Lagmotion 2/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2005-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt

 

Det är en grundläggande demokratisk rättighet att delta i allmänna val. De som flyttat till landskapet och som ännu inte erhållit hembygdsrätt får delta i val till kommunfullmäktige först efter att de bott tre år före valåret i kommunen. Det ligger i allas intresse att underlätta möjligheterna för så många som möjligt att utnyttja sina medborgerliga rättigheter.

     Ett av målen med det europeiska samarbetet inom unionen är att öka rörligheten och begränsa hindren som finns mellan länderna och för medborgarna, detsamma gäller samarbetet inom Norden. De regler som tillämpas på Åland då det gäller kommunal rösträtt är orimligt hårda i jämförelse med övriga Norden. En inflyttad får vänta mer än tre år innan denne kan ta aktivt del i sitt närsamhälles skötsel. I riket får en inflyttad EU-medborgare delta i val efter att i femtioen dagar före valdagen varit bosatt i kommunen och övriga inflyttade om de dessutom haft hemkommun i Finland utan avbrott i minst två år. I Sverige erhåller man kommunal rösträtt omedelbart efter det man är folkbokförd i kommunen.

     Vår strävan är att öka intresset för hur vårt samhälle sköts och att bredda engagemanget för våra gemensamma angelägenheter, allt i syfte att öka medborgarnas möjligheter att delta i den demokratiska processen.

 

     Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi att Lagtinget antar följande lagförslag:

 

L A N D S K A P S L A G

 

om ändring av landskapslagen om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt

 

     I enlighet med lagtingets beslut, tillkommet i den ordning 67 § 2 mom. självstyrelselagen för Åland anger ändras 1 § landskapslagen den 14 augusti 1997 om rösträtt och valbarhet i kommunalval för personer som saknar åländsk hembygdsrätt (63/1997) som följer:

 

     Rösträtt och valbarhet i kommunalval i landskapet Åland har, med avvikelse från bestämmelserna i 9 § 1 mom. självstyrelselagen för Åland, även den som inte har åländsk hembygdsrätt men som sedan den 1 januari valåret utan avbrott haft en kommun i landskapet som sin hemkommun och som uppfyller de övriga allmänna krav som gäller för rösträtt och valbarhet i kommunalval.

___________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

 

 

 

 

 

Mariehamn den 11 januari 2005.

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Mats Perämaa

Sune Mattsson

 

 

Roger Eriksson

Åke Mattsson