Lagförslag 9/2020-2021

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Lagförslag

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

LAGFÖRSLAG nr 9/2020-2021

 

Datum

 

 

2020-12-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upphävande av bestämmelser om införande av traktorbilar

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

Genom detta lagförslag föreslår landskapsregeringen att de bestämmelser som introducerar en ny typ av långsamtgående fordon, traktorbil, på Åland och som skulle träda i kraft 1 mars 2021 upphävs.

     Lagändringarna bör träda i kraft senast den 1 mars 2021.

 

__________________

 


 

 

 

INNEHÅLL

Huvudsakligt innehåll 1

Allmän motivering. 3

1. Bakgrund. 3

1.1 Bakgrund. 3

1.2 Rikets fortsatta förhandlingar med kommissionen. 3

1.3 Kommissionens synpunkter på rikets förslag. 4

2. Landskapsregeringens förslag. 5

3. Förslagets verkningar 5

4. Beredningen av förslaget 5

Lagtext 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av körkortslagen för Åland. 6

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen  9

L A N D S K A P S L A G om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland. 10

L A N D S K A P S L A G om upphävande av vissa bestämmelser i landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  10

Parallelltexter 12

 


 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

 

1.1 Bakgrund

 

Idén till att introducera en ny fordonstyp riktad till ungdomar kommer från riket och motiverades dels av en oro för hur säkra de populära mopedbilarna är, dels mer allmänt av omsorg om ungdomars mobilitet. Målet med den proposition som lades fram[1] var att möjliggöra en ny mobilitetsform för unga i åldern 15–17 år genom att tillåta att de framför hastighetsbegränsade personbilar som ett alternativ till de mindre säkra mopedbilarna. På så sätt skulle trafiksäkerheten förbättras för ungdomarna. I propositionen föreslogs en ny fordonsgrupp (”lätta bilar”), bestående av personbilar som omvandlats till fordon i kategori T. Deras hastighet skulle elektroniskt begränsas till 45 kilometer i timmen. Enligt propositionen skulle 15-åringar ha rätt att framföra lätta bilar med körkort för kategori AM. I riksdagen ändrades lagförslagen så att de lätta bilarnas högsta konstruktiva hastighet höjdes från 45 km/h till 60 km/h. Republikens president stadfäste de lagar som ingick i propositionen den 18 januari 2019 och bestämde att de skulle träda i kraft den 1 november 2019.

     Utkastet till den finska propositionen anmäldes i överensstämmelse med direktiv (EU) 2015/1535 till kommissionen som teknisk föreskrift. Kommissionen hade en del synpunkter på utkastet vad gäller den fordonstekniska harmoniseringen med EU-rätten.

     Nyheten att man i riket förberedde ett lagförslag om lätta bilar togs emot med intresse på Åland men också med en viss skepsis om förslagets förenhetlighet med framför allt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG om körkort, körkortsdirektivet. Trots det tyckte man ändå att idén var så pass intressant att man valde att även här lägga fram ett liknande förslag. Med tanke på det motstånd det finska förslaget verkade möta i EU valde landskapsregeringen en strängare körkortsutbildning kopplat till traktorkörkort istället för att tillåta framförande av traktorbilar med körkort i kategori AM. Vidare bestämde man en lägre högsta hastighet för de åländska traktorbilarna. Landskapsregeringen bestämde även att ikraftträdandet av det åländska lagförslaget skulle ske i mars 2021 för att invänta kommissionens slutgiltiga besked över det finska förslagets förenlighet med EU-rätten.

 

1.2 Rikets fortsatta förhandlingar med kommissionen

 

Under rikets beredning av förordningar och föreskrifter som har samband med ärendet framgick det dock att lagförslaget vållade sådana problem i förhållande till EU:s lagstiftning att ikraftträdandet av de finska lagarna måste skjutas fram tills problemen kunde lösas. Regeringen lade fram en proposition där det föreslogs att ikraftträdandet skulle skjutas fram med ett år. Riksdagen godkände detta den 16 oktober 2019.

