Lagförslag 8/2020-2021 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny offentlighetslagstiftning
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2020-11-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny offentlighetslagstiftning

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 8/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 10 § landskapslagen om valfinansiering. 2

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland. 4

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen  5

L A N D S K A P S L A G om ändring av arkivlagen för landskapet Åland. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1b § landskapslagen om Ålands polismyndighet 7

L A N D S K A P S L A G om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet 8

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om Ålands energimyndighet 9

L A N D S K A P S L A G om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning. 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunallagen för landskapet Åland. 10

L A N D S K A P S L A G om ändring av räddningslagen för landskapet Åland. 11

L A N D S K A P S L A G om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader 13

L A N D S K A P S L A G om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar 13

L A N D S K A P S L A G om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018. 14

L A N D S K A P S L A G om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017. 15

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter 15

L A N D S K A P S L A G om ändring av 33 § landskapslagen om posttjänster 16

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter 17

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el 18

L A N D S K A P S L A G om ändring av 55 § landskapslagen om miljöskydd. 20

L A N D S K A P S L A G om ändring av 60a § jaktlagen för landskapet Åland. 21

L A N D S K A P S L A G om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland. 21

L A N D S K A P S L A G om ändring av 8 § landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn. 23

L A N D S K A P S L A G om ändring av 27 § landskapslagen om hemvårdsstöd. 23

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 24

L A N D S K A P S L A G om ändring av 33 § landskapslagen om främjande av integration. 25

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät 26

L A N D S K A P S L A G om ändring av 18 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster 27

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola. 27

L A N D S K A P S L A G om ändring av 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning. 28

L A N D S K A P S L A G om ändring av 22a § landskapslagen om läroavtalsutbildning. 28

L A N D S K A P S L A G om ändring av 33 § landskapslagen om Ålands folkhögskola. 29

L A N D S K A P S L A G om ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd. 30

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § idrottslagen för landskapet Åland. 30

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen  31

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial 32

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet 32

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel 33

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. 34

L A N D S K A P S L A G om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet 34

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag  35

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd  36

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer 36

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen. 37

L A N D S K A P S L A G om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice  38

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat 39

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling  40

L A N D S K A P S L A G om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter 41

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård  42

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 10 § landskapslagen om valfinansiering

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 10 § 2 och 3 mom. landskapslagen (2011:17) om valfinansiering som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utan hinder av bestämmelserna i 15a § i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet har var och en rätt att få kopior och uppgifter ur registret genom ett allmänt datanät. Uppgifterna ska finnas tillgängliga i fem år efter det att valresultatet har fastställts.

     I övrigt ska arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland samt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet tillämpas på förvaring och lagring av och tillgången till redovisningarna.

 

 

 

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Var och en har utan hinder av bestämmelserna i 25 § offentlighetslagen för Åland rätt att få kopior och uppgifter ur registret genom ett allmänt datanät. Uppgifterna ska finnas tillgängliga i fem år efter det att valresultatet har fastställts.

 

     I övrigt ska arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland samt offentlighetslagen för Åland tillämpas på förvaring och lagring av samt tillgång till redovisningarna.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Landskapsrevisionen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 6 och 14 §§ landskapslagen (2013:25) om Landskapsrevisionen som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

6 §

Skyldighet att bistå och lämna uppgifter

     Myndigheter och andra granskningsobjekt som anges i 3 § ska på begäran bistå Landskapsrevisionen samt lämna de uppgifter och upplysningar som Landskapsrevisionen behöver för att sköta sitt uppdrag.

 

 

 

6 §

Skyldighet att bistå och lämna uppgifter

     Myndigheter och andra granskningsobjekt som anges i 3 § ska på begäran bistå Landskapsrevisionen samt utan hinder av sekretessbestämmelser lämna de uppgifter och upplysningar som Landskapsrevisionen behöver för att sköta sitt uppdrag.

 

 

14 §

Sekretess

     Landskapsrevisionen eller personer som anlitats av den får inte för utomstående röja eller till sin egen fördel utnyttja uppgifter de fått i sitt uppdrag beträffande sådant som bör hållas hemligt eller uppgifter om någons personliga förhållanden eller ekonomiska ställning.

     Bestämmelserna i 1 mom. utgör inte hinder för att uppgifter lämnas för utredning av brott eller för väckande av åtal. De utgör heller inte hinder för att uppgifter och handlingar lämnas ut till EU:s organ eller andra behöriga myndigheter om EU:s lagstiftning så kräver.

 

 

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsrevisionen får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna uppgifter till åklagar- och polismyndigheter för utredning av brott eller för väckande av åtal. Landskapsrevisionen får också utan hinder av sekretessbestämmelser lämna uppgifter och handlingar till EU:s organ eller andra behöriga myndigheter om EU:s lagstiftning så kräver.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av förvaltningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 § 4 och 5 mom. förvaltningslagen (2008:9) för landskapet samt

     ändras lagens 5 § 1 mom., 10 § 2 och 3 mom., 21 § 2 mom. och 61 § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Öppenhet och allmän serviceskyldighet

     Arbetet vid myndigheten skall bedrivas under så stor öppenhet som lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet medger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Öppenhet och allmän serviceskyldighet

     Arbetet vid myndigheten ska bedrivas under så stor öppenhet som offentlighetslagstiftningen medger.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

10 §

Tystnadsplikt för ombud och biträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett ombud eller biträde får inte röja en handlings sekretessbelagda innehåll eller en uppgift som vore sekretessbelagd om den ingick i en handling och inte heller någon annan omständighet som han eller hon har fått kännedom om i samband med sitt uppdrag och för vilken tystnadsplikt föreskrivs genom lag. Tystnadsplikten och förbudet mot utnyttjandet gäller också när uppgiften har inhämtats hos någon annan än den myndighet som behandlar ärendet.

     En parts ombud eller biträde får inte heller för en utomstående röja en sådan sekretessbelagd uppgift som har erhållits på grundval av ställningen som part och som gäller någon annan än parten själv.

     En person som avses i 2 och 3 mom. får inte använda sekretessbelagda uppgifter för att skaffa sig själv eller någon annan fördel eller för att skada någon annan. Ett ombud eller biträde får dock använda en uppgift om en annan person än parten själv när det är fråga om ett ärende som gäller den rätt, det intresse eller den skyldighet som partens rätt att få information har grundat sig på.

     Vad som föreskrivs i 1-4 mom. gäller också tolkar som anlitas i ärendet samt andra personer som enligt uppdrag eller annars deltar i skötseln av huvudmannens ärende.

