Lagmotion 1/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2008-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om hemvårdsstöd

 

Huvudsakligt innehåll

 

Med hänvisning till arbetsordningen 23§ 2 mom. föreslås i denna lagmotion en ändring i landskapsregeringens framställning om ny lagstiftning om hemvårdsstöd.

 

Allmän motivering

 

Många vill av olika orsaker vara hemma med barnen och särskilt föräldrar till barn under tre år. De som har möjlighet att välja alternativet att stanna hemma med sina barn har begränsade möjligheter till detta på grund av att hemvårdsstödets grunddel är så liten enligt gällande nivå. För att öka valbarheten och uppvärdera hemarbetet föreslår vi att grunddelen höjs.

 

Förslagets ekonomiska och administrativa konsekvenser

 

Med beaktande av kommunens kostnader för barn under tre år i kommunal barnomsorg utgör förslaget en marginell kostnadsökning i förhållande till alternativkostnaden. Däremot blir det en ökning för hela Åland på ca 100.000 € om man utgår från att två tredjedelar av barnen kan vara hemma.

 

Detaljmotivering

 

4 § I paragrafens 2 mom. anges att grunddelens belopp är 390 euro. I motionen föreslås att beloppet höjs till 500 euro. Med hänsyn till självstyrelselagens 21 § skall bestämmelsen regleras på lagnivå.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lydelse gällande 4 § i landskapsregeringens framställning om ny lagstiftning om hemvårdsstöd:

 

Landskapslag

om hemvårdsstöd

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1-3 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

4 §

     (1 mom. lika som i framställningen.)

     Grunddelens belopp är 500 euro per kalendermånad. Om hemvårdsstöd inte betalas för en hel kalendermånad på grund av att den tid som nämns i 1 mom. börjar eller slutar under månaden, utgör stödet 1/25 av detta belopp för varje vardag, för vilken familjen är berättigad till stödet.

_______________

 

     (5-23 §§ lika som i framställningen).     

 

 

 

Mariehamn den 7 november 2008

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Barbro Sundback

 

 

Johan Ehn

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson

Danne Sundman

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Roger Jansson