     Omedelbart efter att rikslagarna godkänts inledde kommunikationsministeriet diskussioner med kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet (DG Move) för att kunna hitta en lösning för att tillåta införandet av lätta bilar i Finland. Inför förhandlingarna ordnades flera möten och video- och telefonkonferenser både på politisk nivå och tjänstemannanivå. Det framgick dock redan i början av diskussionerna att införandet av lätta bilar inte skulle kunna ske enbart genom ändringar i den nationella lagstiftningen. Genomförandet skulle i sista hand stöta på motstånd i körkortsdirektivet, enligt vilket fordon som i Finland betraktas som lätta bilar betraktas som personbilar för vilka den lägsta åldersgränsen för framförande av fordon är 17 år.

     Tjänstemän vid kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet lade under diskussionerna fram ett preliminärt förslag om att Finland skulle utreda möjligheten att ansöka om undantag från körkortsdirektivets tillämpningsområde. Av denna anledning övergick man till att förhandla om möjligheten att ansöka om undantag från körkortsdirektivets tillämpningsområde enligt artikel 4.5 i körkortsdirektivet på ett sätt som skulle möjliggöra nationella bestämmelser om rätten att köra lätta bilar. Enligt artikel 4.5 i körkortsdirektivet får medlemsstaterna med kommissionens samtycke besluta att tillämpningsområdet inte ska gälla vissa särskilda typer av motordrivna fordon, exempelvis specialfordon för personer med funktionshinder. Diskussionerna med kommissionen utgick från en modell där man nationellt lagstiftar om undervisnings- och examenskrav som i hög grad är desamma för det begränsade körkort som krävs för framförande av lätta bilar som för B-körkortet, som krävs för framförande av vanliga personbilar. I praktiken ska man när man uppfyller ålderskravet för B-körkort kunna byta ut ett begränsat körkort som beviljats för framförande av lätta bilar mot ett vanligt B-körkort på villkor att man uppfyller vissa krav på ytterligare undervisning och utan väsentliga tilläggskostnader. För att undvika tillämpning av körkortsdirektivet hade det i denna modell varit fråga om en separat nationell körkortskategori med en egen benämning. En modell som till stora delar liknar det åländska förslaget till körkort för traktorbilar.

     Kommissionen fastställde dock slutligen sin ståndpunkt till ansökan om undantag och svarade kommunikationsministeriet per e-post den 26 augusti 2020 att Finlands lagstiftning om lätta bilar ur kommissionens synvinkel strider mot EU:s lagstiftning och att kommissionen inte kommer att bevilja Finland undantag från körkortsdirektivets tillämpningsområde. I sitt svar meddelade kommissionen att man står i beråd att revidera körkortsdirektivet inom de närmaste åren och att frågan om en sänkning av åldersgränsen kommer att tas till ny behandling i samband med revideringen. De särskilda behoven i glesbygden kommer då också att beaktas.

 

1.3 Kommissionens synpunkter på rikets förslag

 

Kommissionen har kritiserat rikets lagförslag på några punkter som även är relevanta för det åländska lagförslaget.

     Den första synpunkten gäller farhågor för trafiksäkerheten. Enligt kommissionen kan lagstiftningen om lätta bilar leda till allvarliga säkerhetsrisker för trafikanter i utsatt ställning, till exempel småbarn, fotgängare, cyklister och djur. Lätta bilar har stor massa, upp till ett och ett halvt ton. Lätta bilar har en effektiv motor, de kan ha fem passagerare föraren medräknad, och lätta bilar får till och med dra en släpvagn. Alla dessa omständigheter sammantagna kan enligt kommissionen betydligt försämra trafiksäkerheten även om hastigheten för lätta bilar begränsas till 60 km/h. Detta beror på att personer i åldern 15–17 år inte nödvändigtvis ännu är tillräckligt mogna och mera sannolikt tar risker. Även det faktum att hastigheten för lätta bilar begränsas genom en elektronisk anordning som kan manipuleras olovligt, och inte genom stora mekaniska ändringar som är svåra att avlägsna, orsakar enligt kommissionen ytterligare oro. Den risk som är förknippad med olovlig manipulering av hastighetsbegränsare, varvid ”traktorer” kan framföras i hög hastighet, kan heller inte förbises enligt kommissionen. Enligt kommissionen kan vridmomentet i en personbil orsaka säkerhetsproblem, om det inte anpassas till ombyggda lätta bilar.

