på en handling eller försummelse som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas den gamla lagens 18 §. Den paragrafen tillämpas också på skada som under perioden från denna lags ikraftträdande till och med den 31 december 2017 orsakas genom överträdelse av 15 § 1 och 2 mom. i den gamla lagen.

     När det gäller ärenden som avses i den gamla lagen och som är anhängiga när denna lag börjar tillämpas ska behandlingen av dem slutföras enligt den gamla lagen.

__________________

 

Mariehamn den 17 mars 2016

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Föredragande minister

 

 

Camilla Gunell