 

 

 

10 §

Tystnadsplikt för ombud och biträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På den tystnadsplikt som gäller uppgifter som ett ombud eller ett biträde har fått på något annat sätt för att kunna sköta sitt uppdrag och på förbudet att utnyttja sådana uppgifter tillämpas 20 § offentlighetslagen för Åland också när uppgiften har inhämtats hos någon annan än den myndighet som behandlar ärendet.

 

 

     Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller också tolkar som anlitas i ärendet samt andra personer som enligt uppdrag eller annars deltar i skötseln av huvudmannens ärende.

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Momentet upphävs

 

 

21 §

Offentlig behandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om handlingars offentlighet och en parts rätt till handling finns i lagstiftningen om allmänna handlingars offentlighet. Bestämmelserna om förbud mot utnyttjande av uppgifter för ombud och biträden i 10 § 3 och 4 mom. skall även iakttas i fråga om part.

 

 

 

21 §

Offentlig behandling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelser om handlingars offentlighet och en parts rätt att ta del av handlingar finns i offentlighetslagen för Åland.

 

 

61 §

Brott mot tystnadsplikten för ombud och biträden

     Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 10 § i denna lag döms enligt 38 kap. 1 eller 2 §§ i strafflagen (FFS 39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs i något annat lagrum.

 

 

 

61 §

Brott mot tystnadsplikten för ombud och biträden

     Till straff för brott mot tystnadsplikten i 10 § döms enligt 28 § offentlighetslagen för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 och 2 mom. landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Bestämmelser om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt

     Myndigheter får lämna ut personuppgifter som ingår i allmänna handlingar i enlighet med landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat föreskrivs i lag. Utlämnandet ska vara förenligt med bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

     Upplysningar får lämnas till Datainspektionen för utförande av uppgifter enligt dataskyddsförordningen och denna lag, till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott och till en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt dataskyddsförordningen och denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Bestämmelser om offentlighet, sekretess och tystnadsplikt

     Om utlämnandet av personuppgifter som ingår i myndighetshandlingar föreskrivs i 25 § offentlighetslagen för Åland. Utlämnandet ska vara förenligt med bestämmelser om sekretess och tystnadsplikt.

 

     Upplysningar får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas till Datainspektionen för utförande av uppgifter enligt dataskyddsförordningen och denna lag, till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott och till en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt dataskyddsförordningen och denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av arkivlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 1 mom. 4 punkten, 4 § 2 mom., 8 §, 12 § 2 mom., 13a § 1 mom. och 13d § 4 mom. arkivlagen (2004:13) för landskapet Åland, sådant 13a § 1 mom. lyder i landskapslagen 2004/26 och 13d § 4 mom. i landskapslagen 2019/11, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) andra samfund, organ och personer när de utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag till den del det som följd av uppdraget uppkommer handlingar som avses i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) andra samfund, organ och personer när de utför ett offentligt uppdrag enligt landskapslag till den del det som följd av uppdraget uppkommer handlingar som avses i offentlighetslagen för Åland.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med handling avses i denna lag en framställning i skrift eller bild eller en på elektronisk väg eller på annat sätt åstadkommen framställning som kan läsas, avlyssnas eller annars uppfattas med tekniska hjälpmedel.

 

 

 

4 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Med handling avses en framställning i skrift eller bild samt en upptagning som endast med tekniska hjälpmedel kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt.

 

 

8 §

     Landskapsregeringen har rätt att utan hinder av sekretesstadgandena få uppgifter om arkivbildarnas arkivfunktion och inspektera de i 1 § 1 mom. nämnda arkivbildarnas arkivfunktion.

 

 

 

8 §

     Landskapsregeringen har rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser få uppgifter om arkivbildarnas arkivfunktion och inspektera de i 1 § 1 mom. nämnda arkivbildarnas arkivfunktion.

 

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om sådana privata brevs och andra handlingars offentlighet som hör till ett privat arkiv som avses i 1 mom. skall iakttas vad som med överlåtaren överenskommits om offentligheten. Om offentligheten gäller dessutom i tillämpliga delar landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

12 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om sådana privata brevs och andra handlingars offentlighet som hör till ett privat arkiv som avses i 1 mom. ska iakttas vad som med överlåtaren överenskommits om offentligheten. Om offentligheten gäller dessutom i tillämpliga delar offentlighetslagen för Åland.

 

 

13a §

     Löper ett arkiv eller en därtill hörande handling som är i privat ägo och som har betydelse för det åländska kulturarvet eller forskningen uppenbar risk att förstöras eller förkomma eller utbjuds arkivet eller handlingen till salu, har landskapsregeringen rätt att mot full ersättning lösa in den privata handlingen eller arkivet eller ta en kopia därav. Samtidigt skall bestämmas när det inlösta materialet blir offentligt med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna om allmänna handlingars offentlighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

13a §

     Löper ett arkiv eller en därtill hörande handling som är i privat ägo och som har betydelse för det åländska kulturarvet eller forskningen uppenbar risk att förstöras eller förkomma eller utbjuds arkivet eller handlingen till salu, har landskapsregeringen rätt att mot full ersättning lösa in den privata handlingen eller arkivet eller ta en kopia därav. Samtidigt ska bestämmas när det inlösta materialet blir offentligt med iakttagande i tillämpliga delar av offentlighetslagen för Åland.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

13d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om utlämnandet av arkiverade personuppgifter som finns i allmänna handlingar gäller det som föreskrivs i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

13d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om utlämnandet av arkiverade personuppgifter som finns i myndighetshandlingar gäller det som föreskrivs i 25 § offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1b § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1b § 5 mom. landskapslagen (2000:26) om Ålands polismyndighet, sådant momentet lyder i landskapslagen 2013/93, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1b §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om tystnadsplikt för styrelsemedlemmarna och ersättarna ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivs i 17 § tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland.

 

 

 

1b §

Styrelsens sammanträden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I fråga om tystnadsplikt för styrelsemedlemmarna och ersättarna ska iakttas vad som föreskrivs i landskapslagen om tillämpningen av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet hos Ålands polismyndighet.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 20 § landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 20 § 2 mom. landskapslagen (2014:33) om Ålands ombudsmannamyndighet, sådant momentet lyder i landskapslagen 2019/16, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

20 §

Skyldighet att lämna uppgifter till ombudsmannamyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den i 1 mom. avsedda skyldigheten omfattar även sådana uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser om uppgifterna i fråga är av betydelse för ombudsmannamyndighetens verksamhet. Vid behandlingen av sådana uppgifter är ombudsmannamyndigheten skyldig att iaktta bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och dataskyddslagstiftningen.

