Lagförslag 8/2017-2018

Tillhör ärendet: Avbytarlagstiftning
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 8/2017-2018

 

Datum

 

 

2017-12-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avbytarlagstiftning

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Landskapsregeringen föreslår att avbytarlagstiftningen ändras så att landskapsregeringen i enlighet med fastslagna budgetramar i förordning kan besluta om de närmare stödbeloppen. Prövningsgrunderna ska fortsatt ingå i lagen. Landskapsregeringen föreslår samtidigt ändringar ägnade trygga en fortsatt tillgång till avbytare, vilket är särskilt viktigt i samband med lantbruksföretagares akuta behov vid sjukdom och olycksfall. Justeringar föreslås också i beräkningsgrunderna för vikariehjälp i syfte att tillgodose rättviseaspekter mellan olika produktionsinriktningar.

 

__________________

 


 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

2. Utvärdering. 3

3. Förslag. 3

3.1 Stödbelopp. 3

3.2 Djurenheter 4

3.3 Övriga initiativ för att främja utbudet av avbytartjänster 4

4. Förslagets följder 4

4.1 Finansiering av förslagen. 4

4.2 Organisatoriskt 4

4.3 Miljö. 4

4.4 Jämställdhet 4

4.5 Hållbarhet 5

Detaljmotivering. 5

Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd. 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om avbytarstöd. 6

BILAGA – utkast till förordning om avbytarstöd. 8

Parallelltexter 10

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

Bestämmelser om avbytarservice finns i landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd. Regelverket ger lantbruksföretagare med husdjursproduktion möjlighet till en årsledighet. Dessutom kan stöd för vikariehjälp beviljas på grund av läkarintyg, faderskapsledighet, moderskaps- eller föräldraledighet. En grund för att kunna beviljas avbytare är det antal djurenheter som en lantbrukare har. Med en djurenhet avses det antal djur, ett eller flera, som anses kräva en likvärdig arbetsinsats. Grundläggande är också att lantbrukaren har fyllt arton år och inte är pensionär.

     När landskapslagen om avbytarstöd trädde i kraft år 2015 innebar det en övergång från ett system där lantbrukaren kunde välja mellan att anlita en landskapsanställd avbytare eller en av landskapet finansierad privatanställd avbytare, både för sin ledighet och för en eventuell sjukledighet, till ett system med endast privatanställda avbytare. I samband med beredningen av lagstiftningen uppmanade lagtingets finans- och näringsutskott att landskapsregeringen inom tre år från implementeringen skulle genomföra en utvärdering av utfallet av den nya lagstiftningen.

 

2. Utvärdering

 

Landskapsregeringen har låtit göra en utvärdering av nuvarande avbytarsystem. Utvärderingen sammanfattar tydligt tre faktorer; tillgången på avbytare, trygghetsfrågan och rättviseaspekter mellan produktionsinriktningarna som behöver utvecklas för att lagen ska fungera effektivt. För att möta dessa faktorer har utvärderingen identifierat ett antal åtgärder varav ett flertal kräver ändringar i lagstiftningen.

     Stödbeloppens storlek har inte följt med i de förändringar av prissättningen för avbytartjänster som råder på marknaden. Som en följd av detta har lantbrukarnas kärva ekonomiska situation medfört ett underutnyttjande av avbytarstödet. Beloppen behöver ses över för att skapa en efterfrågenivå som tryggar att det fortsatt ska finnas tillgång på avbytartjänster på marknaden. Övergången från landskapsanställda avbytare till privata avbytare har skapat en osäkerhet vid sjukdomsfall. Med nuvarande system är det svårt att för näringen möta och tillgodose de ständigt pågående omvärldsförändringarna. Det har varit en uttalad målsättning att prioritera näringsidkare med hög bundenhet, i synnerhet avser detta företagare med mjölkproduktion. Utredningen har visat att det finns ytterligare produktionsinriktningar med hög bundenhet till sin produktion.

