Lagmotion 1/2011-2012

Lagtingsår: 2011-2012
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2011-2012

Vicetalman

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2012-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om gymnasieutbildning

 

Motivering

 

Ålands gymnasium (Ålands lyceum och Ålands yrkesgymnasium) ska balansera samhällets, arbetsmarknadens och enskildas behov av utbildning och bildning. Verksamheten är grundläggande för lärande och delaktighet i samhället som bidrar till en god livskvalitet.

     Kvalitet i utbildningen garanteras av lärarnas kompetens och rektorerna ansvarar för att upprätthålla kompetens och skicklighet i lärandet. Rektorerna ansvarar för en tydlig styrning av det pedagogiska innehållet och för att skolorna följer med utvecklingen i samhället. Till skillnad från förvaltningschefen har rektorerna ett pedagogiskt ansvar och det är därför naturligt och ändamålsenligt att de har ett direkt inflytande i styrelsen för Ålands gymnasium där utvecklingsfrågor och de pedagogiska utgångspunkterna och målsättningarna diskuteras. Rektorerna bör därför ha en i lagen fastslagen rätt att medverka vid styrelsens sammanträden.  Därför föreslås en ändring i landskapslagen om gymnasieutbildning så att också rektorerna är föredragande i styrelsen. Likaså föreslås att representanter för lärare likväl som för studerande ska beredas möjlighet att delta i styrelsens sammanträden.

 

Detaljmotivering

 

54 § Styrelse Föreslås att styrelsen alltid ska bereda företrädare för lärarna likväl som företrädare för de studerande möjlighet att delta i styrelsesammanträden. Lärarna bör ha en lika stark ställning som studerande att medverka vid sammanträdena, deras sakkunskap och kännedom om de faktiska förhållandena är också värdefulla för styrelsen och ger fördjupade insikter inför beslutsfattandet.

 

55 § Styrelsemöten Föreslås att rektorerna inom sina verksamhetsområden är föredragande i styrelsen

 

57 – 58 §§ Förvaltningschef / Rektorer / Styrelsen utövar i formell mening huvudansvar för Ålands gymnasiums myndighetsbeslut. I enlighet med befogenhet given i lagstiftning, reglemente och särskilda styrelsebeslut utövar rektorerna och förvaltningschefen inom sina verksamhetsområden myndighet med ett redovisningsansvar för direktionen. Rektorerna och förvaltningschefen är föredragande i styrelsen och ansvarar inför denna för att verksamheten uppnår uppställda mål. Följaktligen måste de informera styrelsen om verksamheten, och tillse att verksamheten fortlöpande följs upp, prövas och att nödvändiga åtgärder vidtas i enlighet med författningar och särskilda beslut.

     Förvaltningschefen ska i samverkan med styrelsen bland annat särskilt följa att myndigheten använder landskapets medel enligt sitt uppdrag och effektivt, också beaktande krav som rör ekologisk hållbar utveckling och jämställdhet mellan kvinnor och män. Organisationen bör utformas så att redovisning, medelsförvaltning och förvaltning av övriga tillgångar samt verksamhet kan kontrolleras på ett betryggande sätt. Detta är viktigt för styrelsens och landskapsregeringens möjligheter att ta ställning till frågor som rör verksamhetsomfattning och -inriktning.

     Rektorerna och förvaltningschefen ska se till att personalen är förtrogen med verksamhetsmål, skapa goda arbetsförhållanden samt ta till vara och utveckla de anställdas kompetens och erfarenhet. De ska också tillse att myndighetens kontakter med de studerande, allmänheten och andra kontakter underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i skrivelser och beslut.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslag om gymnasieutbildning

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 54§ 2 mom., 55§ 3 mom., 57§ 1 mom. och 58§ 1 mom. landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning  som följer:

 

54 §

Styrelsen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För den tid under vilken landskapsreger­ingens mandatperiod varar utser och tillsätter landskapsregeringen styrelsemedlemmar och deras ersättare. Dessa ska ha sakkunskap inom gymnasiets utbildningsområden. Landskaps­regeringen utser bland dem en ordförande och en vice ordförande för styrelsen. Styrelsens ord­förande, övriga medlemmar och ersättare får inte vara anställda i Ålands gymnasium. Sty­relsen ska bereda företrädare för de studerande och lärare möjlighet att delta i styrelsesammanträden. Styrelsen kan även bereda företrädare(uteslutning) för övrig personal möjlighet att delta. Fö­reträdare för de studerande, lärarna och annan personal som deltar i ett styrelsesammanträde har yttranderätt.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

55 §

Styrelsemöten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Styrelsen sammanträder på kallelse av ord­föranden eller vid förfall för ordföranden på kallelse av vice ordföranden. Styrelsen ska sammankallas för behandling av visst ärende då förvaltningschefen, en rektor eller minst tre av styrelsens medlemmar begär det. Vid styrelsens sammanträden förs protokoll, vilka justeras på det sätt som styrelsen bestämmer. Förvaltningschefen, rektor eller vid deras förfall deras ställföreträdare är föredragande i styrelsen. Om i en enskild fråga ansvarsområdet inte är klart kan styrelsen utse en föredragande för frågan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

57 §

Förvaltningschef

     För ledning och utveckling av Ålands gym­nasium utser styrelsen för viss tid en förvalt­ningschef. Förvaltningschefen är föredragande i styrelsen (uteslutning) inom sitt ansvarsområde. Till förvaltningschefens ansvarsområ­den hör den allmänna förvaltningen, ekonomin, anställnings- och lönefrågor, fastighetsskötsel och -förvaltning, informationsteknik, kvalitets­säkring av den administrativa verksamheten, marknadsföring och information.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

58 §

Rektorer

     För ledning och utveckling av Ålands gymna­sium (uteslutning) utser styrelsen för viss tid en rektor för Ålands lyceum och en rektor för Ålands yrkesgymnasium. Varje rektor är föredragande i styrelsen var och en inom sitt ansvarsområde. Varje rektor ska inom sitt ansvarsområde och i samförstånd särskilt verka för att utbildningsutbudet sva­rar mot de studerandes och arbetsmarknadens behov samt tillse att verksamheten bedrivs ef­fektivt, författningsenligt och i överensstäm­melse med gymnasiets uppdrag. Vid behov kan rektorn anställa tillfällig personal till skolan. Varje rektor

     1) har ett pedagogiskt lednings- och utveck­lingsansvar,

     2) har personal-, ekonomi- och budgetansvar i enlighet med vad som anges i reglementet samt

     3) ska besluta i ärenden som enligt grunderna för rektors ansvar åligger dem samt i sådana frågor företräda Ålands gymnasium.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

Mariehamn den 2 april 2012

 

 

Viveka Eriksson 

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

Tony Asumaa 

 

 

Gunnar Jansson 

Torsten Sundblom 

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund 

 

 

Axel Jonsson