Lagmotion 1/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2004-02-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av hyreslagen för landskapet Åland

 

Den åländska hyreslagen utgår från total avtalsfrihet beträffande hyrans storlek. För att denna avtalsfrihet skall fungera tillfredsställande utan att försätta hyresgästen i en helt underordnad position förutsätts en god balans mellan tillgång och efterfrågan på hyresbostäder . Om hyresmarknaden inte är i balans råder de facto hyresvärdarnas marknad vilket gör att avtalsparterna är långt ifrån jämlika. Detta kan utnyttjas av hyresvärden på ett oskäligt sätt. Därför bör hyreslagen kompletteras med bestämmelser om hyrans skälighet. I fall av orättvisor skulle en hyresgäst  i så fall ha möjlighet till rättslig prövning av hyrans skälighet utan att för den skull 50 § om prövning av hyra efter uppsägning av ett hyresförhållande skulle behöva tillgripas.

     Förslaget stärker hyresgästens ställning gentemot hyresvärden och skyddar hyresgästen från alltför stora hyreshöjningar.

     På nämnda grunder föreslår vi att hyreslagens 2 kap. om hyra för bostadslägenhet kompletteras med nya 12a - 12c §§.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår jag att lagtinget antar följande lagförslag:

 

L A N D S K A P S L A G

om ändring av hyreslagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas  till hyreslagen den 15 april 1999 (19/1999) för landskapet Åland nya 12a-12c §§ som följer:

 

12a §

Utredning av om hyran är skälig

     Hyresvärden eller hyresgästen kan låta domstolen pröva frågan om hyresbeloppet eller ett villkor som gäller bestämmande av om det är skäligt. Ett yrkande som gäller prövning av om hyran är skälig får inte väckas sedan hyresförhållandet upphört.

     Hyresvärden får inte säga upp hyresavtalet under den tid då frågan om hyran är skälig prövas av underrätten på yrkande av hyresgästen.

 

12b §

Ändring av hyran i domstol

     Domstolen kan på yrkande av hyresgästen enligt prövning sänka hyran eller ändra på ett villkor som gäller bestämmande av hyran, om hyran utan i hyresförhållanden godtagbar orsak väsentligt överstiger gängse hyra för lägenheter med samma hyresvärde som används för samma ändamål inom området.  Domstolen kan på yrkande av hyresvärden enligt prövning höja hyran eller ändra ett villkor som gäller bestämmande av hyran, om hyresbeloppet eller det villkor som gäller bestämmandet av hyran med stöd av 7 § skall anses vara oskäligt.

 

 

12c §

Domstolsavgörande om hyran

     Om hyresbeloppet eller ett villkor som gäller bestämmandet av hyran ändras, skall domstolen i sitt beslut bestämma från vilken tidpunkt den ändrade hyran eller det ändrade villkoret träder ikraft. Om ändringen söks i underrättens beslut om hyrans belopp eller det villkor som gäller bestämmande av hyran, skall hyran dock betalas till det tidigare beloppet tills hovrätten har avgjort frågan, om inte något annat avtalas. 

     Om domstolen beslutar sänka hyran, skall den med beaktande av grunderna för sänkningen av hyran och övriga orsaker som framkommit i saken samtidigt bestämma om hyresvärden skall återbetala den hyra som han uppburit. Återbetalningen får dock inte bestämmas ske för en tid som föregår delgivningen av yrkandet på sänkning av hyran, om det inte finns synnerligen vägande skäl till detta, och inte alls från en tidigare tidpunkt än ett år före delgivningen av sänkningsyrkandet.

 

 

Mariehamn den 19 februari 2004

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Christian Beijar

Camilla Gunell

 

 

Göte Winé