Lagmotion 1/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2009-2010

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2010-03-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

Huvudsakligt innehåll

 

Med hänvisning till arbetsordningen 23§ 2 mom. föreslås i denna lagmotion en ändring i landskapsregeringens framställning om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet (FR 16/2009-2010).

 

Allmän motivering

 

Många vill av olika orsaker stanna hemma med sina barn och särskilt föräldrar till barn under tre år. Få har möjlighet att välja det alternativet på grund av att hemvårdsstödets grunddel är så liten enligt gällande nivå. För att öka valbarheten och uppvärdera hemarbetet föreslår vi att grunddelen höjs. Likaså behöver tilläggsdelens tak för skattepliktig inkomst höjas.

 

Förslagets ekonomiska och administrativa konsekvenser

 

Höjningen motsvarar till största del en indexjustering av beloppen. Med beaktande av kommunernas kostnader för vård av barn under tre år i kommunal barnomsorg utgör förslaget en måttlig kostnadsökning i förhållande till alternativkostnaden. Kostnaden för kommunernas barnomsorg av denna typ är avsevärt högre än hemvårdsstödet. Förslaget skapar större valfrihet för fler barnfamiljer.

 

Detaljmotivering

 

4 § I paragrafens 2 mom. anges att grunddelens belopp är 390 euro. I motionen föreslås att beloppet höjs till 500 euro. Med hänsyn till självstyrelselagens 21 § skall bestämmelsen regleras på lagnivå.

 

6 § I paragrafens 2 mom. anges att de skattepliktiga inkomsterna inte får överstiga 950 euro för att en hemvårdsstödsmottagare skall kunna komma i åtnjutande av tilläggsdelen. Med hänsyn till självstyrelselagens 21 § skall bestämmelsen regleras på lagnivå.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar landskapslagen om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet i följande lydelse:

 

Landskapslag

om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

 

1-3 §§

     (Lika som i framställningen).

 

 

4 §

     (1 mom. lika som i framställningen.)

     Grunddelens belopp är 500 euro per kalendermånad. Om hemvårdsstöd inte betalas för en hel kalendermånad på grund av att den tid som nämns i 1 mom. börjar eller slutar under månaden, utgör stödet 1/25 av detta belopp för varje vardag, för vilken familjen är berättigad till stödet.

 

                                            5 och 5a §§

     (Lika som i framställningen).

 

                                            6 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Tilläggsdelens fulla belopp är 70 procent av den i 4 § 2 mom. avsedda grunddelen. Det belopp vilket de skattepliktiga inkomsterna inte får överstiga för att full tilläggsdel ska beviljas är 950 euro per kalendermånad. Om de skattepliktiga inkomsterna överstiger det belopp som berättigar till full tilläggsdel, minskas tilläggsdelens maximibelopp med 15 procent av den överstigande delen av de skattepliktiga inkomsterna.

 

_______________

 

6a, 7, 8 och 14 §§

     (Lika som i framställningen).

    

 

 

Mariehamn den 9 mars 2010

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Barbro Sundback

 

 

Johan Ehn

 

 

Jörgen Strand

 


Anders Eriksson

 

 

Danne Sundman

 

 

Mika Nordberg

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Roger Jansson