Lagmotion 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Barbro Sundback

2000-04-07

LM0219992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd

 

Innehåll

Motionens huvudsakliga innehåll1

Allmän motivering. 1

Lagtext2

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om  tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd  2

 

 

Motionens huvudsakliga innehåll

 

I motionen föreslås att landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd skall ändras så att ändringar i lagen om utkomststöd skall gälla i landskapet från det att de träder i kraft i riket.

 

 

Allmän motivering

 

Enligt Finlands grundlags 19 § har alla som inte förmår skaffa sig den grundtrygghet som behövs för ett människovärdigt liv rätt till oundgänglig försörjning och omsorg. Grundlagen säger också att var och en skall garanteras rätt att få sin grundläggande försörjning tryggad vid arbetslöshet, sjukdom, arbetsoförmåga och under ålderdomen samt vid barnafödsel och förlust av försörjare.

     I fråga om utkomststöd, som är ett av de stöd som är avsedda att uppfylla grundlagens bestämmelse, gäller rikets lag om utkomststöd med stöd av en blankettlag, landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. När landskapsstyrelsen hösten 1997 överlämnade ett förslag till ny blankettlag om utkomststöd föreslogs att rikets lag om utkomststöd skulle tillämpas i landskapet och att ändringar i rikets lag skulle gälla i landskapet från det att de träder i kraft i riket. Under behandlingen av framställningen i lagtingets stora utskott ändrades landskapsstyrelsens förslag eftersom lagen ansågs vara “ av sådan natur att det är viktigt att lagtinget får ta ställning till lagändringar”. Det här innebär att rikets utkomststödslag sådan den lydde när blankettlagen trädde ikraft den 1 juli 1998 förblir gällande på Åland tills dess att lagtinget ändrar blankettlagen oberoende av om7 april  utkomststödet i riket höjs eller sänks.

     I självstyrelselagens 44 § sägs det uttryckligen att lagtinget skall sträva efter att de sociala förmånerna för landskapets befolkning är minst desamma som i riket. Med den gällande blankettlagen så finns det alltså risk för att självstyrelselagens bestämmelse i det här avseendet inte uppfylls.

     Vi undertecknade motionärer anser att utkomststödet hör till de grundläggande rättigheterna och att landskapet därför inte borde utsätta sig ens för en teoretisk risk för att  utkomstskyddet på Åland skulle vara sämre än i riket. Vi föreslår därför att blankettlagen ändras så att en bestämmelse införs om att ändringar i rikslagen skall gälla också på Åland.  Liknande bestämmelser är praxis i fråga om blankettlagar och bestämmelserna är ju på intet sätt oåterkalleliga eftersom möjligheten alltid finns att ändra blankettlagarna om rikslagarna ändras på ett för landskapet oacceptabelt sätt. Den bestämmelse som föreslås i motionen är likalydande som i landskapsstyrelsens framställning om en ny blankettlag om utkomststöd (Fr 12/1997-98).

 

 

Lagtext

 

Med hänvisning till det anförda föreslås att Lagtinget antar följande landskapslag:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om
tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen den 11 juni 1998 om tillämpning i landskapet Åland av lag om utkomststöd (66/1998) ett nytt 2 mom. som följer:

 

1 §

Inledande bestämmelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ändring av lagen om utkomststöd skall gälla i landskapet från det att den trätt i kraft i riket om inte annat följer av denna lag.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 7 april 2001

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom

 

 

Lasse Wiklöf