     Eftersom syftet är att hitta ett alternativ till mopeder och mopedbilar, har kommissionen också hyst farhågor om en eventuell snedvridning av marknaden för fordon i EU:s fordonskategori L, dvs. motordrivna två- och trehjuliga fordon samt fyrhjulingar. Tillverkarna av dessa fordon är i huvudsak europeiska och skulle hamna i en ofördelaktig ställning på EU-marknaden jämfört med andra tillverkare av fordon i kategori L.

     Kommissionen har även synpunkter på hur miljövänligt förslaget är. När en hastighetsbegränsare installeras i en personbil begränsas fordonets hastighet till en hastighet som fordonet inte är avsett att framföras i under hela dess livslängd. Detta orsakar enligt kommissionen ovisshet om fordonens utsläpp och om effektiviteten hos avgasefterbehandlingen i ombyggda dieselbilar.

     Den centrala ståndpunkten är dock att kommissionen anser att lagstiftningen om lätta bilar inte är förenlig med EU:s lagstiftning, framför allt när det gäller körkortsdirektivet. Kommissionen anser att definitionen av jordbruks- eller skogsbrukstraktor i körkortsdirektivet inte kan tillämpas på lätta bilar utan att det är definitionen av motorfordon som ska tillämpas, och att de lätta bilarna således omfattas av tillämpningsområdet för körkortsdirektivet. Detta innebär att det inte kan föreskrivas nationellt att lätta bilar får framföras enligt kraven för körkort i kategori AM och att den nedre åldersgränsen för förare är 15 år. Eftersom de åländska traktorbilarna i princip är identiska med rikets lätta bilar gäller kommissionens ståndpunkt även för det åländska förslaget.

     I körkortsdirektivet avses med motorfordon ett motordrivet fordon som normalt är avsett för person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra fordon avsedda för person- eller godstransport. Definitionen av motorfordon, och således tillämpningsområdet för direktivet, omfattar enligt körkortsdirektivet inte jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med vilka avses motordrivet fordon på hjul eller band som har minst två axlar och vars huvudsakliga funktion är dess dragkraft, och som dessutom är särskilt konstruerat för att dra, skjuta, bära eller driva vissa redskap, maskiner eller släpvagnar, vilka används i samband med jord- och skogsbruk, och som endast sekundärt utnyttjas för person- eller godstransport på väg eller för att på väg dra fordon som används för person- eller godstransport. Enligt kommissionen utnyttjas traktorer enligt körkortsdirektivet endast sekundärt för person- eller godstransport på väg, medan lätta bilar i första hand är avsedda för persontransport.

 

2. Landskapsregeringens förslag

 

Av kommissionens svar till riket framgår det klart att inte heller det åländska förslaget kommer att kunna genomföras som tänkt utan att riskera ett överträdelseförfarande mot Åland (Finland). Av denna anledning föreslår landskapsregeringen att de lagändringar som gjordes genom lagförslag 23/2018–2019 som rör traktorbilar ska upphävas.