 

 

 

20 §

Skyldighet att lämna uppgifter till ombudsmannamyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den i 1 mom. avsedda skyldigheten omfattar även sådana uppgifter som omfattas av sekretessbestämmelser om uppgifterna i fråga är nödvändiga för ombudsmannamyndighetens verksamhet. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

10.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 1 mom. landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

Myndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

     Utöver det som föreskrivs i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet har myndigheten rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter till

     1) landskapsregeringens allmänna förvaltning för att den ska kunna sköta sina uppgifter,

     2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

     3) den myndighet som övervakar finansmarknaden samt den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) för att de ska kunna sköta sina uppgifter samt till

     4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

Myndighetens rätt att lämna ut uppgifter till andra myndigheter

     Utöver det som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland har myndigheten rätt att utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut uppgifter till

 

     1) landskapsregeringens allmänna förvaltning för att den ska kunna sköta sina uppgifter,

     2) Europeiska kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) för att de ska kunna sköta sina uppgifter,

     3) den myndighet som övervakar finansmarknaden samt den nationella konkurrensmyndigheten och den nationella energitillsynsmyndigheten i en annan stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) för att de ska kunna sköta sina uppgifter samt till

     4) Finlands eller en annan EES-stats åklagar- och förundersökningsmyndighet för förhindrande och utredning av brott.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 12 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 12 § 2 mom. landskapslagen (2012:69) om landskapets finansförvaltning som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

12 §

Beredningen av budgeten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förslaget till budget bereds enligt de närmare bestämmelser som landskapsregeringen utfärdar genom landskapsförordning. Ett slutligt budgetförslag som överlämnas till landskapsregeringen av en underställd myndighet är offentligt enligt vad som föreskrivs i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

12 §

Beredningen av budgeten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förslaget till budget bereds enligt de närmare bestämmelser som landskapsregeringen utfärdar genom landskapsförordning. Ett slutligt budgetförslag som överlämnas till landskapsregeringen av en underställd myndighet är offentligt enligt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

 

12.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 21 § 2 mom., 58 § 5 mom. och 108 § 2 mom. kommunallagen (1997:73) för landskapet Åland som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

21 §

Rätt till upplysningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter om innehållet i handlingar som enligt landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet inte är offentliga eller som bör hemlighållas får ges ut endast om de är nödvändiga för beslutsfattandet i ett kommunalt organ där den förtroendevalda är ledamot eller ersättare.

 

 

 

21 §

Rätt till upplysningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter om innehållet i handlingar som enligt offentlighetslagen för Åland är sekretessbelagda eller inte offentliga får ges ut endast om de är nödvändiga för beslutsfattandet i ett kommunalt organ där den förtroendevalda är ledamot eller ersättare.

 

 

58 §

Kommundirektör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommundirektören har rätt att få upplysningar av kommunens myndigheter och ta del av deras handlingar. Uppgifter ur handlingar som inte är offentliga eller som bör hemlighållas samt upplysningar som berörs av bestämmelserna om tystnadsplikt får ges ut endast om de är nödvändiga för kommundirektörens tjänsteutövning.

 

 

 

58 §

Kommundirektör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommundirektören har rätt att få upplysningar av kommunens myndigheter och ta del av deras handlingar. Uppgifter ur handlingar som är sekretessbelagda eller inte offentliga samt upplysningar som berörs av bestämmelserna om tystnadsplikt får ges ut endast om de är nödvändiga för kommundirektörens tjänsteutövning.

 

 

108 §

Rätt att ta del av uppgifter samt sekretess

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om i 1 mom. avsedda uppgifter enligt särskilda föreskrifter skall hemlighållas har avtalsdelegationens medlemmar, de personer som har rätt att närvara vid avtalsdelegationens sammanträden samt den personal som handhar avtalsdelegationens ärenden samma tystnadsplikt som de kommunala myndigheter och landskapsmyndigheter som lämnat uppgifterna.

 

 

 

108 §

Rätt att ta del av uppgifter samt sekretess

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om det i lag har föreskrivits om sekretess eller tystnadsplikt för i 1 mom. avsedda uppgifter har avtalsdelegationens medlemmar, de personer som har rätt att närvara vid avtalsdelegationens sammanträden samt den personal som handhar avtalsdelegationens ärenden samma skyldighet att inte röja uppgifterna för utomstående som de kommunala myndigheter och landskapsmyndigheter som lämnat uppgifterna.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

13.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av räddningslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 66 § 3 mom., 68 § 2 mom. och 88 § räddningslagen (2006:106) för landskapet Åland som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

66 §

Behandlingen av uppgifterna i alarmdataregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Registeruppgifterna får utan hinder av sekretessbestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet lämnas ut

     1) till kommunens räddningsmyndighet för att under den registeransvariges överinseende sammanställas med ett åtgärdsregister,

     2) till annan än i 1 punkten avsedd räddningsmyndighet samt

     3) för publicering till den del de inte röjer någons identitet eller personliga förhållanden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

66 §

Behandlingen av uppgifterna i alarmdataregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Registeruppgifterna får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas ut

 

 

     1) till kommunens räddningsmyndighet för att under den registeransvariges överinseende sammanställas med ett åtgärdsregister,

     2) till annan än i 1 punkten avsedd räddningsmyndighet samt

     3) för publicering till den del de inte röjer någons identitet eller personliga förhållanden.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

68 §

Behandlingen av uppgifterna i åtgärdsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtgärdsregistret får även användas för statistikföring under förutsättning att inga personer kan identifieras i statistiken. I övrigt skall i samband med utlämnande landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet tillämpas.

 

 

 

68 §

Behandlingen av uppgifterna i åtgärdsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Åtgärdsregistret får även användas för statistikföring under förutsättning att inga personer kan identifieras i statistiken. För uppgifternas offentlighet gäller det som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

88 §

Tystnadsplikt

     Den som är anställd inom räddningsväsendet eller den som på sådant sätt som anges i 60 § deltar i räddningsverksamhet får inte till utomstående lämna ut uppgifter som han eller hon fått kännedom om i anslutning till att han eller hon fullgjort de i denna lag föreskrivna skyldigheterna i de fall då uppgifterna rör enskild persons

     1) affärs- eller yrkeshemlighet,

     2) ekonomiska ställning,

     3) hälsotillstånd eller

     4) personliga förhållanden.

     Uppgifter får inte heller lämnas ut om de rör andra än i 1 mom. angivna omständigheter i de fall det med stöd av lag bestämts att uppgifterna skall hållas hemliga.

 

 

 

 

 

     Trots tystnadsplikten får i enskilda fall sådana uppgifter röjas som är nödvändiga för att skydda liv eller hälsa eller avvärja betydande skador på egendom eller i miljön.

     Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt denna paragraf döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (FFS 39/1889), om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

 

 

 

88 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

     Tystnadsplikt för den som är anställd inom räddningsväsendet och den som på sådant sätt som anges i 60 § deltar i räddningsverksamhet gäller i enlighet med vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

     Utan hinder av sekretessbestämmelser får i enskilda fall sådana uppgifter röjas som är nödvändiga för att skydda liv eller hälsa eller avvärja betydande skador på egendom eller i miljön. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

14.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 19 § landskapslagen om energideklaration för byggnader

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 19 § 2 mom. landskapslagen (2014:31) om energideklaration för byggnader, sådant momentet lyder i landskapslagen 2019/15, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

19 §

Behandling av uppgifterna i energideklarationsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

     På uppgifterna i energideklarationsregistret och sådana handlingars offentlighet och utlämnande av dem tillämpas bestämmelserna i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Därtill tillämpas dataskyddslagstiftningen på behandlingen av personuppgifter.

 

 

 

19 §

Behandling av uppgifterna i energideklarationsregistret

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På utlämnandet av uppgifter och handlingar i energideklarationsregistret tillämpas bestämmelserna i offentlighetslagen för Åland. Därtill tillämpas dataskyddslagstiftningen på behandlingen av personuppgifter.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

15.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om finansiering av landsbygdsnäringar

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § landskapslagen (2016:29) om finansiering av landsbygdsnäringar, sådant 1 mom. lyder i landskapslagen 2019/22, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

14 §

Sekretess

     Utan hinder av sådan sekretess och tystnadsplikt som följer av annan lagstiftning har landskapsregeringen rätt att till en behörig riksmyndighet lämna sekretessbelagda uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att den Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid den Europeiska Unionens medfinansiering.

     I landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet finns bestämmelser om offentlighet och om sekretess i allmänna handlingar.

 

 

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

 

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

16.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § landskapslagen (2018:81) om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2018 som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

14 §

Sekretess

     I landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet finns bestämmelser om offentlighet och om sekretess i allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

     Utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att till en behörig riksmyndighet lämna sekretessbelagda uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att den Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid den Europeiska unionens medfinansiering.

 

 

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

17.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § landskapslagen om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § landskapslagen (2017:76) om landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2017 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

14 §

Sekretess

     I landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet finns bestämmelser om offentlighet och om sekretess i allmänna handlingar.

 

 

 

 

 

     Utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att till en behörig riksmyndighet lämna sekretessbelagda uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom den Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att den Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid den Europeiska unionens medfinansiering.

 

 

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till en behörig riksmyndighet lämna uppgifter för vidarebefordran till berörd institution inom Europeiska unionen, om det behövs för tillsynen och uppföljningen av att Europeiska unionens bestämmelser har iakttagits vid Europeiska unionens medfinansiering.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om produktion av genetiskt modifierade växter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 20 § 4 mom. landskapslagen (2013:39) om produktion av genetiskt modifierade växter, sådant momentet lyder i landskapslagen 2019/18, samt

     ändras lagens 18 § och 20 § 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

18 §

Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

     Uppgifter som erhållits under tillsynen är sekretessbelagda på det sätt som anges i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

     Utöver vad som bestäms i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet får uppgifter som erhållits under tillsynen, utan hinder av tystnadsplikten, lämnas ut till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott.

 

 

 

18 §

Utlämnande av uppgifter

     Utan hinder av sekretessbestämmelser får uppgifter som erhållits under tillsynen lämnas ut till åklagar- och polismyndigheter för utredande av brott.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

20 §

Offentliggörande, användning och utlämnande av registeruppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter ur registret får lämnas ut av landskapsregeringen.

 

 

     I fråga om utlämnande av personuppgifter gäller det som föreskrivs i 3a kap. landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

20 §

Offentliggörande, användning och utlämnande av registeruppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Uppgifter ur registret får lämnas ut av landskapsregeringen i enlighet med bestämmelserna i offentlighetslagen för Åland.

 

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

19.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 33 § landskapslagen om posttjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till 33 § och 33 § 1 mom. landskapslagen (2007:60) om posttjänster som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

33 §

Hemlighållande av handlingar och tystnadsplikt

     Postförsändelser och handlingar i dem vilka omhänderhas av landskapsregeringen med stöd av bestämmelserna i detta kapitel skall hållas hemliga.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

33 §

Tystnadsplikt och sekretess för handlingar

     Postförsändelser och handlingar i dem vilka omhänderhas av landskapsregeringen med stöd av bestämmelserna i detta kapitel ska sekretessbeläggas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

20.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7, 11 och 12 §§ landskapslagen (2017:37) om marknadskontrollen av vissa produkter som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen. Rätten att få information gäller även sådana upplysningar som är nödvändiga för tillsynen och som är sekretessbelagda på grund av att de gäller enskild affärsverksamhet eller yrkesutövning eller en enskild persons ekonomiska ställning eller hälsotillstånd eller annars är sekretessbelagda med stöd av landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, när de innehas av en myndighet.

 

 

 

7 §

Tillsynsmyndighetens rätt att få information av ekonomiska aktörer

     Tillsynsmyndigheten har rätt att av en ekonomisk aktör få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

 

11 §

Rätt att få information av myndigheter

     Tillsynsmyndigheten har, oberoende av sekretessbestämmelserna, rätt att av en annan myndighet få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

 

 

11 §

Rätt att få information av myndigheter

     Tillsynsmyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av en annan myndighet få sådan information som är nödvändig för tillsynen.

 

 

12 §

Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter

     Tillsynsmyndigheten får, oberoende av sekretessbestämmelserna, lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskilds personliga förhållanden till en

     1) åklagare för åtalsprövning och till polisen och andra förundersökningsmyndigheter om uppgifterna är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som åligger myndigheten för förebyggande eller utredning av brott,

     2) myndighet inom räddningsväsendet, till polismyndigheten eller till en annan myndighet som utövar tillsyn över produktlagstiftningen, om utlämnande av information är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter eller till en

     3) annan än i punkt 1 eller 2 avsedd behörig riksmyndighet om det är nödvändigt för riksmyndighetens fullgörande av en förpliktelse som rör gränskontroll eller standarder eller som annars grundar sig på den Europeiska unionens rättsakter eller på en internationell överenskommelse som är bindande för landskapet.