 

3. Förslag

 

3.1 Stödbelopp

 

Landskapsregeringen föreslår att lagen ändras så att till landskapsregeringen delegeras att i enlighet med fastslagna budgetramar i förordning besluta om de närmare stödbeloppen. Prövningsgrunderna ska fortsatt ingå i lagen. Landskapsregeringen avser därefter att i förordning föreskriva närmare om beloppen storlek med beaktande av förändringar i prisnivåerna för avbytartjänster och för att trygga att det fortsatt kommer finnas tillgång på avbytartjänster på marknaden. Dessutom avser landskapsregeringen att föreskriva att ersättning per dag under 30 dagarna vid olycksfall och längre sjukskrivning enligt läkarintyg ska kunna kan ges för 80 procent av de faktiska kostnaderna upp till en fastställd norm. Detta utgör en höjning från en 50 procentsnivå samt ger en ökad flexibilitet att använda sig av avbytarföretagare. Denna tid ska dessutom efter prövning kunna förlängas vid akuta sjukskrivningsfall med osäker sjukskrivningslängd, i syfte att öka tryggheten inom djurproduktionen.

 

3.2 Djurenheter

 

Landskapslagen avser att i förordning besluta om separata nivåer för antal djurenheter som berättigar till ledighet och vikariehjälp. Härigenom skapas ökad grundtrygghet för djurgårdar som annars inte har rätt till ledighet, särskilt inom särskilt småskalig djurproduktion. Landskapsregeringen avser samtidigt att se över gällande beräkningsgrund för djurenhetsvärde och arbetsdagens längd, i syfte att åtgärda beräkningsgrunder som nu upplevs orättvisa i systemet.

 

3.3 Övriga initiativ för att främja utbudet av avbytartjänster

 

Utöver dessa lagstiftningsåtgärder avser landskapsregeringen att stimulera privata initiativ för avbytarservice, för att utveckla utbudet av avbytartjänster. I syfte att öka utbudet av avbytartjänster planerar landskapsregeringen att tillsammans med näringen informera tänkbara företagare inom avbytarbranschen, samt överväger att skapa en webbaserad arbetslista för avbytarföretagare. På detta sätt kan ledig kapacitet påvisas för avbytartjänster som kan utnyttjas i fall då akut vikariehjälp behövs.

 

4. Förslagets följder

 

4.1 Finansiering av förslagen

 

Budgeten för avbytarstöd har under de senaste åren omfattat 340 000 euro. De faktiska utbetalningarna var 227 000 euro år 2015 och 200 000 euro år 2016. De budgeterade medlen har således utnyttjats endast till cirka 60 procent, den årliga inbesparingen har således varit 100 000–125 000 euro per år. Landskapets budgetram för avbytarstödet har sänkts till 325 000 euro för år 2018, men beräknas i praktiken innebära en ökning av kostnaderna med 100 000–125 000 euro per år. Med de föreslagna ändringarna avses att de anslagna medlen bli utnyttjade till det budgeterade beloppet. Alla föreslagna ändringar och nya åtgärder med syfte att förbättra tillämpningen och effektiviteten av avbytarsystemet bedöms bli finansierade inom budgetramen.

 

4.2 Organisatoriskt

 

Förslaget medför inga väsentligare organisatoriska förändringar i landskapets förvaltning. Med den föreslagna delegeringsmöjligheten kan särskilda detaljregleringar regleras mer flexibelt vid genomförandet av lagstiftningen. I dag kräver t.ex. en justering av ersättningsnivån att hela lagen öppnas vilket inte är ändamålsenligt.

     I förslaget formuleras en uttrycklig regel om vikariehjälp vid lantbruksföretagares invaliditet eller dödsfall.

 

4.3 Miljö

 

Landskapsregeringen bedömer inte att förslaget har några väsentliga följer för naturmiljön. Djurhållning som bygger på betesdrift främjar den biologiska mångfalden och landskapsvården.

 

4.4 Jämställdhet

 

Det är övervägande män som är lantbruksföretagare, en knapp tredjedel av lantbruksföretagarna är kvinnor. Förslaget bedöms inte ha några direkta följder för jämställdheten.

 

4.5 Hållbarhet

 

Djurhållande lantbrukare har ännu idag en sämre social situation än övriga företagare då djuren inte någon dag kan lämnas utan tillsyn och skötsel. Landskapsregeringen bedömer att detta förslag kan främja hälsa och välbefinnande hos lantbrukarna genom att flera får möjligheterna till stöd samt då stöden justeras med beaktande av ändringar i penningvärde och kostnadsnivåer. Förslaget bidrar till en hållbar livsstil inom lantbruket, med utrymme för ledigheter och sociala aktiviteter. Förslaget är följaktligen ägnat att bidra till det strategiska utvecklingsmålet nr 1 i hållbarhetsagendan (www.barkraft.ax).

