Lagmotion 2/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

LAGMOTION nr 2/2005-2006

Vtm

Datum

 

Viveka Eriksson m.fl.

2006-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändrad ledningsstruktur inom landskapsregeringens centralförvaltning

 

 

Motivering

 

I motionen föreslås att ledningsstrukturen inom landskapsregeringens förvaltning ändras.

 

De förvaltningsenliga ledningsuppgifter som tidigare ankommit på avdelningschefen för kansliavdelningen vid landskapsregeringens allmänna förvaltning och på lantrådet skall fördelas mellan en förvaltningschef och en rättschef samtidigt som informationsfunktionen förstärks och tydliggörs.

 

Förvaltningschefen skall tillse att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten drivs på ett ändamålsenligt sätt. På förvaltningschefen ankommer också personalfrågor och organisationsutveckling. Förvaltningschefen skall även sköta de uppgifter som hör till avdelningschefsskapet på kansliavdelningen. Förvaltningschefen skall dock inte vara chef vid någon av avdelningens byråer.

 

Rättschefen skall övervaka lagligheten inom landskapsregeringens förvaltning samt de förvaltningsenheter som är underställda landskapsregeringen. Frågor som berör laglighet, laggranskning, EG-rätt, revision och kontroll samt ordning och säkerhet föreslås ingå i en rättsenhet som leds av rättschefen.

 

Av de uppgifter som till stor del hänförts till avdelningschefen för kansliavdelningen är informationsfrågor, särskilt i samband med externa kontakter, av stor betydelse. För att stärka den externa kontaktskapande verksamheten och kommunikationsfrågorna i allmänhet föreslås en tjänst som informationschef vid kansliavdelningen. Informationschefen skall leda verksamheten vid Ålandskontoren i Helsingfors och i Stockholm och ansvara för utvecklingen av kontakter i EU-frågor och andra externa kontakter.

 

Genom den föreslagna organisationsförändringen får landskapsförvaltningen en tydligare ledningsstruktur genom en indelning i rätts- och kontrollfrågor (rättschefen), administration (förvaltningschefen) och en förvaltningschefen underställd informationschef. Avdelningscheferna föreslås behålla sin tjänstemannaroll med krav på speciell sakkunskap och utbildning.

 

I motionen föreslås att förvaltningschefen och rättschefen skall omfattas av de bestämmelser som allmänt gäller landskapets tjänstemän. Även om förvaltningschefen får utvidgade befogenheter i vissa frågor är det inte ändamålsenligt med olika typer av uppsägningsgrunder.

  Vi föreslår att förvaltningschefen kan tillsättas på viss tid, men understryker att ett sådant förfarande kräver ingående utredningar av konsekvenserna för anställningstrygghet, politisk styrning, avlöning, uppsägningstid och de sakliga skäl som, med beaktande av rättstryggheten, måste finnas som uppsägningsgrund.

 

Utgångspunkten för motionen är principen att förvaltningsuppgifter som innebär utövning av offentlig makt skall handhas av tjänstemän som utnämns genom ett särskilt förfarande och som har ett särskilt tjänsteansvar. Motivet är att offentliga förvaltningsuppgifter och administrativ maktutövning kräver rättsliga garantier för lagliga, enhetliga och objektiva beslut.

  Mot den bakgrunden är den nya tjänsten som rättschef en förstärkning av garantierna för rättsamhällets principer. Den nya tjänsten som förvaltningschef är en renodling av nuvarande kanslichefsfunktioner med betoning på samordning, personal och organisationsutveckling.

 

Förslagen i motionen skall ses som en del i en reformprocess för att uppnå god förvaltning på parlamentarismens, demokratins och rättssamhällets grund. Det kan inte anses förenligt med demokrati, rättssäkerhet, öppenhet och god förvaltning att bryta ned tjänstemannastrukturen och anställningstryggheten genom att lägga politiska kriterier som grund för anställning och uppsägning av tjänstemän i landskapsförvaltningen.

 

 

 

Lagtext

 

Vi föreslår att följande lag antas.

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands landskapsstyrelses allmänna förvaltning

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 6 § och 10 § 1 mom. landskapslagen (1998:70) om Ålands landskapsstyrelses allmänna förvaltning,

     ändras lagens rubrik, 3 § 1, 3 och 4 mom., 9 § 2 mom., 11 § och 12 § 1 mom.,

     fogas till 1 § ett nytt 2 mom., till lagen en ny 2 a § och till 5 § 2 mom. en ny 5 punkt, till lagen ny 6a, 9a och 9b §§ samt

     ersätts ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ordet ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

Landskapslag om Ålands landskapsregerings allmänna förvaltning

 

1 §

Uppgift

-------------------------------------------------------------------------------------------Det administrativa arbetet inom den allmänna förvaltningen leds av en förvaltningschef..