 

 

 

12 §

Rätt att lämna ut sekretessbelagda uppgifter

     Tillsynsmyndigheten får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut sådan information som den fått vid tillsynen och som gäller en enskild persons eller en sammanslutnings ekonomiska ställning eller företagshemligheter eller en enskilds personliga förhållanden till en

     1) åklagare för åtalsprövning och till polisen och andra förundersökningsmyndigheter om uppgifterna är nödvändiga för skötseln av de uppgifter som åligger myndigheten för förebyggande eller utredning av brott,

     2) myndighet inom räddningsväsendet, till polismyndigheten eller till en annan myndighet som utövar tillsyn över produktlagstiftningen, om utlämnande av information är nödvändigt för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter eller till en

     3) annan än i punkt 1 eller 2 avsedd behörig riksmyndighet om det är nödvändigt för riksmyndighetens fullgörande av en förpliktelse som rör gränskontroll eller standarder eller som annars grundar sig på Europeiska unionens rättsakter eller på en internationell överenskommelse som är bindande för landskapet.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

21.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 13 § landskapslagen (2013:31) om produktionsstöd för el samt

     ändras lagens 11 § 2 mom. och 14 § som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

11 §

Kontrollör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     I offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska en kontrollör följa bestämmelserna i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland och i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på anställda hos en kontrollör när de utför uppgifter som avses i detta moment. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (FFS 412/1974).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

11 §

Kontrollör

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Då en kontrollör utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

13 §

Tystnadsplikt

     Den som utan lov röjer vad han eller hon vid handläggningen av ett ärende enligt denna lag har fått veta om ett företags, en branschorganisations eller en enskilds ekonomiska ställning eller en affärs- eller yrkeshemlighet ska för brott mot tystnadsplikt enligt landskapslagen om produktionsstöd för el dömas till böter, om inte ett strängare straff för gärningen stadgas någon annanstans.

     En allmän åklagare får inte väcka åtal för ett brott som avses i 1 mom. om inte en målsägande har anmält brottet till åtal.

 

 

 

13 §

 

     Paragrafen upphävs

 

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Trots bestämmelserna om tystnadsplikt ska kontrollörer lämna varandra sådana uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till landskapsregeringen lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

 

     Trots bestämmelserna om tystnadsplikt har landskapsregeringen rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

     1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt

     2) den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i den Europeiska unionen.

 

     Nytt moment

 

 

 

14 §

Utlämnande av uppgifter

     Kontrollörer ska utan hinder av sekretessbestämmelser lämna varandra sådana uppgifter som behövs för samarbetet mellan dem och till landskapsregeringen lämna de uppgifter som behövs för tillsynen.

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att lämna ut information som landskapsregeringen har fått vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna lag till

     1) åklagare och polis för att ett brott ska kunna hindras och utredas samt

     2) den behöriga EU-institutionen eller något annat EU-organ, om detta krävs enligt Europeiska unionens lagstiftning eller någon annan förpliktelse som har samband med medlemskapet i Europeiska unionen.

 

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

22.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 55 § landskapslagen om miljöskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 55 § landskapslagen (2008:124) om miljöskydd som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

55 §

Tystnadsplikt

     Den som vid utförandet av i denna lag förutsatta uppgifter har erhållit information om ett företags ekonomiska ställning eller om annans affärs- eller yrkeshemlighet eller om enskilda personers personliga förhållanden ska hemlighålla dessa uppgifter, om inte den till vars förmån tystnadsplikt är föreskriven samtycker till att uppgifterna lämnas ut. Sådana uppgifter får inte utnyttjas till egen eller någon annans fördel. Verksamhetsrelaterade utsläpps- och kontrolluppgifter samt miljökvalitetsuppgifter är likväl inte sekretessbelagda.

     Utan hinder av tystnadsplikten får den som vid utförandet av uppgifter enligt denna landskapslag har tagit del av sådan information som avses i 1 mom. lämna ut uppgifterna till

     a) landskapsmyndigheter för utförande av uppgifter som avses i denna landskapslag och till

     b) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för utredning av brott.

 

 

 

55 §

Utlämnande av uppgifter

     Den som vid utförandet av uppgifter enligt denna landskapslag har tagit del av sekretessbelagd information får utan hinder av sekretessbestämmelser lämna ut uppgifterna till

     a) landskapsmyndigheter för utförande av uppgifter som avses i denna landskapslag och till

     b) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för utredning av brott.

 

 

 

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

23.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 60a § jaktlagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 60a § 1 mom. jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland, sådant momentet lyder i landskapslagen 2008/18, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

60a §

     När en jaktvårdsförening sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag skall den iaktta förvaltningslagen för landskapet Åland. Beträffande offentligheten av jaktvårdsföreningens handlingar i dessa ärenden gäller vad som föreskrivs i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

60a §

     När en jaktvårdsförening sköter offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

24.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av djurskyddslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 61 § djurskyddslagen (1998:95) för landskapet Åland samt

     ändras lagens 40 och 57 §§, sådan 40 § lyder i landskapslagen 2007/126, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

40 §

Register över djurtransportörer

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett register över de djurtransportörer som beviljats tillstånd enligt 39 §. Sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över djurtransporterna skall införas i registret. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas vid utlämnandet av uppgifter ur registret landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och vad som bestämts med stöd av den.

 

 

 

40 §

Register över djurtransportörer

     Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet för ett register över de djurtransportörer som beviljats tillstånd enligt 39 §. Sådana uppgifter som behövs med tanke på tillsynen över djurtransporterna ska föras in i registret. Verksamhetsidkaren är skyldig att tillhandahålla de uppgifter som krävs för registret. Tillsynsmyndigheterna har rätt att i tillsynssyfte använda registret över djurtransportörer. I övrigt tillämpas offentlighetslagen för Åland vid utlämnandet av uppgifter ur registret.

 

 

57 §

Tystnadsplikt

     Den som vid tillsynen över att denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser efterlevs eller vid utförandet av en undersökning enligt 54 § har fått kännedom om en enskild persons eller ett företags ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller om en enskild persons personliga omständigheter får inte utan samtycke av den som saken gäller röja dessa uppgifter för utomstående eller utnyttja dem till egen eller annans fördel.

 

 

 

 

 

     Oavsett vad som stadgas i 1 mom. får dock upplysningar och dokument lämnas till

1) tillsynsmyndigheterna för utförande av uppgifter enligt denna lag,

2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheterna för utredande av brott,

3) en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt denna lag eller

4) utländska organ och inspektörer som förutsätts av ett internationellt avtal som är förpliktande för landskapet eller av Europeiska gemenskapens rättsordning, då avtalet eller rättsordningen förutsätter detta.

 

 

 

57 §

Utlämnande av uppgifter

     Upplysningar och handlingar får utan hinder av sekretessbestämmelser lämnas till

     1) tillsynsmyndigheterna för utförande av uppgifter enligt denna lag,

     2) åklagar-, polis- eller tullmyndigheterna för utredande av brott,

     3) en myndighet som behandlar en ändringsansökan i ett ärende enligt denna lag eller

     4) utländska organ och inspektörer som förutsätts av ett internationellt avtal som är förpliktande för landskapet eller av Europeiska unionens rättsordning, då avtalet eller rättsordningen förutsätter detta.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

61 §

Brott mot tystnadsplikt

     Den som bryter mot den tystnadsplikt som föreskrivs i 57 § skall för brott mot tystnadsplikt enligt djurskyddslagen för landskapet Åland dömas till böter eller fängelse i högst ett år, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans.

     Allmän åklagare får inte väcka åtal för brott som avses i 1 mom. om inte målsäganden anmält brottet till åtal.

