Lagmotion 1/2016-2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2016-2017

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Janssons m.fl.

2017-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om produktionsstöd för el från vindkraftverk (2013:31, ändrad genom 2016:39)

 

Huvudsakligt innehåll

 

     I denna lagmotion föreslås att 18 § 2 mom. 4 punkten i landskapslagen om produktionsstöd för el ändras sålunda att fast produktionsstöd för el från vindkraftverk inte kan beviljas om ett vindkraftverk är äldre än 25 år. Enligt gällande lagstiftning upphör utbetalningen då ett vindkraftverk blir äldre än 20 år.

 

Motivering

 

Allmän motivering

 

     Den åländska visionen om att vi själva ska ha en stadigt ökande andel av energi från förnyelsebara källor är på väg att haverera. Efter beskedet om att finska statsmakten sviker givna utfästelser och åtföljande riksdagslag om att åländska vindkraftsproducenter ska kunna ingå i det s.k. inmatningssystemet, har nedmonteringen av den åländska vindkraftsparken redan påbörjats.

     För att i någon mån rädda själva kärnan i den åländska produktionen av vindkraft, ändrade lagtinget år 2013 LL om produktionsstöd för att möjliggöra ett fast produktionsstöd för el åren 2016-2022. Den totala kostnaden för stödsystemet under hela perioden fram till 2022 uppskattades till 2.700.000 euro.

     Trots omfattande förhandlingar med representanter för vindkraftsindustrin, diskuterades aldrig i samband med lagens tillkomst den nuvarande begräsningen i gällande lag om att utbetalningen upphör när ett vindkraftverk är fullt avskrivet eller äldre än 20 år.

     Sistnämnda begränsning gör att fem vindkraftverk faller utanför stödsystemet redan innevarande år och före ingången av 2020 har Åland totalt förlorat 11 av 19 kraftverk. Därmed kommer även fullt fungerande kraftverk att tas ner och skeppas iväg.

     Undertecknade anser att det är de privata vindkraftsaktörerna som ska göra den affärsmässiga bedömningen om ett kraftverk kan bibehållas i produktion eller nedmonteras. Vi finner det även rimligt att producenterna ges trygghet genom att produktionsstöd kan erhållas ifall elpriset åter sjunker till tidigare rekordlåga nivåer.

     Med beaktande av det stigande elpriset är det sannolikt att den av oss föreslagna justeringen av lagstiftningen inte kommer att medföra ökade utgifter för landskapsregeringen. Att det offentliga tillåter en förlängd avskrivningstid är därför en ringa insats för att åtminstone skjuta upp påbörjandet av den åländska vindkraftsindustrins avveckling av nuvarande kapacitet.

     Avslutningsvis önskar vi framhålla att Åland, ifall den av oss föreslagna ändringen uteblir, inte kommer att klara de uppställa målen om andelen energi från förnyelsebara källor. Vi finner även att den föreslagna åtgärden har stöd i de dokument och strategier för ett hållbart samhälle som landskapsregering och lagting gemensamt ställt sig bakom.

 

Detaljmotivering

 

18 § Fast produktionsstöd för el från vindkraftverk åren 2016-2022

1 moment Lika som nuvarande lag

2 momentet Lika som nuvarande lag dock sålunda att fjärde punkten erhåller följande lydelse:

 

” Om ett vindkraftverk är helt avskrivet eller är äldre än 25 år”

 

 

 

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

Landskapslag om ändring av landskapslag om produktionsstöd för el från vindkraftverk (2013:31)

 

 

I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 18 § 2 mom. 4 punkten sådan den lyder i landskapslagen (2016:39) enligt följande:

 

18 §

Fast produktionsstöd för el från vindkraftverk åren 2016-2022

 

------------------------------

4) Om ett vindkraftverk är helt avskrivet eller är äldre än 25 år.

-----------------------------

 

 

Denna lag träder i kraft den

Åtgärder som lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

 

 

 

 

Mariehamn den 16 januari 2017

 

 

Harry Jansson

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Runar Karlsson

 

 

Roger Nordlund

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Jörgen Pettersson

 

 

Britt Lundberg

 

 

Bert Häggblom