Lagmotion 1/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

 

 

Vi föreslår att lagstiftningen om kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst ändras så att varje enskild kommun skall få del av hela den kapitalinkomstskatt som genereras i kommunen.

     Det belopp som skall fördelas beräknas enligt medeltalet av de tre senast utförda beskattningarna

Beloppet skall enligt förslaget fördelas mellan kommunerna i förhållande till den kapitalinkomstskatt som kan hänföras till respektive kommun.

     Genom att återföra kapitalinkomstskatten till kommunerna återfår kommunerna en del av ett finansiellt handlingsutrymme som grundas på ekonomiska aktiviteter i kommunen. I de ekonomiska aktiviteterna inräknas jordbruk, näringsverksamhet och yrkesutövning, men också fysiska personers kapitalförvaltning.

 

 

 

                             _____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allmän motivering

 

1. Bakgrund

Inför skatteåret 1993 genomfördes en större skattereform som bland annat innebar en ny indelning i förvärvsinkomst- och kapitalinkomstskatt. Fram till dess betalades både stats- och kommunalskatt på kapitalinkomster och på företags inkomster. För företagsbeskattningens del innebar reformen i riket att företagen nu betalar en så kallad samfundsskatt som fördelas mellan skattetagarna staten, kommunerna och församlingarna. Samfundsskatten är således delvis en kommunalskatt som på Åland upptas genom tillämpning av kommunalskattelagen för landskapet Åland (37/1993). Lagtinget har hittills valt att sätta skattesatserna så att åländska företag inte beskattas hårdare än företag i riket.

     Kommunalskatten för samfund är 5,7275 % i landskapet vilket innebär att ett företag sammantaget betalar 26 % i skatt. På kapitalinkomster betalas efter reformen endast statsskatt. 

     Kapitalinkomstskatten är för närvarande 28 %.

 

2. Överväganden och förslag

Eftersom skatt på kapitalinkomst är en statlig skatt ingår den dels i underlaget för beräkning av avräkningsbeloppet i den skattefinansiella utjämningen (klumpsumman) och dels i skattegottgörelsen som i sin helhet tas upp i landskapets budget. Landskapet får alltså en fördel av kapitalinkomstskatten enligt nuvarande finansiella system.

     Mot bakgrund av att kapitalinkomstskatten sedan skattereformen 1993 har ökat kraftigt på bekostnad av förvärvsinkomstskatten har landskapet sedan år 2002 kompenserat en del av kapitalinkomstskatten.

     Utvecklingen de senaste åren har medfört att de lagstadgade kommunala utgifterna har ökat medan inkomsterna har stagnerat. För landskapet har inkomsterna ökat markant medan utgiftsökningen har minskat.

 

 


 

     Av ovanstående tabell framgår att kommunernas skattefinansiering (skatteinkomster, landskapsandelar) efter några års nedgång är på samma nivå 2006 som 2002. Landskapets skattefinansiering (avräkningsbelopp, skattegottgörelse, återbäring av lotteriskatt) har däremot stigit med närmare 17 procent.

     Skulle kommunerna ha haft samma finansieringsutveckling som landskapet under åren 2002 till 2006 skulle det kommunala finansieringstillskottet för 2006 vara 15 miljoner euro.

     Ett problem med nuvarande kompensation för kapitalinkomstskatt är svårigheten att separera den personliga kapitalinkomstskatten från den kapitalinkomstskatt som hänför sig till näringsverksamheten för jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare. Genom att beakta all kapitalinkomstskatt i en kommun blir systemet enklare att tillämpa.

     Vi föreslår att det belopp som skall fördelas mellan kommunerna liksom enligt nuvarande lagstiftning bestäms på basis av uppgifterna i den senast slutförda beskattningen och att uppgifterna från de tre senast slutförda beskattningarna skall utgöra grund för fördelningsnyckeln.

 

 

3. Ikraftträdande

De föreslagna lagändringarna föreslås träda ikraft omedelbart och tillämpas från och med skatteåret 2006.   (”budgetlag” i enlighet med  20 § 3 mom. Självstyrelselagen )

 

4. Förslagets verkningar

 

4.1. Ekonomiska verkningar för landskapet och kommunerna som grupp

Kapitalinkomstskatterna för de åländska kommunerna var under åren 2001–2003 i medeltal ca 6 miljoner euro. I landskapets budget för 2005 är de belopp som skall kompensera kommunerna för en del av kapitalinkomstskatten upptaget till 400 000 euro. För år 2006 höjs det budgeterade beloppet till 800 000 euro, bland annat med hänvisning till försäljning av aktier i Chips Abp.

Vår lagmotion åtföljs av ett förslag om en ökning av anslaget under moment 44.05.32 i landskapets budget för år 2006 med 5,2 miljoner euro som inkomster för kommunsektorn och ökade kostnader för landskapet.

 

4.2. Ekonomiska verkningar för de enskilda kommunerna

De enskilda kommunerna får i tillägg skatteinkomster som motsvarar samtliga fysiska personers kapitalinkomstskatter jämfört med nuvarande kompensation som enbart omfattar jordbrukare, näringsidkare och yrkesutövare, motsvarande ca 25 % av den totala kapitalskatten.

Kommunernas skatteinkomster ökar, men fördelningen motsvarar i stort befolkningsfördelningen som framgår av nedanstående tabell.


 

 

I tabellen har den totala kapitalinkomstskatten antagits vara 6 miljoner euro, motsvarande medeltalet för åren 2001 – 2003.

     Den procentuella fördelningen av skatten mellan kommunerna framgår av den första kolumnen, medan den tredje kolumnen visar de belopp som kommunerna skulle ha fått med 2003 års fördelningsnyckel.

 

4.4. Verkningar för organisation, jämställdhet och miljö

Genom att all kapitalinkomstskatt beaktas leder förslaget till en viss förenkling.

     Förslaget torde inte ha några effekter på miljön eller konsekvenser för jämställdheten.

 

 

 

 

Lagtext

 

Vi föreslår att lagtinget antar följande lag:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om
landskapsandelar till kommunerna

 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 2a § 2 mom. och 2b § 2 mom. i landskapslagen (1993:70) om landskapsandelar till kommunerna, sådana de lyder i landskapslagen 2002/7, som följer:

 

 

1a kap.

Kompensation för uteblivna intäkter från
beskattningen av kapitalinkomst

 

2a §

Kapitalinkomstskatt som skall fördelas

-------------------------------------------------------------------------------------------

Landskapsregeringen fastställer årligen inom mars månad det belopp som skall fördelas mellan kommunerna som kompensation för uteblivna intäkter från beskattningen av kapitalinkomst (kapitalinkomstskatt som skall fördelas). Beloppet bestäms som den kapitalinkomstskatt som fastställts vid den senast slutförda beskattningen.

 

2b §

Fördelningen mellan de enskilda kommunerna

-------------------------------------------------------------------------------------------

Den i 2a § avsedda kapitalinkomstskatten fördelas mellan de enskilda kommunerna i förhållande till beloppet av den skatt på kapitalinkomst som påförts respektive kommun vid de tre senast slutförda beskattningarna.

 

 

Denna lag träder i kraft den …..

 

__________________

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Katrin Sjögren

 

Sune Mattsson

Roger Eriksson

 

Åke Mattsson

Raija-Liisa Eklöw

 

Mats Perämaa