 

Detaljmotivering

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

3 § Definitioner. Ändringarna utgör ingen ändring i sak. Reglering och eventuella sakliga ändringar föreslås ske i förordning. Se bifogat utkast till förordning.

 

4 och 5 §§ Avbytardagar/ Avbytarstödets belopp. All mjölkproduktion inräknat getmjölk samt stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion och smågrisproduktion, omfattas av avbytardagssystemets högre åttatimmarsregel med beaktande av lantbruksföretagarnas bundenhet till sin produktion. Stallade djur kännetecknas av att de i huvudsak är inomhus och är beroende av att utfordras.

     För att möta behovet av större flexibilitet och möta omvärldskrav, föreslås att de närmare beloppen bestäms i förordning. Landskapsregeringen avser samtidigt att se över avbytarstödets belopp, dock så att ersättningsandelen är oförändrad. Den föreslagna tidsbegränsningen för delegeringen till den 31 december 2020 beaktar kommissionens statstödsbeslut gällande stöd för avbytartjänster inom jordbruket.

 

6 § Vikariehjälp. Landskapsregeringen föreslår att ersättningsandelen för 30 av de totalt 300 dagarna höjs från 50 till 80 procent av de faktiska kostnaderna. Detta medger en ökad flexibilitet för lantbruksföretagarna att anlita avbytarföretagare. Gränsen för antal djurenheter sänks från minst 6 till minst 4 djurenheter, således kan ytterligare producenter att få hjälp med djurskötseln vid sjukdom eller olycksfall.

 

Ikraftträdande.  Förslaget bedöms fordra ett godkännande av den Europeiska kommissionen, i de delar förslaget går utöver det godkännandebeslut från 22 juni 2015 som landskapet har för sitt avbytarsystem. Förslaget föreslås träda i kraft som landskapsregering beslutar efter delegering från lagtinget.

 


Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om avbytarstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 3 § 1 mom. 4 punkt landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd, varvid 3 § 1 mom. 4 punkt sådan den lyder i landskapslagen 2015/47,

     ändras lagens 3 § 1 mom. 2 och 3 punkter, 4 §, 5 §, inledningssatsen till 6 § 1 mom. och 6 § 2 mom., varvid 6 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2015/47, samt

     fogas till lagens 3 § ett nytt 2 mom. samt till lagens 6 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

3 §

Definitioner

     I denna stödordning avses med

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) lantbruksföretagare en person som efter den kalendermånad denne har fyllt 18 år genom att själv delta i arbetet bedriver lantbruk och är skyldig att teckna en försäkring som avses i 10 § lagen om pension för lantbruksföretagare (FFS 1280/2006) samt har nämnda försäkring i kraft eller har lämnat in en ansökan om en sådan, eller en sådan person i åldern 15–18 år vilken i fråga om andra villkor än åldern uppfyller villkoren för sådan försäkring, samt med

     3) husdjursproduktion lantbruksföretag med en verksamhet inriktad på skötsel av nötdjur, svin, getter, får eller fjäderfä.

     Landskapsregeringen kan i förordning besluta att ett antal djur av visst slag i husdjursproduktion ska anses kräva en likvärdig daglig arbetsinsats som grund för avbytardagar eller vikariehjälp.

 

4 §

Avbytardagar

     Ett lantbruksföretag

     1) som har 18 eller fler djurenheter med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 30 dagar medan

     2) övriga som har minst 6 djurenheter kan årligen beviljas avbytarstöd för högst 15 dagar.

     En avbytardag omfattar åtta timmar vid lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion enligt 1 mom. 1 punkten och fem timmar vid övriga lantbruksföretag enligt 1 mom. 2 punkten.

 

5 §

Avbytarstödets belopp

     Landskapsregeringen kan i förordning längst till och med den 31 december 2020 besluta närmare om beloppens storlek på ersättning för avbytarstöd per avbytartimme, varvid beloppens storlek kan bestämmas särskilt med beaktande av om en lantbruksavbytare är timanställd eller har en annan anställningsform. Stöd utbetalas för den faktiska arbetstiden.