 

3. Förslagets verkningar

 

Upphävandet av bestämmelserna om traktorbilar inverkar inte på trafiksäkerheten, smidigheten i trafiken, utsläppen från trafiken eller ungdomars mobilitet, eftersom lagändringarna inte har hunnit träda i kraft. Inte heller torde förslaget ha några ekonomiska konsekvenser för landskapet, hushållen eller företagen av den anledningen att ikraftträdandet av lagförslaget om traktorbilar ligger en bit in i framtiden och de behövliga bestämmelserna och föreskrifterna på lägre nivå inte har utfärdats. Därför har man ännu inte kunnat bygga om några personbilar till traktorbilar och konsekvenserna är i detta avseende små.

 

4. Beredningen av förslaget

 

Lagförslaget har beretts som tjänstemannauppdrag vid lagberedningen.

 

Lagtext

 

Landskapsregeringen föreslår att följande lagar antas.

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av körkortslagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4 § 3 mom. körkortslagen (2015:88) för Åland sådant det lyder i landskapslagen 2019/91, samt

     ändras 5 §, 9 § 1 mom. a punkten, 18 § 1 mom. a punkten, 22 § 2 mom., 24 § 1 mom. och 31 § 2 mom., sådana de lyder i landskapslagen 2019/91, som följer:

 

 

5 §

Körkortskategorier

     Behörighet att köra fordon anges i körkortet på följande sätt:

 

Kategori

grupp 1

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Mopeder och lätta fyrhjulingar

AM 120

Två- och trehjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

 

AM 121

a) Lätta fyrhjuliga motordrivna fordon som är konstruerade för en hastighet av mer än 25 km/h och högst 45 km/h.

b) Traktor i fordonskategori T3b med en totalvikt under 600 kilo som är konstruerad för en hastighet av högst 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

Motorcyklar med eller utan sidovagn och motordrivna trehjulingar

A1

a) Motorcykel vars motor har en cylindervolym på högst 125 cm3, med en effekt av högst 11 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,1 kW/kg.

b) Motordriven trehjuling med en effekt av högst 15 kW.

AM 120

A2

Motorcykel med en effekt på högst 35 kW och ett effekt/viktförhållande som inte överstiger 0,2 kW/kg och som, om fordonets originalutförande har ändrats, har sitt ursprung i ett fordon med högst den dubbla effekten.

a) AM 120

b) A1

A

a) Motorcykel.

b) Motordriven trehjuling med en nettoeffekt högre än 15 kW, om körkortshavaren har fyllt 21 år.

a) AM 120

b) A1

c) A2

Personbilar mm

B

a) Bil med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad och tillverkad för högst åtta passagerare utöver föraren. Till en bil får en släpvagn kopplas

1. med en totalvikt som inte överstiger 750 kg eller

2. med en totalvikt som överstiger 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 3 500 kg.

b) Motordriven fyrhjuling.

c) Traktor med en totalvikt av högst 3 500 kg som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

a) AM 120 och

AM 121

b) T

 

BE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt av högst 3 500 kg.

 

Traktorer

T

Traktor, med undantag av traktor som ingår i kategori AM 121, som är konstruerad för en hastighet av max 60 km/h, motorredskap, snöskoter och till dem kopplade släpfordon.

 

 

Kategori

grupp 2

Ger rätt att köra

Ger även behörighet för kategori

Lastbilar

C1

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad och tillverkad för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får kopplas en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 3 500 kg men inte 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

 

C1E

a) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C1 och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

b) Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori B och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 3 500 kg, om fordonskombinationens totalvikt inte överstiger 12 000 kg.

a) BE

b) D1E om D innehas

 

C

a) Fordon som inte ingår i kategorierna D1 eller D med en tillåten totalvikt som överstiger 3 500 kg och som är konstruerade och tillverkade för att ta högst åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en totalvikt av högst 750 kg kopplas.

b) Traktor med en totalvikt som överstiger 7 500 kg och som är konstruerad för en hastighet av mer än 60 km/h inklusive släpfordon kopplat till den.

