Lagmotion 1/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom

2002-11-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

Nuvarande vägtrafiklags bestämmelser har tolkats så att personer som tillhör de frivilliga brandkårerna inte får framföra sina fordon med överhastighet. Med tanke på att en stor del av räddningstjänsten i landskapet bygger på frivilliga personer som engagerar sig i t.ex. brandkårerna, första hjälpgrupperna och sjöräddningssällskap bör dessa personer ha rätt att i räddningsuppdrag framföra sina fordon med högre hastighet än vad som anges i lagen såvida uppdragets brådskande natur oundgängligen kräver det.

     I det avseendet bör vägtrafiklagens 32 § erhålla ett nytt moment.

 

 

Med hänvisning till ovanstående förslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

LANDSKAPSLAG

om ändring av 32 § vägtrafiklagen för

landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till vägtrafiklagen den 25 juli 1983 för landskapet Åland (27/1983) ett nytt 4 mom. som följer:

 

32 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Med utryckningsfordon avses även fordon som framförs av personer som är medlemmar i frivilliga organisationer vid uppdrag för att rädda människoliv och egendom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 21 november 2002

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén

Danne Sundman