 

6 §

Vikariehjälp

     En lantbrukare vid ett lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion som har minst 4 djurenheter, kan per kalenderår beviljas avbytarstöd för vikariehjälp på grund av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen kan i förordning längst till och med den 31 december 2020 besluta närmare om beloppens storlek på den ersättning som avses i denna paragraf, varvid beloppens storlek kan fastställas så att de ändras med beaktande av det antal dygn för vilka vikariehjälp beviljas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vikariehjälp kan beviljas på grund av arrangemang som krävs för fortsatt drift av ett lantbruksföretag eller för avslutande av ett lantbruksföretags drift, om en lantbruksföretagare har beviljats invalidpension tills vidare eller om behovet av vikariehjälp beror på lantbruksföretagarens död. I dessa fall kan vikariehjälp beviljas för högst 60 dagar under de sex månader som följer efter det att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har beslutat bevilja invalidpension eller efter dödsfallet.

__________________

 

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den

     Landskapsregeringen kan besluta att denna lag ska träda i kraft efter den Europeiska kommissionens godkännande av det stöd som lagen avser. Åtgärder som lagen förutsätter kan vidtas innan den har trätt i kraft.

__________________

 

 

Mariehamn den 7 december 2017

 

 

V i c e l a n t r å d

 

 

Camilla Gunell

 

 

Föredragande minister

 

 

Mats Perämaa

 


BILAGA – utkast till förordning om avbytarstöd

 

 

L A N D S K A P S F Ö R O R D N I N G
om avbytarstöd

 

 

     Med stöd av 5 och 6 §§ landskapslagen (2014:53) om avbytarstöd föreskrivs:

 

1 §

Husdjursenheter

     I följande tabell förtecknade antal djur som kräver en likvärdig daglig arbetsinsats av en lantbrukare, varvid i tabellen anges det antal djur av visst slag som i enlighet med denna lag utgör en husdjursenhet (de) på grund av avbytardagar eller vikariehjälp som följer:

 

nötdjur

 

 

1)

mjölkko

1 djur

= 1 de

2)

tjurkalvar, dock inte dikalvar

10 djur

= 1 de

3)

avelstjur, diko eller diko med dikalv som är högst sex månader gammal

 

3 djur

 

= 1 de

4)

kvigor, dock inte dikalvar

15 djur

= 1 de

svin

 

 

5)

avelsgalt, sugga eller sugga med smågrisar

 

2 djur

 

= 1 de

6)

andra svin

40 djur

= 1 de

getter

 

 

7)

get i mjölkproduktion

2 djur

= 1 de

8)

killingar

40 djur

= 1 de

får

 

 

9)

avelsbagge, dräktig tacka eller tacka med dilamm

 

10 djur

 

= 1 de

10)

mjölkfår med dilamm

10 djur

= 1 de

11)

lamm

40 djur

= 1 de

fjäderfä

 

 

12)

höns

200 djur

= 1 de

13)

slaktkycklingar

2 000 djur

= 1 de

 

2 §

Avbytarstödets belopp

     Normen för avbytarstöd per avbytartimme är 35 euro, för timanställda lantbruksavbytare är dock normen per avbytartimme 18 euro. Grundat på de faktiska kostnaderna utbetalas avbytarstöd med 80 procent av dessa belopp.

 

3 §

Vikariehjälpens belopp

     Ersättning enligt denna paragraf kan ges med 80 procent av de faktiska kostnaderna under högst 30 dagar och därefter med 50 procent av de faktiska kostnaderna för ytterligare 270 dagar. Ersättningen beräknas utgående från den norm som gäller för lantbruksföretagares timersättningar, antal avbytartimmar samt ersättningsprocenten och ges för de faktiska kostnaderna under 30 dagar, dock högst med

     1) 280 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 140 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på övriga stödberättigade djurslag.

     Utöver de 30 dagar som avses i 1 mom. kan enligt den norm som gäller för timanställda lantbruksavbytare, för ytterligare högst 270 dagar, ersättning beviljas med högst

     1) 90 euro per dag för lantbruksföretag med huvudinriktning på mjölkproduktion, stallade tjurar i köttproduktion, äggproduktion eller smågrisproduktion samt

     2) 45 euro per dag för övriga stödberättigade djurslag.

 

4 §

Ikraftträdelse

     Denna förordning träder i kraft den

     Bestämmelserna i förordningens 2 § om avbytarstödets belopp och i 3 § om vikariehjälp är tillämpliga längst till och med den 31 december 2020.

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 8/2017-2018