Lagmotion 1/2018-2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Beskrivning: LSvapen

Beskrivning: 5x5px

Ålands lagting

LAGMOTION nr 1/2018-2019

Lagtingsledamot

Datum

 

Bert Häggblom m.fl.

2018-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

 

 

 

Huvudsakligt innehåll

 

     I denna lagmotion föreslås att landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion ändras så att samtliga begränsningar gällande nyttjandet av bostäder med stöd av gällande lag och tidigare lagar om bostadsproduktion upphör när bostadslånet betalats till fullo samt att skyldigheten att betala ersättning för ”lånets låga ränta” vid förtida återbetalning av lånet upphävs.

 

Motivering

 

Allmän motivering

 

     Ända sedan år 1949 har landskapet på olika sätt stöttat privat bostadsbyggande. Stöd har givits bl.a. genom lån ur landskapsmedel och genom räntebidrag, s.k. räntestöd, för lån som givits av kreditinrättningar. Dessa stöd har varit förknippade med olika former av begränsningar i låntagarens rätt att förfoga över den belånade bostaden, särskilt i fråga om stöd som riktats till byggande av hyresbostäder. Enligt tidigare lagstiftning (bl.a. landskapslagen (1982:14) om stöd för bostadsproduktion), som fortfarande är tillämplig i vissa fall, gällde dessa begränsningar under hela lånetiden även i det fall att lånet återbetalats innan lånetidens utgång. Denna regel är inte tillämplig i fråga om stöd som beviljats enligt den gällande lagen om bostadsproduktion. I fråga om av landskapet beviljat lån för hyresbostäder gäller dock den regeln att låntagaren vid förtida återbetalning av lånet är skyldig att till landskapet betala ersättning för ”lånets låga ränta” (18 § 2 mom.). Parentetiskt kan konstateras att det i lagrummet även anges att ersättning skall betalas för ”erhållet räntestöd”. Denna regel kan dock inte tillämpas i praktiken, eftersom hyresbostadslån beviljas av landskapet medan räntestöd ges endast för lån som beviljas av kreditinrättning. Landskapsregeringen kan med andra ord inte ge räntestöd för lån som den själv beviljar.

     Tanken bakom lagstiftningen om stöd för bostadsproduktionen är att främja byggandet av bostäder genom att erbjuda lån till låg ränta, antingen genom lågräntelån som betalas med landskapsmedel eller bidrag till betalning av räntan på bostadslån som ges av kreditinrättning. Under de år som gått sedan den första lagen om stöd för bostadsproduktionen stiftades har stödsystemet otvivelaktigt i hög grad främjat produktionen av bostäder i landskapet. Under senare år har situationen emellertid förändrats, beroende på att det allmänna ränteläget legat på en mycket låg nivå. Konsekvensen av detta är att ränteskillnaden mellan lån som ges med stöd av bostadsproduktionslagstiftningen och de lån som kreditinrättningarna ger utan räntebidrag är mycket liten.

     Den utveckling som skett i fråga om bostadslåneräntorna innebär att de räntor som kreditinrättningarna uppbär idag är lägre än de räntor som betalas för äldre bostadslån som landskapet beviljat. En annan konsekvens är ju att regeln om ersättning för ”lånets låga ränta” i många fall blivit obsolet; räntan är ju inte längre särskilt låg.

     Redan de ovan angivna omständigheterna ger ju anledning att överväga om de nuvarande begränsningarna i bostadsproduktionslagen längre kan anses motiverade. Ett ytterligare skäl att överväga en lagändring som skulle stimulera låntagarna att återbetala sina lån innan lånetidens utgång är det förhållandet att landskapet inom den närmaste framtiden kommer att ha ett allt större investeringsbehov. Om man kan erbjuda t.ex. ägare av hyresbostäder incitament för förtida återbetalning av bostadslån, kan landskapet komma att tillföras så stora belopp att det kanske inte blir nödvändigt att låna pengar för att täcka de förutsebara investeringsbehoven. 

     Den slutsats man kan dra av det sagda är, förutom att landskapet skulle gynnas om t.ex. lån för bostadsbyggande återbetalas i snabbare takt än för närvarande, är att utvecklingen på räntemarknaden medfört att det stöd som landskapet ger bostadsbyggandet i form av t.ex. lån inte längre är så förmånligt för låntagarna att det ter sig motiverat att bibehålla de nuvarande sanktionerna och rättighetsbegränsningarna för dem som önskar återbetala lånen i förtid. Mot den bakgrunden föreslår vi att lagstiftningen ändras så att samma regler skall gälla vid återbetalning av alla typer av bostadslån och oavsett när lånen återbetalas.