 

 

 

61 §

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

25.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 § landskapslagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 8 § landskapslagen (2004:3) om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med barn som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

8 §

Tystnadsplikt

     Uppgifter i ett registerutdrag får inte röjas för andra än dem som behöver dem för att besluta om en person skall tilldelas arbetsuppgifter som ingår i tillämpningsområdet för denna lag.

 

 

 

8 §

Utlämnande av uppgifter

     Uppgifter i ett registerutdrag får inte röjas för andra än dem som behöver dem för att besluta om en person ska tilldelas arbetsuppgifter som ingår i tillämpningsområdet för denna lag. Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

26.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 27 § landskapslagen om hemvårdsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 27 § och 27 § 3 mom. landskapslagen (2015:68) om hemvårdsstöd, samt

     fogas till 27 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

27 §

Tystnadsplikt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den som bryter mot bestämmelsen om tystnadsplikt ska dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet anses som grovt är straffet böter eller fängelse i högst ett år.

 

     Nytt moment

 

 

 

27 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Till straff för brott mot tystnadsplikten i 1 mom. döms enligt 28 § i offentlighetslagen för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

27.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 73 § landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, samt

     ändras lagens 71 §, sådan paragrafens 2 och 3 mom. lyder i landskapslagen 2015/57, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

71 §

Rätt att få och lämna ut uppgifter

     På utlämnande och hemlighållande av uppgifter tillämpas landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat följer av denna lag.

 

 

 

 

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av bestämmelserna om en handlings hemlighållande och utan ersättning rätt att av andra myndigheter och en annan serviceproducent av arbetsmarknadsservice få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla arbetsmarknadsservicen.

 

 

 

     Den som producerar arbetsmarknadsservice har, oberoende av om en handling ska hållas hemlig eller av andra begränsningar av rätten att få uppgifter, rätt att av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten avgiftsfritt få den information om enskilda som är nödvändig för att ordna arbetsmarknadsservicen. Den som med stöd av denna bestämmelse har fått kännedom om en uppgift som ska hållas hemlig har tystnadsplikt i fråga om uppgiften.

 

 

 

71 §

Utlämnande av uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av andra myndigheter och en annan serviceproducent av arbetsmarknadsservice få utan ersättning de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla arbetsmarknadsservicen.

     Den som producerar arbetsmarknadsservice har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten avgiftsfritt få den information om enskilda som är nödvändig för att ordna arbetsmarknadsservicen. Den som med stöd av denna bestämmelse har fått kännedom om en uppgift som ska hållas hemlig har tystnadsplikt i fråga om uppgiften.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

73 §

Brott mot tystnadsplikt

     Den som utan lov röjer vad han eller hon vid handläggningen av ärenden enligt denna lag fått veta om ett företags eller en enskild persons ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller annan omständighet av enskild natur skall för brott mot tystnadsplikt enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet dömas till böter.

 

 

 

73 §

 

 

     Paragrafen upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

28.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 33 § landskapslagen om främjande av integration

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas ett nytt 3 mom. till 33 § landskapslagen (2012:74) om främjande av integration som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

33 §

Rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

 

33 §

Rätt att få uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

29.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 3 mom. och 5 § 3 mom. landskapslagen (2017:78) om främjande av en utbyggnad av bredbandsnät, samt

     fogas till 5 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Landskapsregeringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     På de personer som är anställda hos en tjänsteleverantör tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de utför uppgifter vid den centrala informationspunkten. Personer som är anställda hos en tjänsteleverantör ska, när de utför uppgifter vid den centrala informationspunkten, iaktta vad som föreskrivs i förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland och i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

3 §

Landskapsregeringen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När personer anställda hos en tjänsteleverantör utför offentliga förvaltningsuppgifter vid den centrala informationspunkten ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

 

 

5 §

Tvistlösningsmyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet kan anlita sakkunniga för att biträda myndigheten vid avgörande av meningsskiljaktigheter vid tvistlösning. Utöver vad som föreskrivs i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet har Ålands energimyndighet, trots sekretessbestämmelserna, rätt att till sådana sakkunniga lämna ut behövlig information, om informationen är nödvändig för skötseln av uppgifter och inte innehåller konfidentiella meddelanden eller förmedlingsuppgifter. På sakkunniga tillämpas bestämmelserna om tjänsteansvar enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland när de sköter uppgifter som avses i denna paragraf.

 

     Nytt moment

 

 

 

5 §

Tvistlösningsmyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet kan anlita sakkunniga för att biträda myndigheten vid avgörande av meningsskiljaktigheter vid tvistlösning. Ålands energimyndighet har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till sådana sakkunniga lämna ut behövlig information, om informationen är nödvändig för skötseln av uppgifter och inte innehåller konfidentiella meddelanden eller förmedlingsuppgifter. När de sakkunniga utför offentliga förvaltningsuppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

30.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 18 § landskapslagen om ordnande av kollektivtrafiktjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 18 § 3 mom. landskapslagen (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

18 §

Särredovisningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Trots vad som i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet föreskrivs om sekretess, har landskapsregeringen rätt att av de särredovisningsskyldiga trafikidkarna få den information som avses i EU:s kollektivtrafikförordning för fullgörande av de uppgifter som avses i den förordningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

18 §

Särredovisningsskyldighet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av de särredovisningsskyldiga trafikidkarna få den information som avses i EU:s kollektivtrafikförordning för fullgörande av de uppgifter som avses i den förordningen.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

31.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till del V i 9 § landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ett nytt 8 mom., sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2020/52, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Del V

 

 

 

Del V

 

 

9 §

Handlingssekretess och tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

9 §

Handlingssekretess och tystnadsplikt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Utöver de särskilda bestämmelser som ingår i 9–11 §§ i del V gäller det som föreskrivs om offentlighet och sekretess i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

32.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 67 § landskapslagen om gymnasieutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras rubriken till 67 § och 67 § 3 mom. landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildnings, sådan paragrafens 3 mom. lyder i landskapslagen 2019/4, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

67 §

Tystnadsplikt och hantering av känslig information

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

 

 

67 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland. Till straff för brott mot tystnadsplikten i 1 mom. döms enligt 28 § i offentlighetslagen för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

33.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 22a § landskapslagen om läroavtalsutbildning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 22a § landskapslagen (1998:59) om läroavtalsutbildning, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2008/67, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

22a §

Rätt att få och lämna ut uppgifter

     På utlämnande och hemlighållande av uppgifter tillämpas landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat följer av denna lag.

 

     Landskapsregeringen har utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handlingar och utan ersättning rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla läroavtalsutbildningsuppgifter.