 

2a §

Förvaltningschefens uppgift

     Det ankommer på förvaltningschefen att tillse att de olika avdelningarna samverkar och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt ändamålsenligt sätt. Förvaltningschefen skall hålla sig underrättad om förhållandena inom den allmänna förvaltningen. Han eller hon skall handlägga ärende som gäller anställande av avdelningschef, ärende som gäller uppsägning, förflyttning och omplacering av avdelningschef eller disciplinära åtgärder mot avdelningschef och ärenden som gäller organisatoriska frågor samt ta initiativ till och utarbeta planer för de administrativa reformer och förbättringar som kan behövas samt fullgöra andra uppgifter i enlighet med vad landskapsregeringen beslutar.

     Förvaltningschefen har rätt att närvara och att yttra sig när annan tjänsteman eller en landskapsregeringsledamot föredrar ett ärende för avgörande.

     Bestämmelserna i 1 mom. gäller i tillämpliga delar även andra delar av landskapsregeringens förvaltning samt de landskapets förvaltningsenheter som är underställda landskapsregeringen.

     Förvaltningschefen har rätt att på landskapsregeringens vägnar ta emot delgivningar.

     När förvaltningschefen är förhindrad att fullgöra sina uppgifter kan landskapsregeringen utse annan tjänsteman vid den allmänna förvaltningen att fullgöra de uppgifter som ankommer på förvaltningschefen. Beslutet kan avse samtliga uppgifter eller endast en del av uppgifterna.

     Närmare bestämmelser om ledningen av den allmänna förvaltningen kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

3 §

Avdelningar och byråer

 

Landskapsregeringens allmänna förvaltning består av sex avdelningar. Dessa är kansliavdelningen, finansavdelningen, social- och miljöavdelningen, utbildnings- och kulturavdelningen, näringsavdelningen samt trafikavdelningen. Dessutom finns det ett rättssekretariat och en lagberedning om vilka det finns särskilda bestämmelser.

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Förvaltningschefen sköter uppgiften som avdelningschef för kansliavdelningen. Vid varje annan avdelning finns det en avdelningschef. Vid varje byrå finns det en byråchef. En av byråcheferna eller en annan tjänsteman vid avdelningen kan vid behov utses till ställföreträdande avdelningschef, som vid förfall för avdelningschefen fullgör dennes åligganden. Avdelningschefen kan vara chef för en av avdelningens byråer.

     Om de övriga tjänster som finns vid de olika avdelningarna och om behörighetskrav för tjänsterna stadgas genom landskapsförordning.. Dessutom kan det finnas tillfälliga tjänstemän samt personal i privaträttsligt anställningsförhållande.

 

5 §

Avdelningschefernas uppgifter

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Utöver de uppgifter som enligt andra bestämmelser ankommer på avdelningschef skall denna

-------------------------------------------------------------------------------------------

     5) inom avdelningens verksamhetsområde bistå förvaltningschefen i dennes uppgift att leda arbetet inom förvaltningen.

  

6a §

Rättschefens uppgift

    Det ankommer på rättschefen att övervaka lagligheten inom landskapsregeringens allmänna förvaltning. På begäran av landskapsregeringen är rättschefen skyldig att avge utlåtande över lagligheten av åtgärd som landskapsregeringen planerar vidta.

     Rättschefen har rätt att närvara och att yttra sig när annan tjänsteman föredrar ett ärende för avgörande för en tjänsteman eller en landskapsregeringsledamot.

     Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar även andra delar av landskapsregeringens förvaltning samt landskapets förvaltningsenheter som är underställda landskapsregeringen.

     Närmare bestämmelser om rättschefens uppgifter kan utfärdas genom landskapsförordning.

 

9 §

Ärendefördelning mellan avdelningarna

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Om oenighet råder om var ett ärende skall handläggas avgörs ärendet av förvaltningschefen.

 

9a §

Behörighetskrav för förvaltningschefen

     Behörig för tjänst som förvaltningschef är den som vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen med lämplig ämnesinriktning som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt har beprövad erfarenhet av förvaltningsuppgifter och ledarskap.

 

9b §

Behörighetskrav för rättschefen

    Behörig för tjänsten som rättschef är den som inom juridisk fakultet vid universitet eller därmed jämförbar högskola, som är erkänd av nationell utbildningsmyndighet, avlagt en examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier samt har beprövad erfarenhet av förvaltningsuppgifter och lagstiftning.

 

11 §

Undantag från behörighetskraven

     Från de i 9a, 9b och 10 §§ föreskrivna behörighetskraven kan landskapsregeringen om särskilda skäl föreligger bevilja undantag.

 

11a §

Särregler för tjänsten som förvaltningschef

Tjänst som förvaltningschef kan besättas för viss tid.

 

12 §

Fullmaktsbestämmelse

     För varje avdelning kan vid behov antas en arbetsordning med närmare bestämmelser om hur arbetet skall bedrivas vid avdelningen, om placeringen av de tjänster som inrättats vid avdelningen vid viss byrå eller enhet samt om övriga organisatoriska frågor som inte reglerats i denna lag eller den med stöd av 3 § 2 mom. utfärdade förordningen.

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den…………

    .

__________________

 

 

 

Mariehamn den 9 januari 2006

 

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

 

 Roger Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Åke Mattsson

 

 

Sune Mattsson