 

Ekonomiska konsekvenser

 

     I not 10 till landskapets bokslut 31.12.2017 är saldot på utestående lån 51,8 miljoner euro. En beräknad årsamotering torde innebära att saldot vid detta årsskifte 31.12. 2018 kan beräknas till 48,5 miljoner euro. En obetydlig del är till privathushåll, resten till hyreshus. Samtliga lån omfattas av någon form av begränsning, de äldre lånen är kraftigt begränsade medan de nyare (LL från år 1999) har endast krav på återbetalning av räntenyttan ( vilket i och för sig kan bli ganska stora belopp då man räknar med ränta även på beloppet av räntenyttan). I denna motion beräknas att en återbetalning om 30 miljoner euro skulle ske om lagen går godkänns i början av året.

 

Detaljmotivering

 

18 §. Överlåtelse av hyresbostad.

Paragrafens 3 mom. innehåller regeln att låntagaren vid förtida återbetalning av bostadslånet skall betala ”skälig” ersättning för ”lånets låga ränta”. Med hänvisning till det som anförs i allmänna motiveringen föreslås att momentet upphävs.

 

 20 §. Hyra för hyresbostad.

I lagrummets 1 och 2 mom. finns bestämmelser rörande begränsningsar i rätten att uppbära hyra för landskapsbelånade bostäder. För tydlighetens skull föreslås ett nytt 3 mom., enligt vilket dessa begränsningar inte är tillämpliga i fråga om bostäder för vilka lånet återbetalats.

 

29 §. Lagens tillämplighet på lån som beviljats med stöd av tidigare lagar.

Av 1 mom. framgår att ägarbostäder befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar som gäller enligt tidigare lagstiftning om bostadsproduktion även vid förtida återbetalning av bostadslån. Den lag som här främst avses är landskapslagen (1982:14) om stöd för bostadsproduktion. De begränsningar som gällde i fråga om ägarbostäder, (bl.a. principiell bundenhet under hela lånetiden, alltså även vid förtida återbetalning av lånet), upphävdes alltså genom 1999 års lag.

Däremot gäller begränsningarna enligt 1982 års bostadsproduktionslag fortfarande i fråga om hyresbostäder. Bundenheten gäller alltså även vid förtida låneåterbetalning. Sålunda kan överlåtelse av hyreshus ske endast till respektive kommun eller till köpare som kommunen godkänt och till av kommunen fastställt pris (25 §). Vidare bestämmer kommunen vem som får antas till hyresgäst och hyran bestäms av landskapsregeringen (26 och 26a §§).

Hänvisande till allmänna motiveringen föreslås att 29 § ändras så att regeln om omedelbar befrielse från lånevillkoren skall gälla vid förtida låneåterbetalning såväl i fråga om ägarbostäder som hyresbostäder.

 

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår jag/vi

 

att lagtinget antar följande lagförslag:

 

 

Landskapslag om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

 

     I enlighet med lagtingets beslut

    upphävs 18 § 3 mom. landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion,

     fogas till lagens 20 § ett nytt 3 mom., varvid tidigare 3 mom. blir 4 mom. samt

     ändras lagens 29 § 1 mom., som följer:

 

 

20 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Bestämmelserna i 1 och 2 mom. är inte tillämpliga i fråga om hyresbostäder för vilka hyresbostadslånet återbetalats.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

29 §

Lån som beviljats med stöd av tidigare lagar om bostadsproduktion

     De ägarbostäder och hyresbostäder som enligt tidigare lagstiftning om bostadsproduktion och bostadsförbättring är bundna av användnings-, överlåtelse- och andra begränsningar befrias från dessa då lånet har återbetalats.

-----------------------------------------------------------------------------------

 

 

     Denna lag träder i kraft den   .

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2018

 

 

Bert Häggblom

 

 

Lars Häggblom

 

 

Runar Karlsson

 

 

Mikael Lindholm

 

 

Brage Eklund

 

 

Axel Jonsson

 

 

Britt Lundberg

 

 

Veronica Thörnroos

 

 

Roger Nordlund

 

 

Harry Jansson

 

 

Stephan Toivonen

 

 

Fredrik Fredlund