 

 

 

22a §

Rätt att få uppgifter

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla läroavtalsutbildningsuppgifter.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

34.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 33 § landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras rubriken till 33 § landskapslagen (1999:53) om Ålands folkhögskola, samt

     fogas till 33 § ett nytt 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

33 §

Tystnadsplikt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

33 §

Tystnadsplikt och utlämnande av uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland. Till straff för brott mot tystnadsplikten i 1 mom. döms enligt 28 § i offentlighetslagen för Åland, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

35.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 39a § landskapslagen om studiestöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 39a § landskapslagen (2006:71) om studiestöd, sådan paragrafen lyder i landskapslagen 2008/66, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

39a §

Rätt att få och lämna ut uppgifter

     På utlämnande och hemlighållande av uppgifter tillämpas landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet, om inte annat följer av denna lag.

 

 

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av bestämmelserna om hemlighållande av handlingar och utan ersättning rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla studiestödsuppgifter.

 

 

 

39a §

Rätt att få uppgifter

     Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att av andra myndigheter få de uppgifter som är nödvändiga för att verkställa och utveckla studiestödsuppgifter.

     Om handlingars och uppgifters offentlighet gäller i övrigt vad som föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

36.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 17 § idrottslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 2 mom. idrottslagen (1983:42) för landskapet Åland, sådant momentet lyder i landskapslagen 1998/100, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När idrottsförbundet handlägger ett ärende som består i fördelning eller utbetalning av landskapsunderstöd skall förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland iakttas. Beträffande offentligheten av idrottsförbundets handlingar i dessa ärenden gäller vad som föreskrivs i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet. De beslut som idrottsförbundet fattar och som gäller landskapsunderstöd till en idrottsorganisation eller -förening skall delges organisationen eller föreningen genom bevislig delgivning eller genom att iaktta ett annat delgivningsförfarande enligt förvaltningslagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Idrottsförbundet sköter offentliga förvaltningsuppgifter då det handlägger ett ärende som består i fördelning eller utbetalning av landskapsunderstöd. Vid skötseln av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning. De beslut som idrottsförbundet fattar och som gäller landskapsunderstöd till en idrottsorganisation eller -förening ska delges organisationen eller föreningen genom bevislig delgivning eller genom att iaktta ett annat delgivningsförfarande enligt förvaltningslagen för landskapet Åland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

38.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 4 punkterna landskapslagen (2010:83) om tillämpning i landskapet Åland av foderlagen som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) i 37 § 5 mom. foderlagen avse landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § 2 mom., 35 § 1 mom. och 37 § 5 mom. foderlagen avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 37 § 5 mom. foderlagen avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     4) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § 2 mom., 35 § och 37 § 5 mom. foderlagen avse offentlighetslagen för Åland samt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

39.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 och 2 punkterna landskapslagen (2013:97) om tillämpning på Åland av lagen om plantmaterial som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) i 3a § 3 mom. lagen om plantmaterial avse landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     2) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 3a § 3 mom. och 9 § lagen om plantmaterial avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 3a § 3 mom. lagen om plantmaterial avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     2) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 3a § 3 mom. och 9 § lagen om plantmaterial avse offentlighetslagen för Åland samt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

40.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 2 och 3 punkterna landskapslagen (2013:98) om tillämpning av lagen om skydd för växters sundhet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) i 5 § 4 mom. och 7a § 3 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 5 § 4 mom., 7a § 3 mom., 15 § 3 mom. och 24 § lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 5 § 4 mom. och 7a § 3 mom. lagen om skydd för växters sundhet avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

 

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 5 § 4 mom., 7a § 3 mom., 15 § 3 mom. och 24 § lagen om skydd för växters sundhet avse offentlighetslagen för Åland,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

41.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 8 och 9 punkterna landskapslagen (2012:41) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) personuppgiftslagen (FFS 523/1999) i 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 32 § 1 mom. och 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     8) dataskyddslagen (FFS 1050/2018) i 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 32 § och 35 § 5 mom. lagen om växtskyddsmedel avse offentlighetslagen för Åland samt

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

42.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 1 punkten landskapslagen (2013:84) om tillämpning på Åland av lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 21 § 2 mom. lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 21 § 2 mom. lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning avse offentlighetslagen för Åland samt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

43.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § 2 mom. 3, 6 och 9 punkterna landskapslagen (1988:8) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om konsumentsäkerhet, sådant momentet lyder i landskapslagen 2016/17, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 16 § i lagen om kosmetiska produkter avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (FFS 13/2003) i 30 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen för Åland,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 47 § i konsumentsäkerhetslagen avse offentlighetslagen för Åland,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     9) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet i 16 § i lagen om kosmetiska produkter avse offentlighetslagen för Åland samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

44.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 18 mom. landskapslagen (2015:4) om tillämpning på Åland av lagen om allmänt bostadsbidrag som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i rikslagens 47 § 1 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

3 §

Avvikelser och särskilda bestämmelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i rikslagens 47 § 1 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

45.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. landskapslagen (2009:7) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om underhållsstöd som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningarna i 36 och 37 §§ lagen om underhållsstöd till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska inom landskapets behörighet avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

 

4 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningarna i 36 och 37 §§ lagen om underhållsstöd till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska inom landskapets behörighet avse offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

46.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 1 mom. 3 punkten landskapslagen (2010:99) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om tolkningstjänst för handikappade personer som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet samt

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

4 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 24 § tolkningstjänstlagen avse offentlighetslagen för Åland samt

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

47.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 3 § 3 mom. och 6 § 2 punkten landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Besiktningsmän som deltar i tekniska vägkontroller ska följa förvaltningslagen (2008:9) för landskapet Åland och landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

3 §

Besiktningsmäns medverkan vid tekniska vägkontroller

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Besiktningsmän som deltar i tekniska vägkontroller utför en offentlig förvaltningsuppgift. Vid utförandet av dessa uppgifter ska allmänna förvaltningsbestämmelser tillämpas och straffrättsligt tjänsteansvar gälla i enlighet med det som föreskrivs i annan lagstiftning.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

6 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Hänvisningen till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

6 §

Hänvisningar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Hänvisningen till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) i 46a § 3 mom., 82 § 3 mom. och 91 § 2 mom. fordonslagen ska avse offentlighetslagen för Åland.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

48.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 8 punkten i tabell 1 i 3 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice, sådan tabell 1 i 3 § lyder i landskapslagen 2020/21,

     ändras 9 punkten i tabell 1 och 6 punkten i tabell 2 i landskapslagens 3 §, sådan tabell 1 lyder i landskapslagen 2020/21 och tabell 2 i landskapslagen 2015/19, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tabell 1

·          

Hänvisningen i rikslagens

 

avser i landskapet

·         8.

28 § 3 punkt till 11 § personuppgiftslagen (FFS 523/1999),

 

7 § landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

·         9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999),

 

 

15a § landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet.