C1

CE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori C och en släp- eller påhängsvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) C1E

c) DE, om D innehas

Bussar

D1

Fordon som är konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren och med en längd som inte överstiger 8 meter. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

 

D1E

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D1 och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

BE

D

Fordon konstruerad och tillverkad för att ta fler än åtta passagerare utöver föraren. Till ett sådant fordon får en släpvagn med en tillåten totalvikt av högst 750 kg kopplas.

D1

DE

Fordonskombination som består av ett dragfordon som omfattas av kategori D och en släpvagn med en totalvikt över 750 kg.

a) BE

b) D1E

 

 

9 §

Ålderskrav

     Körkort får utfärdas för den som har fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121 och T,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

18 §

Ålder för att få börja övningsköra

     För att få påbörja den praktiska delen i förarutbildningen ska den som övar ha fyllt

     a) 15 år för kategori AM 120, AM 121 och T,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

22 §

Utrustning vid övningskörning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En mopedbil, personbil eller paketbil som används i privat övningskörning ska godkännas av Fordonsmyndigheten. Fordonet ska vara utrustad med dubbelkommando till fordonets fotbroms eller ha en separat bromsspak kopplad till fotbromsen samt ha en inre och en yttre backspegel avsedd för handledaren eller trafikläraren. Ett övningsfordon som används i yrkesmässig förarutbildning ska ändringsbesiktigas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

24 §

Säkerhetsutbildning

     Förarexamen i kategori AM 120, AM 121, T, A1, A2, A eller B får avläggas endast om sökanden har genomgått en utbildning avseende körning som är förenad med risker (säkerhetsutbildning). Säkerhetsutbildningen genomförs på en trafikskola eller hos någon annan av Fordonsmyndigheten godkänd utbildare.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

31 §

Den administrativa giltighetstiden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Körkort i kategori AM 120, AM 121, T, A1, A2, A, B och BE utfärdas för 15 år i sänder. Har körkortshavaren fyllt 60 men inte 66 år när körkortet ska utfärdas ges körkortet en administrativ giltighetstid som går ut när körkortshavaren fyller 70 år. När körkortet utfärdas efter att körkortshavaren fyllt 66 år ges körkortet en administrativ giltighetstid på fem år åt gången.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 

__________________

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 4b § landskapslag (2011:36) om tillämpning av fordonslagen sådan den lyder i landskapslagen 2019/94 samt

     ändras 5 §, sådan den lyder i landskapslagen 2019/94, som följer:

 

5 §

Avvikelser från fordonslagens terminologi

     På Åland används orden begravningsbil, veteranfordon och färdtjänstbil istället för de i fordonslagen använda termerna likbil, museifordon och invalidtaxi.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 

__________________

 

 


 

 

3.

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring
av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a § 1 mom. 2 punkten och 61 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland, sådana de lyder i landskapslagen 2019/93, som följer:

 

2a §

Definitioner på fordon

     I denna lag avses med:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) motordrivet fordon, ett fordon som drivs med motor; motordrivna fordon är bilar, motorcyklar, mopeder samt andra fordon i kategori L och traktorer, motorredskap och terrängfordon;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

61 §

Användning av bilbälte

     Den som färdas i en personbil, en paketbil, en lastbil, en tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller en tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en sittplats som är utrustad med bilbälte om sådan plats är tillgänglig och använda bältet. Den som färdas i en buss på en sittplats som är utrustad med bilbälte ska använda bältet.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

__________________

 

 

4.

 

L A N D S K A P S L A G
om upphävande av vissa bestämmelser i
landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

 

1 §

     Genom denna lag upphävs 10 § g punkten och 17 § i landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

 

__________________

 

 

 

 

 

Mariehamn den 3 december 2020

 

 

L a n t r å d

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Föredragande minister

 

 

Christian Wikström

 


 

Parallelltexter

 

·       Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag nr 9/2020-2021[1] Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av fordonslagen och körkortslagen och till vissa lagar som har samband med dem (RP 173/2018 rp).