 

Tabell 2

 

Bestämmelsen i rikslagens

 

avser i landskapet6.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna,

 

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen

 

 

 

3 §

Avvikelser

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tabell 1

 

Hänvisningen i rikslagens

 

avser i landskapet

8.

 

 

Punkten upphävs

 

 

 

 

 

 

 

9.

30 § 3 mom. till 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999)

 

 

25 § offentlighetslagen för Åland

 

 

Tabell 2

 

Bestämmelsen i rikslagens

 

avser i landskapet6.

25 § om förande av register och användning av registeruppgifterna:

 

inte tillämpas. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten föra ett register över tillhandahållare av privat socialservice. Myndigheten får använda registeruppgifter i den omfattning dess uppgifter kräver det. Närmare bestämmelser om behandling av personuppgifter finns i dataskyddslagstiftningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

49.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 2 mom. i landskapslagen (2007:96) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om gödselfabrikat

     ändras rubriken till 2 § samt

     fogas till lagen ett nytt 1 § 3 mom. som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Nytt moment

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 27 § och 29 § 3 mom. till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) ska avse offentlighetslagen för Åland. Hänvisningen i gödselfabrikatslagens 29 § 3 mom. till dataskyddslagen (FFS 1050/2018) ska avse landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

2 §

Bestämmelser som inte skall tillämpas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om allmänna handlingars offentlighet och om tystnadsplikt för landskapstjänstemän stadgas särskilt.

 

 

 

2 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 

50.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § landskapslagen (2017:80) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

7 §

Avvikelse från sekretessbestämmelserna

     Trots bestämmelserna om hemlighållande av handling har landskapsregeringen rätt att till berörda myndigheter i riket och inom den Europeiska gemenskapen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått i enlighet med denna lag.

 

 

 

7 §

Avvikelse från sekretessbestämmelserna

     Landskapsregeringen har utan hinder av sekretessbestämmelser rätt att till berörda myndigheter i riket och inom Europeiska unionen vidarebefordra sådana uppgifter som landskapsregeringen har fått i enlighet med denna lag.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

51.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2 § 5 punkten landskapslagen (1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, sådan bestämmelsen lyder i landskapslagen 2019/51, samt

     ändras 2 § 3 punkten, sådan punkten lyder i landskapslagen 2019/51, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) om den i 5 § 3 mom. i patientlagen avsedda rätten för patient att kontrollera uppgifter i journalhandlingar som gäller patienten själv ska på Åland gälla vad som bestäms om detta i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet och i landskapslagen (2019:9) om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     5) om det i 13 § 5 mom. i patientlagen avsedda utlämnandet av uppgifter ur journalhandlingarna ska på Åland gälla vad som bestäms om detta i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet och landskapslagen om dataskydd inom landskaps- och kommunalförvaltningen,

 

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     3) om den i 5 § 3 mom. i patientlagen avsedda rätten för patient att kontrollera uppgifter i journalhandlingar som gäller patienten själv ska på Åland gälla vad som bestäms om detta i offentlighetslagen för Åland och dataskyddslagstiftningen,

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Punkten upphävs

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

__________________

 


 

 

52.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 2c § 3 punkten landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård, sådan punkten lyder i landskapslagen 2007/93,

     ändras lagens 2b § 2 punkt, 2c § 2 punkt samt 2d § 1–4 punkter, sådan 2b § 2 punkten lyder i landskapslagen 2003/79, 2c § 2 punkten i landskapslagen 2003/79 samt 2d § 1–4 punkterna i landskapslagen 2003/79, som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

2b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Begreppet handling avser en i 1 § 1 och 2 mom. landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet nämnd handling, som innehåller uppgifter om en klient eller någon annan enskild och som ansluter sig till socialvård som ordnas av myndigheter eller privata.

 

 

 

2b §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Begreppet handling avser en i 5 § offentlighetslagen för Åland nämnd handling, som innehåller uppgifter om en klient eller någon annan enskild och som ansluter sig till socialvård som ordnas av myndigheter eller privata.

 

 

2c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Hänvisningarna i lagens 11 § om rätten för en klient eller dennes företrädare att ta del av uppgifter skall i landskapet avse 13-15b §§ samt 21 § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Den begränsning av rätten att ta del av uppgifter som följer av hänvisningen i lagens 11 § 3 mom. till bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet skall dock vara tillämplig i landskapet.

     3) Hänvisningen i lagens 13 § 1 mom. till personuppgiftslagen (FFS 523/1999), om i vilken i personuppgiftslagen avsedd registeransvarigs personregister uppgifter kommer att registreras, skall i landskapet avse landskapslagen (1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personuppgifter samt landskapslagen (2007:88) om behandling av personuppgifter inom landskaps- och kommunalförvaltningen.

 

 

 

2c §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) Hänvisningarna i lagens 11 § om rätten för en klient eller dennes företrädare att ta del av uppgifter ska i landskapet avse 13 § i offentlighetslagen för Åland. Den begränsning av rätten att ta del av uppgifter som följer av hänvisningen i lagens 11 § 3 mom. till bestämmelser i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet ska dock vara tillämplig i landskapet.

 

 

     Punkten upphävs

 

 

2d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) Hänvisningen i lagens 14 § 3 mom. till 31 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) rörande upphörande av sekretess skall i landskapet avse 16–18 §§ landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

     2) Avseende tystnadsplikt gäller vad därom föreskrivs i 12 och 22 §§ landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet. Tystnadsplikt omfattar såväl sekretessbelagda handlingar som uppgifter som skulle ha varit sekretessbelagda om de ingick i en handling. Med undantag av vad någon på tjänstens vägnar har rätt att få kännedom om gäller tystnadsplikt även för enskilda personers eller familjers hemlighet som personal eller den som har ett förtroendeuppdrag har fått kännedom om på grund av sin ställning eller uppdrag inom socialvården. Tystnadsplikt upphör inte efter att en sådan anställning har upphört eller ett sådant förtroendeuppdrag har avslutats.

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, som rör utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, skall i landskapet avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

     4) Hänvisningen i lagens 19 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rörande information som omfattas av tystnadsplikt skall i landskapet avse landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

2d §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     1) Hänvisningen i lagens 14 § 3 mom. till 31 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (FFS 621/1999) rörande upphörande av sekretess ska i landskapet avse 24 § i offentlighetslagen för Åland.

 

     2) Avseende tystnadsplikt gäller vad därom föreskrivs i offentlighetslagen för Åland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3) Hänvisningen i lagens 18 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och personuppgiftslagen, som rör utlämnande av sekretessbelagda uppgifter, ska i landskapet avse offentlighetslagen för Åland.

     4) Hänvisningen i lagens 19 § till lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet rörande information som omfattas av tystnadsplikt ska i landskapet avse offentlighetslagen för Åland.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________